Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 3 април 2019 г. - Брюксел

10. Ред на работа
Пълни стенографски протоколи

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания през първата месечна сесия през април 2019 г. (PE 637.886/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 149а от Правилника за дейността):

След консултация с политическите групи, Председателят предложи следните промени:

Сряда

Докладът на Maria Grapini „Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците“ (A8-0464/2018) (точка 38 от окончателния проект на дневен ред) и докладът на Jiří Pospíšil „Създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите“ (A8-0460/2018) (точка 39 от окончателния проект на дневен ред) да се гласуват по време на втората месечна сесия през април.

Четвъртък

Препоръката на Jean Arthuis „Изпълнение и финансиране на общия бюджет на Съюза през 2019 г. във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза“ (точка 49 от окончателния проект на дневен ред), която беше включена без разискване във времето за гласуване, още не е приета от комисията BUDG. Следователно тя се сваля от дневния ред.

Комисията JURI е приела три доклада на Ангел Джамбазки (A8-0185/2019, A8-0184/2019 и A8-0183/2019) относно искания за снемане на имунитет. Съгласно член 9, параграф 9 от Правилника за дейността те се включват във времето за гласуване в четвъртък.

Парламентът изрази своето съгласие с тези промени.

°
° ° °

Сряда

Искане на групата PPE за промяна на заглавието на изявленията на Съвета и на Комисията от „Търговските отношения между ЕС и Китай“ (точка 81 от окончателния проект на дневен ред) на „Отношенията между ЕС и Китай“.

Изказа се Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, който обоснова искането.

С поименно гласуване (304 гласа „за“, 177 гласа „против“, 13 гласа „въздържал се“), Парламентът одобри искането.

Четвъртък

Искане на група членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, и на групите EFDD и ECR за изваждане от дневния ред на гласуването на Пакета за мобилността, включващ докладите на Ismail Ertug (A8-0204/2018), Merja Kyllönen (A8-0206/2018) и Wim van de Camp (A8-0205/2018) (точки 76, 77 и 78 от окончателния проект на дневен ред).

Изказаха се Андрей Новаков, който обоснова искането от името на членовете на ЕП, достигащи поне ниския праг, и Ismail Ertug (докладчик), срещу това искане.

С поименно гласуване (219 гласа „за“, 267 гласа „против“, 17 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

Предвид значителната продължителност на времето на гласуване, Председателят предложи разискванията да започнат в 8.30 ч., а гласуването в 11.00 ч.

Парламентът изрази своето съгласие с това предложение.

Председателят съобщи, че съгласно член 174, параграф 8 от Правилника за дейността, изменения, които са с подобно съдържание или имат аналогични цели, ще се гласуват заедно.

Искане от групата EFDD за включване, като първа точка в дневния ред, на разискване по доклада на Сергей Станишев „Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза“ (A8-0047/2019), който беше включен без разискване във времето за гласуване (точка 73 от окончателния проект на дневен ред).

Изказаха се Julia Reid, от името на групата EFDD, която обоснова искането и Esteban González Pons, от името на групата PPE, срещу искането.

С поименно гласуване (144 гласа „за“, 299 гласа „против“, 9 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

Искане от групата S&D за включване, като трета точка в дневния ред, на изявление на Комисията относно всеобхватна рамка на ЕС за нарушителите на функциите на ендокринната система. Разискването следва да завърши с внасянето на предложения за резолюция, които да бъдат гласувани на следващата месечна сесия.

Изказа се Eric Andrieu, от името на групата S&D, който обоснова искането.

С поименно гласуване (216 гласа „за“, 222 гласа „против“, 12 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност