Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 3. huhtikuuta 2019 - Bryssel

10. Käsittelyjärjestys
Sanatarkat istuntoselostukset

Huhtikuun I 2019 istuntojen lopullinen esityslistaluonnos (PE 637.886/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 149 a artikla):

Poliittisia ryhmiä kuultuaan puhemies ehdotti seuraavia muutoksia:

Keskiviikko

Maria Grapinin mietinnöstä "Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen" (A8-0464/2018) (PDOJ:n kohta 38) ja Jiří Pospíšilin mietinnöstä "Tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustaminen" (A8-0460/2018) (PDOJ:n kohta 39) äänestetään huhtikuun II istuntojaksolla.

Torstai

Jean Arthuis'n suositusta "Unionin yleisen talousarvion toteuttamiseen ja rahoitukseen vuonna 2019 liittyvät toimenpiteet ottaen huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista" (PDOJ:n kohta 49), joka oli sisällytetty äänestyksiin ilman keskustelua, ei oltu vielä hyväksytty BUDG-valiokunnassa. Se poistettiin näin ollen esityslistalta.

JURI-valiokunta oli hyväksynyt kolme Angel Dzhambazkin mietintöä (A8-0185/2019, A8-0184/2019 ja A8-0183/2019) koskemattomuuden pidättämistä koskevista pyynnöistä. Mietinnöt otettiin työjärjestyksen 9 artiklan 9 kohdan mukaisesti esityslistalle torstain äänestyksiin.

Parlamentti hyväksyi nämä muutokset.

°
° ° °

Keskiviikko

PPE-ryhmän pyyntö "EU:n ja Kiinan kauppasuhteita" koskevien neuvoston ja komission julkilausumien (PDOJ:n kohta 81) otsikon korvaamisesta otsikolla "EU:n ja Kiinan suhteet".

Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron, jossa hän perusteli pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön NHÄ:ssä (304 puolesta, 177 vastaan, 13 tyhjää).

Torstai

Vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavan jäsenten ryhmän ja EFDD- ja ECR-ryhmien pyyntö Ismail Ertugin (A8-0204/2018), Merja Kyllösen (A8-0206/2018) ja Wim van de Campin (A8-0205/2018) mietinnöt sisältävää "Liikkuvuuspakettia" koskevan äänestyksen poistamisesta esityslistalta (PDOJ:n kohdat 76, 77 ja 78).

Puheenvuorot: Andrey Novakov, joka perusteli pyynnön vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavan jäsenten ryhmän puolesta, ja Ismail Ertug (esittelijä), joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (219 puolesta, 267 vastaan, 17 tyhjää).

Koska äänestykset kestäisivät pitkään, puhemies ehdotti keskustelujen aloittamista jo kello 8.30 ja äänestysten aloittamista jo kello 11.00.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen.

Puhemies ilmoitti, että työjärjestyksen 174 artiklan 8 kohdan mukaisesti useista muista samansisältöisistä tai samaa tarkoitusta varten esitetyistä tarkistuksista äänestetään yhtenä ryhmänä.

EFDD-ryhmän pyyntö äänestyksiin ilman keskustelua sisällytetystä Sergei Stanishevin mietinnöstä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen osalta (A8-0047/2019) käytävän keskustelun ottamisesta esityslistalle ensimmäiseksi kohdaksi (PDOJ:n kohta 73).

Puheenvuorot: Julia Reid EFDD-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön ja Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta vastustaakseen pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (144 puolesta, 299 vastaan, 9 tyhjää).

S&D-ryhmän pyyntö hormonaalisia haitta-aineita koskevaa EU:n globaalia kehystä koskevan komission julkilausuman ottamisesta esityslistalle kolmanneksi kohdaksi. Keskustelun päätteeksi jätettäisiin päätöslauselmaesityksiä, joista äänestettäisiin seuraavalla istuntojaksolla.

Eric Andrieu S&D-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron, jossa hän perusteli pyynnön.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (216 puolesta, 222 vastaan, 12 tyhjää).

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Päivitetty viimeksi: 6. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö