Index 
Notulen
PDF 274kWORD 77k
Donderdag 28 maart 2019 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Noodsituatie in Venezuela (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Recente ontwikkelingen in het dieselgate-schandaal (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) ***I (debat)
 5."Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport ***I (debat)
 6.Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen ***I (debat)
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Stemmingen
  8.1.Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) ***I (stemming)
  8.2.Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water ***I (stemming)
  8.3.Verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures ***I (stemming)
  8.4.Voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen en doorgifte van televisie- en radioprogramma's ***I (stemming)
  8.5.Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) ***I (stemming)
  8.6."Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport ***I (stemming)
  8.7.Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen ***I (stemming)
  8.8.Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2020 - Afdeling I - Europees Parlement (stemming)
  8.9.Noodsituatie in Venezuela (stemming)
  8.10.Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in het bijzonder in Malta en Slowakije (stemming)
  8.11.Recente ontwikkelingen in het dieselgate-schandaal (stemming)
  8.12.Besluit tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Uitgebreide interpellaties (debat)
 14.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 15.Besluiten inzake bepaalde documenten
 16.Ingekomen stukken
 17.Verzoekschriften
 18.Goedkeuring van de notulen van deze vergadering en verzending van de aangenomen teksten
 19.Rooster van de volgende vergaderingen
 20.Sluiting van de vergadering
 21.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 9.00 uur geopend.


2. Noodsituatie in Venezuela (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Noodsituatie in Venezuela (2019/2628(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 12 maart 2019 (punt 19 van de notulen van 12.3.2019).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera en Fernando Ruas, namens de PPE-Fractie, over de noodsituatie in Venezuela (2019/2628(RSP)) (B8-0225/2019);

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo en Francisco Assis, namens de S&D-Fractie, over de noodsituatie in Venezuela (2019/2628(RSP)) (B8-0226/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Monica Macovei en Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie, over de noodsituatie in Venezuela (2019/2628(RSP)) (B8-0227/2019);

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan en Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, over de noodsituatie in Venezuela (2019/2628(RSP)) (B8-0228/2019);

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Mirja Vehkaperä, namens de ALDE-Fractie, over de noodsituatie in Venezuela (2019/2628(RSP)) (B8-0229/2019).

Stemming: punt 8.9 van de notulen van 28.3.2019.


3. Recente ontwikkelingen in het dieselgate-schandaal (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de Commissie: Recente ontwikkelingen in het dieselgate-schandaal (2019/2670(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 25 maart 2019 (punt 18 van de notulen van 25.3.2019).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato en Dario Tamburrano, namens de EFDD-Fractie, Kathleen Van Brempt en Seb Dance, namens de S&D-Fractie, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez, Caldentey, Patrick Le Hyaric en Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout en Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, over recente ontwikkelingen in het dieselgate-schandaal (2019/2670(RSP)) (B8-0222/2019);

—   Daniel Dalton en Bolesław G. Piecha, namens de ECR-Fractie, over recente ontwikkelingen in het dieselgate-schandaal (2019/2670(RSP)) (B8-0223/2019);

—   Jens Gieseke, namens de PPE-Fractie, over recente ontwikkelingen in het dieselgate-schandaal (2019/2670(RSP)) (B8-0224/2019).

Stemming: punt 8.11 van de notulen van 28.3.2019.


4. Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Silvia Costa (A8-0156/2019)

Silvia Costa leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door John Howarth (rapporteur voor advies van de commissie BUDG), Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie, Julie Ward, namens de S&D-Fractie, Ralph Packet, namens de ECR-Fractie, Mircea Diaconu, namens de ALDE-Fractie, Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, João Pimenta Lopes, namens de GUE/NGL-Fractie, Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michaela Šojdrová, Dominique Bilde, namens de ENF-Fractie, Michaela Šojdrová, Luigi Morgano, Joachim Starbatty, Patrick O'Flynn, Bogdan Andrzej Zdrojewski en Monika Smolková.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Francisco José Millán Mon en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en Silvia Costa.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.5 van de notulen van 28.3.2019.


5. "Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van "Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Milan Zver (A8-0111/2019)

Milan Zver leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ignazio Corrao (rapporteur voor advies van de commissie DEVE), Jean Arthuis (rapporteur voor advies van de commissie BUDG), Emilian Pavel (rapporteur voor advies van de commissie EMPL), Michaela Šojdrová, namens de PPE-Fractie, Petra Kammerevert, namens de S&D-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, María Teresa Giménez Barbat, namens de ALDE-Fractie, Jill Evans, namens de Verts/ALE-Fractie, Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie, Dominique Bilde, namens de ENF-Fractie, Santiago Fisas Ayxelà, Silvia Costa, Ana Miranda, Bogusław Sonik, Momchil Nekov, Helga Trüpel, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Mercedes Bresso en Brando Benifei.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Caterina Chinnici, Remo Sernagiotto, Seán Kelly, Lieve Wierinck, Julie Ward, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Dubravka Šuica en Juan Fernando López Aguilar.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en Milan Zver.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.6 van de notulen van 28.3.2019.


6. Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteurs: Bas Eickhout en Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Bas Eickhout en Sirpa Pietikäinen geven toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ivo Belet, namens de PPE-Fractie, Simona Bonafè, namens de S&D-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Lieve Wierinck, namens de ALDE-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Stefan Eck, namens de GUE/NGL-Fractie, Auke Zijlstra, namens de ENF-Fractie, Peter Liese, Elena Gentile, Ralph Packet, Gerben-Jan Gerbrandy, Matt Carthy, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Paul Tang en Markus Ferber.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Julie Ward, Paul Rübig en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis, Bas Eickhout en Sirpa Pietikäinen.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.7 van de notulen van 28.3.2019.

(De vergadering wordt om 11.41 uur onderbroken in afwachting van de stemmingen.)


VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

7. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.00 uur hervat.


8. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het Parlement.


8.1. Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

De stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, heeft plaatsgevonden op 13 september 2018 (punt 10.7 van de notulen van 13.9.2018).

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0319)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.2. Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Michel Dantin (A8-0288/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

Een eerste debat heeft plaatsgevonden op 22 oktober 2018 (punt 16 van de notulen van 22.10.2018).
De stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, heeft plaatsgevonden op 23 oktober 2018 (punt 7.13 van de notulen van 23.10.2018).

BEËINDIGING VAN DE EERSTE LEZING

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0320)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.3. Verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende preventieve herstructureringsstelsels, een tweede kans en maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures, en tot wijziging van Richtlijn 2012/30/EU [COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0321)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.4. Voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen en doorgifte van televisie- en radioprogramma's ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma's [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0322)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.5. Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Silvia Costa (A8-0156/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0323)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.6. "Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van "Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Milan Zver (A8-0111/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0324)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.7. Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteurs: Bas Eickhout en Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0325)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.8. Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2020 - Afdeling I - Europees Parlement (stemming)

Verslag over de raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2020 [2019/2003(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0326)


8.9. Noodsituatie in Venezuela (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op 12 maart 2019 (punt 19 van de notulen van 12.3.2019).
De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op 28 maart 2019 (punt 2 van de notulen van 28.3.2019).

Ontwerpresoluties B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019 en B8-0229/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0225/2019

(ter vervanging van B8-0225/2019, B8-0227/2019 en B8-0229/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera, Fernando Ruas en Anna Maria Corazza Bildt, namens de PPE-Fractie;

—   Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko en Charles Tannock, namens de ECR-Fractie;

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Mirja Vehkaperä, namens de ALDE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2019)0327)

(Ontwerpresoluties B8-0226/2019 en B8-0228/2019 komen te vervallen.)


8.10. Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in het bijzonder in Malta en Slowakije (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Sophia in 't Veld, namens de commissie LIBE, over de situatie van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, met name in Malta en Slowakije (2018/2965(RSP)) (B8-0230/2019).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0328)


8.11. Recente ontwikkelingen in het dieselgate-schandaal (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op 25 maart 2019 (punt 18 van de notulen van 25.3.2019).
De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op 28 maart 2019 (punt 3 van de notulen van 28.3.2019).

Ontwerpresoluties B8-0222/2019, B8-0223/2019 en B8-0224/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0222/2019

Aangenomen (P8_TA(2019)0329)

(De gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0223/2019 ter vervanging van ontwerpresoluties B8-0223/2019 en B8-0224/2019 komt te vervallen.)

Het woord wordt gevoerd door:

Eleonora Evi, vóór de stemming over amendement 7 met het verzoek om een elektronische stemming over amendement 9.


8.12. Besluit tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit (stemming)

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid betreffende het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, met steun van de Commissie, aan de Raad, voor een besluit van de Raad tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit [2018/2237(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0330)

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Anna Maria Corazza Bildt, die de recente bombardementen in Jemen verwerpt (de voorzitter sluit zich aan bij deze opmerkingen en brengt ze over aan de Voorzitter van het Parlement).


9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

(Stemmingen van woensdag 27 maart 2019)

Verslag Andrea Cozzolino - A8-0094/2019
Rosa D'Amato, Momchil Nekov, Daniel Hannan en Andrejs Mamikins

Verslag Frédérique Ries - A8-0317/2018
Ana Miranda

Verslag Brando Benifei - A8-0077/2019
Branislav Škripek, Marek Jurek en Anna Záborská

Verslag Tanja Fajon - A8-0261/2016
Angel Dzhambazki

(Stemmingen van donderdag 28 maart 2019)

Verslag Michel Dantin - A8-0288/2018
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monika Smolková en Marian Harkin

Verslag Silvia Costa - A8-0156/2019
Momchil Nekov en Michaela Šojdrová

Verslag Milan Zver - A8-0111/2019
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Monika Smolková, Monica Macovei, Dobromir Sośnierz en Albert Deß

Noodsituatie in Venezuela - RC-B8-0225/2019
Mirosław Piotrowski, Jiří Pospíšil en José Inácio Faria

Recente ontwikkelingen in het dieselgate-schandaal - B8-0222/2019
Mirosław Piotrowski.


10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website van het Parlement (Europarl) "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming).

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 13.13 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

11. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.01 uur hervat.


12. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


13. Uitgebreide interpellaties (debat)

Uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat (G-000001/2019) van Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić et Alojz Peterle, aan de Commissie: Schendingen van de rechten van kinderen van wie de ouders in Oostenrijk werken (B8-0018/2019)

Daniel Buda licht de vraag toe.

Marianne Thyssen (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Jiří Pospíšil, namens de PPE-Fractie, Michael Detjen, namens de S&D-Fractie, Marek Jurek, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Franz Obermayr, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Jozo Radoš en Monika Smolková.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Inés Ayala Sender.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen.

Het debat wordt gesloten.


14. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2251 van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de datum tot wanneer tegenpartijen hun risicobeheerprocedures voor bepaalde niet door een centrale tegenpartij geclearde otc-derivatencontracten mogen blijven toepassen (C(2019)02530 - 2019/2679(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 28 maart 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2205, Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/592 en Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1178 en tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de datum waarop de clearingverplichting in werking treedt voor bepaalde soorten contracten (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 28 maart 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON


15. Besluiten inzake bepaalde documenten

Wijzigingen van bevoegdheid (artikel 53 van het Reglement)

commissie JURI

- Gedekte obligaties en overheidstoezicht op gedekte obligaties (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: ECON
advies: JURI (artikel 39 van het Reglement)

- Bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: JURI
advies: INTA, CONT, ECON (artikel 54 van het Reglement), EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (artikel 39 van het Reglement), LIBE (artikel 54 van het Reglement), AFCO, PETI


16. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van andere instellingen

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - deel II (COM(2016)0799 [02] - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD))

verwezen naar

bevoegd :

JURI

advies :

ECON, ENVI, TRAN, AGRI

- Voorstel voor een wijziging van de statuten van de EIB - Verzoek om de procedure van artikel 308 te openen (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

AFCO

advies :

BUDG, ECON

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ van de Raad (COM(2018)0631 [02] - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

BUDG

2) van de leden

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over de bescherming van bananenproducenten uit de Europese Unie tegen oneerlijke concurrentie (B8-0148/2019)

verwezen naar

bevoegd :

AGRI

advies :

INTA

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de academische vrijheid en de vrijheid van meningsuiting aan de Europese universiteiten (B8-0210/2019)

verwezen naar

bevoegd :

CULT


17. Verzoekschriften

De volgende verzoekschriften zijn op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven en zijn naar de bevoegde commissie verwezen overeenkomstig artikel 215, leden 9 en 10, van het Reglement:

Op 22 maart 2019

(*) Vertrouwelijk

(*) (n° 1216/2018); (*) (n° 1217/2018); (*) (n° 1218/2018); (*) (n° 1219/2018); (*) (n° 1220/2018); (*) (n° 0148/2019); (*) (n° 0149/2019); (*) (n° 0150/2019); (*) (n° 0151/2019); (*) (n° 0152/2019); (*) (n° 0153/2019); (*) (n° 0154/2019); Norbert Roth (n° 0155/2019); (*) (n° 0156/2019); Alessandro De Veris (n° 0157/2019); (*) (n° 0158/2019); (*) (n° 0159/2019); (*) (n° 0160/2019); Celia Arroyo López (n° 0161/2019); (*) (n° 0162/2019); (*) (n° 0163/2019); (*) (n° 0164/2019); (*) (n° 0165/2019); Izabela Pęgiel (n° 0166/2019); (*) (n° 0167/2019); (*) (n° 0168/2019); (*) (n° 0169/2019); (*) (n° 0170/2019); (*) (n° 0171/2019); (*) (n° 0172/2019); M.a Pilar Sánchez Cano (n° 0173/2019); Grigore Prodan (n° 0174/2019); (*) (n° 0175/2019); Ravi Yadav (BLS International Services Ltd.) (n° 0176/2019); (*) (n° 0177/2019); (*) (n° 0178/2019); (*) (n° 0179/2019); (*) (n° 0180/2019); (*) (n° 0181/2019); (*) (n° 0182/2019); (*) (n° 0183/2019); (*) (n° 0184/2019); (*) (n° 0185/2019); Volkan Sentürk (n° 0186/2019); Hansjörg Rothe (n° 0187/2019); (*) (n° 0188/2019); (*) (n° 0189/2019); (*) (n° 0190/2019); (*) (n° 0191/2019); Laurent Pambaguian (n° 0192/2019); Jamison Young (n° 0193/2019); Silvano Delonghi (n° 0194/2019); Roman Gembarzewski (n° 0195/2019); (*) (n° 0196/2019); (*) (n° 0197/2019); (*) (n° 0198/2019); Jürgen Gülck (n° 0199/2019); (*) (n° 0200/2019); (*) (n° 0201/2019); (*) (n° 0202/2019); Marc-Antoine Meyer (n° 0203/2019); Evelien Van Den Brink (n° 0204/2019); (*) (n° 0205/2019); (*) (n° 0206/2019); (*) (n° 0207/2019); R. Stoll (n° 0208/2019); Daniel Balint (n° 0209/2019); George McLoughlin (n° 0210/2019); Valeri Stoikov (n° 0211/2019); José Carvalho (n° 0212/2019); Renato Lelli (n° 0213/2019); Eugen Eberhardt (n° 0214/2019); Eugen Hoppe-Schultze (n° 0215/2019); (*) (n° 0216/2019); (*) (n° 0217/2019); Krzysztof Gadomski (n° 0218/2019).


18. Goedkeuring van de notulen van deze vergadering en verzending van de aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 3, van het Reglement worden de notulen van deze vergadering ter goedkeuring voorgelegd aan het Parlement aan het begin van de volgende vergadering.

Met instemming van het Parlement worden de tijdens deze vergaderperiode aangenomen teksten nu aan de ontvangers toegezonden.


19. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats op 3 april 2019 en 4 april 2019.


20. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.34 uur gesloten.


21. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Mosca, Müller, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Plura, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Bours, Crowley, Karlsson, Le Pen, Maltese, Maydell, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Laatst bijgewerkt op: 13 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid