Показалец 
Протокол
PDF 263kWORD 74k
Сряда, 3 април 2019 г. - Брюксел
1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявления на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Съобщение на председателството (срок за внасяне на въпроси с искане за писмен отговор (член 130 от Правилника за дейността))
 6.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 7.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 8.Внесени документи
 9.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 10.Ред на работа
 11.Оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз (разискване)
 12.Разискване с министър-председателя на Швеция Стефан Льовен относно бъдещето на Европа (разискване)
 13.Общи правила за вътрешния пазар на природен газ ***I (разискване)
 14.Европейски фонд за морско дело и рибарство ***I (разискване)
 15.Многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море ***I (разискване)
 16.Повишаване на сигурността на личните карти и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза ***I (разискване)
 17.Отношенията между ЕС и Китай (разискване)
 18.Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците ***I - Създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите ***I (разискване)
 19.Управление на безопасността на пътните инфраструктури ***I (разискване)
 20.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Възобновяване на сесията

Сесията, прекъсната в четвъртък, 28 март 2019 г., беше възобновена.


2. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 14.00 ч.


3. Изявления на председателството

Председателят изрази загрижеността на Парламента по повод поставянето под специален съдебен контрол на кандидата на Парламента за поста главен прокурор на Европейската прокуратура Лаура Кодруца Кьовеши в четвъртък, 28 март 2019 г., което, наред с другите ограничения на личните ѝ свободи, не ѝ позволява да напуска страната и да говори пред медиите. Председателят потвърди подкрепата на Парламента за Лаура Кодруца Кьовеши и доверието му в нея. Припомняйки принципа за ненамеса в работата на съдебната власт, той призова румънските органи да зачитат принципа на искрено сътрудничество между държавите членки и институциите и да не възпрепятстват участието на Лаура Кодруца Кьовеши в процедурата за избор на главен прокурор на Европейската прокуратура.

Изказа се Josef Weidenholzer, който се присъедини към думите на председателя.

°
° ° °

Изказаха се Daniele Viotti, който осъди въвеждането отново в Бруней на смъртното наказание чрез публично пребиване с камъни за хомосексуализъм и по други причини. (Председателят припомни категоричното противопоставяне на Парламента срещу смъртното наказание навсякъде по света по каквито и да било причини), и Lívia Járóka.


4. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.

°
° ° °

Jean-Marie Le Pen беше извинен за заседанията от 29 май до 15 ноември 2018 г. включително.


5. Съобщение на председателството (срок за внасяне на въпроси с искане за писмен отговор (член 130 от Правилника за дейността))

Председателят съобщи, че срокът за внасяне на въпроси с искане за писмен отговор (член 130 от Правилника за дейността) е 18 април 2019 г.


6. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

В съответствие с член 105, параграф 6 от Правилника за дейността, председателят на Съвета на председателите на комисии уведоми председателя на Парламента, че не е било повдигнато възражение срещу:

—    препоръката на комисията ECON да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 28 март 2019 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251, допълващ Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, до която централните контрагенти могат да продължат да прилагат процедурите си за управление на риска спрямо някои договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент ((C(2019)02530 - 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019);

—   препоръката на комисията ECON да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 28 март 2019 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205, Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 и Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178, допълващи Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, на която задължението за клиринг поражда действие за някои видове договори (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019).

Ако до 10.00 ч. утре политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, не възразят срещу препоръките, те ще се считат за приети. В противен случай ще бъдат подложени на глaсуване.

Препоръките ще бъдат на разположение на интернет сайта на Парламента по време на настоящата месечна сесия.


7. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от биспирибак, денатониев бензоат, феноксикарб, флурохлоридон, хизалофоп-P-етил, хизалофоп P тефурил, пропахизафоп и тебуфенозид във или върху определени продукти (D059757/03 - 2019/2674(RPS) - срок: 28 май 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от аминопиралид, каптан, циазофамид, флутианил, крезоксим-метил, ламбда-цихалотрин, мандипропамид, пираклостробин, спиромезифен, спиротетрамат, тефлубензурон и тетраконазол във или върху определени продукти (D060905/02 - 2019/2682(RPS) - срок: 2 юни 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от аклонифен, Beauveria bassiana щам PPRI 5339, Clonostachys rosea щам J1446, фенпиразамин, мефентрифлуконазол и пенконазол във или върху определени продукти (D060911/02 - 2019/2675(RPS) - срок: 28 май 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI.


8. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение на Съвета относно сключването на протокола към Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно критериите и механизмите за определяне на държава, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, подадена на територията на Дания или друга държава членка на Европейския съюз, и системата Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци за ефективното прилагане на Дъблинската конвенция, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Евроюст на Споразумението за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие между Евроюст и Кралство Дания (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

JURI

- Предложение за решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и техническо сътрудничество между Европейската общност и правителството на Руската федерация (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

AFET, BUDG

2) от парламентарни комисии

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета (COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)) - PECH - Докладчик: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките на заетост на държавите членки (COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)) - EMPL - Докладчик: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 за адаптиране на равнището на годишното предварително финансиране за периода 2021 – 2023 г. (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)) - REGI - Докладчик: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

- Доклад относно искането за снемане на имунитета на Ламброс Фундулис (2018/2269(IMM)) - JURI - Докладчик: Ангел Джамбазки (A8-0183/2019)

- Доклад относно искането за снемане на имунитета на Елефтериос Синадинос (2018/2270(IMM)) - JURI - Докладчик: Ангел Джамбазки (A8-0184/2019)

- Доклад относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (2018/2268(IMM)) - JURI - Докладчик: Ангел Джамбазки (A8-0185/2019)


9. Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на резолюциите на Парламента, приети по време на месечната сесия през декември 2018 г. (първа част), се намира на сайта на Парламента.


10. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания през първата месечна сесия през април 2019 г. (PE 637.886/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 149а от Правилника за дейността):

След консултация с политическите групи, Председателят предложи следните промени:

Сряда

Докладът на Maria Grapini „Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците“ (A8-0464/2018) (точка 38 от окончателния проект на дневен ред) и докладът на Jiří Pospíšil „Създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите“ (A8-0460/2018) (точка 39 от окончателния проект на дневен ред) да се гласуват по време на втората месечна сесия през април.

Четвъртък

Препоръката на Jean Arthuis „Изпълнение и финансиране на общия бюджет на Съюза през 2019 г. във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза“ (точка 49 от окончателния проект на дневен ред), която беше включена без разискване във времето за гласуване, още не е приета от комисията BUDG. Следователно тя се сваля от дневния ред.

Комисията JURI е приела три доклада на Ангел Джамбазки (A8-0185/2019, A8-0184/2019 и A8-0183/2019) относно искания за снемане на имунитет. Съгласно член 9, параграф 9 от Правилника за дейността те се включват във времето за гласуване в четвъртък.

Парламентът изрази своето съгласие с тези промени.

°
° ° °

Сряда

Искане на групата PPE за промяна на заглавието на изявленията на Съвета и на Комисията от „Търговските отношения между ЕС и Китай“ (точка 81 от окончателния проект на дневен ред) на „Отношенията между ЕС и Китай“.

Изказа се Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, който обоснова искането.

С поименно гласуване (304 гласа „за“, 177 гласа „против“, 13 гласа „въздържал се“), Парламентът одобри искането.

Четвъртък

Искане на група членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, и на групите EFDD и ECR за изваждане от дневния ред на гласуването на Пакета за мобилността, включващ докладите на Ismail Ertug (A8-0204/2018), Merja Kyllönen (A8-0206/2018) и Wim van de Camp (A8-0205/2018) (точки 76, 77 и 78 от окончателния проект на дневен ред).

Изказаха се Андрей Новаков, който обоснова искането от името на членовете на ЕП, достигащи поне ниския праг, и Ismail Ertug (докладчик), срещу това искане.

С поименно гласуване (219 гласа „за“, 267 гласа „против“, 17 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

Предвид значителната продължителност на времето на гласуване, Председателят предложи разискванията да започнат в 8.30 ч., а гласуването в 11.00 ч.

Парламентът изрази своето съгласие с това предложение.

Председателят съобщи, че съгласно член 174, параграф 8 от Правилника за дейността, изменения, които са с подобно съдържание или имат аналогични цели, ще се гласуват заедно.

Искане от групата EFDD за включване, като първа точка в дневния ред, на разискване по доклада на Сергей Станишев „Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза“ (A8-0047/2019), който беше включен без разискване във времето за гласуване (точка 73 от окончателния проект на дневен ред).

Изказаха се Julia Reid, от името на групата EFDD, която обоснова искането и Esteban González Pons, от името на групата PPE, срещу искането.

С поименно гласуване (144 гласа „за“, 299 гласа „против“, 9 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

Искане от групата S&D за включване, като трета точка в дневния ред, на изявление на Комисията относно всеобхватна рамка на ЕС за нарушителите на функциите на ендокринната система. Разискването следва да завърши с внасянето на предложения за резолюция, които да бъдат гласувани на следващата месечна сесия.

Изказа се Eric Andrieu, от името на групата S&D, който обоснова искането.

С поименно гласуване (216 гласа „за“, 222 гласа „против“, 12 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.


11. Оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз (2019/2676(RSP))

Melania Gabriela Ciot (действащ председател на Съвета) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказа се Elmar Brok, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се Roberto Gualtieri, от името на групата S&D, Jacqueline Foster, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Patrick O'Flynn, от името на групата EFDD, Gerard Batten, от името на групата ENF, Alyn Smith по повод изказването на Gerard Batten (председателят отговори, че ще предаде въпроса на председателя на Парламента), Mike Hookem, независим член на ЕП, Danuta Maria Hübner, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Martina Anderson, Ian Hudghton, Paulo Rangel, Seb Dance и Julie Girling.

Изказаха се Jean-Claude Juncker и Melania Gabriela Ciot.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато за няколко минути.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател


12. Разискване с министър-председателя на Швеция Стефан Льовен относно бъдещето на Европа (разискване)

Дебат с министър-председателя на Швеция Стефан Льовен относно бъдещето на Европа (2019/2672(RSP))

Председателят откри разискването с кратко изявление.

Изказа се Stefan Löfven (министър-председател на Швеция).

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се Manfred Weber, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата S&D, Peter Lundgren, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Dennis de Jong, от името на групата GUE/NGL, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, и Harald Vilimsky, от името на групата ENF.

Изказа се Stefan Löfven.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Gunnar Hökmark, Paul Brannen, Marek Jurek, Fredrick Federley, Dimitrios Papadimoulis, Max Andersson, Jeppe Kofod, Paulo Rangel, Maria Grapini, Joachim Starbatty, Jasenko Selimovic, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Sellström, Babette Winter, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Doru-Claudian Frunzulică, Jude Kirton-Darling и Christofer Fjellner.

Изказа се Stefan Löfven.

Разискването приключи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател


13. Общи правила за вътрешния пазар на природен газ ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/73/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

Jerzy Buzek представи доклада.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказаха се Werner Langen, от името на групата PPE, Dan Nica, от името на групата S&D, Zdzisław Krasnodębski, от името на групата ECR, Morten Petersen, от името на групата ALDE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Werner Langen, Jonathan Bullock, от името на групата EFDD, Christelle Lechevalier, от името на групата ENF, Gunnar Hökmark, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Zdzisław Krasnodębski, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Florent Marcellesi, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Bronis Ropė и Maria Spyraki.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová и Seán Kelly.

Изказаха се Miguel Arias Cañete и Jerzy Buzek.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.10 от протокола от 4.4.2019 г.


14. Европейски фонд за морско дело и рибарство ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

Gabriel Mato представи доклада.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се Eider Gardiazabal Rubial (докладчик по становището на комисията BUDG), Francesc Gambús (докладчик по становището на комисията ENVI), Искра Михайлова (докладчик по становището на комисията REGI), Francisco José Millán Mon, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от João Ferreira, Ulrike Rodust, от името на групата S&D, Czesław Hoc, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liadh Ní Riada, Liadh Ní Riada, от името на групата GUE/NGL, Marco Affronte, от името на групата Verts/ALE, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, и John Stuart Agnew, от името на групата ENF.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Заместник-председател

Изказаха се Mike Hookem, независим член на ЕП, Norbert Erdős, Ricardo Serrão Santos, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от João Ferreira, João Ferreira, Ian Hudghton, Jacques Colombier, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clara Aguilera, Sofia Ribeiro и Michela Giuffrida.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Izaskun Bilbao Barandica и Gesine Meissner.

Изказаха се Violeta Bulc и Gabriel Mato.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.11 от протокола от 4.4.2019 г.


15. Многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Clara Aguilera (A8-0005/2019)

Гласуването относно решението за започване на междуинституционални преговори се проведе на 17 януари 2019 г. (точка 10.7 от протокола от 17.1.2019 г.).

Clara Aguilera представи доклада.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се Carlos Iturgaiz, от името на групата PPE, Ricardo Serrão Santos, от името на групата S&D, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Marco Affronte, от името на групата Verts/ALE, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD и Nicola Caputo.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Jordi Solé.

Изказаха се Violeta Bulc и Clara Aguilera.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.12 от протокола от 4.4.2019 г.


16. Повишаване на сигурността на личните карти и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно повишаване на сигурността на личните карти на гражданите на Съюза и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства, които упражняват правото си на свободно движение [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

Gérard Deprez представи доклада.

Изказа се Angelika Mlinar (докладчик по становището на комисията FEMM).

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се Carlos Coelho, от името на групата PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, от името на групата S&D, Anders Primdahl Vistisen, от името на групата ECR, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Емил Радев и Helga Stevens.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Juan Fernando López Aguilar.

Изказаха се Věra Jourová и Gérard Deprez.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.13 от протокола от 4.4.2019 г.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

17. Отношенията между ЕС и Китай (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Отношенията между ЕС и Китай (2019/2677(RSP))

Melania Gabriela Ciot (действащ председател на Съвета) и Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ) направиха изявления.

Изказаха се Godelieve Quisthoudt-Rowohl, от името на групата PPE, Alessia Maria Mosca, от името на групата S&D, Bas Belder, от името на групата ECR, Elsi Katainen, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, France Jamet, от името на групата ENF, Cristian Dan Preda, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, William (The Earl of) Dartmouth, Mario Borghezio, Iuliu Winkler, Nicola Danti, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tiziana Beghin, Michał Marusik, Inma Rodríguez-Piñero, Gilles Lebreton, Aleksander Gabelic и Andrejs Mamikins.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Gabriela Zoană и Kateřina Konečná.

Изказаха се Jyrki Katainen и Melania Gabriela Ciot.

Разискването приключи.


18. Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците ***I - Създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Maria Grapini (A8-0464/2018)

Въпросът беше върнат за разглеждане от компетентната комисия в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността, на 15 януари 2019 г. (точка 8.8 от протокола от 15.1.2019 г.).

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Въпросът беше върнат за разглеждане от компетентната комисия в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността, на 15 януари 2019 г. (точка 8.1 от протокола от 15.1.2019 г.).

Maria Grapini и Jiří Pospíšil представиха докладите.

Изказа се Ivan Štefanec (докладчик по становището на комисията BUDG).

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се Arndt Kohn, от името на групата S&D, Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, и Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се Violeta Bulc, Maria Grapini и Jiří Pospíšil.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.


19. Управление на безопасността на пътните инфраструктури ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

Daniela Aiuto представи доклада.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се Karoline Graswander-Hainz, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Matthijs van Miltenburg, от името на групата ALDE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, и Maria Grapini.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Nicola Caputo.

Изказаха се Violeta Bulc и Daniela Aiuto.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.14 от протокола от 4.4.2019 г.


20. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да насочат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Daniel Buda, Alex Mayer, Luke Ming Flanagan, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Inés Ayala Sender, относно предходното разискване, Andrejs Mamikins, Ana Miranda, Martina Anderson, Anna Záborská и Nicola Caputo.


21. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 637.886/OJJE).


22. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.44 ч.

Klaus Welle

Antonio Tajani

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Albiol Guzmán, Али, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Джамбазки, Ehler, Eickhout, Elissen, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Майдел, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meuthen, Michels, Михайлова, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Неков, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Panzeri, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarabella, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber, Weidenholzer, Wieland, Wikström, Winkler, Winkler, Винтер, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Bours, Crowley, Deva, Händel, Karlsson, Le Pen, Maltese, Morvai, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez, Żółtek

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност