Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 3. huhtikuuta 2019 - Bryssel

8. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus neuvoston päätökseksi niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan Tanskassa tai jossakin muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, sekä Eurodac-järjestelmästä sormenjälkien vertailua varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi tehtyyn Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävän lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta sille, että Eurojust tekee Eurojustin ja Tanskan kuningaskunnan välistä rikosoikeudellista yhteistyötä koskevan sopimuksen (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

JURI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation hallituksen välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

AFET, BUDG

2) parlamentin valiokunnilta:

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 kumoamisesta (COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista (COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta vuosia 2021–2023 koskevien vuotuisten ennakkomaksujen mukauttamisen osalta (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

- Mietintö Lampros Fountoulisin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2018/2269(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

- Mietintö Eleftherios Synadinosin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2018/2270(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

- Mietintö Georgios Epitideiosin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2018/2268(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019).

Päivitetty viimeksi: 6. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö