Seznam 
Zápis
PDF 244kWORD 71k
Středa, 3. dubna 2019 - Brusel
1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 5.Sdělení předsednictví (lhůta pro otázky k písemnému zodpovězení (článek 130 jednacího řádu))
 6.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 7.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 8.Předložení dokumentů
 9.Další postup na základě usnesení Parlamentu
 10.Plán práce
 11.Vystoupení Spojeného království z EU (rozprava)
 12.Debata se švédským premiérem Stefanem Löfvenem o budoucnosti Evropy (rozprava)
 13.Společná pravidla pro vnitřní trh se zemním plynem ***I (rozprava)
 14.Evropský námořní a rybářský fond ***I (rozprava)
 15.Víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři ***I (rozprava)
 16.Posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie ***I (rozprava)
 17.Vztahy mezi EU a Čínou (rozprava)
 18.Zavedení programu „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel ***I – Zřízení nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly ***I (rozprava)
 19.Řízení bezpečnosti silniční infrastruktury ***I (rozprava)
 20.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 21.Pořad jednání příštího denního zasedání
 22.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Pokračování zasedání

Zasedání, které bylo přerušeno ve čtvrtek 28. března 2019, pokračuje.


2. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 14:00.


3. Prohlášení předsednictví

Předseda vyjádřil znepokojení Parlamentu, pokud jde o kandidátku Parlamentu na funkci nejvyšší žalobkyně Úřadu evropského veřejného žalobce Lauru Codruţu Kövesiovou, na kterou rumunské orgány uvalily dne 28. března 2019 soudní dohled, který jí kromě omezení osobních svobod znemožňuje opustit zemi a poskytovat rozhovory médiím. Předseda znovu uvedl, že Parlament Lauru Codruţu Kövesiovou podporuje a důvěřuje jí. Připomněl zásadu nezasahování do činnosti soudních orgánů, zároveň však požádal rumunské orgány, aby respektovaly zásadu loajální spolupráce mezi členskými státy a orgány a institucemi a nebránily tomu, aby se Laura Codruţa Kövesiová mohla zúčastnit celého procesu výběru nevyššího žalobce Úřadu evropského veřejného žalobce.

Vystoupil Josef Weidenholzer, který předsedovy výroky podpořil.

°
° ° °

Vystoupili: Daniele Viotti, který odsoudil skutečnost, že v Bruneji byl znovuzaveden trest smrti ukamenováním za homosexualitu a kvůli jiným důvodům (předseda připomněl, že Parlament zásadně odmítá uplatňování trestu smrti kdekoli ve světě a z jakéhokoli důvodu), a Lívia Járóka.


4. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.

°
° ° °

Jean-Marie Le Pen byl omluven z denních zasedání od 29. května do 15. listopadu 2018 včetně.


5. Sdělení předsednictví (lhůta pro otázky k písemnému zodpovězení (článek 130 jednacího řádu))

Předseda oznámil, že lhůta pro předložení otázek k písemnému zodpovězení (článek 130 jednacího řádu) byla stanovena na 18. dubna 2019.


6. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Předseda Konference předsedů výborů v souladu s čl. 105 odst. 6 jednacího řádu informoval předsedu Parlamentu, že nebyla vznesena žádná námitka vůči:

—    doporučení výboru ECON nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 28. března 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2251, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o datum, do kterého mohou smluvní strany nadále používat své postupy řízení rizik u některých OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana ((C(2019)02530 - 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019);

—   doporučení výboru ECON nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 28. března 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178, kterými se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o den, kdy povinnost clearingu nabývá u určitých druhů smluv účinnosti (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019).

Pokud se do 10:00 nadcházejícího dne politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nevysloví proti doporučením, považují se tato doporučení za schválená. V opačném případě se o nich hlasuje.

Doporučení jsou po dobu trvání tohoto dílčího zasedání k dispozici na internetových stránkách Parlamentu.


7. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny tyto návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bispyribak, denatonium benzoát, fenoxykarb, flurochloridon, chizalofop-P-ethyl, chizalofop-P-tefuryl, propachizafop a tebufenozid v některých produktech a na jejich povrchu (D059757/03 - 2019/2674(RPS) - lhůta: 28. května 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro aminopyralid, kaptan, kyazofamid, flutianil, kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, mandipropamid, pyraklostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron a tetrakonazol v některých produktech a na jejich povrchu (D060905/02 - 2019/2682(RPS) - lhůta: 2. června 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro aklonifen, Beauveria bassiana kmen PPRI 5339, Clonostachys rosea kmen J1446, fenpyrazamin, mefentriflukonazol a penkonazol v některých produktech a na jejich povrchu (D060911/02 - 2019/2675(RPS) - lhůta: 28. května 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI.


8. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o kritériích a mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v Dánsku nebo jiném členském státě Evropské unie a o systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy, který se týká přístupu do systému „Eurodac“ pro účely vymáhání práva (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady kterým se schvaluje uzavření Dohody o justiční spolupráci v trestních věcech mezi Eurojustem a Dánským královstvím ze strany Eurojustu (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

JURI

- Návrh rozhodnutí Rady o obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Ruské federace (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET, BUDG

2) parlamentními výbory

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 (COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)) - výbor PECH - Zpravodaj: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)) - výbor EMPL - Zpravodaj: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o úpravu ročního předběžného financování na období 2021 až 2023 (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)) - výbor REGI - Zpravodaj: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

- Zpráva o žádosti, aby byl Lampros Fountoulis zbaven imunity (2018/2269(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

- Zpráva o žádosti, aby byl Eleftherios Synadinos zbaven imunity (2018/2270(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

- Zpráva o žádosti, aby byl Georgios Epitideios zbaven imunity (2018/2268(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)


9. Další postup na základě usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě usnesení přijatých Evropským parlamentem na loňském prosincovém dílčím zasedání (1. část) je zveřejněno na internetových stránkách Parlamentu.


10. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního prvního dubnového plenárního zasedání (PE 637.886/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

Předseda po konzultaci s politickými skupinami navrhl tyto změny:

Středa

Hlasování o zprávě, kterou předkládá Maria Grapini, o zavedení programu „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel (A8-0464/2018) (bod 38 PDOJ) a o zprávě, kterou předkládá Jiří Pospíšil, o zřízení nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly (A8-0460/2018) (bod 39 PDOJ) se bude konat na druhém dubnovém dílčím zasedání.

Čtvrtek

Doporučení, které předkládá Jean Arthuis, k plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie (bod 49 PDOJ), které bylo zařazeno do hlasování bez rozpravy, dosud nebylo přijato ve výboru BUDG. Bylo tudíž staženo z pořadu jednání.

Výbor JURI přijal 3 zprávy, které předkládá Angel Dzhambazki (A8-0185/2019, A8-0184/2019 a A8-0183/2019), o žádostech o zbavení imunity. Tyto zprávy byly v souladu s čl. 9 odst. 9 jednacího řádu zařazeny do čtvrtečního hlasování.

Parlament tyto změny schválil.

°
° ° °

Středa

Žádost skupiny PPE, aby byl název prohlášení Rady a Komise „Obchodní vztahy mezi EU a Čínou“ (bod 81 PDOJ) nahrazen názvem „Vztahy mezi EU a Čínou“.

Vystoupil Cristian Dan Preda za skupinu PPE s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil JH (pro: 304, proti: 177, zdrželo se: 13).

Čtvrtek

Žádost poslanců dosahujících přinejmenším nízké prahové hodnoty a skupiny EFDD a ECR, aby bylo z pořadu jednání staženo hlasování o balíčku opatření v oblasti mobility zahrnujícím zprávy, které předkládají Ismail Ertug (A8-0204/2018), Merja Kyllönen (A8-0206/2018) a Wim van de Camp (A8-0205/2018) (body 76, 77 a 78 PDOJ).

Vystoupili: Andrey Novakov s odůvodněním žádosti jménem poslanců dosahujících přinejmenším nízké prahové hodnoty a Ismail Ertug (zpravodaj) proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (pro: 219, proti: 267, zdrželo se: 17).

S ohledem předpokládanou délku hlasování předseda navrhl, aby rozpravy začaly již v 8:30 a hlasování v 11:00.

Parlament vyslovil souhlas s tímto návrhem.

Předseda oznámil, že v souladu s čl. 174 odst. 8 jednacího řádu se o několika pozměňovacích návrzích s podobným obsahem nebo cílem bude hlasovat najednou.

Žádost skupiny EFDD, aby byla na pořad jednání zařazena jako první bod rozprava o zprávě, kterou předkládá Sergei Stanishev, o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterých se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (A8-0047/2019), která byla zařazena do hlasování bez rozpravy (bod 73 PDOJ).

Vystoupili: Julia Reid za skupinu EFDD s odůvodněním žádosti a Esteban González Pons za skupinu PPE proti této žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (pro: 144, proti: 299, zdrželo se: 9).

Žádost skupiny S&D, aby bylo na pořad jednání zařazeno jako třetí bod prohlášení Komise o uceleném rámci Evropské unie pro endokrinní disruptory. Na závěr rozpravy by byly předloženy návrhy usnesení, o kterých by se hlasovalo na nadcházejícím dílčím zasedání.

Vystoupil Eric Andrieu za skupinu S&D s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (pro: 216, proti: 222, zdrželo se: 12).

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.


11. Vystoupení Spojeného království z EU (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Vystoupení Spojeného království z EU (2019/2676(RSP))

Melania Gabriela Ciot (úřadující předsedkyně Rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupil Elmar Brok za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Roberto Gualtieri za skupinu S&D, Jacqueline Foster za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Patrick O'Flynn za skupinu EFDD, Gerard Batten za skupinu ENF, Alyn Smith k výrokům, které pronesl Gerard Batten (předsedající odpověděla, že postoupí poslancovu otázku předsedovi Parlamentu), Mike Hookem – nezařazený poslanec, Danuta Maria Hübner, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Martina Anderson, Ian Hudghton, Paulo Rangel, Seb Dance a Julie Girling.

Vystoupili: Jean-Claude Juncker a Melania Gabriela Ciot.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda


12. Debata se švédským premiérem Stefanem Löfvenem o budoucnosti Evropy (rozprava)

Debata se švédským premiérem Stefanem Löfvenem o budoucnosti Evropy (2019/2672(RSP))

Předseda rozpravu uvedl krátkým prohlášením.

Vystoupil Stefan Löfven (švédský premiér).

Vystoupil Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, Peter Lundgren za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Dennis de Jong za skupinu GUE/NGL, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Rolandas Paksas za skupinu EFDD, a Harald Vilimsky za skupinu ENF.

Vystoupil Stefan Löfven.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Gunnar Hökmark, Paul Brannen, Marek Jurek, Fredrick Federley, Dimitrios Papadimoulis, Max Andersson, Jeppe Kofod, Paulo Rangel, Maria Grapini, Joachim Starbatty, Jasenko Selimovic, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Sellström, Babette Winter, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Doru-Claudian Frunzulică, Jude Kirton-Darling a Christofer Fjellner.

Vystoupil Stefan Löfven.

Rozprava skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda


13. Společná pravidla pro vnitřní trh se zemním plynem ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

Jerzy Buzek uvedl zprávu.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Vystoupili: Werner Langen za skupinu PPE, Dan Nica za skupinu S&D, Zdzisław Krasnodębski za skupinu ECR, Morten Petersen za skupinu ALDE, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Werner Langen, Jonathan Bullock za skupinu EFDD, Christelle Lechevalier za skupinu ENF, Gunnar Hökmark, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Zdzisław Krasnodębski, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Florent Marcellesi, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Bronis Ropė a Maria Spyraki.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová a Seán Kelly.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete a Jerzy Buzek.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.10 zápisu ze dne 4.4.2019.


14. Evropský námořní a rybářský fond ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

Gabriel Mato uvedl zprávu.

Vystoupila Violeta Bulc (členka Komise).

Vystoupili: Eider Gardiazabal Rubial (zpravodajka výboru BUDG), Francesc Gambús (zpravodaj výboru ENVI), Iskra Mihaylova (zpravodajka výboru REGI), Francisco José Millán Mon za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil João Ferreira, Ulrike Rodust za skupinu S&D, Czesław Hoc za skupinu ECR, Nils Torvalds za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Liadh Ní Riada, Liadh Ní Riada za skupinu GUE/NGL, Marco Affronte za skupinu Verts/ALE, Rosa D'Amato za skupinu EFDD, a John Stuart Agnew za skupinu ENF.

PŘEDSEDNICTVÍ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
místopředseda

Vystoupili: Mike Hookem – nezařazený poslanec, Norbert Erdős, Ricardo Serrão Santos, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil João Ferreira, João Ferreira, Ian Hudghton, Jacques Colombier, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clara Aguilera, Sofia Ribeiro a Michela Giuffrida.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásily: Izaskun Bilbao Barandica a Gesine Meissner.

Vystoupili: Violeta Bulc a Gabriel Mato.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.11 zápisu ze dne 4.4.2019.


15. Víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Clara Aguilera (A8-0005/2019)

Hlasování o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání se konalo dne 17. ledna 2019 (bod 10.7 zápisu ze dne 17.1.2019).

Clara Aguilera uvedla zprávu.

Vystoupila Violeta Bulc (členka Komise).

Vystoupili: Carlos Iturgaiz za skupinu PPE, Ricardo Serrão Santos za skupinu S&D, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Marco Affronte za skupinu Verts/ALE, Rosa D'Amato za skupinu EFDD a Nicola Caputo.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Jordi Solé.

Vystoupily: Violeta Bulc a Clara Aguilera.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.12 zápisu ze dne 4.4.2019.


16. Posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

Gérard Deprez uvedl zprávu.

Vystoupila Angelika Mlinar (zpravodajka výboru FEMM).

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Carlos Coelho za skupinu PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann za skupinu S&D, Anders Primdahl Vistisen za skupinu ECR, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, Emil Radev a Helga Stevens.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Juan Fernando López Aguilar.

Vystoupili: Věra Jourová a Gérard Deprez.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.13 zápisu ze dne 4.4.2019.


PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

17. Vztahy mezi EU a Čínou (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Vztahy mezi EU a Čínou (2019/2677(RSP))

Melania Gabriela Ciot (úřadující předsedkyně Rady) a Jyrki Katainen (místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Godelieve Quisthoudt-Rowohl za skupinu PPE, Alessia Maria Mosca za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, Elsi Katainen za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Tiziana Beghin za skupinu EFDD, France Jamet za skupinu ENF, Cristian Dan Preda, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, William (The Earl of) Dartmouth, Mario Borghezio, Iuliu Winkler, Nicola Danti, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Tiziana Beghin, Michał Marusik, Inma Rodríguez-Piñero, Gilles Lebreton, Aleksander Gabelic a Andrejs Mamikins.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásily: Maria Gabriela Zoană a Kateřina Konečná.

Vystoupili: Jyrki Katainen a Melania Gabriela Ciot.

Rozprava skončila.


18. Zavedení programu „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel ***I – Zřízení nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Maria Grapini (A8-0464/2018)

Věc byla vrácena příslušnému výboru v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu dne 15. ledna 2019 (bod 8.8 zápisu ze dne 15.1.2019).

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Věc byla vrácena příslušnému výboru v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu dne 15. ledna 2019 (bod 8.1 zápisu ze dne 15.1.2019).

Maria Grapini a Jiří Pospíšil uvedli zprávy.

Vystoupil Ivan Štefanec (zpravodaj výboru BUDG).

Vystoupila Violeta Bulc (členka Komise).

Vystoupili: Arndt Kohn za skupinu S&D, Jasenko Selimovic za skupinu ALDE, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, a Dobromir Sośnierz – nezařazený poslanec.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupili: Violeta Bulc, Maria Grapini a Jiří Pospíšil.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.


19. Řízení bezpečnosti silniční infrastruktury ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

Daniela Aiuto uvedl zprávu.

Vystoupila Violeta Bulc (členka Komise).

Vystoupili: Karoline Graswander-Hainz za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Matthijs van Miltenburg za skupinu ALDE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, a Maria Grapini.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Nicola Caputo.

Vystoupily: Violeta Bulc a Daniela Aiuto.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.14 zápisu ze dne 4.4.2019.


20. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Daniel Buda, Alex Mayer, Luke Ming Flanagan, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Inés Ayala Sender k předchozí rozpravě, Andrejs Mamikins, Ana Miranda, Martina Anderson, Anna Záborská a Nicola Caputo.


21. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 637.886/OJJE).


22. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 22:44.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, Elissen, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Panzeri, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarabella, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber, Weidenholzer, Wieland, Wikström, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Bours, Crowley, Deva, Händel, Karlsson, Le Pen, Maltese, Morvai, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez, Żółtek

Poslední aktualizace: 6. srpna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí