Indeks 
Zapisnik
PDF 242kWORD 70k
Srijeda, 3. travnja 2019. - Bruxelles
1.Nastavak zasjedanja
 2.Otvaranje dnevne sjednice
 3.Izjave Predsjedništva
 4.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 5.Priopćenje Predsjedništva (rok za podnošenje pitanja za pisani odgovor (članak 130. Poslovnika))
 6.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 7.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 8.Podnošenje dokumenata
 9.Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta
 10.Plan rada
 11.Povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a (rasprava)
 12.Rasprava o budućnosti Europe sa švedskim premijerom Stefanom Löfvenom (rasprava)
 13.Zajednička pravila za unutarnje tržište prirodnog plina ***I (rasprava)
 14.Europski fond za pomorstvo i ribarstvo ***I (rasprava)
 15.Višegodišnji plan za ribarstvo koje iskorištava pridnene stokove u zapadnom Sredozemnome moru ***I (rasprava)
 16.Jačanje sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije ***I (rasprava)
 17.Odnosi između EU-a i Kine (rasprava)
 18.Uspostavljanje programa „Carina” za suradnju u području carine ***I - Uspostava instrumenta za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere ***I (rasprava)
 19.Upravljanje sigurnošću cestovne infrastrukture ***I (rasprava)
 20.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 21.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 22.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Nastavlja se zasjedanje koje je prekinuto u četvrtak, 28. ožujka 2019.


2. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 14:00 h.


3. Izjave Predsjedništva

Predsjednik je uime Parlamenta izrazio zabrinutost zbog slučaja Laure Codruţe Kövesi, kandidatkinje Parlamenta za načelnicu Ureda europskog javnog tužitelja, koju su u četvrtak, 28. ožujka 2019., rumunjske vlasti stavile pod sudski nadzor, zbog čega, uz druga ograničenja njezinih osobnih sloboda, nije u mogućnosti napustiti zemlju i obratiti se medijima. Predsjednik je ponovno izrazio potporu i povjerenje Parlamenta Lauri Codruţi Kövesi. Podsjećajući na načelo nemiješanja u rad pravosudnih tijela, pozvao je rumunjske vlasti da poštuju načelo iskrene suradnje između država članica i europskih institucija te da ne postavljaju prepreke sudjelovanju Laure Codruţe Kövesi u postupku odabira načelnika Ureda europskog javnog tužitelja.

Govorio je Josef Weidenholzer, koji se nadovezao na riječi predsjednika.

°
° ° °

Govorili su Daniele Viotti, koji je osudio uvođenje smrtne kazne kamenovanjem za homoseksualnost i druge razloge na Bruneju (Predsjednik je ponovio da se Parlament čvrsto protivi smrtnoj kazni u cijelom svijetu, neovisno o razlogu zbog kojeg se izriče), i Lívia Járóka.


4. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.

°
° ° °

Opravdan je izostanak Jean-Marie Le Pena s dnevnih sjednica od 29. svibnja do 15. studenog 2018.


5. Priopćenje Predsjedništva (rok za podnošenje pitanja za pisani odgovor (članak 130. Poslovnika))

Predsjednik je priopćio da je rok za podnošenje pitanja za pisani odgovor (članak 130. Poslovnika) 18. travnja 2019.


6. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

U skladu s člankom 105. stavkom 6. Poslovnika, predsjednik Konferencije predsjednika odbora obavijestio je predsjednika Parlamenta da nije uložen nijedan prigovor na:

—    preporuku odbora ECON o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 28. ožujka 2019. o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/2251 o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu datuma do kojeg druge ugovorne strane mogu i dalje primjenjivati svoje postupke upravljanja rizicima na određene ugovore o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana (C(2019)02530 - 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019);

—   preporuku odbora ECON o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 28. ožujka 2019. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/2205, Delegirane uredbe (EU) 2016/592 i Delegirane uredbe (EU) 2016/1178 o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu datuma od kojeg obveza poravnanja proizvodi učinke za određene vrste ugovora (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019).

Preporuke se smatraju usvojenima osim ako do 10 sati sljedećeg dana klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag ne ulože prigovor. U suprotnom se slučaju o njima glasuje.

Preporuke su dostupne na internetskoj stranici Parlamenta tijekom trajanja sjednice.


7. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za bispiribak, denatonijev benzoat, fenoksikarb, flurokloridon, kvizalofop-P-etil, kvizalofop P tefuril, propakvizafop i tebufenozid u ili na određenim proizvodima (D059757/03 - 2019/2674(RPS) - rok: 28. svibnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za aminopiralid, kaptan, ciazofamid, flutianil, krezoksim-metil, lambda-cihalotrin, mandipropamid, piraklostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron i tetrakonazol u ili na određenim proizvodima (D060905/02 - 2019/2682(RPS) - rok: 2. lipnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za aklonifen, Beauveria bassiana soj PPRI 5339, Clonostachys rosea soj J1446, fenpirazamin, mefentriflukonazol i penkonazol u ili na određenim proizvodima (D060911/02 - 2019/2675(RPS) - rok: 28. svibnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI.


8. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u Danskoj ili bilo kojoj drugoj državi članici Europske unije i sustava „Eurodac” za uspoređivanje otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Dublinske konvencije proširenjem tog sporazuma na kazneni progon (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju sklapanja, od strane Eurojusta, Sporazuma o suradnji u kaznenom pravosuđu između Eurojusta i Kraljevine Danske (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

JURI

- Prijedlog odluke Vijeća o produljenju Sporazuma o suradnji u području znanosti i tehnologije između Europske zajednice i Vlade Ruske Federacije (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

AFET, BUDG

2) odbora

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)) – odbor PECH - izvjestitelj: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

- * Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o smjernicama za politike zapošljavanja država članica (COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)) - odbor EMPL - izvjestitelj: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu prilagodbe godišnjeg pretfinanciranja za razdoblje 2021. – 2023. (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)) - odbor REGI - izvjestitelj: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Lamprosu Fountoulisu (2018/2269(IMM)) - odbor JURI - izvjestitelj: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Eleftheriosu Synadinosu (2018/2270(IMM)) - odbor JURI - izvjestitelj: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Georgiosu Epitideiosu (2018/2268(IMM)) - odbor JURI - izvjestitelj: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)


9. Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacija Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju rezolucija koje je Europski parlament usvojio tijekom sjednice u prosincu 2018. (prvi dio) dostupna je na internetskoj stranici Parlamenta.


10. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda prve plenarne sjednice u travnju 2019. (PE 637.886/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 149.a Poslovnika):

Nakon savjetovanja s klubovima zastupnika Predsjednik je predložio sljedeće izmjene:

Srijeda

O izvješću Marije Grapini "Uspostavljanje programa „Carina” za suradnju u području carine" (A8-0464/2018) (točka 38. konačnog prijedloga dnevnog reda) i izvješću Jiříja Pospíšila "Uspostava instrumenta za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere" (A8-0460/2018) (točka 39. konačnog prijedloga dnevnog reda) glasovat će se na drugoj plenarnoj sjednici u travnju.

Četvrtak

Preporuka Jeana Arthuisa "Izvršenje i financiranje općeg proračuna Unije u 2019. u vezi s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Unije" (točka 49. konačnog prijedloga dnevnog reda), koja je bila predviđena za glasovanje bez rasprave, još nije usvojena u odboru BUDG. Stoga se povlači s dnevnog reda.

Odbor JURI usvojio je tri izvješća Angela Dzhambazkija (A8-0185/2019, A8-0184/2019 i A8-0183/2019) o zahtjevima za ukidanje imuniteta. U skladu s člankom 9. stavkom 9. Poslovnika uvrštena su na glasovanje u četvrtak.

Parlament se suglasio sa spomenutim izmjenama.

°
° ° °

Srijeda

Zahtjev Kluba zastupnika PPE-a o promjeni naslova izjave Vijeća i Komisije "Trgovinski odnosi između EU-a i Kine" (točka 81. konačnog prijedloga dnevnog reda) u naslov "Odnosi između EU-a i Kine".

Govorio je Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je obrazložio zahtjev.

Poimeničnim glasovanjem (304 za, 177 protiv, 13 suzdržanih), Parlament je odobrio zahtjev.

Četvrtak

Zahtjev zastupnika koji dosežu barem niski prag, Kluba zastupnika EFDD-a i Kluba zastupnika ECR-a o povlačenju s glasovanja paketa za mobilnost, koji čine izvješća Ismaila Ertuga (A8-0204/2018), Merje Kyllönen (A8-0206/2018) i Wima van de Campa (A8-0205/2018) (točke 76., 77. i 78. konačnog prijedloga dnevnog reda).

Govorili su Andrey Novakov, koji je obrazložio zahtjev uime zastupnika koji dosežu barem niski prag, i Ismail Ertug (izvjestitelj), protiv tog zahtjeva.

Poimeničnim glasovanjem (219 za, 267 protiv, 17 suzdržanih), Parlament je odbacio zahtjev.

Imajući u vidu trajanje glasovanja, predsjednik je predložio da se početak rasprave pomakne na 8:30, a početak glasovanja na 11 sati.

Parlament se suglasio s ovim prijedlogom.

Predsjednik je prioopćio da će se, u skladu s člankom 174. stavkom 8. Poslovnika, o amandmanima sličnog sadržaja ili sa sličnim ciljevima glasovati skupno.

Zahtjev Kluba zastupnika EFDD-a o tome da se kao prvu točku dnevnog reda uvrsti rasprava o izvješću Sergeija Stanisheva "Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva u pogledu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije (A8-0047/2019), koje je bilo predviđeno za glasovanje bez rasprave (točka 73. konačnog prijedloga dnevnog reda).

Govorili su Julia Reid, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koja je obrazložila zahtjev, i Esteban González Pons, u ime Kluba zastupnika PPE-a, protiv tog zahtjeva.

Poimeničnim glasovanjem (144 za, 299 protiv, 9 suzdržanih), Parlament je odbacio zahtjev.

Zahtjev Kluba zastupnika S&D-a o tome da se kao treću točku dnevnog reda uvrsti izjava Komisije o globalnom okviru Europske unije u području endokrinih disruptora. Rasprava bi bila zaključena podnošenjem prijedloga rezolucija, o kojima bi se glasovalo na sljedećoj sjednici.

Govorio je Eric Andrieu, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je obrazložio zahtjev.

Poimeničnim glasovanjem (216 za, 222 protiv, 12 suzdržanih), Parlament je odbacio zahtjev.

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.


11. Povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a (2019/2676(RSP))

Melania Gabriela Ciot (predsjedateljica Vijeća) i Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorio je Elmar Brok, u ime Kluba zastupnika PPE-a.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su Roberto Gualtieri u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jacqueline Foster u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Gabriele Zimmer u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Philippe Lamberts u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Patrick O'Flynn u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gerard Batten u ime Kluba zastupnika ENF-a, Alyn Smith, o govoru Gerarda Battena (predsjedavajuća je odgovorila da će pitanje proslijediti predsjedniku), Mike Hookem, nezavisni zastupnik, Danuta Maria Hübner, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Martina Anderson, Ian Hudghton, Paulo Rangel, Seb Dance i Julie Girling.

Govorili su Jean-Claude Juncker i Melania Gabriela Ciot.

Rasprava je zaključena.

(Dnevna sjednica nakratko je prekinuta)

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik


12. Rasprava o budućnosti Europe sa švedskim premijerom Stefanom Löfvenom (rasprava)

Rasprava o budućnosti Europe sa švedskim premijerom Stefanom Löfvenom (2019/2672(RSP))

Predsjednik je najavio raspravu kratkom izjavom.

Govorio je Stefan Löfven (švedski premijer).

Govorio je Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Govorili su Manfred Weber u ime Kluba zastupnika PPE-a, Udo Bullmann u ime Kluba zastupnika S&D-a, Peter Lundgren u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Dennis de Jong u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ska Keller u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Rolandas Paksas u ime Kluba zastupnika EFDD-a, i Harald Vilimsky u ime Kluba zastupnika ENF-a.

Govorio je Stefan Löfven.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Gunnar Hökmark, Paul Brannen, Marek Jurek, Fredrick Federley, Dimitrios Papadimoulis, Max Andersson, Jeppe Kofod, Paulo Rangel, Maria Grapini, Joachim Starbatty, Jasenko Selimovic, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Sellström, Babette Winter, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Doru-Claudian Frunzulică, Jude Kirton-Darling i Christofer Fjellner.

Govorio je Stefan Löfven.

Rasprava je zaključena.

PREDSJEDA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
potpredsjednik


13. Zajednička pravila za unutarnje tržište prirodnog plina ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/73/EZ o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

Jerzy Buzek predstavio je izvješće.

Govorio je Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije).

Govorili su Werner Langen u ime Kluba zastupnika PPE-a, Dan Nica u ime Kluba zastupnika S&D, Zdzisław Krasnodębski u ime Kluba zastupnika ECR-a, Morten Helveg Petersen u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Neoklis Sylikiotis u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Rebecca Harms u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Werner Langen, Jonathan Bullock u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Christelle Lechevalier u ime Kluba zastupnika ENF-a, Gunnar Hökmark, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Zdzisław Krasnodębski, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Florent Marcellesi, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Bronis Ropė i Maria Spyraki.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová i Seán Kelly.

Govorili su Miguel Arias Cañete i Jerzy Buzek.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.10 zapisnika od 4.4.2019..


14. Europski fond za pomorstvo i ribarstvo ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

Gabriel Mato predstavio je izvješće.

Govorila je Violeta Bulc (povjerenica Komisije).

Govorili su Eider Gardiazabal Rubial (izvjestiteljica za mišljenje odbora BUDG), Francesc Gambús (izvjestitelj za mišljenje odbora ENVI), Iskra Mihaylova (izvjestiteljica za mišljenje odbora REGI), Francisco José Millán Mon u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio João Ferreira, Ulrike Rodust u ime Kluba zastupnika S&D-a, Czesław Hoc u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nils Torvalds u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Liadh Ní Riada, Liadh Ní Riada u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Marco Affronte u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Rosa D'Amato u ime Kluba zastupnika EFDD-a, i John Stuart Agnew u ime Kluba zastupnika ENF-a.

PREDSJEDA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
potpredsjednik

Govorili su Mike Hookem, nezavisni zastupnik, Norbert Erdős, Ricardo Serrão Santos, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio João Ferreira, João Ferreira, Ian Hudghton, Jacques Colombier, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clara Aguilera, Sofia Ribeiro i Michela Giuffrida.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Izaskun Bilbao Barandica i Gesine Meissner.

Govorili su Violeta Bulc i Gabriel Mato.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.11 zapisnika od 4.4.2019..


15. Višegodišnji plan za ribarstvo koje iskorištava pridnene stokove u zapadnom Sredozemnome moru ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi višegodišnjeg plana za ribarstvo koje iskorištava pridnene stokove u zapadnom Sredozemnome moru [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Clara Aguilera (A8-0005/2019)

Glasovanje u stupanju u međuinstitucijske pregovore održalo se 17. siječnja 2019. (točka 10.7 zapisnika od 17.1.2019.).

Clara Aguilera predstavila je izvješće.

Govorila je Violeta Bulc (povjerenica Komisije).

Govorili su Carlos Iturgaiz u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ricardo Serrão Santos u ime Kluba zastupnika S&D-a, Izaskun Bilbao Barandica u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marco Affronte u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Rosa D'Amato u ime Kluba zastupnika EFDD-a i Nicola Caputo.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Jordi Solé.

Govorili su Violeta Bulc i Clara Aguilera.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.12 zapisnika od 4.4.2019..


16. Jačanje sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji koji ostvaruju pravo na slobodno kretanje [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

Gérard Deprez predstavio je izvješće.

Govorila je Angelika Mlinar (izvjestiteljica za mišljenje odbora FEMM).

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Govorili su Carlos Coelho u ime Kluba zastupnika PPE-a, Sylvia-Yvonne Kaufmann u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anders Primdahl Vistisen u ime Kluba zastupnika ECR-a, Cornelia Ernst u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Sven Giegold u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Emil Radev i Helga Stevens.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Juan Fernando López Aguilar.

Govorili su Věra Jourová i Gérard Deprez.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.13 zapisnika od 4.4.2019..


PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

17. Odnosi između EU-a i Kine (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Odnosi između EU-a i Kine (2019/2677(RSP))

Melania Gabriela Ciot (predsjedateljica Vijeća) i Jyrki Katainen (potpredsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su Godelieve Quisthoudt-Rowohl u ime Kluba zastupnika PPE-a, Alessia Maria Mosca u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bas Belder u ime Kluba zastupnika ECR-a, Elsi Katainen u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Helmut Scholz u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Reinhard Bütikofer u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Tiziana Beghin u ime Kluba zastupnika EFDD-a, France Jamet u ime Kluba zastupnika ENF-a, Cristian Dan Preda, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, William (The Earl of) Dartmouth, Mario Borghezio, Iuliu Winkler, Nicola Danti, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Tiziana Beghin, Michał Marusik, Inma Rodríguez-Piñero, Gilles Lebreton, Aleksander Gabelic i Andrejs Mamikins.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Maria Gabriela Zoană i Kateřina Konečná.

Govorili su Jyrki Katainen i Melania Gabriela Ciot.

Rasprava je zaključena.


18. Uspostavljanje programa „Carina” za suradnju u području carine ***I - Uspostava instrumenta za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju programa „Carina” za suradnju u području carine [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Maria Grapini (A8-0464/2018)

U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika pitanje je 15. siječnja 2019. proslijeđeno nadležnom odboru u cilju stupanja u međuinstitucijske pregovore (točka 8.8 zapisnika od 15.1.2019.).

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi instrumenta za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika pitanje je 15. siječnja 2019. proslijeđeno nadležnom odboru u cilju stupanja u međuinstitucijske pregovore (točka 8.1 zapisnika od 15.1.2019.).

Maria Grapini i Jiří Pospíšil predstavili su izvješće.

Govorio je Ivan Štefanec (izvjestitelj za mišljenje odbora BUDG).

Govorila je Violeta Bulc (povjerenica Komisije).

Govorili su Arndt Kohn u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jasenko Selimovic u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Mylène Troszczynski u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Dobromir Sośnierz, nezavisni zastupnik.

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

Govorili su Violeta Bulc, Maria Grapini i Jiří Pospíšil.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: sljedeća sjednica.


19. Upravljanje sigurnošću cestovne infrastrukture ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/96/EZ o upravljanju sigurnošću cestovne infrastrukture [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

Daniela Aiuto predstavila je izvješće.

Govorila je Violeta Bulc (povjerenica Komisije).

Govorili su Karoline Graswander-Hainz u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker u ime Kluba zastupnika ECR-a, Matthijs van Miltenburg u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kateřina Konečná u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Maria Grapini.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Nicola Caputo.

Govorili su Violeta Bulc i Daniela Aiuto.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.14 zapisnika od 4.4.2019..


20. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Daniel Buda, Alex Mayer, Luke Ming Flanagan, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Inés Ayala Sender, o prethodnoj raspravi, Andrejs Mamikins, Ana Miranda, Martina Anderson, Anna Záborská i Nicola Caputo.


21. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 637.886/OJJE).


22. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:44 h.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Glavni tajnik

Predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, Elissen, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Panzeri, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarabella, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber, Weidenholzer, Wieland, Wikström, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Bours, Crowley, Deva, Händel, Karlsson, Le Pen, Maltese, Morvai, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez, Żółtek

Posljednje ažuriranje: 6. kolovoza 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti