Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 3. aprill 2019 - Brüssel

8. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb protokolli, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vahelisele lepingule, mis käsitleb kriteeriumide ja mehhanismide kehtestamist selle riigi määramiseks, kes vastutab Taanis või mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest, ning sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemi kehtestamist Dublini konventsiooni tõhusa kohaldamise eesmärgil, sõlmimist (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu rakendusotsus, millega kiidetakse heaks Eurojusti ja Taani Kuningriigi vahelise koostöölepingu sõlmimine Eurojusti poolt (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiaalase koostöölepingu pikendamise kohta (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

AFET, BUDG

2) parlamendikomisjonid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 508/2014 (COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)) - PECH komisjon - Raportöör: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta (COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)) - EMPL komisjon - Raportöör: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses iga-aastaste eelmaksete korrigeerimisega aastateks 2021–2023 (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)) - REGI komisjon - Raportöör: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

- Raport Lampros Fountoulise puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2018/2269(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

- Raport Eleftherios Synadinose puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2018/2270(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

- Raport Georgios Epitideiose puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2018/2268(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)

Viimane päevakajastamine: 6. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika