Kazalo 
Zapisnik
PDF 266kWORD 77k
Četrtek, 28. marec 2019 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Izredne razmere v Venezueli (vloženi predlogi resolucij)
 3.Nedavni razvoj dogodkov v škandalu Dieselgate (vloženi predlogi resolucij)
 4.Vzpostavitev programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) ***I (razprava)
 5.„Erasmus“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport ***I (razprava)
 6.Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ***I (razprava)
 7.Nadaljevanje seje
 8.Čas glasovanja
  8.1.Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) ***I (glasovanje)
  8.2.Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi ***I (glasovanje)
  8.3.Povečanje učinkovitosti postopkov prestrukturiranja, postopkov v primeru insolventnosti in postopkov za odpust dolgov ***I (glasovanje)
  8.4.Uveljavljanje avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose in retransmisije televizijskih ter radijskih programov ***I (glasovanje)
  8.5.Vzpostavitev programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) ***I (glasovanje)
  8.6.„Erasmus“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport ***I (glasovanje)
  8.7.Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ***I (glasovanje)
  8.8.Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2020 – oddelek I – Evropski parlament (glasovanje)
  8.9.Izredne razmere v Venezueli (glasovanje)
  8.10.Stanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na Malti in Slovaškem (glasovanje)
  8.11.Nedavni razvoj dogodkov v škandalu Dieselgate (glasovanje)
  8.12.Sklep o vzpostavitvi evropskega mirovnega instrumenta (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanj
 11.Nadaljevanje seje
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Večje interpelacije (razprava)
 14.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 15.Sklepi o določenih dokumentih
 16.Predložitev dokumentov
 17.Peticije
 18.Sprejetje zapisnika te seje in posredovanje sprejetih besedil
 19.Datum naslednjih sej
 20.Zaključek seje
 21.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Izredne razmere v Venezueli (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Izredne razmere v Venezueli (2019/2628(RSP))

Razprava je potekala dne 12. marca 2019 (točka 19 zapisnika z dne 12.3.2019).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera in Fernando Ruas v imenu skupine PPE o izrednih razmerah v Venezueli (2019/2628(RSP)) (B8-0225/2019);

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo in Francisco Assis v imenu skupine S&D o izrednih razmerah v Venezueli (2019/2628(RSP)) (B8-0226/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Monica Macovei in Raffaele Fitto v imenu skupine ECR o izrednih razmerah v Venezueli (2019/2628(RSP)) (B8-0227/2019);

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan in Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL o izrednih razmerah v Venezueli (2019/2628(RSP)) (B8-0228/2019);

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Mirja Vehkaperä v imenu skupine ALDE o izrednih razmerah v Venezueli (2019/2628(RSP)) (B8-0229/2019).

Glasovanje: točka 8.9 zapisnika z dne 28.3.2019.


3. Nedavni razvoj dogodkov v škandalu Dieselgate (vloženi predlogi resolucij)

Izjava Komisije: Nedavni razvoj dogodkov v škandalu Dieselgate (2019/2670(RSP))

Razprava je potekala dne 25. marca 2019 (točka 18 zapisnika z dne 25.3.2019).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato in Dario Tamburrano v imenu skupine EFDD, Kathleen Van Brempt in Seb Dance v imenu skupine S&D, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez, Caldentey, Patrick Le Hyaric in Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL, Bas Eickhout in Karima Delli v imenu skupine Verts/ALE o nedavnem razvoju dogodkov v škandalu Dieselgate (2019/2670(RSP)) (B8-0222/2019);

—   Daniel Dalton in Bolesław G. Piecha v imenu skupine ECR o nedavnem razvoju dogodkov v škandalu Dieselgate (2019/2670(RSP)) (B8-0223/2019);

—   Jens Gieseke v imenu skupine PPE o nedavnem razvoju dogodkov v škandalu Dieselgate (2019/2670(RSP)) (B8-0224/2019).

Glasovanje: točka 8.11 zapisnika z dne 28.3.2019.


4. Vzpostavitev programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Silvia Costa (A8-0156/2019)

Silvia Costa je predstavila poročilo.

Govorila je Marianne Thyssen (članica Komisije).

Govorili so John Howarth (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Bogusław Sonik v imenu skupine PPE, Julie Ward v imenu skupine S&D, Ralph Packet v imenu skupine ECR, Mircea Diaconu v imenu skupine ALDE, Helga Trüpel v imenu skupine Verts/ALE, João Pimenta Lopes v imenu skupine GUE/NGL, Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Michaela Šojdrová, Dominique Bilde v imenu skupine ENF, Michaela Šojdrová, Luigi Morgano, Joachim Starbatty, Patrick O'Flynn, Bogdan Andrzej Zdrojewski in Monika Smolková.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Francisco José Millán Mon in Maria Grapini.

Govorili sta Marianne Thyssen in Silvia Costa.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.5 zapisnika z dne 28.3.2019.


5. „Erasmus“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Erasmus“, programa Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Milan Zver (A8-0111/2019)

Milan Zver je predstavil poročilo.

Govorila je Marianne Thyssen (članica Komisije).

Govorili so Ignazio Corrao (pripravljavec mnenja odbora DEVE), Jean Arthuis (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Emilian Pavel (pripravljavec mnenja odbora EMPL), Michaela Šojdrová v imenu skupine PPE, Petra Kammerevert v imenu skupine S&D, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR, María Teresa Giménez Barbat v imenu skupine ALDE, Jill Evans v imenu skupine Verts/ALE, Nikolaos Chountis v imenu skupine GUE/NGL, Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD, Dominique Bilde v imenu skupine ENF, Santiago Fisas Ayxelà, Silvia Costa, Ana Miranda, Bogusław Sonik, Momchil Nekov, Helga Trüpel, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Mercedes Bresso in Brando Benifei.

Po postopku "catch the eye" je govoril Bogdan Andrzej Zdrojewski.

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Caterina Chinnici, Remo Sernagiotto, Seán Kelly, Lieve Wierinck, Julie Ward, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Dubravka Šuica in Juan Fernando López Aguilar.

Govorila sta Marianne Thyssen in Milan Zver.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.6 zapisnika z dne 28.3.2019.


6. Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Soporočevalca: Bas Eickhout in Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Bas Eickhout in Sirpa Pietikäinen sta predstavila poročilo.

Govoril je Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije).

Govorili so Ivo Belet v imenu skupine PPE, Simona Bonafè v imenu skupine S&D, Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine ECR, Lieve Wierinck v imenu skupine ALDE, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Stefan Eck v imenu skupine GUE/NGL, Auke Zijlstra v imenu skupine ENF, Peter Liese, Elena Gentile, Ralph Packet, Gerben-Jan Gerbrandy, Matt Carthy, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Paul Tang in Markus Ferber.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Julie Ward, Paul Rübig in Maria Grapini.

Govorili so Valdis Dombrovskis, Bas Eickhout in Sirpa Pietikäinen.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.7 zapisnika z dne 28.3.2019.

(Seja je bila prekinjena ob 11.41 v pričakovanju časa glasovanja.)


PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

7. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.00.


8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


8.1. Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

Glasovanje o sklepu o začetku medinstitucionalnih pogajanj je potekalo dne 13. septembra 2018 (točka 10.7 zapisnika z dne 13.9.2018)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2019)0319)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.2. Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (prenovitev) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Michel Dantin (A8-0288/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

Prva razprava je potekala 22. oktobra 2018 (točka 16 zapisnika z dne 22.10.2018)
Glasovanje o sklepu o začetku medinstitucionalnih pogajanj je potekalo dne 23. oktobra 2018 (točka 7.13 zapisnika z dne 23.10.2018)

ZAKLJUČEK PRVE OBRAVNAVE

Odobreno (P8_TA(2019)0320)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.3. Povečanje učinkovitosti postopkov prestrukturiranja, postopkov v primeru insolventnosti in postopkov za odpust dolgov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o okvirih preventivnega prestrukturiranja, drugi priložnosti ter ukrepih za povečanje učinkovitosti postopkov prestrukturiranja, postopkov v primeru insolventnosti in postopkov za odpust dolgov ter spremembi Direktive 2012/30/EU [COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0321)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.4. Uveljavljanje avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose in retransmisije televizijskih ter radijskih programov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil glede uveljavljanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuzijskih hiš in retransmisije televizijskih ter radijskih programov [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0322)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.5. Vzpostavitev programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Silvia Costa (A8-0156/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0323)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.6. „Erasmus“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Erasmus“, programa Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Milan Zver (A8-0111/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0324)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.7. Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Soporočevalca: Bas Eickhout in Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0325)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.8. Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2020 – oddelek I – Evropski parlament (glasovanje)

Poročilo o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2020 [2019/2003(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0326)


8.9. Izredne razmere v Venezueli (glasovanje)

Razprava je potekala dne 12. marca 2019 (točka 19 zapisnika z dne 12.3.2019).
Predlogi resolucij so bili objavljeni 28. marca 2019 (točka 2 zapisnika z dne 28.3.2019).

predlogi resolucij B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019 in B8-0229/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0225/2019

(ki nadomešča B8-0225/2019, B8-0227/2019 in B8-0229/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera, Fernando Ruas in Anna Maria Corazza Bildt v imenu skupine PPE;

—   Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko in Charles Tannock v imenu skupine ECR;

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Mirja Vehkaperä v imenu skupine ALDE.

Sprejeto (P8_TA(2019)0327)

(Predloga resolucij B8-0226/2019 in B8-0228/2019 sta brezpredmetna.)


8.10. Stanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na Malti in Slovaškem (glasovanje)

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Sophia in 't Veld v imenu odbora LIBE o stanju na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na Malti in Slovaškem (2018/2965(RSP)) (B8-0230/2019).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0328)


8.11. Nedavni razvoj dogodkov v škandalu Dieselgate (glasovanje)

Razprava je potekala dne 25. marca 2019 (točka 18 zapisnika z dne 25.3.2019).
Predlogi resolucij so bili objavljeni 28. marca 2019 (točka 3 zapisnika z dne 28.3.2019).

predlogi resolucij B8-0222/2019, B8-0223/2019 in B8-0224/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0222/2019

Sprejeto (P8_TA(2019)0329)

(skupni predlog resolucije RC-B8-0223/2019, ki nadomešča predloga resolucije B8-0223/2019 in B8-0224/2019, je brezpredmeten.)

Govori

Eleonora Evi je pred glasovanjem o predlogu spremembe 7 zahtevala elektronsko preverjanje glasovanja o predlogu spremembe 9.


8.12. Sklep o vzpostavitvi evropskega mirovnega instrumenta (glasovanje)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko glede predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Svetu, ob podpori Komisije, za sklep Sveta o vzpostavitvi evropskega mirovnega instrumenta [2018/2237(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0330)

°
° ° °

Govorila je Anna Maria Corazza Bildt, ki je obsodila nedavno bombardiranje v Jemnu (predsedujoča se je tem obsodbam pridružila in jih bo posredovala predsedniku Parlamenta).


9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

(Čas glasovanja v sredo, 27. marca 2019)

Poročilo: Andrea Cozzolino - A8-0094/2019
Rosa D'Amato, Momchil Nekov, Daniel Hannan in Andrejs Mamikins

Poročilo: Frédérique Ries - A8-0317/2018
Ana Miranda

Poročilo: Brando Benifei - A8-0077/2019
Branislav Škripek, Marek Jurek in Anna Záborská

Poročilo: Tanja Fajon - A8-0261/2016
Angel Dzhambazki

(Čas glasovanja v četrtek, 28. marca 2019)

Poročilo: Michel Dantin - A8-0288/2018
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monika Smolková in Marian Harkin

Poročilo: Silvia Costa - A8-0156/2019
Momchil Nekov in Michaela Šojdrová

Poročilo: Milan Zver - A8-0111/2019
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Monika Smolková, Monica Macovei, Dobromir Sośnierz in Albert Deß

Izredne razmere v Venezueli - RC-B8-0225/2019
Mirosław Piotrowski, Jiří Pospíšil in José Inácio Faria

Nedavni razvoj dogodkov v škandalu Dieselgate - B8-0222/2019
Mirosław Piotrowski.


10. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Parlamenta (Zasedanje) na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.

(Seja je bila prekinjena ob 13.13.)


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

11. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.01.


12. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


13. Večje interpelacije (razprava)

Večja interpelacija za pisni odgovor z razpravo (G-000001/2019), ki so jo vložili Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić in Alojz Peterle Komisiji: Kršitev pravic otrok, katerih starši delajo v Avstriji (B8-0018/2019)

Daniel Buda je predstavil vprašanje.

Marianne Thyssen (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Jiří Pospíšil v imenu skupine PPE, Michael Detjen v imenu skupine S&D, Marek Jurek v imenu skupine ECR, Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE, Franz Obermayr v imenu skupine ENF, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Jozo Radoš in Monika Smolková.

Po postopku "catch the eye" je govorila Inés Ayala Sender.

Govorila je Marianne Thyssen.

Razprava se je zaključila.


14. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/2251 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z datumom, do katerega lahko nasprotne stranke še naprej uporabljajo svoje postopke obvladovanja tveganja za nekatere pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez opravljenega kliringa prek CNS (C(2019)02530 - 2019/2679(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 28. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2205, Delegirane uredbe (EU) 2016/592 in Delegirane uredbe (EU) 2016/1178 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z datumi, na katere za določene vrste pogodb začne veljati obveznost kliringa (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 28. marca 2019

posredovano pristojnemu odboru: ECON


15. Sklepi o določenih dokumentih

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor JURI

- Krite obveznice in javni nadzor nad njimi (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD))
posredovano pristojnemu odboru: ECON
mnenje: JURI, JURI (člen 39 Poslovnika)

- Zaščita oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
posredovano pristojnemu odboru: JURI
mnenje: INTA, CONT, ECON (člen 54 Poslovnika), EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (člen 39 Poslovnika), JURI (člen 39 Poslovnika), LIBE (člen 54 Poslovnika), AFCO, PETI.


16. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od drugih institucij

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije - del II (COM(2016)0799 [02] - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD))

posredovano

pristojni odbor :

JURI

mnenje :

ECON, ENVI, TRAN, AGRI

- Predlog spremembe statuta EIB – zahteva za sprožitev postopka iz člena 308 (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

AFCO

mnenje :

BUDG, ECON

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži in razveljavitvi Skupnega ukrepa Sveta št.98/700/PNZ (COM(2018)0631 [02] - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

BUDG

2) od poslancev Parlamenta

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o zaščiti proizvajalcev banan Evropske unije pred nelojalno konkurenco (B8-0148/2019)

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

mnenje :

INTA

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o akademski svobodi in svobodi izražanja na evropskih univerzah (B8-0210/2019)

posredovano

pristojni odbor :

CULT


17. Peticije

Naslednje peticije so bile vpisane v register na navedene datume in so bile v skladu s členom 215(9) in (10) Poslovnika posredovane pristojnemu odboru.

22. marca 2019

(*) ime vlagatelja zaupno

(*) (št. 1216/2018); (*) (št. 1217/2018); (*) (št. 1218/2018); (*) (št. 1219/2018); (*) (št. 1220/2018); (*) (št. 0148/2019); (*) (št. 0149/2019); (*) (št. 0150/2019); (*) (št. 0151/2019); (*) (št. 0152/2019); (*) (št. 0153/2019); (*) (št. 0154/2019); Norbert Roth (št. 0155/2019); (*) (št. 0156/2019); Alessandro De Veris (št. 0157/2019); (*) (št. 0158/2019); (*) (št. 0159/2019); (*) (št. 0160/2019); Celia Arroyo López (št. 0161/2019); (*) (št. 0162/2019); (*) (št. 0163/2019); (*) (št. 0164/2019); (*) (št. 0165/2019); Izabela Pęgiel (št. 0166/2019); (*) (št. 0167/2019); (*) (št. 0168/2019); (*) (št. 0169/2019); (*) (št. 0170/2019); (*) (št. 0171/2019); (*) (št. 0172/2019); M.a Pilar Sánchez Cano (št. 0173/2019); Grigore Prodan (št. 0174/2019); (*) (št. 0175/2019); Ravi Yadav (BLS International Services Ltd.) (št. 0176/2019); (*) (št. 0177/2019); (*) (št. 0178/2019); (*) (št. 0179/2019); (*) (št. 0180/2019); (*) (št. 0181/2019); (*) (št. 0182/2019); (*) (št. 0183/2019); (*) (št. 0184/2019); (*) (št. 0185/2019); Volkan Sentürk (št. 0186/2019); Hansjörg Rothe (št. 0187/2019); (*) (št. 0188/2019); (*) (št. 0189/2019); (*) (št. 0190/2019); (*) (št. 0191/2019); Laurent Pambaguian (št. 0192/2019); Jamison Young (št. 0193/2019); Silvano Delonghi (št. 0194/2019); Roman Gembarzewski (št. 0195/2019); (*) (št. 0196/2019); (*) (št. 0197/2019); (*) (št. 0198/2019); Jürgen Gülck (št. 0199/2019); (*) (št. 0200/2019); (*) (št. 0201/2019); (*) (št. 0202/2019); Marc-Antoine Meyer (št. 0203/2019); Evelien Van Den Brink (št. 0204/2019); (*) (št. 0205/2019); (*) (št. 0206/2019); (*) (št. 0207/2019); R. Stoll (št. 0208/2019); Daniel Balint (št. 0209/2019); George McLoughlin (št. 0210/2019); Valeri Stoikov (št. 0211/2019); José Carvalho (št. 0212/2019); Renato Lelli (št. 0213/2019); Eugen Eberhardt (št. 0214/2019); Eugen Hoppe-Schultze (št. 0215/2019); (*) (št. 0216/2019); (*) (št. 0217/2019); Krzysztof Gadomski (št. 0218/2019).


18. Sprejetje zapisnika te seje in posredovanje sprejetih besedil

V skladu s členom 192( 3)Poslovnika je zapisnik te seje predložen v odobritev Parlamenta na začetku prihodnje seje.

S soglasjem Parlamenta se besedila, sprejeta med tem delnim zasedanjem, takoj posredujejo naslovnikom.


19. Datum naslednjih sej

Naslednji seji bosta 3. aprila 2019 in 4. aprila 2019.


20. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 15.34.


21. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Mosca, Müller, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Plura, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Bours, Crowley, Karlsson, Le Pen, Maltese, Maydell, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Zadnja posodobitev: 13. junij 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov