Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 3 april 2019 - Bryssel

8. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till rådets beslut om ingående av protokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredjeland har gett in i Danmark eller någon annan medlemsstat i Europeiska unionen, och om Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen vad gäller åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Förslag till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om straffrättsligt samarbete mellan Eurojust och Konungariket Danmark (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

JURI

- Förslag till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

AFET, BUDG

2) från parlamentets utskott

- ***I Betänkande om Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 (COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)) - utskottet EMPL - Föredragande: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller en justering av den årliga förfinansieringen för åren 2021–2023 (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)) - utskottet REGI - Föredragande: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

- Betänkande om begäran om upphävande av Lampros Fountoulis immunitet (2018/2269(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

- Betänkande om begäran om upphävande av Eleftherios Synadinos immunitet (2018/2270(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

- Betänkande om begäran om upphävande av Georgios Epitideios immunitet (2018/2268(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy