Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2019 m. balandžio 3 d. - Briuselis

10. Darbų programa
Stenograma

Buvo išdalytas galutinis 2019 m. balandžio mėn. I plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 637.886/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnis):

Pirmininkas, pasikonsultavęs su frakcijų atstovais, pasiūlė šiuos pakeitimus:

Trečiadienis

Pranešimas, kurį parengė Maria Grapini „Bendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“ nustatymas“ (A8-0464/2018) (point 38 du PDOJ), ir pranešimas, kurį parengė Jiří Pospíšil „Muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonės sukūrimas“ (A8-0460/2018) (point 39 du PDOJ), bus pateikti balsavimui per antrąją balandžio mėn. sesiją.

Ketvirtadienis

Rekomendacija, kurią parengė Jean Arthuis 2019 m. bendrojo biudžeto vykdymas ir finansavimo priemonės, susiję su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos(Point 49 du PDOJ), kuri buvo įtraukta į balsavimą be diskusijų, dar nebuvo patvirtinta BUDG komitete. Todėl ji išbraukiama iš darbotvarkės.

JURI komitetas patvirtino 3 pranešimus, kuriuos parengė Angel Dzhambazki (A8-0185/2019, A8-0184/2019 ir A8-0183/2019) dėl prašymų atšaukti imunitetą. Pagal DTT 9 straipsnio 9 dalį jie įtraukti į ketvirtadienio balsavimo laiką.

Parlamentas pritarė šiems pakeitimams.

°
° ° °

Trečiadienis

PPE frakcijos prašymas pakeisti Tarybos ir Komisijos pareiškimų pavadinimus „ES ir Kinijos prekybos santykiai“ (point 81 du PDOJ) pavadinimu „ES ir Kinijos santykiai“.

Kalbėjo Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą.

Po vardinio balsavimo (304 už, 177 prieš, 13 susilaikė) Parlamentas prašymą patvirtino.

Ketvirtadienis

Parlamento narių, kurių skaičius siekia žemą ribą, EFDD ir ECR frakcijų prašymas išbraukti iš balsavimo judumo dokumentų rinkinį, kurį sudaro pranešimai, kuriuos parengė Ismail Ertug (A8-0204/2018), Merja Kyllönen (A8-0206/2018) ir Wim van de Camp (A8-0205/2018) (Points 76, 77 et 78 du PDOJ).

Kalbėjo Andrey Novakov, jis pagrindė prašymą Parlamento narių, kurių skaičius siekia žemą ribą, vardu ir Ismail Ertug (pranešėjas) prieš šį prašymą.

Po vardinio balsavimo (219 už, 267 prieš, 17 susilaikė) Parlamentas prašymą atmetė.

Atsižvelgdamas į ilgą balsavimui skirto laiko trukmę, Pirmininkas pasiūlė paankstinti diskusijų pradžią, kad jos prasidėtų 8.30 val., o balsavimą pradėti 11 val.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui.

Pirmininkas pranešė, kad pagal DTT 174 straipsnio 8 dalį dėl kelių pakeitimų, kurių turinys arba tikslai panašūs, bus balsuojama vienu metu.

EFDD frakcijos prašymas pirmu darbotvarkės punktu įtraukti diskusijas dėl pranešimo, kurį parengė Sergei Stanishev „Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus“ (A8-0047/2019), pranešimas buvo įtrauktas į balsavimo laiką be diskusijų (point 73 du PDOJ).

Kalbėjo Julia Reid EFDD frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą ir Esteban González Pons PPE frakcijos vardu, jis pasisakė prieš.

Po vardinio balsavimo (144 už, 299 prieš, 9 susilaikė) Parlamentas prašymą atmetė.

S&D frakcijos prašymas įtraukti į darbotvarkę trečiu punktu Komisijos pareikšimą dėl ES sistemos dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų. Diskusijas užbaigs pasiūlymai dėl rezoliucijų, dėl kurių bus balsuojama per kitą plenarinį posėdį.

Kalbėjo Eric Andrieu S&D frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą.

Po vardinio balsavimo (216 už, 222 prieš, 12 susilaikė) Parlamentas prašymą atmetė.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.

Atnaujinta: 2019 m. rugpjūčio 6 d.Teisinė informacija - Privatumo politika