Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 238kWORD 70k
Kolmapäev, 3. aprill 2019 - Brüssel
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Juhataja teadaanded (kirjalikult vastatavate küsimuste esitamise tähtaeg (kodukorra artikkel 130))
 6.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 7.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 8.Esitatud dokumendid
 9.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 10.Tööplaan
 11.Ühendkuningriigi väljaastumine EList (arutelu)
 12.Arutelu Rootsi peaministri Stefan Löfveniga Euroopa tuleviku üle (arutelu)
 13.Maagaasi siseturu ühiseeskirjad ***I (arutelu)
 14.Euroopa Merendus- ja Kalandusfond ***I (arutelu)
 15.Vahemere lääneosa põhjalähedaste liikide püügi mitmeaastane kava ***I (arutelu)
 16.Liidu kodanike isikutunnistuste ning liidu kodanike ja nende pereliikmete elamislubade turvalisuse suurendamine ***I (arutelu)
 17.ELi ja Hiina suhted (arutelu)
 18.Tollikoostöö programmi „Toll“ loomine ***I - Tollikontrolli seadmete rahastamisvahendi loomine ***I (arutelu)
 19.Maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamine ***I (arutelu)
 20.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 21.Järgmise istungi päevakord
 22.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungjärgu jätkamine

Neljapäeval, 28. märtsil 2019 katkestatud istungjärk jätkus.


2. Istungi algus

Istung algas kell 14.00.


3. Presidentuuri avaldused

Parlamendi president väljendas Euroopa Parlamendi muret tõsiasja pärast, et Rumeenia ametivõimud allutasid 28. märtsil 2019 Euroopa Parlamendi esitatud Euroopa Prokuratuuri juhi kandidaadi Laura Codruţa Kövesi kohtulikule järelevalvele. Kuigi kohtuasutuste tegevusse mittesekkumise põhimõtet tunnustatakse, tähendab see ikkagi muu hulgas isiklike vabaduste piiramist, mistõttu Laura Codruţa Kövesil ei ole võimalik riigist lahkuda ega võtta ühendust ajakirjanikega. President kinnitas Euroopa Parlamendi toetust Laura Codruţa Kövesile ja usaldust tema vastu. President palus Rumeenia ametivõimudel järgida liikmesriikide ja ELi institutsioonide lojaalse koostöö põhimõtet ning mitte takistada Laura Codruţa Kövesit osalemast Euroopa Prokuratuuri juhi valimise protsessis.

Sõna võttis Josef Weidenholzer, kes toetas presidendi seisukohta.

°
° ° °

Sõna võtsid Daniele Viotti, kes mõistis hukka homoseksuaalsuse ja muude põhjuste pärast kividega surnuksloopimise teel hukkamise taaskehtestamise Bruneis (president tuletas meelde parlamendi kindlat vastuseisu surmanuhtlusele kogu maailmas ja mis tahes põhjustel), ning Lívia Járóka.


4. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

°
° ° °

Jean-Marie Le Pen puudus 29. maist kuni 15. novembrini 2018 istungitelt vabandatavatel põhjustel.


5. Juhataja teadaanded (kirjalikult vastatavate küsimuste esitamise tähtaeg (kodukorra artikkel 130))

Parlamendi president andis teada, et kirjalikult vastatavate küsimuste esitamise tähtaeg (kodukorra artikkel 130) on 18. aprill 2019.


6. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 6 teavitas komisjonide esimeeste konverentsi esimees parlamendi presidenti sellest, et ei ole esitatud vastuväiteid seoses:

—    ECON-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 28. märtsi 2019. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/2251, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012, kuupäeva osas, milleni vastaspooled võivad jätkata oma riskijuhtimismenetluste kohaldamist teatavate börsiväliste tuletislepingute suhtes, mida ei kliirita keskse vastaspoole kaudu (C(2019)02530 - 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019);

—   ECON-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 28. märtsi 2019. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2205, delegeeritud määrust (EL) 2016/592 ja delegeeritud määrust (EL) 2016/1178, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012, teatavate lepinguliikide suhtes kliiringukohustuse jõustumise kuupäeva osas (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019).

Juhul kui homme enne kella 10.00 ei esita ükski fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid soovituste kohta vastuväiteid, loetakse need heaks kiidetuks. Vastasel juhul pannakse soovitused hääletusele.

Soovitused on kättesaadavad Euroopa Parlamendi veebisaidil käesoleva osaistungjärgu lõpuni.


7. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate bispüribaki, denatooniumbensoaadi, fenoksükarbi, flurokloridooni, kvisalofop-P-etüüli, kvisalofop-P-tefurüüli, propakvisafopi ja tebufenosiidi jääkide piirnormidega (D059757/03 - 2019/2674(RPS) - tähtaeg: 28. mai 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate aminopüraliidi, kaptaani, tsüasofamiidi, flutianiili, metüülkresoksiimi, λ-tsühalotriini, mandipropamiidi, püraklostrobiini, spiromesifeeni, spirotetramaadi, teflubensurooni ja tetrakonasooli jääkide piirnormidega (D060905/02 - 2019/2682(RPS) - tähtaeg: 2. juuni 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja IV lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate aklonifeeni, Beauveria bassiana tüve PPRI 5339, Clonostachys rosea tüve J1446, fenpürasamiini, mefentriflukonasooli ja penkonasooli jääkide piirnormidega (D060911/02 - 2019/2675(RPS) - tähtaeg: 28. mai 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI.


8. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb protokolli, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vahelisele lepingule, mis käsitleb kriteeriumide ja mehhanismide kehtestamist selle riigi määramiseks, kes vastutab Taanis või mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest, ning sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemi kehtestamist Dublini konventsiooni tõhusa kohaldamise eesmärgil, sõlmimist (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu rakendusotsus, millega kiidetakse heaks Eurojusti ja Taani Kuningriigi vahelise koostöölepingu sõlmimine Eurojusti poolt (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiaalase koostöölepingu pikendamise kohta (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

AFET, BUDG

2) parlamendikomisjonid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 508/2014 (COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)) - PECH komisjon - Raportöör: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta (COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)) - EMPL komisjon - Raportöör: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses iga-aastaste eelmaksete korrigeerimisega aastateks 2021–2023 (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)) - REGI komisjon - Raportöör: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

- Raport Lampros Fountoulise puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2018/2269(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

- Raport Eleftherios Synadinose puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2018/2270(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

- Raport Georgios Epitideiose puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2018/2268(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)


9. Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2018. aasta detsembri (1. osa) osaistungjärgul vastu võetud resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav parlamendi veebisaidil.


10. Tööplaan

Jagati välja 2019. aasta aprilli I osaistungjärgu täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 637.886/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 149):

Pärast fraktsioonidega konsulteerimist tegi president ettepaneku teha järgmised muudatused:

Kolmapäev

Maria Grapini raport „Tollikoostöö programmi „Toll“ loomine“ (A8-0464/2018) (PDOJ, punkt 38) ja Jiří Pospíšili raport „Tollikontrolli seadmete rahastamisvahendi loomine“ (A8-0460/2018) (PDOJ, punkt 39) pannakse hääletusele aprilli II osaistungjärgul.

Neljapäev

Jean Arthuis' soovitus „2019. aastal liidu üldeelarve täitmise ja rahastamisega seotud meetmed seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega(PDOJ, punkt 49), mis oli pandud hääletuste hulka ilma aruteluta, ei ole veel eelarvekomisjonis vastu võetud. Seepärast jäetakse soovitus päevakorrast välja.

JURI-komisjon on vastu võtnud kolm Angel Dzhambazki raportit (A8-0185/2019, A8-0184/2019 ja A8-0183/2019) puutumatuse äravõtmise taotluste kohta. Vastavalt kodukorra artiklile 9 pannakse need neljapäeval hääletusele.

Parlament kiitis muudatused heaks.

°
° ° °

Kolmapäev

Fraktsiooni PPE taotlus asendada nõukogu ja komisjoni avalduste pealkirjad „ELi ja Hiina kaubandussuhted“ (PDOJ, punkt 81) pealkirjaga „ELi ja Hiina suhted“.

Sõna võttis Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, kes põhjendas taotlust.

Euroopa Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (304 poolt, 177 vastu, erapooletuid 13).

Neljapäev

Vähemalt miinimumlävendile vastava arvu parlamendiliikmete ja fraktsioonide EFDD ja ECR taotlus jätta päevakorrast välja hääletus liikuvuspaketi üle, mille hulka kuuluvad Ismail Ertugi raport (A8-0204/2018), Merja Kyllöneni raport (A8-0206/2018) ja Wim van de Campi raport (A8-0205/2018) (PDOJ, punktid 76, 77 ja 78).

Sõna võtsid Andrey Novakov, kes põhjendas vähemalt miinimumlävendile vastava arvu parlamendiliikmete taotlust, ja Ismail Ertug (raportöör), kes oli taotluse vastu.

Euroopa Parlament lükkas taotluse elektroonilisel hääletusel tagasi (219 poolt, 267 vastu, erapooltuid 17).

Võttes arvesse hääletuste olulisust, tegi president ettepaneku alustada aruteludega varem, st kell 8.00, ja hääletustega kell 11.00.

Parlament kiitis ettepaneku heaks.

President andis teada, et kooskõlas kodukorra artikli 174 lõikega 8 pannakse paljud sarnase sisu ja eesmärgiga muudatusettepanekud plokina hääletusele.

Fraktsiooni EFDD taotlus lisada päevakorda esimese punktina arutelu, milles käsitletakse Sergei Stanishevi raportit ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud, seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega (A8-0047/2019), mis oli pandud hääletuste päevakorda ilma aruteluta (PDOJ, punkt 73).

Sõna võtsid Julia Reid fraktsiooni EFDD nimel, kes põhjendas taotlust, ja Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, kes oli selle vastu.

Euroopa Parlament lükkas taotluse elektroonilisel hääletusel tagasi (144 poolt, 299 vastu, erapooltuid 9).

Fraktsiooni S&D taotlus lisada päevakorda kolmanda punktina komisjoni avaldus endokriinsüsteemi kahjustajate suhtes kohaldatava Euroopa Liidu üldise raamistiku kohta. Arutelu lõpus esitatakse resolutsiooni ettepanekud, mis pannakse hääletusele järgmisel osaistungjärgul.

Sõna võttis Eric Andrieu fraktsiooni S&D nimel, kes põhjendas taotlust.

Euroopa Parlament lükkas taotluse elektroonilisel hääletusel tagasi (216 poolt, 222 vastu, erapooltuid 12).

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.


11. Ühendkuningriigi väljaastumine EList (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Ühendkuningriigi väljaastumine EList (2019/2676(RSP))

Melania Gabriela Ciot (nõukogu eesistuja) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võttis Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Roberto Gualtieri fraktsiooni S&D nimel, Jacqueline Foster fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Patrick O'Flynn fraktsiooni EFDD nimel, Gerard Batten fraktsiooni ENF nimel, Alyn Smith Gerard Batteni sõnavõtu teemal (asepresident vastas, et ta edastab küsimuse presidendile), Mike Hookem (fraktsioonilise kuuluvuseta), Danuta Maria Hübner, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Martina Anderson, Ian Hudghton, Paulo Rangel, Seb Dance ja Julie Girling.

Sõna võtsid Jean-Claude Juncker ja Melania Gabriela Ciot.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati mõneks minutiks.)

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president


12. Arutelu Rootsi peaministri Stefan Löfveniga Euroopa tuleviku üle (arutelu)

Arutelu Rootsi peaministri Stefan Löfveniga Euroopa tuleviku üle (2019/2672(RSP))

Juhataja võttis arutelu sissejuhatuseks lühidalt sõna.

Sõna võttis Stefan Löfven (Rootsi peaminister).

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Peter Lundgren fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Dennis de Jong fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel ja Harald Vilimsky fraktsiooni ENF nimel.

Sõna võttis Stefan Löfven.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Gunnar Hökmark, Paul Brannen, Marek Jurek, Fredrick Federley, Dimitrios Papadimoulis, Max Andersson, Jeppe Kofod, Paulo Rangel, Maria Grapini, Joachim Starbatty, Jasenko Selimovic, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Sellström, Babette Winter, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Doru-Claudian Frunzulică, Jude Kirton-Darling ja Christofer Fjellner.

Sõna võttis Stefan Löfven.

Arutelu lõpetati.

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident


13. Maagaasi siseturu ühiseeskirjad ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/73/EÜ maagaasi siseturu ühiseeskirjade kohta [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

Jerzy Buzek tutvustas raportit.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Sõna võtsid Werner Langen fraktsiooni PPE nimel, Dan Nica, fraktsiooni S&D, Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR nimel, Morten Petersen fraktsiooni ALDE nimel, Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Werner Langen, Jonathan Bullock fraktsiooni EFDD nimel, Christelle Lechevalier fraktsiooni ENF nimel, Gunnar Hökmark, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Zdzisław Krasnodębski, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Florent Marcellesi, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Bronis Ropė ja Maria Spyraki.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová ja Seán Kelly.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete ja Jerzy Buzek.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.4.2019 protokollipunkt 6.10.


14. Euroopa Merendus- ja Kalandusfond ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 508/2014 [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

Gabriel Mato tutvustas raportit.

Sõna võttis Violeta Bulc (komisjoni liige).

Sõna võtsid Eider Gardiazabal Rubial (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Francesc Gambús (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Iskra Mihaylova (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Francisco José Millán Mon fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas João Ferreira, Ulrike Rodust fraktsiooni S&D nimel, Czesław Hoc fraktsiooni ECR nimel, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liadh Ní Riada, Liadh Ní Riada fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marco Affronte fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel ja John Stuart Agnew fraktsiooni ENF nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
asepresident

Sõna võtsid Mike Hookem (fraktsioonilise kuuluvuseta), Norbert Erdős, Ricardo Serrão Santos, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas João Ferreira, João Ferreira, Ian Hudghton, Jacques Colombier, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clara Aguilera, Sofia Ribeiro ja Michela Giuffrida.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Izaskun Bilbao Barandica ja Gesine Meissner.

Sõna võtsid Violeta Bulc ja Gabriel Mato.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.4.2019 protokollipunkt 6.11.


15. Vahemere lääneosa põhjalähedaste liikide püügi mitmeaastane kava ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Vahemere lääneosa põhjalähedaste liikide püügi mitmeaastane kava [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Clara Aguilera (A8-0005/2019)

Hääletus otsuse kohta alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi toimus17. jaanuaril 2019 (17.1.2019 protokollipunkt 10.7).

Clara Aguilera tutvustas raportit.

Sõna võttis Violeta Bulc (komisjoni liige).

Sõna võtsid Carlos Iturgaiz fraktsiooni PPE nimel, Ricardo Serrão Santos fraktsiooni S&D nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Marco Affronte fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel ja Nicola Caputo.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Jordi Solé.

Sõna võtsid Violeta Bulc ja Clara Aguilera.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.4.2019 protokollipunkt 6.12.


16. Liidu kodanike isikutunnistuste ning liidu kodanike ja nende pereliikmete elamislubade turvalisuse suurendamine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu kodanike isikutunnistuste ning vaba liikumise õigust kasutavatele liidu kodanikele ja nende pereliikmetele väljaantavate elamislubade turvalisuse suurendamise kohta [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

Gérard Deprez tutvustas raportit.

Sõna võttis Angelika Mlinar (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Carlos Coelho fraktsiooni PPE nimel, Sylvia-Yvonne Kaufmann fraktsiooni S&D nimel, Anders Primdahl Vistisen fraktsiooni ECR nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, Emil Radev ja Helga Stevens.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Juan Fernando López Aguilar.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Gérard Deprez.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.4.2019 protokollipunkt 6.13.


ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

17. ELi ja Hiina suhted (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ELi ja Hiina suhted (2019/2677(RSP))

Melania Gabriela Ciot (nõukogu eesistuja) ja Jyrki Katainen (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Godelieve Quisthoudt-Rowohl fraktsiooni PPE nimel, Alessia Maria Mosca fraktsiooni S&D nimel, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, Elsi Katainen fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tiziana Beghin fraktsiooni EFDD nimel, France Jamet fraktsiooni ENF nimel, Cristian Dan Preda, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, William (The Earl of) Dartmouth, Mario Borghezio, Iuliu Winkler, Nicola Danti, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tiziana Beghin, Michał Marusik, Inma Rodríguez-Piñero, Gilles Lebreton, Aleksander Gabelic ja Andrejs Mamikins.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Gabriela Zoană ja Kateřina Konečná.

Sõna võtsid Jyrki Katainen ja Melania Gabriela Ciot.

Arutelu lõpetati.


18. Tollikoostöö programmi „Toll“ loomine ***I - Tollikontrolli seadmete rahastamisvahendi loomine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse tollikoostöö programm "Toll" [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Maria Grapini (A8-0464/2018)

Eelnõu saadeti 15. jaanuaril 2019 kodukorra artikli 59 lõike 4 kohaselt institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks vastutavale komisjonile tagasi (15.1.2019 protokollipunkt 8.8)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse integreeritud piirihalduse fondi osana tollikontrolli seadmete rahastamisvahend [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Eelnõu saadeti 15. jaanuaril 2019 kodukorra artikli 59 lõike 4 kohaselt institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks vastutavale komisjonile tagasi (15.1.2019 protokollipunkt 8.1).

Maria Grapini ja Jiří Pospíšil tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Ivan Štefanec (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Violeta Bulc (komisjoni liige).

Sõna võtsid Arndt Kohn, fraktsiooni S&D nimel, Jasenko Selimovic fraktsiooni ALDE nimel, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel ja Dobromir Sośnierz (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võtsid Violeta Bulc, Maria Grapini ja Jiří Pospíšil.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.


19. Maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2008/96/EÜ maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise kohta [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

Daniela Aiuto tutvustas raportit.

Sõna võttis Violeta Bulc (komisjoni liige).

Sõna võtsid Karoline Graswander-Hainz fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Matthijs van Miltenburg fraktsiooni ALDE nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Maria Grapini.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Nicola Caputo.

Sõna võtsid Violeta Bulc ja Daniela Aiuto.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.4.2019 protokollipunkt 6.14.


20. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Daniel Buda, Alex Mayer, Luke Ming Flanagan, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Inés Ayala Sender eelmise arutelu teemal, Andrejs Mamikins, Ana Miranda, Martina Anderson, Anna Záborská ja Nicola Caputo.


21. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 637.886/OJJE).


22. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.44.

Klaus Welle

Antonio Tajani

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, Elissen, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Panzeri, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarabella, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber, Weidenholzer, Wieland, Wikström, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Bours, Crowley, Deva, Händel, Karlsson, Le Pen, Maltese, Morvai, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez, Żółtek

Viimane päevakajastamine: 6. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika