Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 240kWORD 71k
Keskiviikko 3. huhtikuuta 2019 - Bryssel
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Puhemiehen ilmoitus (kirjallisesti vastattavien kysymysten määräaika (työjärjestyksen 130 artikla))
 6.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 7.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 8.Vastaanotetut asiakirjat
 9.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 10.Käsittelyjärjestys
 11.Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta (keskustelu)
 12.Keskustelu Ruotsin pääministerin Stefan Löfvenin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)
 13.Maakaasun sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt ***I (keskustelu)
 14.Euroopan meri- ja kalatalousrahasto ***I (keskustelu)
 15.Läntisen Välimeren pohjakalakantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I (keskustelu)
 16.Unionin kansalaisten henkilökorttien sekä oleskeluasiakirjojen turvallisuuden lisääminen ***I (keskustelu)
 17.EU:n ja Kiinan suhteet (keskustelu)
 18.Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen ***I - Tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustaminen ***I (keskustelu)
 19.Tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinta ***I (keskustelu)
 20.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Torstaina 28. maaliskuuta 2019 keskeytetty istuntokausi avattiin uudelleen.


2. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 14.00.


3. Puhemiehen julkilausumat

Puhemies ilmaisi parlamentin huolen asiassa, joka koskee Laura Codruţa Kövesiä, joka on parlamentin ehdokas Euroopan pääsyyttäjän tehtävään ja jonka Romanian viranomaiset määräsivät torstaina 28. maaliskuuta 2019 tuomioistuimen valvontaan, mikä hänen muiden yksilönvapauksiensa rajoittamisen lisäksi estää häntä poistumasta maasta ja puhumasta lehdistölle. Puhemies vahvisti parlamentin tukevan Laura Codruţa Kövesiä ja luottavan häneen. Puhemies muistutti periaatteesta, jonka mukaan oikeusviranomaisten toimintaan ei tule puuttua, mutta kehotti kuitenkin Romanian viranomaisia noudattamaan jäsenvaltioiden ja toimielinten välisen vilpittömän yhteistyön periaatetta ja olemaan estämättä Laura Codruţa Kövesin osallistumista Euroopan pääsyyttäjän valintaprosessiin.

Josef Weidenholzer käytti puheenvuoron, jossa hän ilmoitti kannattavansa puhemiehen näkemystä.

°
° ° °

Puheenvuorot: Daniele Viotti, joka tuomitsi kivittämällä toteutettavan kuolemanrangaistuksen ottamisen uudelleen käyttöön Bruneissa homoseksuaalisuuden ja muiden syiden tapauksessa (puhemies muistutti, että parlamentti vastustaa lujasti kuolemanrangaistusta kaikkialla maailmassa ja minkä tahansa perusteen ollessa kyseessä), sekä Lívia Járóka.


4. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

°
° ° °

Jean-Marie Le Pen on ollut luvallisesti poissa 29. toukokuuta–15. marraskuuta 2018 pidetyistä istunnoista.


5. Puhemiehen ilmoitus (kirjallisesti vastattavien kysymysten määräaika (työjärjestyksen 130 artikla))

Puhemies ilmoitti, että kirjallisesti vastattavien kysymysten (työjärjestyksen 130 artikla) jättämisen määräaika on 18. huhtikuuta 2019.


6. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut parlamentin puhemiehelle, että seuraavia suosituksia ei ollut vastustettu:

—    ECON-valiokunnan suositus olla vastustamatta OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä OTC-johdannaissopimuksiin, joita ei määritetä keskusvastapuolessa, sovellettavia riskienpienentämistekniikoita koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla annetun delegoidun asetuksen (EU) 2016/2251 muuttamisesta 28. maaliskuuta 2019 annettua komission delegoitua asetusta ((C(2019)02530 - 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019);

—   ECON-valiokunnan suositus olla vastustamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä annettujen delegoidun asetuksen (EU) 2015/2205, delegoidun asetuksen (EU) 2016/592 ja delegoidun asetuksen (EU) 2016/1178 muuttamisesta tietyntyyppisiä sopimuksia koskevan määritysvelvollisuuden voimaantulopäivän osalta 28. maaliskuuta 2019 annettua komission delegoitua asetusta (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019).

Mikäli poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä ei vastusta näitä suosituksia huomiseen kello 10.00 mennessä, ne katsotaan hyväksytyiksi. Muussa tapauksessa suosituksista äänestetään.

Suositukset ovat saatavilla parlamentin verkkosivustolla tämän istuntojakson ajan.


7. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvia täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse bispyribacin, denatoniumbentsoaatin, fenoksikarbin, flurokloridonin, kvitsalofoppi-P-etyylin, kvitsalofoppi-P-tefuryylin, propakvitsafopin ja tebufenotsidin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D059757/03 - 2019/2674(RPS) - määräaika: 28. toukokuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aminopyralidin, kaptaanin, syatsofamidin, flutianiilin, kresoksiimimetyylin, lambda-syhalotriinin, mandipropamidin, pyraklostrobiinin, spiromesifeenin, spirotetramaatin, teflubentsuronin ja tetrakonatsolin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D060905/02 - 2019/2682(RPS) - määräaika: 2. kesäkuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aklonifeenin, Beauveria bassianan kannan PPRI 5339, Clonostachys rosean kannan J1446, fenpyratsamiinin, mefentriflukonatsolin ja penkonatsolin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D060911/02 - 2019/2675(RPS) - määräaika: 28. toukokuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI.


8. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus neuvoston päätökseksi niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan Tanskassa tai jossakin muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, sekä Eurodac-järjestelmästä sormenjälkien vertailua varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi tehtyyn Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävän lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta sille, että Eurojust tekee Eurojustin ja Tanskan kuningaskunnan välistä rikosoikeudellista yhteistyötä koskevan sopimuksen (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

JURI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation hallituksen välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

AFET, BUDG

2) parlamentin valiokunnilta:

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 kumoamisesta (COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista (COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta vuosia 2021–2023 koskevien vuotuisten ennakkomaksujen mukauttamisen osalta (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

- Mietintö Lampros Fountoulisin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2018/2269(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

- Mietintö Eleftherios Synadinosin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2018/2270(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

- Mietintö Georgios Epitideiosin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2018/2268(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019).


9. Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin joulukuun 2018 istuntojakson (ensimmäinen osa) aikana hyväksymien päätöslauselmien johdosta, on saatavilla parlamentin verkkosivustolla.


10. Käsittelyjärjestys

Huhtikuun I 2019 istuntojen lopullinen esityslistaluonnos (PE 637.886/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 149 a artikla):

Poliittisia ryhmiä kuultuaan puhemies ehdotti seuraavia muutoksia:

Keskiviikko

Maria Grapinin mietinnöstä "Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen" (A8-0464/2018) (PDOJ:n kohta 38) ja Jiří Pospíšilin mietinnöstä "Tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustaminen" (A8-0460/2018) (PDOJ:n kohta 39) äänestetään huhtikuun II istuntojaksolla.

Torstai

Jean Arthuis'n suositusta "Unionin yleisen talousarvion toteuttamiseen ja rahoitukseen vuonna 2019 liittyvät toimenpiteet ottaen huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista" (PDOJ:n kohta 49), joka oli sisällytetty äänestyksiin ilman keskustelua, ei oltu vielä hyväksytty BUDG-valiokunnassa. Se poistettiin näin ollen esityslistalta.

JURI-valiokunta oli hyväksynyt kolme Angel Dzhambazkin mietintöä (A8-0185/2019, A8-0184/2019 ja A8-0183/2019) koskemattomuuden pidättämistä koskevista pyynnöistä. Mietinnöt otettiin työjärjestyksen 9 artiklan 9 kohdan mukaisesti esityslistalle torstain äänestyksiin.

Parlamentti hyväksyi nämä muutokset.

°
° ° °

Keskiviikko

PPE-ryhmän pyyntö "EU:n ja Kiinan kauppasuhteita" koskevien neuvoston ja komission julkilausumien (PDOJ:n kohta 81) otsikon korvaamisesta otsikolla "EU:n ja Kiinan suhteet".

Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron, jossa hän perusteli pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön NHÄ:ssä (304 puolesta, 177 vastaan, 13 tyhjää).

Torstai

Vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavan jäsenten ryhmän ja EFDD- ja ECR-ryhmien pyyntö Ismail Ertugin (A8-0204/2018), Merja Kyllösen (A8-0206/2018) ja Wim van de Campin (A8-0205/2018) mietinnöt sisältävää "Liikkuvuuspakettia" koskevan äänestyksen poistamisesta esityslistalta (PDOJ:n kohdat 76, 77 ja 78).

Puheenvuorot: Andrey Novakov, joka perusteli pyynnön vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavan jäsenten ryhmän puolesta, ja Ismail Ertug (esittelijä), joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (219 puolesta, 267 vastaan, 17 tyhjää).

Koska äänestykset kestäisivät pitkään, puhemies ehdotti keskustelujen aloittamista jo kello 8.30 ja äänestysten aloittamista jo kello 11.00.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen.

Puhemies ilmoitti, että työjärjestyksen 174 artiklan 8 kohdan mukaisesti useista muista samansisältöisistä tai samaa tarkoitusta varten esitetyistä tarkistuksista äänestetään yhtenä ryhmänä.

EFDD-ryhmän pyyntö äänestyksiin ilman keskustelua sisällytetystä Sergei Stanishevin mietinnöstä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen osalta (A8-0047/2019) käytävän keskustelun ottamisesta esityslistalle ensimmäiseksi kohdaksi (PDOJ:n kohta 73).

Puheenvuorot: Julia Reid EFDD-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön ja Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta vastustaakseen pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (144 puolesta, 299 vastaan, 9 tyhjää).

S&D-ryhmän pyyntö hormonaalisia haitta-aineita koskevaa EU:n globaalia kehystä koskevan komission julkilausuman ottamisesta esityslistalle kolmanneksi kohdaksi. Keskustelun päätteeksi jätettäisiin päätöslauselmaesityksiä, joista äänestettäisiin seuraavalla istuntojaksolla.

Eric Andrieu S&D-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron, jossa hän perusteli pyynnön.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (216 puolesta, 222 vastaan, 12 tyhjää).

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


11. Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta (2019/2676(RSP))

Melania Gabriela Ciot (neuvoston puheenjohtaja) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Roberto Gualtieri S&D-ryhmän puolesta, Jacqueline Foster ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Patrick O'Flynn EFDD-ryhmän puolesta, Gerard Batten ENF-ryhmän puolesta, Alyn Smith Gerard Battenin esittämistä näkemyksistä (puhemies vastasi välittävänsä tämän kysymyksen puhemiehelle), sitoutumaton Mike Hookem, Danuta Maria Hübner, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Martina Anderson, Ian Hudghton, Paulo Rangel, Seb Dance ja Julie Girling.

Puheenvuorot: Jean-Claude Juncker ja Melania Gabriela Ciot.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI


12. Keskustelu Ruotsin pääministerin Stefan Löfvenin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)

Keskustelu Ruotsin pääministerin Stefan Löfvenin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (2019/2672(RSP))

Puhemies antoi keskustelun aluksi lyhyen julkilausuman.

Stefan Löfven (Ruotsin pääministeri) käytti puheenvuoron.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta, Peter Lundgren ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Dennis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta ja Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta.

Stefan Löfven käytti puheenvuoron.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Gunnar Hökmark, Paul Brannen, Marek Jurek, Fredrick Federley, Dimitrios Papadimoulis, Max Andersson, Jeppe Kofod, Paulo Rangel, Maria Grapini, Joachim Starbatty, Jasenko Selimovic, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Sellström, Babette Winter, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Doru-Claudian Frunzulică, Jude Kirton-Darling ja Christofer Fjellner.

Stefan Löfven käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


13. Maakaasun sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 2009/73/EY muuttamisesta [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

Jerzy Buzek esitteli mietinnön.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Werner Langen PPE-ryhmän puolesta, Dan Nica, S&D-ryhmän puolesta, Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta, Morten Petersen ALDE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Werner Langen, Jonathan Bullock EFDD-ryhmän puolesta, Christelle Lechevalier ENF-ryhmän puolesta, Gunnar Hökmark, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Zdzisław Krasnodębski, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Florent Marcellesi, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Bronis Ropė ja Maria Spyraki.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Michaela Šojdrová ja Seán Kelly.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja Jerzy Buzek.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.4.2019, kohta 6.10.


14. Euroopan meri- ja kalatalousrahasto ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 kumoamisesta [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

Gabriel Mato esitteli mietinnön.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Eider Gardiazabal Rubial (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Francesc Gambús (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Iskra Mihaylova (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Francisco José Millán Mon PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla João Ferreira, Ulrike Rodust S&D-ryhmän puolesta, Czesław Hoc ECR-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liadh Ní Riada, Liadh Ní Riada GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marco Affronte Verts/ALE-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta ja John Stuart Agnew ENF-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Zdzisław KRASNODĘBSKI

Puheenvuorot: sitoutumaton Mike Hookem, Norbert Erdős, Ricardo Serrão Santos, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla João Ferreira, João Ferreira, Ian Hudghton, Jacques Colombier, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clara Aguilera, Sofia Ribeiro ja Michela Giuffrida.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Izaskun Bilbao Barandica ja Gesine Meissner.

Puheenvuorot: Violeta Bulc ja Gabriel Mato.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.4.2019, kohta 6.11.


15. Läntisen Välimeren pohjakalakantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi läntisen Välimeren pohjakalakantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Clara Aguilera (A8-0005/2019)

Äänestys päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut toimitettiin 17. tammikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 17.1.2019, kohta 10.7).

Clara Aguilera esitteli mietinnön.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Carlos Iturgaiz PPE-ryhmän puolesta, Ricardo Serrão Santos S&D-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Marco Affronte Verts/ALE-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta ja Nicola Caputo.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Jordi Solé.

Puheenvuorot: Violeta Bulc ja Clara Aguilera.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.4.2019, kohta 6.12.


16. Unionin kansalaisten henkilökorttien sekä oleskeluasiakirjojen turvallisuuden lisääminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin kansalaisten henkilökorttien sekä oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen käyttäville unionin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen myönnettävien oleskeluasiakirjojen turvallisuuden lisäämisestä [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

Gérard Deprez esitteli mietinnön.

Angelika Mlinar (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Carlos Coelho PPE-ryhmän puolesta, Sylvia-Yvonne Kaufmann S&D-ryhmän puolesta, Anders Primdahl Vistisen ECR-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Emil Radev ja Helga Stevens.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Juan Fernando López Aguilar.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Gérard Deprez.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.4.2019, kohta 6.13.


Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

17. EU:n ja Kiinan suhteet (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: EU:n ja Kiinan suhteet (2019/2677(RSP))

Melania Gabriela Ciot (neuvoston puheenjohtaja) ja Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Godelieve Quisthoudt-Rowohl PPE-ryhmän puolesta, Alessia Maria Mosca S&D-ryhmän puolesta, Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, Elsi Katainen ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta, France Jamet ENF-ryhmän puolesta, Cristian Dan Preda, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, William (The Earl of) Dartmouth, Mario Borghezio, Iuliu Winkler, Nicola Danti, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tiziana Beghin, Michał Marusik, Inma Rodríguez-Piñero, Gilles Lebreton, Aleksander Gabelic ja Andrejs Mamikins.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Maria Gabriela Zoană ja Kateřina Konečná.

Puheenvuorot: Jyrki Katainen ja Melania Gabriela Ciot.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


18. Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen ***I - Tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustaminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustamisesta [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Maria Grapini (A8-0464/2018)

Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 15. tammikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 15.1.2019, kohta 8.8)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 15. tammikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 15.1.2019, kohta 8.1).

Maria Grapini ja Jiří Pospíšil esittelivät mietinnöt.

Ivan Štefanec (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Arndt Kohn S&D-ryhmän puolesta, Jasenko Selimovic ALDE-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Dobromir Sośnierz.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Violeta Bulc, Maria Grapini ja Jiří Pospíšil.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.


19. Tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinta ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY muuttamisesta [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

Daniela Aiuto esitteli mietinnön.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Karoline Graswander-Hainz S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Matthijs van Miltenburg ALDE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Maria Grapini.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Violeta Bulc ja Daniela Aiuto.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.4.2019, kohta 6.14.


20. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Daniel Buda, Alex Mayer, Luke Ming Flanagan, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Inés Ayala Sender aiemmasta keskustelusta, Andrejs Mamikins, Ana Miranda, Martina Anderson, Anna Záborská ja Nicola Caputo.


21. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 637.886/OJJE).


22. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.44.

Klaus Welle

Antonio Tajani

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, Elissen, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Panzeri, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarabella, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber, Weidenholzer, Wieland, Wikström, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Bours, Crowley, Deva, Händel, Karlsson, Le Pen, Maltese, Morvai, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez, Żółtek

Päivitetty viimeksi: 6. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö