Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 3. april 2019 - Bruxelles

10. Arbejdsplan
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden april I 2019 (PE 637.886/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149a):

Formanden foreslog efter høring af de politiske grupper følgende ændringer:

Onsdag

Betænkning af Maria Grapini "Fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet" (A8-0464/2018) (punkt 38 i PDOJ) og betænkning af Jiří Pospíšil "Etablering af instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr" (A8-0460/2018) (punkt 39 i PDOJ) ville blive sat under afstemning under mødeperioden april II.

Torsdag

Henstillingen fra Jean Arthuis "Gennemførelsen og finansieringen af Unionens almindelige budget for 2019 i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen" (punkt 49 i PDOJ), der havde været opført under afstemningstiden uden forhandling, var endnu ikke vedtaget i BUDG. Den blev derfor fjernet fra dagsordenen.

JURI havde vedtaget tre betænkninger af Angel Dzhambazki (A8-0185/2019, A8-0184/2019 og A8-0183/2019) om anmodninger om ophævelse af immunitet. De var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 9, stk. 9, opført på dagsordenen for torsdag.

Parlamentet godtog disse ændringer.

°
° ° °

Onsdag

Anmodning fra PPE-Gruppen om at ændre titlen på redegørelsen ved Rådet og Kommissionen fra ”Handelsforbindelserne mellem EU og Kina" (punkt 81 i PDOJ) til "Forbindelserne mellem EU og Kina".

Taler: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, der begrundede anmodningen.

Parlamentet godtog anmodningen ved AN (304 for, 177 imod, 13 hverken/eller).

Torsdag

Anmodning fra en gruppe medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, og EFDD- og ECR-Gruppen om at fjerne afstemningen om mobilitetspakken fra dagsordenen, hvilket omfatter betænkning af Ismail Ertug (A8-0204/2018), Merja Kyllönen (A8-0206/2018) og Wim van de Camp (A8-0205/2018) (punkt 76, 77 og 78 i PDOJ).

Talere: Andrey Novakov, der på vegne af et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, begrundede anmodningen, og Ismail Ertug (ordfører), der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (219 for, 267 imod, 17 hverken/eller).

I betragtning af, at afstemningstiden forventedes at komme til at vare en rum tid, foreslog formanden at fremrykke forhandlingen til kl. 8.30 og afstemningstiden til kl. 11.

Parlamentet godkendte dette forslag.

Formanden meddelte, at flere ændringsforslag med lignende indhold eller målsætning jf. forretningsordenens artikel 174, stk. 8, ville blive sat under afstemning under ét.

Anmodning fra EFDD-Gruppen om som først punkt på dagsordenen at opføre en forhandling om betænkning af Sergei Stanishev "Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (A8-0047/2019), der var blevet opført under afstemningstiden uden forhandling (punkt 73 i PDOJ).

Talere: Julia Reid for EFDD-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Esteban González Pons for PPE-Gruppen, der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (144 for, 299 imod, 9 hverken/eller).

Anmodning fra S&D-Gruppen om som tredje punkt på dagsordenen at opføre en redegørelse fra Kommissionen om en EU-ramme for hormonforstyrrende stoffer. Forhandlingen ville blive afsluttet med indgivelse af beslutningsforslag, der ville blive sat under afstemning under den efterfølgende mødeperiode.

Taler: Eric Andrieu for S&D-Gruppen, der begrundede anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (216 for, 222 imod, 12 hverken/eller).

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.

Seneste opdatering: 6. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik