Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 3. aprill 2019 - Brüssel

10. Tööplaan
Istungi stenogramm

Jagati välja 2019. aasta aprilli I osaistungjärgu täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 637.886/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 149):

Pärast fraktsioonidega konsulteerimist tegi president ettepaneku teha järgmised muudatused:

Kolmapäev

Maria Grapini raport „Tollikoostöö programmi „Toll“ loomine“ (A8-0464/2018) (PDOJ, punkt 38) ja Jiří Pospíšili raport „Tollikontrolli seadmete rahastamisvahendi loomine“ (A8-0460/2018) (PDOJ, punkt 39) pannakse hääletusele aprilli II osaistungjärgul.

Neljapäev

Jean Arthuis' soovitus „2019. aastal liidu üldeelarve täitmise ja rahastamisega seotud meetmed seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega(PDOJ, punkt 49), mis oli pandud hääletuste hulka ilma aruteluta, ei ole veel eelarvekomisjonis vastu võetud. Seepärast jäetakse soovitus päevakorrast välja.

JURI-komisjon on vastu võtnud kolm Angel Dzhambazki raportit (A8-0185/2019, A8-0184/2019 ja A8-0183/2019) puutumatuse äravõtmise taotluste kohta. Vastavalt kodukorra artiklile 9 pannakse need neljapäeval hääletusele.

Parlament kiitis muudatused heaks.

°
° ° °

Kolmapäev

Fraktsiooni PPE taotlus asendada nõukogu ja komisjoni avalduste pealkirjad „ELi ja Hiina kaubandussuhted“ (PDOJ, punkt 81) pealkirjaga „ELi ja Hiina suhted“.

Sõna võttis Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, kes põhjendas taotlust.

Euroopa Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (304 poolt, 177 vastu, erapooletuid 13).

Neljapäev

Vähemalt miinimumlävendile vastava arvu parlamendiliikmete ja fraktsioonide EFDD ja ECR taotlus jätta päevakorrast välja hääletus liikuvuspaketi üle, mille hulka kuuluvad Ismail Ertugi raport (A8-0204/2018), Merja Kyllöneni raport (A8-0206/2018) ja Wim van de Campi raport (A8-0205/2018) (PDOJ, punktid 76, 77 ja 78).

Sõna võtsid Andrey Novakov, kes põhjendas vähemalt miinimumlävendile vastava arvu parlamendiliikmete taotlust, ja Ismail Ertug (raportöör), kes oli taotluse vastu.

Euroopa Parlament lükkas taotluse elektroonilisel hääletusel tagasi (219 poolt, 267 vastu, erapooltuid 17).

Võttes arvesse hääletuste olulisust, tegi president ettepaneku alustada aruteludega varem, st kell 8.00, ja hääletustega kell 11.00.

Parlament kiitis ettepaneku heaks.

President andis teada, et kooskõlas kodukorra artikli 174 lõikega 8 pannakse paljud sarnase sisu ja eesmärgiga muudatusettepanekud plokina hääletusele.

Fraktsiooni EFDD taotlus lisada päevakorda esimese punktina arutelu, milles käsitletakse Sergei Stanishevi raportit ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud, seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega (A8-0047/2019), mis oli pandud hääletuste päevakorda ilma aruteluta (PDOJ, punkt 73).

Sõna võtsid Julia Reid fraktsiooni EFDD nimel, kes põhjendas taotlust, ja Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, kes oli selle vastu.

Euroopa Parlament lükkas taotluse elektroonilisel hääletusel tagasi (144 poolt, 299 vastu, erapooltuid 9).

Fraktsiooni S&D taotlus lisada päevakorda kolmanda punktina komisjoni avaldus endokriinsüsteemi kahjustajate suhtes kohaldatava Euroopa Liidu üldise raamistiku kohta. Arutelu lõpus esitatakse resolutsiooni ettepanekud, mis pannakse hääletusele järgmisel osaistungjärgul.

Sõna võttis Eric Andrieu fraktsiooni S&D nimel, kes põhjendas taotlust.

Euroopa Parlament lükkas taotluse elektroonilisel hääletusel tagasi (216 poolt, 222 vastu, erapooltuid 12).

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.

Viimane päevakajastamine: 6. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika