Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 3 april 2019 - Bryssel

10. Arbetsplan
Fullständigt förhandlingsreferat

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna april I 2019 (PE 637.886/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 149a i arbetsordningen:

Efter samråd med de politiska grupperna föreslog talmannen följande ändringar:

Onsdag

Maria Grapinis betänkande "Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor" (A8-0464/2018) (punkt 38 i PDOJ) och Jiří Pospíšils betänkande "Inrättande av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning" (A8-0460/2018) (punkt 39 i PDOJ) kommer att läggas fram för omröstning under sammanträdesperioden april II.

Torsdag

Jean Arthuis betänkande "Genomförande och finansiering av unionens allmänna budget under 2019 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen" (punkt 49 i PDOJ), som hade tagits upp för omröstning utan debatt, hade ännu inte antagits i BUDG-utskottet. Det stryks därför från föredragningslistan.

JURI-utskottet har antagit tre betänkanden från Angel Dzhambazki (A8-0185/2019, A8-0184/2019 och A8-0183/2019) om begäranden av upphävande av immunitet. I enlighet med artikel 9.9 i arbetsordningen tas dessa upp för omröstning på torsdag.

Parlamentet gav sitt samtycke till dessa ändringar.

°
° ° °

Onsdag

Begäran från PPE-gruppen om att ersätta titeln på rådets och kommissionens förklaringar ”Handelsförbindelserna mellan EU och Kina” (punkt 81 i PDOJ) med titeln ”Förbindelserna mellan EU och Kina”.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, som motiverade begäran.

Parlamentet godkände denna begäran genom omröstning med namnupprop (304 röster för, 177 röster emot, 13 nedlagda röster).

Torsdag

Begäran från en grupp ledamöter som når den låga tröskeln samt EFDD- och ECR-grupperna, om att stryka omröstningen om ”rörlighetspaketet”, som består av betänkandena från Ismail Ertug (A8-0204/2018), Merja Kyllönen (A8-0206/2018) och Wim van de Camp (A8-0205/2018) (punkterna 76, 77 och 78 i PDOJ), från föredragningslistan.

Talare: Andrey Novakov, som motiverade begäran på de ledamöters vägnar som hade bidragit till att uppnå tröskeln, och Ismail Ertug (föredragande), som var emot denna begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (219 röster för, 267 röster emot, 17 nedlagda röster).

Med tanke på den långa omröstningslistan föreslog talmannen att inleda debatterna kl. 8.30 och omröstningarna kl. 11.00.

Parlamentet gav sitt samtycke till detta förslag.

Talmannen meddelade att i enlighet med artikel 174.8 i arbetsordningen kommer många ändringsförslag med liknande innehåll eller liknande syfte att läggas fram för omröstning i ett block.

Begäran från EFDD-gruppen om att som första punkt på föredragningslistan lägga till en debatt om Sergei Stanishevs "Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, vad gäller Förenade kungarikets utträde ur unionen (A8-0047/2019), som hade tagits upp för omröstning utan debatt (punkt 73 i PDOJ).

Talare: Julia Reid för EFDD-gruppen, som motiverade begäran och Esteban González Pons för PPE-gruppen, som var emot denna begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (144 röster för, 299 röster emot, 9 nedlagda röster).

Begäran från S&D-gruppen om att som tredje punkt på dagordningen ta upp en förklaring från kommissionen om en heltäckande EU-ram för hormonstörande ämnen. Debatten skulle avslutas med inlämnande av resolutionsförslag som skulle läggas fram för omröstning under nästa sammanträdesperiod.

Talare: Eric Andrieu för S&D-gruppen, som motiverade begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (216 röster för, 222 röster emot, 12 nedlagda röster).

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy