Rodyklė 
Protokolas
PDF 253kWORD 72k
Trečiadienis, 2019 m. balandžio 3 d. - Briuselis
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Pirmininko pareiškimai
 4.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 5.Pirmininko pranešimas(klausimų, į kuriuos atsakoma raštu, pateikimo terminas (DTT 130 straipsnis))
 6.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 7.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 8.Gauti dokumentai
 9.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas
 10.Darbų programa
 11.JK išstojimas iš ES (diskusijos)
 12.Diskusijos su Švedijos Ministru Pirmininku Stefanu Löfvenu dėl Europos ateities (diskusijos)
 13.Gamtinių dujų vidaus rinkos bendrosios taisyklės ***I (diskusijos)
 14.Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas ***I (diskusijos)
 15.Daugiametis vakarų Viduržemio jūros demersinių išteklių žvejybos valdymo planas ***I (diskusijos)
 16.Sąjungos piliečiams išduodamų tapatybės kortelių ir teisę gyventi šalyje patvirtinančių dokumentų saugumo didinimas ***I (diskusijos)
 17.ES ir Kinijos santykiai (diskusijos)
 18.Bendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“ nustatymas ***I - Muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonės sukūrimas ***I (diskusijos)
 19.Kelių infrastruktūros saugumo valdymas ***I (diskusijos)
 20.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 21.Kito posėdžio darbotvarkė
 22.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Atnaujinta 2019 m. kovo 28 d., ketvirtadienį atidėta sesija.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 14.00 val.


3. Pirmininko pareiškimai

Pirmininkas išreiškė Parlamento susirūpinimą dėl Lauros Codruţa Kövesi, Parlamento kandidatės eiti Europos vyriausiosios prokurorės pareigas, nes 2019 m. kovo 28 d. Rumunijos valdžios institucijos jos atžvilgiu priėmė sprendimą dėl teisminės priežiūros orderio, o tai, be kitų apribojimų, reiškia, kad ji negali išvykti iš šalies ir bendrauti su žiniaskalida. Pirmininkas patvirtino, kad Parlamentas remia ir pasitiki Laura Codruţa Kövesi. Jis priminė apie nesikišimo į teisminių institucijų veiksmus principą, tačiau paprašė Rumunijos valdžios institucijų laikytis sąžiningo valstybių narių ir ES institucijų bendradarbiavimo principo ir netrukdyti Laurai Codruţa Kövesi dalyvauti Europos vyriausiojo prokuroro atrankos procese.

Kalbėjo Josef Weidenholzer, jis pritarė Pirmininkui.

°
° ° °

Kalbėjo Daniele Viotti, jis pasmerkė mirties bausmės užmėtant akmenimis grąžinimą Brunėjuje už homoseksualumą ir dėl kitų priežasčių (Pirmininkas priminė, kad Parlamentas griežtai atmeta mirties bausmę dėl visame pasaulyje, nesvarbu, dėl kokių priežasčių ji būtų skiriama) ir Lívia Járóka.


4. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

°
° ° °

Jean-Marie Le Pen nedalyvavo posėdžiuose nuo 2018 m. gegužės 29 d. iki lapkričio 15 d., įskaitant tomis dienomis.


5. Pirmininko pranešimas(klausimų, į kuriuos atsakoma raštu, pateikimo terminas (DTT 130 straipsnis))

Pirmininkas pranešė, kad klausimų, į kuriuos atsakoma raštu (DTT 130 straipsnis), pateikimo terminas nustatytas 2019 m. balandžio 18 d.


6. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas pranešė Parlamento pirmininkui, kad nebuvo pareikšta jokių prieštaravimų dėl:

—    ECON komiteto rekomendacija neprieštarauti 2019 m. kovo 28 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo dėl datos, iki kurios sandorio šalys gali toliau taikyti savo rizikos valdymo procedūras tam tikroms ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/2251, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ((C(2019)02530 - 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019);

—   ECON komiteto rekomendacija neprieštarauti 2019 m. kovo 28 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo dėl tam tikrų rūšių sutarčių tarpuskaitos prievolės įsigaliojimo datos iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2205, Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/592 ir Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1178, kuriais papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019).

Jei rytoj iki 10 valandos jokia frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius dėl šių rekomendacijų nepareikš prieštaravimų, jos bus laikomos priimtomis. Priešingu atveju dėl jų bus balsuojama.

Rekomendacijas šios sesijos laikotarpiu galima rasti Parlamento interento svetainėje.


7. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios bispiribako, denatonio benzoato, fenoksikarbo, flurochloridono, kvizalofop-P-etilo, kvizalofop-P-tefurilo, propakvizafopo, tebufenozido liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D059757/03 - 2019/2674(RPS) - Terminas: 2019 m. gegužės 28 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios aminopiralido, kaptano, ciazofamido, flutianilo, metilkrezoksimo, lambda-cihalotrino, mandipropamido, piraklostrobino, spiromezifeno, spirotetramato, teflubenzurono ir tetrakonazolo liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D060905/02 - 2019/2682(RPS) - Terminas: 2019 m. birželio 2 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios aklonifeno, Beauveria bassiana (padermė PPRI 5339), Clonostachys rosea (padermė J1446), fenpirazamino, mefentriflukonazolo ir penkonazolo liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir IV priedai (D060911/02 - 2019/2675(RPS) - Terminas: 2019 m. gegužės 28 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI.


8. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už Danijoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir „Eurodac“ sistemos, skirtos pirštų atspaudams lyginti, siekiant veiksmingai taikyti Dublino konvenciją protokolo dėl prieigos prie EURODAC teisėsaugos tikslais sudarymo (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Danijos Karalystės bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje susitarimą (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo galiojimo pratęsimo (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

Nuomonė :

AFET, BUDG

2) Parlamento komitetų:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo, kuriuo panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 (COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)) - PECH komitetas - Pranešėjas: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių (COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl 2021–2023 m. metinio išankstinio finansavimo koregavimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)) - REGI komitetas - Pranešėjas: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Lamproso Fountouliso (Lampros Fountoulis) imunitetą (2018/2269(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Eleftherioso Synadinoso (Eleftherios Synadinos) imunitetą (2018/2270(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Georgioso Epitideioso (Georgios Epitideios) imunitetą (2018/2268(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019).


9. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas

Su Komisijos komunikatu dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2018 m. gruodžio mėn. sesiją priimtas rezoliucijas (1 dalis), galima susipažinti Parlamento interneto svetainėje.


10. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis 2019 m. balandžio mėn. I plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 637.886/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnis):

Pirmininkas, pasikonsultavęs su frakcijų atstovais, pasiūlė šiuos pakeitimus:

Trečiadienis

Pranešimas, kurį parengė Maria Grapini „Bendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“ nustatymas“ (A8-0464/2018) (point 38 du PDOJ), ir pranešimas, kurį parengė Jiří Pospíšil „Muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonės sukūrimas“ (A8-0460/2018) (point 39 du PDOJ), bus pateikti balsavimui per antrąją balandžio mėn. sesiją.

Ketvirtadienis

Rekomendacija, kurią parengė Jean Arthuis 2019 m. bendrojo biudžeto vykdymas ir finansavimo priemonės, susiję su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos(Point 49 du PDOJ), kuri buvo įtraukta į balsavimą be diskusijų, dar nebuvo patvirtinta BUDG komitete. Todėl ji išbraukiama iš darbotvarkės.

JURI komitetas patvirtino 3 pranešimus, kuriuos parengė Angel Dzhambazki (A8-0185/2019, A8-0184/2019 ir A8-0183/2019) dėl prašymų atšaukti imunitetą. Pagal DTT 9 straipsnio 9 dalį jie įtraukti į ketvirtadienio balsavimo laiką.

Parlamentas pritarė šiems pakeitimams.

°
° ° °

Trečiadienis

PPE frakcijos prašymas pakeisti Tarybos ir Komisijos pareiškimų pavadinimus „ES ir Kinijos prekybos santykiai“ (point 81 du PDOJ) pavadinimu „ES ir Kinijos santykiai“.

Kalbėjo Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą.

Po vardinio balsavimo (304 už, 177 prieš, 13 susilaikė) Parlamentas prašymą patvirtino.

Ketvirtadienis

Parlamento narių, kurių skaičius siekia žemą ribą, EFDD ir ECR frakcijų prašymas išbraukti iš balsavimo judumo dokumentų rinkinį, kurį sudaro pranešimai, kuriuos parengė Ismail Ertug (A8-0204/2018), Merja Kyllönen (A8-0206/2018) ir Wim van de Camp (A8-0205/2018) (Points 76, 77 et 78 du PDOJ).

Kalbėjo Andrey Novakov, jis pagrindė prašymą Parlamento narių, kurių skaičius siekia žemą ribą, vardu ir Ismail Ertug (pranešėjas) prieš šį prašymą.

Po vardinio balsavimo (219 už, 267 prieš, 17 susilaikė) Parlamentas prašymą atmetė.

Atsižvelgdamas į ilgą balsavimui skirto laiko trukmę, Pirmininkas pasiūlė paankstinti diskusijų pradžią, kad jos prasidėtų 8.30 val., o balsavimą pradėti 11 val.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui.

Pirmininkas pranešė, kad pagal DTT 174 straipsnio 8 dalį dėl kelių pakeitimų, kurių turinys arba tikslai panašūs, bus balsuojama vienu metu.

EFDD frakcijos prašymas pirmu darbotvarkės punktu įtraukti diskusijas dėl pranešimo, kurį parengė Sergei Stanishev „Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus“ (A8-0047/2019), pranešimas buvo įtrauktas į balsavimo laiką be diskusijų (point 73 du PDOJ).

Kalbėjo Julia Reid EFDD frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą ir Esteban González Pons PPE frakcijos vardu, jis pasisakė prieš.

Po vardinio balsavimo (144 už, 299 prieš, 9 susilaikė) Parlamentas prašymą atmetė.

S&D frakcijos prašymas įtraukti į darbotvarkę trečiu punktu Komisijos pareikšimą dėl ES sistemos dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų. Diskusijas užbaigs pasiūlymai dėl rezoliucijų, dėl kurių bus balsuojama per kitą plenarinį posėdį.

Kalbėjo Eric Andrieu S&D frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą.

Po vardinio balsavimo (216 už, 222 prieš, 12 susilaikė) Parlamentas prašymą atmetė.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.


11. JK išstojimas iš ES (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: JK išstojimas iš ES (2019/2676(RSP))

Melania Gabriela Ciot (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Elmar Brok PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Roberto Gualtieri S&D frakcijos vardu, Jacqueline Foster ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Patrick O'Flynn EFDD frakcijos vardu, Gerard Batten ENF frakcijos vardu, Alyn Smith dėl Gerard Batten pareiškimo (pirmininkė atsakė, kad perduos jo klausimą Pirmininkui), Mike Hookem, nepriklausomas Parlamento narys, Danuta Maria Hübner, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Martina Anderson, Ian Hudghton, Paulo Rangel, Seb Dance ir Julie Girling.

Kalbėjo Jean-Claude Juncker ir Melania Gabriela Ciot.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis trumpam sustabdytas.)

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas


12. Diskusijos su Švedijos Ministru Pirmininku Stefanu Löfvenu dėl Europos ateities (diskusijos)

Diskusijos su Švedijos Ministru Pirmininku Stefanu Löfvenu dėl Europos ateities (2019/2672(RSP))

Pradėdamas diskusijas, Pirmininkas padarė trumpą pareiškimą.

Kalbėjo Stefan Löfven (Švedijos Ministras Pirmininkas).

Kalbėjo Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Udo Bullmann S&D frakcijos vardu, Peter Lundgren ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Dennis de Jong GUE/NGL frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu ir Harald Vilimsky ENF frakcijos vardu.

Kalbėjo Stefan Löfven.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Gunnar Hökmark, Paul Brannen, Marek Jurek, Fredrick Federley, Dimitrios Papadimoulis, Max Andersson, Jeppe Kofod, Paulo Rangel, Maria Grapini, Joachim Starbatty, Jasenko Selimovic, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Sellström, Babette Winter, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Doru-Claudian Frunzulică, Jude Kirton-Darling ir Christofer Fjellner.

Kalbėjo Stefan Löfven.

Diskusijos baigtos.

PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas


13. Gamtinių dujų vidaus rinkos bendrosios taisyklės ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

Jerzy Buzek pristatė pranešimą.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Kalbėjo Werner Langen PPE frakcijos vardu, Dan Nica S&D, Zdzisław Krasnodębski ECR frakcijos vardu, Morten Petersen ALDE frakcijos vardu, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Werner Langen, Jonathan Bullock EFDD frakcijos vardu, Christelle Lechevalier ENF frakcijos vardu, Gunnar Hökmark, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Zdzisław Krasnodębski, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Florent Marcellesi, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Bronis Ropė ir Maria Spyraki.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová ir Seán Kelly.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete ir Jerzy Buzek.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 04 04 protokolo 6.10 punktas


14. Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo, kuriuo panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

Gabriel Mato pristatė pranešimą.

Kalbėjo Violeta Bulc (Komisijos narė).

Kalbėjo Eider Gardiazabal Rubial (BUDG komiteto nuomonės referentė), Francesc Gambús (ENVI komiteto nuomonės referentas), Iskra Mihaylova (REGI komiteto nuomonės referentė), Francisco José Millán Mon PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė João Ferreira), Ulrike Rodust S&D frakcijos vardu, Czesław Hoc ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Liadh Ní Riada), Liadh Ní Riada GUE/NGL frakcijos vardu, Marco Affronte Verts/ALE frakcijos vardu, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, ir John Stuart Agnew ENF frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Mike Hookem, nepriklausomas Parlamento narys, Norbert Erdős, Ricardo Serrão Santos (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė João Ferreira), João Ferreira, Ian Hudghton, Jacques Colombier, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clara Aguilera, Sofia Ribeiro ir Michela Giuffrida.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Izaskun Bilbao Barandica ir Gesine Meissner.

Kalbėjo Violeta Bulc ir Gabriel Mato.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 04 04 protokolo 6.11 punktas


15. Daugiametis vakarų Viduržemio jūros demersinių išteklių žvejybos valdymo planas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas daugiametis vakarų Viduržemio jūros demersinių išteklių žvejybos valdymo planas [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Clara Aguilera (A8-0005/2019)

Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas vyko 2019 m. sausio 17 d. (2019 01 17 protokolo 10.7 punktas).

Clara Aguilera pristatė pranešimą.

Kalbėjo Violeta Bulc (Komisijos narė).

Kalbėjo Carlos Iturgaiz PPE frakcijos vardu, Ricardo Serrão Santos S&D frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, Marco Affronte Verts/ALE frakcijos vardu, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu ir Nicola Caputo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jordi Solé.

Kalbėjo Violeta Bulc ir Clara Aguilera.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 04 04 protokolo 6.12 punktas


16. Sąjungos piliečiams išduodamų tapatybės kortelių ir teisę gyventi šalyje patvirtinančių dokumentų saugumo didinimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos piliečių tapatybės kortelių ir Sąjungos piliečiams bei jų šeimos nariams, kurie naudojasi laisvo judėjimo teise, išduodamų teisę gyventi šalyje patvirtinančių dokumentų saugumo didinimo [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

Gérard Deprez pristatė pranešimą.

Kalbėjo Angelika Mlinar (FEMM komiteto nuomonės referentė).

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo Carlos Coelho PPE frakcijos vardu, Sylvia-Yvonne Kaufmann S&D frakcijos vardu, Anders Primdahl Vistisen ECR frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Emil Radev ir Helga Stevens.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Juan Fernando López Aguilar.

Kalbėjo Věra Jourová ir Gérard Deprez.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 04 04 protokolo 6.13 punktas


PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

17. ES ir Kinijos santykiai (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: ES ir Kinijos santykiai (2019/2677(RSP))

Melania Gabriela Ciot (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Godelieve Quisthoudt-Rowohl PPE frakcijos vardu, Alessia Maria Mosca S&D frakcijos vardu, Bas Belder ECR frakcijos vardu, Elsi Katainen ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu, Tiziana Beghin EFDD frakcijos vardu, France Jamet ENF frakcijos vardu, Cristian Dan Preda, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, William (The Earl of) Dartmouth, Mario Borghezio, Iuliu Winkler, Nicola Danti (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tiziana Beghin), Michał Marusik, Inma Rodríguez-Piñero, Gilles Lebreton, Aleksander Gabelic ir Andrejs Mamikins.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Gabriela Zoană ir Kateřina Konečná.

Kalbėjo Jyrki Katainen ir Melania Gabriela Ciot.

Diskusijos baigtos.


18. Bendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“ nustatymas ***I - Muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonės sukūrimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymo dėl reglamento dėl bendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“ [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Maria Grapini (A8-0464/2018)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui 2019 m. sausio 15 d. (2019 01 15 protokolo 8.8 punktas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui 2019 m. sausio 15 d. (2019 01 15 protokolo 8.1 punktas).

Maria Grapini ir Jiří Pospíšil pristatė pranešimus.

Kalbėjo Ivan Štefanec (BUDG komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Violeta Bulc (Komisijos narė).

Kalbėjo Arndt Kohn, S&D frakcijos vardu, Jasenko Selimovic ALDE frakcijos vardu, Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu, ir Dobromir Sośnierz, nepriklausomas Parlamento narys.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Violeta Bulc, Maria Grapini ir Jiří Pospíšil.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kita mėnesinė sesija


19. Kelių infrastruktūros saugumo valdymas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/96/EB dėl kelių infrastruktūros saugumo valdymo [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

Daniela Aiuto pristatė pranešimą.

Kalbėjo Violeta Bulc (Komisijos narė).

Kalbėjo Karoline Graswander-Hainz S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Matthijs van Miltenburg ALDE frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu ir Maria Grapini.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo.

Kalbėjo Violeta Bulc ir Daniela Aiuto.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 04 04 protokolo 6.14 punktas


20. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Daniel Buda, Alex Mayer, Luke Ming Flanagan, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Inés Ayala Sender apie ankstesnes diskusijas, Andrejs Mamikins, Ana Miranda, Martina Anderson, Anna Záborská ir Nicola Caputo.


21. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 637.886/OJJE).


22. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.44 val.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, Elissen, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Panzeri, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarabella, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber, Weidenholzer, Wieland, Wikström, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Bours, Crowley, Deva, Händel, Karlsson, Le Pen, Maltese, Morvai, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez, Żółtek

Atnaujinta: 2019 m. rugpjūčio 6 d.Teisinė informacija - Privatumo politika