Indeks 
Protokół
PDF 275kWORD 78k
Czwartek, 28 marca 2019 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sytuacja nadzwyczajna w Wenezueli (złożone projekty rezolucji)
 3.Ostatnie wydarzenia związane z aferą dieselgate (złożone projekty rezolucji)
 4.Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027) ***I (debata)
 5.„Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu ***I (debata)
 6.Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje ***I (debata)
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Głosowanie
  8.1.Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) ***I (głosowanie)
  8.2.Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) ***I (głosowanie)
  8.3.Ramy zapobiegawczej restrukturyzacji, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność restrukturyzacji, niewypłacalności i procedur zwolnienia ***I (głosowanie)
  8.4.Przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online oraz retransmisji programów telewizyjnych i radiowych ***I (głosowanie)
  8.5.Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027) ***I (głosowanie)
  8.6.„Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu ***I (głosowanie)
  8.7.Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje ***I (głosowanie)
  8.8.Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2020 – sekcja I – Parlament Europejski (głosowanie)
  8.9.Sytuacja nadzwyczajna w Wenezueli (głosowanie)
  8.10.Praworządność i zwalczanie korupcji w UE, a zwłaszcza na Malcie i na Słowacji (głosowanie)
  8.11.Ostatnie wydarzenia związane z aferą dieselgate (głosowanie)
  8.12.Decyzja ustanawiająca Europejski Instrument na rzecz Pokoju (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 10.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)
 14.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 15.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 16.Składanie dokumentów
 17.Petycje
 18.Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów
 19.Kalendarz następnych posiedzeń
 20.Zamknięcie posiedzenia
 21.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Sytuacja nadzwyczajna w Wenezueli (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja nadzwyczajna w Wenezueli (2019/2628(RSP))

Debata odbyła się dnia 12 marca 2019 r. (pkt 19 protokołu z dnia 12.3.2019).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera i Fernando Ruas, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji nadzwyczajnej w Wenezueli (2019/2628(RSP)) (B8-0225/2019);

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo i Francisco Assis, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji nadzwyczajnej w Wenezueli (2019/2628(RSP)) (B8-0226/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Monica Macovei i Raffaele Fitto, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji nadzwyczajnej w Wenezueli (2019/2628(RSP)) (B8-0227/2019);

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan i Lola Sánchez Caldentey, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji nadzwyczajnej w Wenezueli (2019/2628(RSP)) (B8-0228/2019);

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Mirja Vehkaperä, w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji nadzwyczajnej w Wenezueli (2019/2628(RSP)) (B8-0229/2019).

Głosowanie: pkt 8.9 protokołu z dnia 28.3.2019.


3. Ostatnie wydarzenia związane z aferą dieselgate (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Komisji: Ostatnie wydarzenia związane z aferą dieselgate (2019/2670(RSP))

Debata odbyła się dnia 25 marca 2019 r. (pkt 18 protokołu z dnia 25.3.2019).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Gerben-Jan Gerbrandy, w imieniu grupy ALDE, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato i Dario Tamburrano, w imieniu grupy EFDD, Kathleen Van Brempt i Seb Dance, w imieniu grupy S&D, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez, Caldentey, Patrick Le Hyaric i Paloma López Bermejo, w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout i Karima Delli, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie ostatnich wydarzeń związanych z aferą dieselgate (2019/2670(RSP)) (B8-0222/2019);

—   Daniel Dalton i Bolesław G. Piecha, w imieniu grupy ECR, w sprawie ostatnich wydarzeń związanych z aferą dieselgate (2019/2670(RSP)) (B8-0223/2019);

—   Jens Gieseke w imieniu grupy PPE, w sprawie ostatnich wydarzeń związanych z aferą dieselgate (2019/2670(RSP)) (B8-0224/2019).

Głosowanie: pkt 8.11 protokołu z dnia 28.3.2019.


4. Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Kreatywna Europa” (2021–2027) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Silvia Costa (A8-0156/2019)

Silvia Costa przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali: John Howarth (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE, Julie Ward w imieniu grupy S&D, Ralph Packet w imieniu grupy ECR, Mircea Diaconu w imieniu grupy ALDE, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, João Pimenta Lopes w imieniu grupy GUE/NGL, Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaelę Šojdrovą, Dominique Bilde w imieniu grupy ENF, Michaela Šojdrová, Luigi Morgano, Joachim Starbatty, Patrick O'Flynn, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Monika Smolková.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Francisco José Millán Mon i Maria Grapini.

Głos zabrały Marianne Thyssen i Silvia Costa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.5 protokołu z dnia 28.3.2019.


5. „Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego „Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Milan Zver (A8-0111/2019)

Milan Zver przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali: Ignazio Corrao (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Jean Arthuis (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Emilian Pavel (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Michaela Šojdrová w imieniu grupy PPE, Petra Kammerevert w imieniu grupy S&D, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, María Teresa Giménez Barbat w imieniu grupy ALDE, Jill Evans w imieniu grupy Verts/ALE, Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD, Dominique Bilde w imieniu grupy ENF, Santiago Fisas Ayxelà, Silvia Costa, Ana Miranda, Bogusław Sonik, Momchil Nekov, Helga Trüpel, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Mercedes Bresso i Brando Benifei.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Bogdan Andrzej Zdrojewski.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Caterina Chinnici, Remo Sernagiotto, Seán Kelly, Lieve Wierinck, Julie Ward, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Dubravka Šuica i Juan Fernando López Aguilar.

Głos zabrali Marianne Thyssen i Milan Zver.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.6 protokołu z dnia 28.3.2019.


6. Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Współsprawozdawcy: Bas Eickhout i Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Bas Eickhout i Sirpa Pietikäinen przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Ivo Belet w imieniu grupy PPE, Simona Bonafè w imieniu grupy S&D, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Lieve Wierinck w imieniu grupy ALDE, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Stefan Eck w imieniu grupy GUE/NGL, Auke Zijlstra w imieniu grupy ENF, Peter Liese, Elena Gentile, Ralph Packet, Gerben-Jan Gerbrandy, Matt Carthy, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Paul Tang i Markus Ferber.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Julie Ward, Paul Rübig i Maria Grapini.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis, Bas Eickhout i Sirpa Pietikäinen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.7 protokołu z dnia 28.3.2019.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.41 w oczekiwaniu na głosowanie.)


PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

7. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.00.


8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


8.1. Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

Głosowanie nad decyzją w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych odbyło się 13 września 2018 r. (pkt 10.7 protokołu z dnia 13.9.2018)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0319)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.2. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Michel Dantin (A8-0288/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

Pierwsza debata odbyła się 22 października 2018 r. (pkt 16 protokołu z dnia 22.10.2018)
Głosowanie nad decyzją w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych odbyło się 23 października 2018 r. (pkt 7.13 protokołu z dnia 23.10.2018)

ZAMKNIĘCIE PIERWSZEGO CZYTANIA

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0320)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.3. Ramy zapobiegawczej restrukturyzacji, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność restrukturyzacji, niewypłacalności i procedur zwolnienia ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia oraz zmieniającej dyrektywę 2012/30/UE [COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0321)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.4. Przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online oraz retransmisji programów telewizyjnych i radiowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do retransmisji programów telewizyjnych i radiowych [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0322)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.5. Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Kreatywna Europa” (2021–2027) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Silvia Costa (A8-0156/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0323)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.6. „Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego „Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Milan Zver (A8-0111/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0324)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.7. Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Współsprawozdawcy: Bas Eickhout i Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0325)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.8. Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2020 – sekcja I – Parlament Europejski (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2020 [2019/2003(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0326)


8.9. Sytuacja nadzwyczajna w Wenezueli (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 12 marca 2019 r. (pkt 19 protokołu z dnia 12.3.2019).
Projekty rezolucji zostały ogłoszone dnia 28 marca 2019 r. (pkt 2 protokołu z dnia 28.3.2019).

Projekty rezolucji B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019 i B8-0229/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0225/2019

(zastępujący B8-0225/2019, B8-0227/2019 i B8-0229/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera, Fernando Ruas i Anna Maria Corazza Bildt, w imieniu grupy PPE;

—   Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko i Charles Tannock, w imieniu grupy ECR;

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Mirja Vehkaperä, w imieniu grupy ALDE.

Przyjęto (P8_TA(2019)0327)

(Projekty rezolucji B8-0226/2019 i B8-0228/2019 stały się bezprzedmiotowe.)


8.10. Praworządność i zwalczanie korupcji w UE, a zwłaszcza na Malcie i na Słowacji (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Sophia in 't Veld, w imieniu komisji LIBE, w sprawie stanu praworządności i zwalczania korupcji w UE, a zwłaszcza na Malcie i na Słowacji (2018/2965(RSP)) (B8-0230/2019).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0328)


8.11. Ostatnie wydarzenia związane z aferą dieselgate (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 25 marca 2019 r. (pkt 18 protokołu z dnia 25.3.2019).
Projekty rezolucji zostały ogłoszone dnia 28 marca 2019 r. (pkt 3 protokołu z dnia 28.3.2019).

Projekty rezolucji B8-0222/2019, B8-0223/2019 i B8-0224/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0222/2019

Przyjęto (P8_TA(2019)0329)

(Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0223/2019 zastępujący projekty rezolucji B8-0223/2019 i B8-0224/2019 upadł.)

Wystąpienia

Eleonora Evi, przed głosowaniem nad poprawką 7, z wnioskiem o elektroniczne sprawdzenie głosowania nad poprawką 9.


8.12. Decyzja ustanawiająca Europejski Instrument na rzecz Pokoju (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie wniosku wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, przy wsparciu Komisji, skierowanego do Rady i dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej Europejski Instrument na rzecz Pokoju [2018/2237(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0330)

°
° ° °

Głos zabrała Anna Maria Corazza Bildt, która potępiła niedawne bombardowania w Jemenie (Przewodnicząca przyłączyła się do tej wypowiedzi i przekaże ją Przewodniczącemu Parlamentu).


9. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

(Głosowanie ze środy 27 marca 2019 r.)

Sprawozdanie Andrei Cozzolino - A8-0094/2019
Rosa D'Amato, Momchil Nekov, Daniel Hannan i Andrejs Mamikins

Sprawozdanie Frédérique Ries - A8-0317/2018
Ana Miranda

Sprawozdanie Brandona Benifei - A8-0077/2019
Branislav Škripek, Marek Jurek i Anna Záborská

Sprawozdanie Tanji Fajon - A8-0261/2016
Angel Dzhambazki

(Głosowanie z czwartku 28 marca 2019 r.)

Sprawozdanie Michela Dantina - A8-0288/2018
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monika Smolková i Marian Harkin

Sprawozdanie Silvii Costy - A8-0156/2019
Momchil Nekov i Michaela Šojdrová

Sprawozdanie Milana Zvera - A8-0111/2019
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Monika Smolková, Monica Macovei, Dobromir Sośnierz i Albert Deß

Sytuacja nadzwyczajna w Wenezueli - RC-B8-0225/2019
Mirosław Piotrowski, Jiří Pospíšil i José Inácio Faria

Ostatnie wydarzenia związane z aferą dieselgate - B8-0222/2019
Mirosław Piotrowski.


10. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu są zamieszczone na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana przez maksimum dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt oddanych głosów i zgłoszeń zamiaru oddania głosu zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.13.)


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

11. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.01.


12. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


13. Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)

Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagająca odpowiedzi na piśmie i debaty (G-000001/2019), którą skierowali Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić i Alojz Peterle, do Komisji: Przypadki łamania praw dzieci, których rodzice pracują w Austrii (B8-0018/2019)

Daniel Buda rozwinął pytanie.

Marianne Thyssen (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Jiří Pospíšil w imieniu grupy PPE, Michael Detjen w imieniu grupy S&D, Marek Jurek w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Franz Obermayr w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Daniela Budę, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Jozo Radoš i Monika Smolková.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrała Inés Ayala Sender.

Głos zabrała Marianne Thyssen.

Debata została zamknięta.


14. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/2251 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do daty, do której kontrahenci mogą nadal stosować swoje procedury zarządzania ryzykiem w stosunku do niektórych kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez CCP (C(2019)02530 - 2019/2679(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 28 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2205, rozporządzenie delegowane (UE) 2016/592 i rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1178, uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do daty, od której obowiązek rozliczania staje się skuteczny dla niektórych rodzajów kontraktów (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 28 marca 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON


15. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja JURI

- Obligacje zabezpieczone i nadzór publiczny nad obligacjami zabezpieczonymi (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON
opinia: JURI, JURI (art. 39 Regulaminu)

- Ochrona osób zgłaszających przypadki łamania prawa Unii (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: JURI
opinia: INTA, CONT, ECON (art. 54 Regulaminu), EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (art. 39 Regulaminu), JURI (art. 39 Regulaminu), LIBE (art. 54 Regulaminu), AFCO, PETI


16. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez inne instytucje

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego niektóre akty prawne przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – część II (COM(2016)0799 [02] - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

JURI

opinia:

ECON, ENVI, TRAN, AGRI

- Wniosek dotyczący zmiany Statutu EBI – wniosek o uruchomienie procedury przewidzianej w art. 308 (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AFCO

opinia:

BUDG, ECON

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Straży Granicznej iPrzybrzeżnej oraz uchylającego wspólne działanie Rady 98/700/WSiSW (COM(2018)0631 [02] - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

opinia:

BUDG

2) przez posłów

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie ochrony unijnych producentów bananów przed nieuczciwą konkurencją (B8-0148/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AGRI

opinia:

INTA

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie wolności nauki i wolności wypowiedzi na uniwersytetach europejskich (B8-0210/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CULT


17. Petycje

Następujące petycje zostały wpisane do rejestru ogólnego z datami wskazanymi poniżej i przekazane komisji przedmiotowo właściwej zgodnie z art. 215 ust. 9 i 10 Regulaminu:

22 marca 2019 r.

(*) Nazwisko poufne

(*) (nr 1216/2018); (*) (nr 1217/2018); (*) (nr 1218/2018); (*) (nr 1219/2018); (*) (nr 1220/2018); (*) (nr 0148/2019); (*) (nr 0149/2019); (*) (nr 0150/2019); (*) (nr 0151/2019); (*) (nr 0152/2019); (*) (nr 0153/2019); (*) (nr 0154/2019); Norbert Roth (nr 0155/2019); (*) (nr 0156/2019); Alessandro De Veris (nr 0157/2019); (*) (nr 0158/2019); (*) (nr 0159/2019); (*) (nr 0160/2019); Celia Arroyo López (nr 0161/2019); (*) (nr 0162/2019); (*) (nr 0163/2019); (*) (nr 0164/2019); (*) (nr 0165/2019); Izabela Pęgiel (nr 0166/2019); (*) (nr 0167/2019); (*) (nr 0168/2019); (*) (nr 0169/2019); (*) (nr 0170/2019); (*) (nr 0171/2019); (*) (nr 0172/2019); M.a Pilar Sánchez Cano (nr 0173/2019); Grigore Prodan (nr 0174/2019); (*) (nr 0175/2019); Ravi Yadav (BLS International Services Ltd.) (nr 0176/2019); (*) (nr 0177/2019); (*) (nr 0178/2019); (*) (nr 0179/2019); (*) (nr 0180/2019); (*) (nr 0181/2019); (*) (nr 0182/2019); (*) (nr 0183/2019); (*) (nr 0184/2019); (*) (nr 0185/2019); Volkan Sentürk (nr 0186/2019); Hansjörg Rothe (nr 0187/2019); (*) (nr 0188/2019); (*) (nr 0189/2019); (*) (nr 0190/2019); (*) (nr 0191/2019); Laurent Pambaguian (nr 0192/2019); Jamison Young (nr 0193/2019); Silvano Delonghi (nr 0194/2019); Roman Gembarzewski (nr 0195/2019); (*) (nr 0196/2019); (*) (nr 0197/2019); (*) (nr 0198/2019); Jürgen Gülck (nr 0199/2019); (*) (nr 0200/2019); (*) (nr 0201/2019); (*) (nr 0202/2019); Marc-Antoine Meyer (nr 0203/2019); Evelien Van Den Brink (nr 0204/2019); (*) (nr 0205/2019); (*) (nr 0206/2019); (*) (nr 0207/2019); R. Stoll (nr 0208/2019); Daniel Balint (nr 0209/2019); George McLoughlin (nr 0210/2019); Valeri Stoikov (nr 0211/2019); José Carvalho (nr 0212/2019); Renato Lelli (nr 0213/2019); Eugen Eberhardt (nr 0214/2019); Eugen Hoppe-Schultze (nr 0215/2019); (*) (nr 0216/2019); (*) (nr 0217/2019); Krzysztof Gadomski (nr 0218/2019).


18. Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów

Zgodnie z art. 192 ust. 3 Regulaminu protokół bieżącego posiedzenia zostanie przedłożony Parlamentowi do zatwierdzenia na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu teksty przyjęte podczas bieżącej sesji zostaną niezwłocznie przekazane ich adresatom.


19. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach 3 i 4 kwietnia 2019 r.


20. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 15.34.


21. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Mosca, Müller, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Plura, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bours, Crowley, Karlsson, Le Pen, Maltese, Maydell, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Ostatnia aktualizacja: 13 czerwca 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności