Index 
Proces-verbal
PDF 283kWORD 80k
Joi, 28 martie 2019 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Situația de urgență din Venezuela (propuneri de rezoluție depuse)
 3.Evoluții recente în scandalul Dieselgate (propuneri de rezoluție depuse)
 4.Instituirea programului „Europa creativă” (2021-2027) ***I (dezbatere)
 5.„Erasmus”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport ***I (dezbatere)
 6.Instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile ***I (dezbatere)
 7.Reluarea ședinței
 8.Votare
  8.1.Lista țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și lista țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo) ***I (vot)
  8.2.Calitatea apei destinate consumului uman ***I (vot)
  8.3.Sporirea eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie ***I (vot)
  8.4.Exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online și retransmisii ale programelor de televiziune și radio ***I (vot)
  8.5.Instituirea programului „Europa creativă” (2021-2027) ***I (vot)
  8.6.„Erasmus”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport ***I (vot)
  8.7.Instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile ***I (vot)
  8.8.Estimarea veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2020 - Secțiunea I - Parlamentul European (vot)
  8.9.Situația de urgență din Venezuela (vot)
  8.10.Situația statului de drept și lupta împotriva corupției în cadrul UE, în special în Malta și Slovacia (vot)
  8.11.Evoluții recente în scandalul Dieselgate (vot)
  8.12.Decizia Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru pace (vot)
 9.Explicații privind votul
 10.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 11.Reluarea ședinței
 12.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 13.Interpelări majore (dezbatere)
 14.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 15.Decizii privind anumite documente
 16.Depunere de documente
 17.Petiții
 18.Aprobarea procesului-verbal al actualei ședințe și transmiterea textelor adoptate
 19.Calendarul următoarelor ședințe
 20.Ridicarea ședinței
 21.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Situația de urgență din Venezuela (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația de urgență din Venezuela (2019/2628(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 12 martie 2019 (punctul 19 al PV din 12.3.2019).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera și Fernando Ruas, în numele Grupului PPE, referitoare la situația de urgență din Venezuela (2019/2628(RSP)) (B8-0225/2019);

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo și Francisco Assis, în numele Grupului S&D, referitoare la situația de urgență din Venezuela (2019/2628(RSP)) (B8-0226/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Monica Macovei și Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR, referitoare la situația de urgență din Venezuela (2019/2628(RSP)) (B8-0227/2019);

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan și Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația de urgență din Venezuela (2019/2628(RSP)) (B8-0228/2019);

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Mirja Vehkaperä, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația de urgență din Venezuela (2019/2628(RSP)) (B8-0229/2019).

Vot: punctul 8.9 al PV din 28.3.2019.


3. Evoluții recente în scandalul Dieselgate (propuneri de rezoluție depuse)

Declarație a Comisiei: Evoluții recente în scandalul Dieselgate (2019/2670(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 25 martie 2019 (punctul 18 al PV din 25.3.2019).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato și Dario Tamburrano, în numele Grupului EFDD, Kathleen Van Brempt și Seb Dance, în numele Grupului S&D, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez, Caldentey, Patrick Le Hyaric și Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout și Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la evoluțiile recente ale scandalului Dieselgate (2019/2670(RSP)) (B8-0222/2019);

—   Daniel Dalton și Bolesław G. Piecha, în numele Grupului ECR, referitoare la evoluțiile recente ale scandalului Dieselgate (2019/2670(RSP)) (B8-0223/2019);

—   Jens Gieseke, în numele Grupului PPE, referitoare la evoluțiile recente ale scandalului Dieselgate (2019/2670(RSP)) (B8-0224/2019).

Vot: punctul 8.11 al PV din 28.3.2019.


4. Instituirea programului „Europa creativă” (2021-2027) ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Europa creativă” (2021-2027) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportoare: Silvia Costa (A8-0156/2019)

Silvia Costa și-a prezentat raportul.

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit John Howarth (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE, Julie Ward, în numele Grupului S&D, Ralph Packet, în numele Grupului ECR, Mircea Diaconu, în numele Grupului ALDE, Helga Trüpel, în numele Grupului Verts/ALE, João Pimenta Lopes, în numele Grupului GUE/NGL, Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michaela Šojdrová, Dominique Bilde, în numele Grupului ENF, Michaela Šojdrová, Luigi Morgano, Joachim Starbatty, Patrick O'Flynn, Bogdan Andrzej Zdrojewski și Monika Smolková.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Francisco José Millán Mon și Maria Grapini.

Au intervenit Marianne Thyssen și Silvia Costa.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.5 al PV din 28.3.2019.


5. „Erasmus”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Erasmus”, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportor: Milan Zver (A8-0111/2019)

Milan Zver și-a prezentat raportul.

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit Ignazio Corrao (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Jean Arthuis (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Emilian Pavel (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Michaela Šojdrová, în numele Grupului PPE, Petra Kammerevert, în numele Grupului S&D, Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, María Teresa Giménez Barbat, în numele Grupului ALDE, Jill Evans, în numele Grupului Verts/ALE, Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD, Dominique Bilde, în numele Grupului ENF, Santiago Fisas Ayxelà, Silvia Costa, Ana Miranda, Bogusław Sonik, Momchil Nekov, Helga Trüpel, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Mercedes Bresso și Brando Benifei.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Caterina Chinnici, Remo Sernagiotto, Seán Kelly, Lieve Wierinck, Julie Ward, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Dubravka Šuica și Juan Fernando López Aguilar.

Au intervenit Marianne Thyssen și Milan Zver.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.6 al PV din 28.3.2019.


6. Instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportori: Bas Eickhout și Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Bas Eickhout și Sirpa Pietikäinen și-au prezentat raportul.

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit Ivo Belet, în numele Grupului PPE, Simona Bonafè, în numele Grupului S&D, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Lieve Wierinck, în numele Grupului ALDE, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Stefan Eck, în numele Grupului GUE/NGL, Auke Zijlstra, în numele Grupului ENF, Peter Liese, Elena Gentile, Ralph Packet, Gerben-Jan Gerbrandy, Matt Carthy, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Paul Tang și Markus Ferber.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Julie Ward, Paul Rübig și Maria Grapini.

Au intervenit Valdis Dombrovskis, Bas Eickhout și Sirpa Pietikäinen.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.7 al PV din 28.3.2019.

(Ședința a fost suspendată la 11.41 în așteptarea votării.)


A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

7. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.00.


8. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


8.1. Lista țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și lista țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

Votul privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale a avut loc la 13 septembrie 2018 (punctul 10.7 al PV din 13.9.2018)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2019)0319)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.2. Calitatea apei destinate consumului uman ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Michel Dantin (A8-0288/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

O primă dezbatere a avut loc la la 22 octombrie 2018 (punctul 16 al PV din 22.10.2018)
Votul privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale a avut loc la 23 octombrie 2018 (punctul 7.13 al PV din 23.10.2018)

ÎNCHEIEREA PRIMEI LECTURI

Aprobat (P8_TA(2019)0320)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.3. Sporirea eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrele de restructurare preventivă, a doua șansă și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie și de modificare a Directivei 2012/30/UE [COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0321)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.4. Exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online și retransmisii ale programelor de televiziune și radio ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0322)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.5. Instituirea programului „Europa creativă” (2021-2027) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Europa creativă” (2021-2027) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportoare: Silvia Costa (A8-0156/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0323)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.6. „Erasmus”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Erasmus”, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportor: Milan Zver (A8-0111/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0324)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.7. Instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportori: Bas Eickhout și Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0325)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.8. Estimarea veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2020 - Secțiunea I - Parlamentul European (vot)

Raport referitor la estimarea bugetului Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2020 [2019/2003(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0326)


8.9. Situația de urgență din Venezuela (vot)

Dezbaterea a avut loc la 12 martie 2019 (punctul 19 al PV din 12.3.2019).
Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 28 martie 2019 (punctul 2 al PV din 28.3.2019).

Propuneri de rezoluții B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019 și B8-0229/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0225/2019

(care înlocuiește B8-0225/2019, B8-0227/2019 și B8-0229/2019):

depusă de următorii deputați:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera, Fernando Ruas și Anna Maria Corazza Bildt, în numele Grupului PPE;

—   Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko și Charles Tannock, în numele Grupului ECR;

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Mirja Vehkaperä, în numele Grupului ALDE.

Adoptat (P8_TA(2019)0327)

(Propunerile de rezoluții B8-0226/2019 și B8-0228/2019 au devenit caduce.)


8.10. Situația statului de drept și lupta împotriva corupției în cadrul UE, în special în Malta și Slovacia (vot)

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Sophia in 't Veld, în numele Comisiei LIBE, referitoare la situația statului de drept și lupta împotriva corupției în UE, în special în Malta și Slovacia (2018/2965(RSP)) (B8-0230/2019).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0328)


8.11. Evoluții recente în scandalul Dieselgate (vot)

Dezbaterea a avut loc la 25 martie 2019 (punctul 18 al PV din 25.3.2019).
Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 28 martie 2019 (punctul 3 al PV din 28.3.2019).

Propuneri de rezoluții B8-0222/2019, B8-0223/2019 și B8-0224/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0222/2019

Adoptat (P8_TA(2019)0329)

(Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0223/2019, care înlocuiește propunerile de rezoluție B8-0223/2019 și B8-0224/2019 a devenit caducă.)

Intervenții

Eleonora Evi, înainte de votul privind amendamentul 7, pentru a solicita verificarea electronică a votului privind amendamentul 9.


8.12. Decizia Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru pace (vot)

Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului și Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind propunerea Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, cu sprijinul Comisiei, adresată Consiliului pentru o decizie a Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru pace [2018/2237(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0330)

°
° ° °

A intervenit Anna Maria Corazza Bildt pentru a aminti recentele bombardamente care au avut loc în Yemen (Președinta se alătură acestei intervenții și o va transmite Președintelui Parlamentului).


9. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

(Vot miercuri, 27 martie 2019)

Raport Andrea Cozzolino - A8-0094/2019
Rosa D'Amato, Momchil Nekov, Daniel Hannan și Andrejs Mamikins

Raport Frédérique Ries - A8-0317/2018
Ana Miranda

Raport Brando Benifei - A8-0077/2019
Branislav Škripek, Marek Jurek și Anna Záborská

Raport Tanja Fajon - A8-0261/2016
Angel Dzhambazki

(Vot joi, 28 martie 2019)

Raport Michel Dantin - A8-0288/2018
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monika Smolková și Marian Harkin

Raport Silvia Costa - A8-0156/2019
Momchil Nekov și Michaela Šojdrová

Raport Milan Zver - A8-0111/2019
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Monika Smolková, Monica Macovei, Dobromir Sośnierz și Albert Deß

Situația de urgență din Venezuela - RC-B8-0225/2019
Mirosław Piotrowski, Jiří Pospíšil și José Inácio Faria

Evoluții recente în scandalul Dieselgate - B8-0222/2019
Mirosław Piotrowski.


10. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul internet al Parlamentului, secțiunea „Ședința plenară”, „Ședințe plenare”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 13.13.)


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

11. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.01.


12. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


13. Interpelări majore (dezbatere)

Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere (G-000001/2019) adresată de Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić și Alojz Peterle, Comisiei: Încălcări ale drepturilor copiilor ai căror părinți lucrează în Austria (B8-0018/2019)

Daniel Buda a dezvoltat întrebarea.

Marianne Thyssen (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit Jiří Pospíšil, în numele Grupului PPE, Michael Detjen, în numele Grupului S&D, Marek Jurek, în numele Grupului ECR, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Franz Obermayr, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Jozo Radoš și Monika Smolková.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Inés Ayala Sender.

A intervenit Marianne Thyssen.

Dezbaterea s-a încheiat.


14. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/2251 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al ParlamentuluiEuropean și al Consiliului în ceea ce privește data până la care contrapărțile pot continua să își aplice procedurile de gestionare a riscurilor în cazul anumitor contracte derivate extrabursiere care nu sunt compensate printr-o contraparte centrală (C(2019)02530 - 2019/2679(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 28 martie 2019

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2205, a Regulamentuluidelegat(UE)2016/592 și a Regulamentului delegat (UE) 2016/1178 de completare a Regulamentului(UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește data de la care obligația de compensare produce efecte pentru anumite tipuri de contracte (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 28 martie 2019

retrimis comisiei competente: ECON


15. Decizii privind anumite documente

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

JURI

- Obligațiunile garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
retrimis comisiei competente: ECON
aviz: JURI, JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)

- Protecția persoanelor care semnalează încălcări ale dreptului UE (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
retrimis comisiei competente: JURI
aviz: INTA, CONT, ECON (articolul 54 din Regulamentul de procedură), EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură), JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură), LIBE (articolul 54 din Regulamentul de procedură), AFCO, PETI


16. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către alte instituții

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de adaptare la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control - partea II (COM(2016)0799 [02] - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD))

retrimis

comisiei competente :

JURI

aviz :

ECON, ENVI, TRAN, AGRI

- Propunere de modificare a statutului BEI – cerere de inițiere a procedurii prevăzute la articolul 308 (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS))

retrimis

comisiei competente :

AFCO

aviz :

BUDG, ECON

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Acțiunii Comune nr. 98/700/JAI a Consiliului (COM(2018)0631 [02] - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

BUDG

2) de către deputați

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la protecția producătorilor de banane din Uniunea Europeană împotriva concurenței neloiale (B8-0148/2019)

retrimis

comisiei competente :

AGRI

aviz :

INTA

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la libertatea academică și la libertatea de exprimare în universitățile europene (B8-0210/2019)

retrimis

comisiei competente :

CULT


17. Petiții

Următoarele petiții au fost înscrise în registrul general în datele indicate mai jos și au fost retrimise comisiei competente, în conformitate cu articolul 215 alineatele (9) și (10) din Regulamentul de procedură.

22 martie 2019

(*) Nume confidențial

(*) (nr. 1216/2018); (*) (nr. 1217/2018); (*) (nr. 1218/2018); (*) (nr. 1219/2018); (*) (nr. 1220/2018); (*) (nr. 0148/2019); (*) (nr. 0149/2019); (*) (nr. 0150/2019); (*) (nr. 0151/2019); (*) (nr. 0152/2019); (*) (nr. 0153/2019); (*) (nr. 0154/2019); Norbert Roth (nr. 0155/2019); (*) (nr. 0156/2019); Alessandro De Veris (nr. 0157/2019); (*) (nr. 0158/2019); (*) (nr. 0159/2019); (*) (nr. 0160/2019); Celia Arroyo López (nr. 0161/2019); (*) (nr. 0162/2019); (*) (nr. 0163/2019); (*) (nr. 0164/2019); (*) (nr. 0165/2019); Izabela Pęgiel (nr. 0166/2019); (*) (nr. 0167/2019); (*) (nr. 0168/2019); (*) (nr. 0169/2019); (*) (nr. 0170/2019); (*) (nr. 0171/2019); (*) (nr. 0172/2019); M.a Pilar Sánchez Cano (nr. 0173/2019); Grigore Prodan (nr. 0174/2019); (*) (nr. 0175/2019); Ravi Yadav (BLS International Services Ltd.) (nr. 0176/2019); (*) (nr. 0177/2019); (*) (nr. 0178/2019); (*) (nr. 0179/2019); (*) (nr. 0180/2019); (*) (nr. 0181/2019); (*) (nr. 0182/2019); (*) (nr. 0183/2019); (*) (nr. 0184/2019); (*) (nr. 0185/2019); Volkan Sentürk (nr. 0186/2019); Hansjörg Rothe (nr. 0187/2019); (*) (nr. 0188/2019); (*) (nr. 0189/2019); (*) (nr. 0190/2019); (*) (nr. 0191/2019); Laurent Pambaguian (nr. 0192/2019); Jamison Young (nr. 0193/2019); Silvano Delonghi (nr. 0194/2019); Roman Gembarzewski (nr. 0195/2019); (*) (nr. 0196/2019); (*) (nr. 0197/2019); (*) (nr. 0198/2019); Jürgen Gülck (nr. 0199/2019); (*) (nr. 0200/2019); (*) (nr. 0201/2019); (*) (nr. 0202/2019); Marc-antoine Meyer (nr. 0203/2019); Evelien Van Den Brink (nr. 0204/2019); (*) (nr. 0205/2019); (*) (nr. 0206/2019); (*) (nr. 0207/2019); R. Stoll (nr. 0208/2019); Daniel Balint (nr. 0209/2019); George McLoughlin (nr. 0210/2019); Valeri Stoikov (nr. 0211/2019); José Carvalho (nr. 0212/2019); Renato Lelli (nr. 0213/2019); Eugen Eberhardt (nr. 0214/2019); Eugen Hoppe-schultze (nr. 0215/2019); (*) (nr. 0216/2019); (*) (nr. 0217/2019); Krzysztof Gadomski (nr. 0218/2019).


18. Aprobarea procesului-verbal al actualei ședințe și transmiterea textelor adoptate

În conformitate cu articolul 192, alineatul 3 din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al actualei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate în cursul actualei perioade de sesiune vor fi transmise fără întârziere destinatarilor lor.


19. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc la 3 aprilie 2019 și 4 aprilie 2019.


20. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 15.34.


21. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrikienė Laima Liucija, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Auken Margrete, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Bashir Amjad, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Cicu Salvatore, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Colombier Jacques, Corazza Bildt Anna Maria, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Deva Nirj, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Drăghici Damian, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Engström Linnéa, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fisas Ayxelà Santiago, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fotyga Anna, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gasbarra Enrico, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Guteland Jytte, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Händel Thomas, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hookem Mike, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, James Diane, Jamet France, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouroumbashev Peter, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Padar Ivari, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadakis Kostas, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Plura Marek, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Regner Evelyn, Reid Julia, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Spyraki Maria, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ulvskog Marita, Ungureanu Traian, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Záborská Anna, Zahradil Jan, Zala Boris, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Absenți motivat

Bours Louise, Crowley Brian, Karlsson Rikke-Louise, Le Pen Jean-Marie, Maltese Curzio, Maydell Eva, Morvai Krisztina, Nicolai Norica, Patriciello Aldo, Poc Pavel, Ponga Maurice, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Torres Martínez Estefanía

Ultima actualizare: 24 august 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate