Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 3 april 2019 - Brussel

10. Regeling van de werkzaamheden
Volledige verslagen

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van april I 2019 (PE 637.886/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

Na overleg met de fracties stelt de Voorzitter de volgende wijzigingen voor:

Woensdag

Het verslag van Maria Grapini "Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane" (A8-0464/2018) (punt 38 PDOJ) en het verslag van Jiří Pospíšil "Vaststelling van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur" (A8-0460/2018) (punt 39 PDOJ) zullen tijdens de vergaderperiode april II in stemming worden gebracht.

Donderdag

De aanbeveling van Jean Arthuis "Uitvoering en financiering van de algemene begroting van de Unie in 2019 in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie" (punt 49 PDOJ), die zonder debat in stemming zou worden gebracht, is nog niet aangenomen in de commissie BUDG en is daarom van de agenda gehaald.

De commissie JURI heeft drie verslagen van Angel Dzhambazki (A8-0185/2019, A8-0184/2019 en A8-0183/2019) over verzoeken om opheffing van immuniteit aangenomen. Overeenkomstig artikel 9, lid 9, van het Reglement, zullen deze verslagen donderdag in stemming worden gebracht.

Het Parlement gaat akkoord met deze wijzigingen.

°
° ° °

Woensdag

Verzoek van de PPE-Fractie om de titel van de verklaring van de Raad en de Commissie van "Handelsbetrekkingen tussen de EU en China" (punt 81 PDOJ) te wijzigen in "Betrekkingen tussen de EU en China".

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, die het verzoek toelicht.

Bij HS (304 voor, 177 tegen, 13 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Donderdag

Verzoek van een groep leden die ten minste de lage drempel bereiken en van de EFDD-Fractie en de ECR-Fractie om de stemming over het "Mobiliteitspakket", dat bestaat uit de verslagen van Ismail Ertug (A8-0204/2018), Merja Kyllönen (A8-0206/2018) en Wim van de Camp (A8-0205/2018) van de agenda te halen (punten 76, 77 en 78 PDOJ).

Het woord wordt gevoerd door Andrey Novakov, die het verzoek toelicht namens een groep leden die ten minste de lage drempel bereiken, en Ismail Ertug (rapporteur), tegen dit verzoek.

Bij HS (219 voor, 267 tegen, 17 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Gezien de lange duur van de stemmingen, stelt de Voorzitter voor het debat te laten beginnen om 8.30 uur en de stemmingen om 11.00 uur.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan dit voorstel.

De Voorzitter deelt mee dat overeenkomstig artikel 174, lid 8, van het Reglement, meerdere amendementen met vergelijkbare strekking of vergelijkbare doelstellingen en bloc in stemming worden gebracht.

Verzoek van de EFDD-Fractie om een debat over het verslag van Sergei Stanishev, namelijk "Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld, met betrekking tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie" (A8-0047/2019), dat zonder debat in stemming zou worden gebracht (punt 73 PDOJ), als eerste punt op de agenda te plaatsen.

Het woord wordt gevoerd door Julia Reid, namens de EFDD-Fractie, die het verzoek toelicht en Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, tegen dit verzoek.

Bij HS (144 voor, 299 tegen, 9 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Verzoek van de S&D-Fractie om een verklaring van de Commissie over een globaal kader van de Europese Unie inzake hormoonontregelende stoffen als derde punt op de agenda te plaatsen. Het debat zal worden gesloten met de indiening van ontwerpresoluties die tijdens de volgende vergaderperiode in stemming zullen worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Eric Andrieu, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelicht.

Bij HS (216 voor, 222 tegen, 12 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Laatst bijgewerkt op: 6 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid