Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 - Βρυξέλλες

11. Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (2019/2676(RSP))

Οι Melania Gabriela Ciot (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνει ο Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jacqueline Foster, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Patrick O'Flynn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Alyn Smith σχετικά με τα σχόλια του Gerard Batten (η Πρόεδρος απαντά ότι θα μεταφέρει το ερώτημα στον Πρόεδρο), Mike Hookem, μη εγγεγραμμένος, Danuta Maria Hübner, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Martina Anderson, Ian Hudghton, Paulo Rangel, Seb Dance και Julie Girling.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Claude Juncker και Melania Gabriela Ciot.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιανουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου