Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 - Βρυξέλλες

10. Διάταξη των εργασιών
CRE

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Απριλίου I 2019 (PE 637.886/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 149α του Κανονισμού):

Κατόπιν διαβούλευσης με τις πολιτικές ομάδες, ο Πρόεδρος προτείνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

Τετάρτη

Η έκθεση της Maria Grapini με τίτλο "Θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων" (A8-0464/2018) (σημείο 38 του PDOJ) και η έκθεση του Jiří Pospíšil με τίτλο "Θέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων" (A8-0460/2018) (σημείο 39 του PDOJ) θα τεθούν σε ψηφοφορία κατά τη σύνοδο του Απριλίου II.

Πέμπτη

Η σύσταση του Jean Arthuis με τίτλο "Εκτέλεση και χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2019 σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση" (σημείο 49 του PDOJ), η οποία είχε συμπεριληφθεί χωρίς συζήτηση στην ώρα των ψηφοφοριών, δεν έχει ακόμη εγκριθεί στην επιτροπή BUDG. Συνεπώς, αφαιρείται από την ημερήσια διάταξη.

Η επιτροπή JURI ενέκρινε 3 εκθέσεις του Angel Dzhambazki (A8-0185/2019, A8-0184/2019 και A8-0183/2019) σχετικά με αιτήσεις άρσης της ασυλίας. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 9 του Κανονισμού, συμπεριλαμβάνονται στην ώρα των ψηφοφοριών της Πέμπτης.

Το Σώμα συμφωνεί με αυτές τις τροποποιήσεις.

°
° ° °

Τετάρτη

Αίτημα της Ομάδας PPE για αντικατάσταση του τίτλου των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής "Εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Κίνας" (σημείο 81 του PDOJ) από τον τίτλο "Σχέσεις ΕΕ-Κίνας".

Παρεμβαίνει ο Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα.

Με ΟΚ (304 υπέρ, 177 κατά, 13 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Πέμπτη

Αίτημα ομάδας βουλευτών ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο και των Ομάδων EFDD και ECR για αφαίρεση από την ημερήσια διάταξη της ψηφοφορίας επί της "δέσμης μέτρων για την κινητικότητα", στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι εκθέσεις των Ismail Ertug (A8-0204/2018), Merja Kyllönen (A8-0206/2018) και Wim van de Camp (A8-0205/2018) (σημεία 76, 77 και 78 του PDOJ).

Παρεμβαίνουν ο Andrey Novakov, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα εξ ονόματος της ομάδας βουλευτών ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο, και ο Ismail Ertug (εισηγητής), κατά του αιτήματος.

Με ΟΚ (219 υπέρ, 267 κατά, 17 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Δεδομένης της μεγάλης διάρκειας της ώρας των ψηφοφοριών, ο Πρόεδρος προτείνει να ξεκινήσουν οι συζητήσεις στις 8.30, και η ώρα των ψηφοφοριών στις 11.00.

Το Κοινοβούλιο συμφωνεί με την εν λόγω πρόταση.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 174 παράγραφος 8 του Κανονισμού, οι τροπολογίες που έχουν παρόμοιο περιεχόμενο ή στόχο θα τεθούν σε ψηφοφορία μαζί.

Αίτημα της Ομάδας EFDD για την προσθήκη, ως πρώτου σημείου στην ημερήσια διάταξη, συζήτησης επί της έκθεσης του Sergei Stanishev με τίτλο "Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (A8-0047/2019), η οποία έχει συμπεριληφθεί χωρίς συζήτηση στην ώρα των ψηφοφοριών (σημείο 73 του PDOJ).

Παρεμβαίνουν οι Julia Reid, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, η οποία αιτιολογεί το αίτημα και Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, κατά του αιτήματος.

Με ΟΚ (144 υπέρ, 299 κατά, 9 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας S&D για την προσθήκη ως τρίτου σημείου στην ημερήσια διάταξη δήλωσης της Επιτροπής όσον αφορά ένα συνολικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Η συζήτηση θα περατωθεί με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος, οι οποίες θα τεθούν σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της επόμενης συνόδου.

Παρεμβαίνει ο Eric Andrieu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα.

Με ΟΚ (216 υπέρ, 222 κατά, 12 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιανουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου