Indeks 
Protokol
PDF 244kWORD 70k
Onsdag den 3. april 2019 - Bruxelles
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæringer fra formanden
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 5.Meddelelse fra formanden (frist for forespørgsler til skriftlig besvarelse (forretningsordenens artikel 130))
 6.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 7.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 8.Modtagne dokumenter
 9.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 10.Arbejdsplan
 11.Det Forenede Kongeriges udtrædelse af EU (forhandling)
 12.Drøftelse med den svenske statsminister Stefan Löfven om Europas fremtid (forhandling)
 13.Fælles regler for det indre marked for naturgas ***I (forhandling)
 14.Den Europæiske Hav- og Fiskerifond ***I (forhandling)
 15.En flerårig plan for fiskeriet, der udnytter demersale bestande i det vestlige Middelhav ***I (forhandling)
 16.Styrkelse af sikkerheden ved unionsborgeres identitetskort og ved opholdsdokumenter, der udstedes til unionsborgere ***I (forhandling)
 17.Forbindelserne mellem EU og Kina (forhandling)
 18.Fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet ***I - Etablering af instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr ***I (forhandling)
 19.Forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed ***I (forhandling)
 20.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden erklærede sessionen, som blev afbrudt torsdag den 28. marts 2019, for genoptaget.


2. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 14.00.


3. Erklæringer fra formanden

Formanden gav på Parlamentets vegne udtryk for sin bekymring over situationen for Parlamentets kandidat til stillingen som chefanklager ved Den Europæiske Anklagemyndighed, Laura Codruţa Kövesi, der torsdag den 28. marts 2019 af de rumænske myndigheder var blevet underlagt retlig kontrol, hvilket blandt andre indskrænkelser af hendes personlige frihed forhindrede hende i at forlade landet og i at henvende sig til pressen. Formanden gentog Parlamentets støtte og tillid til Laura Codruţa Kövesi. Han mindede om princippet om ikkeindblanding i retslige myndigheders handlinger og opfordrede de rumænske myndigheder til at respektere princippet om loyalt samarbejde mellem medlemsstaterne og EU-institutionerne og til ikke at lægge hindringer i vejen for Laura Codruţa Kövesis fulde deltagelse i udvælgelsesprocessen til stillingen som chefanklager ved Den Europæiske Anklagemyndighed.

Taler: Josef Weidenholzer, der tilsluttede sig formandens erklæringer.

°
° ° °

Talere: Daniele Viotti, der fordømte genindførelsen af dødsstraf ved stening i Brunei for homoseksuelle og af andre grunde (formanden mindede om Parlamentets urokkelige modstand mod anvendelsen af dødsstraf overalt i verden og af hvilken som helst grund), og Lívia Járóka.


4. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

°
° ° °

Jean-Marie Le Pen var blevet fritaget for at deltage i møderne fra den 29. maj til og med den 15. november 2018.


5. Meddelelse fra formanden (frist for forespørgsler til skriftlig besvarelse (forretningsordenens artikel 130))

Formanden meddelte, at fristen for indgivelse af forespørgsler til skriftlig besvarelse (forretningsordenens artikel 130) var fastsat til den 18. april 2019.


6. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Formanden for Udvalgsformandskonferencen havde i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 105, stk. 6, orienteret Parlamentets formand om, at der ikke var gjort indsigelse mod:

—    henstilling fra ECON om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 28. marts 2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/2251 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår den dato, indtil hvilken modparterne fortsat kan anvende deres risikostyringsprocedurer for visse OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart ((C(2019)02530 - 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019)

—   henstilling fra ECON om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 28. marts 2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592 og delegeret forordning (EU) 2016/1178 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår den dato, på hvilken clearingforpligtelsen træder i kraft for visse aftaletyper (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019).

Såfremt ingen politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, inden kl. 10.00 den efterfølgende dag gør indsigelse mod disse henstillinger, anses de for vedtaget. De vil i modsat fald blive sat under afstemning.

Henstillingerne foreligger på Parlamentets hjemmeside under den indeværende mødeperiode


7. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for bispyribac, denatoniumbenzoat, fenoxycarb, flurochloridon, quizalofop-P-ethyl, quizalofop P tefuryl, propaquizafop og tebufenozid i eller på visse produkter (D059757/03 - 2019/2674(RPS) - frist: 28. maj 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af aminopyralid, captan, cyazofamid, flutianil, kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, mandipropamid, pyraclostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron og tetraconazol i eller på visse produkter (D060905/02 - 2019/2682(RPS) - frist: 2. juni 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for aclonifen, Beauveria bassiana stamme PPRI 5339, Clonostachys rosea stamme J1446, fenpyrazamin, mefentrifluconazol og penconazol i eller på visse produkter (D060911/02 - 2019/2675(RPS) - frist: 28. maj 2019)
henvist til kor. udv. ENVI.


8. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet i Danmark eller en anden EU-medlemsstat, og om Eurodac til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublin-konventionen vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af aftalen om strafferetligt samarbejde mellem Eurojust og Kongeriget Danmark (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Den Russiske Føderation (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

AFET, BUDG

2) fra udvalgene

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 (COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)) – PECH - Ordfører: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

- * Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)) - EMPL - Ordfører: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår justering af den årlige forfinansiering for årene 2021 til 2023 (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)) - REGI - Ordfører: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Lampros Fountoulis' immunitet (2018/2269(IMM)) - JURI - Ordfører: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Eleftherios Synadinos' immunitet (2018/2270(IMM)) - JURI - Ordfører: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Georgios Epitideios' immunitet (2018/2268(IMM)) - JURI - Ordfører: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)


9. Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets beslutninger fra mødeperioden i december 2018 (1. del) forelå på Parlamentets websted.


10. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden april I 2019 (PE 637.886/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149a):

Formanden foreslog efter høring af de politiske grupper følgende ændringer:

Onsdag

Betænkning af Maria Grapini "Fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet" (A8-0464/2018) (punkt 38 i PDOJ) og betænkning af Jiří Pospíšil "Etablering af instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr" (A8-0460/2018) (punkt 39 i PDOJ) ville blive sat under afstemning under mødeperioden april II.

Torsdag

Henstillingen fra Jean Arthuis "Gennemførelsen og finansieringen af Unionens almindelige budget for 2019 i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen" (punkt 49 i PDOJ), der havde været opført under afstemningstiden uden forhandling, var endnu ikke vedtaget i BUDG. Den blev derfor fjernet fra dagsordenen.

JURI havde vedtaget tre betænkninger af Angel Dzhambazki (A8-0185/2019, A8-0184/2019 og A8-0183/2019) om anmodninger om ophævelse af immunitet. De var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 9, stk. 9, opført på dagsordenen for torsdag.

Parlamentet godtog disse ændringer.

°
° ° °

Onsdag

Anmodning fra PPE-Gruppen om at ændre titlen på redegørelsen ved Rådet og Kommissionen fra ”Handelsforbindelserne mellem EU og Kina" (punkt 81 i PDOJ) til "Forbindelserne mellem EU og Kina".

Taler: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, der begrundede anmodningen.

Parlamentet godtog anmodningen ved AN (304 for, 177 imod, 13 hverken/eller).

Torsdag

Anmodning fra en gruppe medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, og EFDD- og ECR-Gruppen om at fjerne afstemningen om mobilitetspakken fra dagsordenen, hvilket omfatter betænkning af Ismail Ertug (A8-0204/2018), Merja Kyllönen (A8-0206/2018) og Wim van de Camp (A8-0205/2018) (punkt 76, 77 og 78 i PDOJ).

Talere: Andrey Novakov, der på vegne af et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, begrundede anmodningen, og Ismail Ertug (ordfører), der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (219 for, 267 imod, 17 hverken/eller).

I betragtning af, at afstemningstiden forventedes at komme til at vare en rum tid, foreslog formanden at fremrykke forhandlingen til kl. 8.30 og afstemningstiden til kl. 11.

Parlamentet godkendte dette forslag.

Formanden meddelte, at flere ændringsforslag med lignende indhold eller målsætning jf. forretningsordenens artikel 174, stk. 8, ville blive sat under afstemning under ét.

Anmodning fra EFDD-Gruppen om som først punkt på dagsordenen at opføre en forhandling om betænkning af Sergei Stanishev "Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (A8-0047/2019), der var blevet opført under afstemningstiden uden forhandling (punkt 73 i PDOJ).

Talere: Julia Reid for EFDD-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Esteban González Pons for PPE-Gruppen, der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (144 for, 299 imod, 9 hverken/eller).

Anmodning fra S&D-Gruppen om som tredje punkt på dagsordenen at opføre en redegørelse fra Kommissionen om en EU-ramme for hormonforstyrrende stoffer. Forhandlingen ville blive afsluttet med indgivelse af beslutningsforslag, der ville blive sat under afstemning under den efterfølgende mødeperiode.

Taler: Eric Andrieu for S&D-Gruppen, der begrundede anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (216 for, 222 imod, 12 hverken/eller).

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.


11. Det Forenede Kongeriges udtrædelse af EU (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Det Forenede Kongeriges udtrædelse af EU (2019/2676(RSP))

Melania Gabriela Ciot (formand for Rådet) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Taler: Elmar Brok for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Roberto Gualtieri for S&D-Gruppen, Jacqueline Foster for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Patrick O'Flynn for EFDD-Gruppen, Gerard Batten for ENF-Gruppen, Alyn Smith om udtalelser fra Gerard Batten (formanden svarede, at hun ville lade spørgsmålet gå videre til Parlamentets formand), Mike Hookem, løsgænger, Danuta Maria Hübner, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Martina Anderson, Ian Hudghton, Paulo Rangel, Seb Dance og Julie Girling.

Talere: Jean-Claude Juncker og Melania Gabriela Ciot.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat i nogle minutter)

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand


12. Drøftelse med den svenske statsminister Stefan Löfven om Europas fremtid (forhandling)

Drøftelse med den svenske statsminister Stefan Löfven om Europas fremtid (2019/2672(RSP))

Formanden holdt en kort tale til indledning.

Taler: Stefan Löfven (Sveriges statsminister).

Taler: Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Udo Bullmann for S&D-Gruppen, Peter Lundgren for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Dennis de Jong for GUE/NGL-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen, og Harald Vilimsky for ENF-Gruppen.

Taler: Stefan Löfven.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Gunnar Hökmark, Paul Brannen, Marek Jurek, Fredrick Federley, Dimitrios Papadimoulis, Max Andersson, Jeppe Kofod, Paulo Rangel, Maria Grapini, Joachim Starbatty, Jasenko Selimovic, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Sellström, Babette Winter, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Doru-Claudian Frunzulică, Jude Kirton-Darling og Christofer Fjellner.

Taler: Stefan Löfven.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand


13. Fælles regler for det indre marked for naturgas ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/73/EF om fælles regler for det indre marked for naturgas [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

Jerzy Buzek forelagde betænkningen.

Taler: Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Talere: Werner Langen for PPE-Gruppen, Dan Nica, for S&D, Zdzisław Krasnodębski for ECR-Gruppen, Morten Petersen for ALDE-Gruppen, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Werner Langen, Jonathan Bullock for EFDD-Gruppen, Christelle Lechevalier for ENF-Gruppen, Gunnar Hökmark, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Zdzisław Krasnodębski, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Florent Marcellesi, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Bronis Ropė og Maria Spyraki.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová og Seán Kelly.

Talere: Miguel Arias Cañete og Jerzy Buzek.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.10 i protokollen af 4.4.2019.


14. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Hav-og Fiskerifond og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

Gabriel Mato forelagde betænkningen.

Taler: Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Talere: Eider Gardiazabal Rubial (ordfører for udtalelse fra BUDG), Francesc Gambús (ordfører for udtalelse fra ENVI), Iskra Mihaylova (ordfører for udtalelse fra REGI), Francisco José Millán Mon for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra João Ferreira, Ulrike Rodust for S&D-Gruppen, Czesław Hoc for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liadh Ní Riada, Liadh Ní Riada for GUE/NGL-Gruppen, Marco Affronte for Verts/ALE-Gruppen, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, og John Stuart Agnew for ENF-Gruppen.

FORSÆDE: Zdzisław KRASNODĘBSKI
næstformand

Talere: Mike Hookem, løsgænger, Norbert Erdős, Ricardo Serrão Santos, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra João Ferreira, João Ferreira, Ian Hudghton, Jacques Colombier, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clara Aguilera, Sofia Ribeiro og Michela Giuffrida.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Izaskun Bilbao Barandica og Gesine Meissner.

Talere: Violeta Bulc og Gabriel Mato.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.11 i protokollen af 4.4.2019.


15. En flerårig plan for fiskeriet, der udnytter demersale bestande i det vestlige Middelhav ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for fiskeriet, der udnytter demersale bestande i det vestlige Middelhav [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Clara Aguilera (A8-0005/2019)

Afstemningen om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger havde fundet sted den 17. januar 2019 (punkt 10.7 i protokollen af 17.1.2019).

Clara Aguilera forelagde betænkningen.

Taler: Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Talere: Carlos Iturgaiz for PPE-Gruppen, Ricardo Serrão Santos for S&D-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Marco Affronte for Verts/ALE-Gruppen, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen og Nicola Caputo.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Jordi Solé.

Talere: Violeta Bulc og Clara Aguilera.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.12 i protokollen af 4.4.2019.


16. Styrkelse af sikkerheden ved unionsborgeres identitetskort og ved opholdsdokumenter, der udstedes til unionsborgere ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om styrkelse af sikkerheden ved unionsborgeres identitetskort og ved opholdsdokumenter, der udstedes til unionsborgere og deres familiemedlemmer, som udøver deres ret til fri bevægelighed [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

Gérard Deprez forelagde betænkningen.

Taler: Angelika Mlinar (ordfører for udtalelse fra FEMM).

Taler: Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Carlos Coelho for PPE-Gruppen, Sylvia-Yvonne Kaufmann for S&D-Gruppen, Anders Primdahl Vistisen for ECR-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Emil Radev og Helga Stevens.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Juan Fernando López Aguilar.

Talere: Věra Jourová og Gérard Deprez.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.13 i protokollen af 4.4.2019.


FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

17. Forbindelserne mellem EU og Kina (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Forbindelserne mellem EU og Kina (2019/2677(RSP))

Melania Gabriela Ciot (formand for Rådet) og Jyrki Katainen (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Godelieve Quisthoudt-Rowohl for PPE-Gruppen, Alessia Maria Mosca for S&D-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, Elsi Katainen for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Tiziana Beghin for EFDD-Gruppen, France Jamet for ENF-Gruppen, Cristian Dan Preda, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, William (The Earl of) Dartmouth, Mario Borghezio, Iuliu Winkler, Nicola Danti, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tiziana Beghin, Michał Marusik, Inma Rodríguez-Piñero, Gilles Lebreton, Aleksander Gabelic og Andrejs Mamikins.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Gabriela Zoană og Kateřina Konečná.

Talere: Jyrki Katainen og Melania Gabriela Ciot.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


18. Fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet ***I - Etablering af instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Maria Grapini (A8-0464/2018)

Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den 15. januar 2019 (punkt 8.8 i protokollen af 15.1.2019)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den 15. januar 2019 (punkt 8.1 i protokollen af 15.1.2019).

Maria Grapini og Jiří Pospíšil forelagde betænkningerne.

Taler: Ivan Štefanec (ordfører for udtalelse fra BUDG).

Taler: Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Talere: Arndt Kohn, for S&D-Gruppen, Jasenko Selimovic for ALDE-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, og Dobromir Sośnierz, løsgænger.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere: Violeta Bulc, Maria Grapini og Jiří Pospíšil.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.


19. Forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/96/EF om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

Daniela Aiuto forelagde betænkningen.

Taler: Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Talere: Karoline Graswander-Hainz for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Matthijs van Miltenburg for ALDE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, og Maria Grapini.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo.

Talere: Violeta Bulc og Daniela Aiuto.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.14 i protokollen af 4.4.2019.


20. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Daniel Buda, Alex Mayer, Luke Ming Flanagan, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Inés Ayala Sender, om den forudgående forhandling, Andrejs Mamikins, Ana Miranda, Martina Anderson, Anna Záborská og Nicola Caputo.


21. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 637.886/OJJE).


22. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.44.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, Elissen, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Panzeri, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarabella, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber, Weidenholzer, Wieland, Wikström, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Bours, Crowley, Deva, Händel, Karlsson, Le Pen, Maltese, Morvai, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez, Żółtek

Seneste opdatering: 6. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik