Kazalo 
Zapisnik
PDF 277kWORD 80k
Četrtek, 28. marec 2019 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Izredne razmere v Venezueli (vloženi predlogi resolucij)
 3.Nedavni razvoj dogodkov v škandalu Dieselgate (vloženi predlogi resolucij)
 4.Vzpostavitev programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) ***I (razprava)
 5.„Erasmus“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport ***I (razprava)
 6.Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ***I (razprava)
 7.Nadaljevanje seje
 8.Čas glasovanja
  
8.1.Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) ***I (glasovanje)
  
8.2.Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi ***I (glasovanje)
  
8.3.Povečanje učinkovitosti postopkov prestrukturiranja, postopkov v primeru insolventnosti in postopkov za odpust dolgov ***I (glasovanje)
  
8.4.Uveljavljanje avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose in retransmisije televizijskih ter radijskih programov ***I (glasovanje)
  
8.5.Vzpostavitev programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) ***I (glasovanje)
  
8.6.„Erasmus“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport ***I (glasovanje)
  
8.7.Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ***I (glasovanje)
  
8.8.Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2020 – oddelek I – Evropski parlament (glasovanje)
  
8.9.Izredne razmere v Venezueli (glasovanje)
  
8.10.Stanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na Malti in Slovaškem (glasovanje)
  
8.11.Nedavni razvoj dogodkov v škandalu Dieselgate (glasovanje)
  
8.12.Sklep o vzpostavitvi evropskega mirovnega instrumenta (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanj
 11.Nadaljevanje seje
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Večje interpelacije (razprava)
 14.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 15.Sklepi o določenih dokumentih
 16.Predložitev dokumentov
 17.Peticije
 18.Sprejetje zapisnika te seje in posredovanje sprejetih besedil
 19.Datum naslednjih sej
 20.Zaključek seje
 21.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Izredne razmere v Venezueli (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Izredne razmere v Venezueli (2019/2628(RSP))

Razprava je potekala dne 12. marca 2019 (točka 19 zapisnika z dne 12.3.2019).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera in Fernando Ruas v imenu skupine PPE o izrednih razmerah v Venezueli (2019/2628(RSP)) (B8-0225/2019);

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo in Francisco Assis v imenu skupine S&D o izrednih razmerah v Venezueli (2019/2628(RSP)) (B8-0226/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Monica Macovei in Raffaele Fitto v imenu skupine ECR o izrednih razmerah v Venezueli (2019/2628(RSP)) (B8-0227/2019);

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan in Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL o izrednih razmerah v Venezueli (2019/2628(RSP)) (B8-0228/2019);

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Mirja Vehkaperä v imenu skupine ALDE o izrednih razmerah v Venezueli (2019/2628(RSP)) (B8-0229/2019).

Glasovanje: točka 8.9 zapisnika z dne 28.3.2019.


3. Nedavni razvoj dogodkov v škandalu Dieselgate (vloženi predlogi resolucij)

Izjava Komisije: Nedavni razvoj dogodkov v škandalu Dieselgate (2019/2670(RSP))

Razprava je potekala dne 25. marca 2019 (točka 18 zapisnika z dne 25.3.2019).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato in Dario Tamburrano v imenu skupine EFDD, Kathleen Van Brempt in Seb Dance v imenu skupine S&D, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez, Caldentey, Patrick Le Hyaric in Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL, Bas Eickhout in Karima Delli v imenu skupine Verts/ALE o nedavnem razvoju dogodkov v škandalu Dieselgate (2019/2670(RSP)) (B8-0222/2019);

—   Daniel Dalton in Bolesław G. Piecha v imenu skupine ECR o nedavnem razvoju dogodkov v škandalu Dieselgate (2019/2670(RSP)) (B8-0223/2019);

—   Jens Gieseke v imenu skupine PPE o nedavnem razvoju dogodkov v škandalu Dieselgate (2019/2670(RSP)) (B8-0224/2019).

Glasovanje: točka 8.11 zapisnika z dne 28.3.2019.


4. Vzpostavitev programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Silvia Costa (A8-0156/2019)

Silvia Costa je predstavila poročilo.

Govorila je Marianne Thyssen (članica Komisije).

Govorili so John Howarth (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Bogusław Sonik v imenu skupine PPE, Julie Ward v imenu skupine S&D, Ralph Packet v imenu skupine ECR, Mircea Diaconu v imenu skupine ALDE, Helga Trüpel v imenu skupine Verts/ALE, João Pimenta Lopes v imenu skupine GUE/NGL, Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Michaela Šojdrová, Dominique Bilde v imenu skupine ENF, Michaela Šojdrová, Luigi Morgano, Joachim Starbatty, Patrick O'Flynn, Bogdan Andrzej Zdrojewski in Monika Smolková.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Francisco José Millán Mon in Maria Grapini.

Govorili sta Marianne Thyssen in Silvia Costa.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.5 zapisnika z dne 28.3.2019.


5. „Erasmus“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Erasmus“, programa Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Milan Zver (A8-0111/2019)

Milan Zver je predstavil poročilo.

Govorila je Marianne Thyssen (članica Komisije).

Govorili so Ignazio Corrao (pripravljavec mnenja odbora DEVE), Jean Arthuis (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Emilian Pavel (pripravljavec mnenja odbora EMPL), Michaela Šojdrová v imenu skupine PPE, Petra Kammerevert v imenu skupine S&D, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR, María Teresa Giménez Barbat v imenu skupine ALDE, Jill Evans v imenu skupine Verts/ALE, Nikolaos Chountis v imenu skupine GUE/NGL, Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD, Dominique Bilde v imenu skupine ENF, Santiago Fisas Ayxelà, Silvia Costa, Ana Miranda, Bogusław Sonik, Momchil Nekov, Helga Trüpel, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Mercedes Bresso in Brando Benifei.

Po postopku "catch the eye" je govoril Bogdan Andrzej Zdrojewski.

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Caterina Chinnici, Remo Sernagiotto, Seán Kelly, Lieve Wierinck, Julie Ward, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Dubravka Šuica in Juan Fernando López Aguilar.

Govorila sta Marianne Thyssen in Milan Zver.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.6 zapisnika z dne 28.3.2019.


6. Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Soporočevalca: Bas Eickhout in Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Bas Eickhout in Sirpa Pietikäinen sta predstavila poročilo.

Govoril je Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije).

Govorili so Ivo Belet v imenu skupine PPE, Simona Bonafè v imenu skupine S&D, Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine ECR, Lieve Wierinck v imenu skupine ALDE, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Stefan Eck v imenu skupine GUE/NGL, Auke Zijlstra v imenu skupine ENF, Peter Liese, Elena Gentile, Ralph Packet, Gerben-Jan Gerbrandy, Matt Carthy, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Paul Tang in Markus Ferber.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Julie Ward, Paul Rübig in Maria Grapini.

Govorili so Valdis Dombrovskis, Bas Eickhout in Sirpa Pietikäinen.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.7 zapisnika z dne 28.3.2019.

(Seja je bila prekinjena ob 11.41 v pričakovanju časa glasovanja.)


PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

7. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.00.


8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


8.1. Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

Glasovanje o sklepu o začetku medinstitucionalnih pogajanj je potekalo dne 13. septembra 2018 (točka 10.7 zapisnika z dne 13.9.2018)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2019)0319)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.2. Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (prenovitev) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Michel Dantin (A8-0288/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

Prva razprava je potekala 22. oktobra 2018 (točka 16 zapisnika z dne 22.10.2018)
Glasovanje o sklepu o začetku medinstitucionalnih pogajanj je potekalo dne 23. oktobra 2018 (točka 7.13 zapisnika z dne 23.10.2018)

ZAKLJUČEK PRVE OBRAVNAVE

Odobreno (P8_TA(2019)0320)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.3. Povečanje učinkovitosti postopkov prestrukturiranja, postopkov v primeru insolventnosti in postopkov za odpust dolgov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o okvirih preventivnega prestrukturiranja, drugi priložnosti ter ukrepih za povečanje učinkovitosti postopkov prestrukturiranja, postopkov v primeru insolventnosti in postopkov za odpust dolgov ter spremembi Direktive 2012/30/EU [COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0321)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.4. Uveljavljanje avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose in retransmisije televizijskih ter radijskih programov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil glede uveljavljanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuzijskih hiš in retransmisije televizijskih ter radijskih programov [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0322)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.5. Vzpostavitev programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Silvia Costa (A8-0156/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0323)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.6. „Erasmus“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Erasmus“, programa Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Milan Zver (A8-0111/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0324)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.7. Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Soporočevalca: Bas Eickhout in Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0325)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.8. Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2020 – oddelek I – Evropski parlament (glasovanje)

Poročilo o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2020 [2019/2003(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0326)


8.9. Izredne razmere v Venezueli (glasovanje)

Razprava je potekala dne 12. marca 2019 (točka 19 zapisnika z dne 12.3.2019).
Predlogi resolucij so bili objavljeni 28. marca 2019 (točka 2 zapisnika z dne 28.3.2019).

predlogi resolucij B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019 in B8-0229/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0225/2019

(ki nadomešča B8-0225/2019, B8-0227/2019 in B8-0229/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera, Fernando Ruas in Anna Maria Corazza Bildt v imenu skupine PPE;

—   Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko in Charles Tannock v imenu skupine ECR;

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Mirja Vehkaperä v imenu skupine ALDE.

Sprejeto (P8_TA(2019)0327)

(Predloga resolucij B8-0226/2019 in B8-0228/2019 sta brezpredmetna.)


8.10. Stanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na Malti in Slovaškem (glasovanje)

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Sophia in 't Veld v imenu odbora LIBE o stanju na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na Malti in Slovaškem (2018/2965(RSP)) (B8-0230/2019).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0328)


8.11. Nedavni razvoj dogodkov v škandalu Dieselgate (glasovanje)

Razprava je potekala dne 25. marca 2019 (točka 18 zapisnika z dne 25.3.2019).
Predlogi resolucij so bili objavljeni 28. marca 2019 (točka 3 zapisnika z dne 28.3.2019).

predlogi resolucij B8-0222/2019, B8-0223/2019 in B8-0224/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0222/2019

Sprejeto (P8_TA(2019)0329)

(skupni predlog resolucije RC-B8-0223/2019, ki nadomešča predloga resolucije B8-0223/2019 in B8-0224/2019, je brezpredmeten.)

Govori

Eleonora Evi je pred glasovanjem o predlogu spremembe 7 zahtevala elektronsko preverjanje glasovanja o predlogu spremembe 9.


8.12. Sklep o vzpostavitvi evropskega mirovnega instrumenta (glasovanje)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko glede predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Svetu, ob podpori Komisije, za sklep Sveta o vzpostavitvi evropskega mirovnega instrumenta [2018/2237(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0330)

°
° ° °

Govorila je Anna Maria Corazza Bildt, ki je obsodila nedavno bombardiranje v Jemnu (predsedujoča se je tem obsodbam pridružila in jih bo posredovala predsedniku Parlamenta).


9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

(Čas glasovanja v sredo, 27. marca 2019)

Poročilo: Andrea Cozzolino - A8-0094/2019
Rosa D'Amato, Momchil Nekov, Daniel Hannan in Andrejs Mamikins

Poročilo: Frédérique Ries - A8-0317/2018
Ana Miranda

Poročilo: Brando Benifei - A8-0077/2019
Branislav Škripek, Marek Jurek in Anna Záborská

Poročilo: Tanja Fajon - A8-0261/2016
Angel Dzhambazki

(Čas glasovanja v četrtek, 28. marca 2019)

Poročilo: Michel Dantin - A8-0288/2018
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monika Smolková in Marian Harkin

Poročilo: Silvia Costa - A8-0156/2019
Momchil Nekov in Michaela Šojdrová

Poročilo: Milan Zver - A8-0111/2019
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Monika Smolková, Monica Macovei, Dobromir Sośnierz in Albert Deß

Izredne razmere v Venezueli - RC-B8-0225/2019
Mirosław Piotrowski, Jiří Pospíšil in José Inácio Faria

Nedavni razvoj dogodkov v škandalu Dieselgate - B8-0222/2019
Mirosław Piotrowski.


10. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Parlamenta (Zasedanje) na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.

(Seja je bila prekinjena ob 13.13.)


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

11. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.01.


12. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


13. Večje interpelacije (razprava)

Večja interpelacija za pisni odgovor z razpravo (G-000001/2019), ki so jo vložili Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić in Alojz Peterle Komisiji: Kršitev pravic otrok, katerih starši delajo v Avstriji (B8-0018/2019)

Daniel Buda je predstavil vprašanje.

Marianne Thyssen (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Jiří Pospíšil v imenu skupine PPE, Michael Detjen v imenu skupine S&D, Marek Jurek v imenu skupine ECR, Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE, Franz Obermayr v imenu skupine ENF, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Jozo Radoš in Monika Smolková.

Po postopku "catch the eye" je govorila Inés Ayala Sender.

Govorila je Marianne Thyssen.

Razprava se je zaključila.


14. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/2251 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z datumom, do katerega lahko nasprotne stranke še naprej uporabljajo svoje postopke obvladovanja tveganja za nekatere pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez opravljenega kliringa prek CNS (C(2019)02530 - 2019/2679(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 28. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2205, Delegirane uredbe (EU) 2016/592 in Delegirane uredbe (EU) 2016/1178 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z datumi, na katere za določene vrste pogodb začne veljati obveznost kliringa (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 28. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ECON


15. Sklepi o določenih dokumentih

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor JURI

- Krite obveznice in javni nadzor nad njimi (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
posredovano pristojnemu odboru: ECON
mnenje: JURI, JURI (člen 39 Poslovnika)

- Zaščita oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
posredovano pristojnemu odboru: JURI
mnenje: INTA, CONT, ECON (člen 54 Poslovnika), EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (člen 39 Poslovnika), JURI (člen 39 Poslovnika), LIBE (člen 54 Poslovnika), AFCO, PETI.


16. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od drugih institucij

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije - del II (COM(2016)0799 [02] - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD))

posredovano

pristojni odbor :

JURI

mnenje :

ECON, ENVI, TRAN, AGRI

- Predlog spremembe statuta EIB – zahteva za sprožitev postopka iz člena 308 (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

AFCO

mnenje :

BUDG, ECON

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži in razveljavitvi Skupnega ukrepa Sveta št.98/700/PNZ (COM(2018)0631 [02] - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

BUDG

2) od poslancev Parlamenta

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o zaščiti proizvajalcev banan Evropske unije pred nelojalno konkurenco (B8-0148/2019)

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

mnenje :

INTA

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o akademski svobodi in svobodi izražanja na evropskih univerzah (B8-0210/2019)

posredovano

pristojni odbor :

CULT


17. Peticije

Naslednje peticije so bile vpisane v register na navedene datume in so bile v skladu s členom 215(9) in (10) Poslovnika posredovane pristojnemu odboru.

22. marca 2019

(*) ime vlagatelja zaupno

(*) (št. 1216/2018); (*) (št. 1217/2018); (*) (št. 1218/2018); (*) (št. 1219/2018); (*) (št. 1220/2018); (*) (št. 0148/2019); (*) (št. 0149/2019); (*) (št. 0150/2019); (*) (št. 0151/2019); (*) (št. 0152/2019); (*) (št. 0153/2019); (*) (št. 0154/2019); Norbert Roth (št. 0155/2019); (*) (št. 0156/2019); Alessandro De Veris (št. 0157/2019); (*) (št. 0158/2019); (*) (št. 0159/2019); (*) (št. 0160/2019); Celia Arroyo López (št. 0161/2019); (*) (št. 0162/2019); (*) (št. 0163/2019); (*) (št. 0164/2019); (*) (št. 0165/2019); Izabela Pęgiel (št. 0166/2019); (*) (št. 0167/2019); (*) (št. 0168/2019); (*) (št. 0169/2019); (*) (št. 0170/2019); (*) (št. 0171/2019); (*) (št. 0172/2019); M.a Pilar Sánchez Cano (št. 0173/2019); Grigore Prodan (št. 0174/2019); (*) (št. 0175/2019); Ravi Yadav (BLS International Services Ltd.) (št. 0176/2019); (*) (št. 0177/2019); (*) (št. 0178/2019); (*) (št. 0179/2019); (*) (št. 0180/2019); (*) (št. 0181/2019); (*) (št. 0182/2019); (*) (št. 0183/2019); (*) (št. 0184/2019); (*) (št. 0185/2019); Volkan Sentürk (št. 0186/2019); Hansjörg Rothe (št. 0187/2019); (*) (št. 0188/2019); (*) (št. 0189/2019); (*) (št. 0190/2019); (*) (št. 0191/2019); Laurent Pambaguian (št. 0192/2019); Jamison Young (št. 0193/2019); Silvano Delonghi (št. 0194/2019); Roman Gembarzewski (št. 0195/2019); (*) (št. 0196/2019); (*) (št. 0197/2019); (*) (št. 0198/2019); Jürgen Gülck (št. 0199/2019); (*) (št. 0200/2019); (*) (št. 0201/2019); (*) (št. 0202/2019); Marc-Antoine Meyer (št. 0203/2019); Evelien Van Den Brink (št. 0204/2019); (*) (št. 0205/2019); (*) (št. 0206/2019); (*) (št. 0207/2019); R. Stoll (št. 0208/2019); Daniel Balint (št. 0209/2019); George McLoughlin (št. 0210/2019); Valeri Stoikov (št. 0211/2019); José Carvalho (št. 0212/2019); Renato Lelli (št. 0213/2019); Eugen Eberhardt (št. 0214/2019); Eugen Hoppe-Schultze (št. 0215/2019); (*) (št. 0216/2019); (*) (št. 0217/2019); Krzysztof Gadomski (št. 0218/2019).


18. Sprejetje zapisnika te seje in posredovanje sprejetih besedil

V skladu s členom 192( 3)Poslovnika je zapisnik te seje predložen v odobritev Parlamenta na začetku prihodnje seje.

S soglasjem Parlamenta se besedila, sprejeta med tem delnim zasedanjem, takoj posredujejo naslovnikom.


19. Datum naslednjih sej

Naslednji seji bosta 3. aprila 2019 in 4. aprila 2019.


20. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 15.34.


21. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrikienė Laima Liucija, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Auken Margrete, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Bashir Amjad, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Cicu Salvatore, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Colombier Jacques, Corazza Bildt Anna Maria, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Deva Nirj, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Drăghici Damian, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Engström Linnéa, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fisas Ayxelà Santiago, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fotyga Anna, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gasbarra Enrico, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Guteland Jytte, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Händel Thomas, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hookem Mike, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, James Diane, Jamet France, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouroumbashev Peter, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Padar Ivari, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadakis Kostas, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Plura Marek, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Regner Evelyn, Reid Julia, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Spyraki Maria, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ulvskog Marita, Ungureanu Traian, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Záborská Anna, Zahradil Jan, Zala Boris, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Opravičeni:

Bours Louise, Crowley Brian, Karlsson Rikke-Louise, Le Pen Jean-Marie, Maltese Curzio, Maydell Eva, Morvai Krisztina, Nicolai Norica, Patriciello Aldo, Poc Pavel, Ponga Maurice, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Torres Martínez Estefanía

Zadnja posodobitev: 24. avgust 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov