Indekss 
Protokols
PDF 242kWORD 71k
Trešdiena, 2019. gada 3. aprīlis - Brisele
1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojumi
 4.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 5.Sēdes vadītāja paziņojums (termiņš rakstiski atbildamu jautājumu iesniegšanai (Reglamenta 130. pants))
 6.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 7.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 8.Dokumentu iesniegšana
 9.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi
 10.Darba kārtība
 11.Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES (debates)
 12.Debates ar Zviedrijas premjerministru Stefan Löfven par Eiropas nākotni (debates)
 13.Kopīgi noteikumi attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu ***I (debates)
 14.Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds ***I (debates)
 15.Daudzgadu plāns zvejniecībām, kas izmanto bentiskos krājumus Vidusjūras rietumu daļā ***I (debates)
 16.Savienības pilsoņiem izsniegto personas apliecību un uzturēšanās dokumentu drošības uzlabošana ***I (debates)
 17.ES un Ķīnas attiecības (debates)
 18.Programmas “Muita” izveide sadarbībai muitas jomā ***I - Finansiālā atbalsta instrumenta muitas kontroles iekārtām izveide ***I (debates)
 19.Ceļu infrastruktūras drošības pārvaldība ***I (debates)
 20.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 21.Nākamās sēdes darba kārtība
 22.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Tika atsākta 2019. gada 28. martā pārtrauktā sesija.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 14.00.


3. Priekšsēdētāja paziņojumi

Priekšsēdētājs Parlamenta vārdā pauda bažas par to, ka ceturtdien, 2019. gada 28. martā, Rumānijas iestādes noteica tiesas uzraudzību Eiropas Prokuratūras vadītāja amatam izvirzītajai Parlamenta kandidātei Laura Codruţa Kövesi, paredzot dažādus ierobežojumus viņas individuālajai brīvībai, cita starpā liedzot viņai atstāt valsti un sazināties ar presi. Priekšsēdētājs Parlamenta vārdā atkārtoti pauda atbalstu un uzticēšanos Laura Codruţa Kövesi. Uzsverot principu par neiejaukšanos tiesu iestāžu darbībās, viņš prasīja Rumānijas iestādēm ievērot dalībvalstu un ES iestāžu patiesas sadarbības principu un nekavēt Laura Codruţa Kövesi dalību Eiropas Prokuratūras vadītāja atlases procesā.

Uzstājās Josef Weidenholzer, pievienojoties priekšsēdētāja teiktajam.

°
° ° °

Uzstājās Daniele Viotti, paužot nosodījumu par to, ka Brunejā ir atkārtoti ieviests nāvessods, nomētājot ar akmeņiem, par homoseksualitāti un citu iemeslu dēļ (priekšsēdētājs atgādināja, ka Parlaments stingri iestājas pret nāvessoda piespriešanu jebkurā pasaules vietā un jebkuru iemeslu dēļ), un Lívia Járóka.


4. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

°
° ° °

Jean-Marie Le Pen attaisnojošu iemeslu dēļ nepiedalījās sēdēs no 2018. gada 29. maija līdz 15. novembrim, šos datumus ieskaitot.


5. Sēdes vadītāja paziņojums (termiņš rakstiski atbildamu jautājumu iesniegšanai (Reglamenta 130. pants))

Sēdes vadītājs paziņoja, ka termiņš rakstiski atbildamu jautājumu iesniegšanai (Reglamenta 130. pants) ir 2019. gada 18. aprīlis.


6. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Saskaņā ar Reglamenta 105. panta 6. punktu Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs ir paziņojis Parlamenta priekšsēdētājam, ka nav izteikti iebildumi pret turpmāk minētajiem ieteikumiem.

—    ECON komitejas ieteikums par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2019. gada 28. marta deleģēto regulu, ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2016/2251, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012, groza attiecībā uz datumu, līdz kuram darījumu partneri var turpināt piemērot savas riska pārvaldības procedūras noteiktiem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti neveic centrālais darījumu partneris (C(2019)02530 - 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019);

—   ECON komitejas ieteikums par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2019. gada 28. marta deleģēto regulu, ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2015/2205, Deleģēto regulu (ES) 2016/592 un Deleģēto regulu (ES) 2016/1178, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012, groza attiecībā uz datumu, kad tīrvērtes pienākums stājas spēkā noteiktiem līgumu veidiem (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019).

Ja kāda politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, pirms nākamās dienas plkst. 10 nebūs iebilduši pret šiem ieteikumiem, tos uzskatīs par apstiprinātiem. Pretējā gadījumā tos iesniegs balsošanai.

Ieteikumi ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgās sesijas laikā.


7. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz bispiribaka, denatonija benzoāta, fenoksikarba, flurhloridona, hizalofop-P-etila, hizalofop-P-tefurila, propahizafopa un tebufenozīda maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu (D059757/03 - 2019/2674(RPS) - termiņš: 2019. gada 28. maijs)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz aminopiralīda, kaptāna, ciazofamīda, flutianila, krezoksīmmetila, lambda-cihalotrīna, mandipropamīda, piraklostrobīna, spiromezifēna, spirotetramāta, teflubenzurona un tetrakonazola maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu (D060905/02 - 2019/2682(RPS) - termiņš: 2019. gada 2. jūnijs)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz aklonifēna, Beauveria bassiana celma PPRI 5339, Clonostachys rosea celma J1446, fenpirazamīna, mefentriflukonazola un penkonazola maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un IV pielikumu (D060911/02 - 2019/2675(RPS) - termiņš: 2019. gada 28. maijs)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.


8. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Dānijas Karalisti par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti Dānijā vai kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un par Eurodac sistēmu pirkstu nospiedumu salīdzināšanai, lai efektīvi piemērotu Dublinas Konvenciju, par piekļuvi Eurodac tiesībaizsardzības nolūkos (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust noslēdz nolīgumu par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās starp Eurojust un Dānijas Karalisti (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

JURI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federācijas valdību par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā pagarināšanu (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

AFET, BUDG

2. Parlamenta komitejas

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 (COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)) - PECH komiteja - Referents: Gabriel Mato (A8-0176/2019).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm (COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)) - EMPL komiteja - Referents: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz ikgadējā priekšfinansējuma korekciju 2021.–2023. gadam (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)) - REGI komiteja - Referents: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Lampros Fountoulis imunitāti (2018/2269(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Eleftherios Synadinos imunitāti (2018/2270(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Georgios Epitideios imunitāti (2018/2268(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019).


9. Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2018. gada decembra sesijas pirmajā daļā pieņemtajām rezolūcijām, ir pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē.


10. Darba kārtība

Bija izdalīts 2019. gada aprīļa I sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 637.886/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 149.a pants).

Pēc apspriešanās ar politiskajām grupām sēdes vadītājs ierosināja šādus grozījumus:

Trešdiena

Par Maria Grapini ziņojumu par programmas “Muita” izveidi sadarbībai muitas jomā (A8-0464/2018) (GDKP 38. punkts) un Jiří Pospíšil ziņojumu par finansiālā atbalsta instrumenta muitas kontroles iekārtām izveidi (A8-0460/2018) (GDKP 39. punkts) balsos aprīļa II sesijā.

Ceturtdiena

BUDG komiteja vēl nav pieņēmusi Jean Arthuis ieteikumu par ES vispārējā budžeta izpildi un finansēšanu 2019. gadā saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (GDKP 49. punkts), kas bija iekļauts balsošanas laikā, neparedzot par to rīkot debates, tādēļ to svītroja no darba kārtības.

JURI komiteja bija pieņēmusi trīs Angel Dzhambazki ziņojumus (A8-0185/2019, A8-0184/2019 un A8-0183/2019) par pieprasījumiem atcelt imunitāti. Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 9. punktu tie tika iekļauti ceturtdienas balsošanas laikā.

Parlaments piekrita šīm izmaiņām.

°
° ° °

Trešdiena

PPE grupas pieprasījums aizstāt Padomes un Komisijas paziņojumu virsrakstu “ES un Ķīnas tirdzniecības attiecības” (GDKP 81. punkts) ar virsrakstu “ES un Ķīnas attiecības”.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, pamatojot šo pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (304 par, 177 pret, 13 atturas).

Ceturtdiena

Pieprasījums, ko iesniedza grupa deputātu, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, un EFDD un ECR grupas par to, lai no darba kārtības tiktu svītrota balsošana par mobilitātes dokumentu paketi, kurā ietilpst Ismail Ertug (A8-0204/2018), Merja Kyllönen (A8-0206/2018) un Wim van de Camp ziņojumi (A8-0205/2018) (GDKP 76., 77. un 78. punkts).

Uzstājās Andrey Novakov, pamatojot pieprasījumu to deputātu vārdā, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, un Ismail Ertug (referents), iebilstot pret šo pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (219 par, 267 pret, 17 atturas).

Ņemot vērā to, ka balsošanas laiks būs ilgs, sēdes vadītājs ierosināja debates sākt plkst. 8.30 un balsošanu sākt plkst. 11.00.

Parlaments šo ierosinājumu apstiprināja.

Sēdes vadītājs paziņoja, ka, tā kā vairāku grozījumu saturs un mērķi ir līdzīgi, saskaņā ar Reglamenta 174. panta 8. punktu par tiem tiks balsots kopumā.

EFDD grupas pieprasījums iekļaut darba kārtībā kā pirmo punktu debates par Sergei Stanishev ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības groza Padomes Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (A8-0047/2019), kas bija iekļauts balsošanas laikā, neparedzot par to rīkot debates (GDKP 73. punkts).

Uzstājās Julia Reid EFDD grupas vārdā, pamatojot šo pieprasījumu, un Esteban González Pons PPE grupas vārdā, iebilstot pret to.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (144 par, 299 pret, 9 atturas).

S&D grupas pieprasījums iekļaut darba kārtībā kā trešo punktu Komisijas paziņojumu par vispatverošu Eiropas Savienības regulējumu attiecībā uz endokrīnajiem disruptoriem. Debašu noslēgumā tiktu iesniegti rezolūcijas priekšlikumi, par kuriem tiktu balsots nākamajā sesijā.

Uzstājās Eric Andrieu S&D grupas vārdā, pamatojot šo pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (216 par, 222 pret, 12 atturas).

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.


11. Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES (2019/2676(RSP)).

Melania Gabriela Ciot (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Elmar Brok PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Roberto Gualtieri S&D grupas vārdā, Jacqueline Foster ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Patrick O'Flynn EFDD grupas vārdā, Gerard Batten ENF grupas vārdā, Alyn Smith par Gerard Batten priekšlikumu (sēdes vadītāja atbildēja, ka viņa nodos šo jautājumu priekšsēdētājam), Mike Hookem, pie grupām nepiederošs deputāts, Danuta Maria Hübner, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Martina Anderson, Ian Hudghton, Paulo Rangel, Seb Dance un Julie Girling.

Uzstājās Jean-Claude Juncker un Melania Gabriela Ciot.

Debates tika slēgtas.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs


12. Debates ar Zviedrijas premjerministru Stefan Löfven par Eiropas nākotni (debates)

Debates ar Zviedrijas premjerministru Stefan Löfven par Eiropas nākotni (2019/2672(RSP)).

Sēdes vadītājs sniedza īsu paziņojumu, lai ievadītu debates.

Uzstājās Stefan Löfven (Zviedrijas premjerministrs).

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Udo Bullmann S&D grupas vārdā, Peter Lundgren ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Dennis de Jong GUE/NGL grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā un Harald Vilimsky ENF grupas vārdā.

Uzstājās Stefan Löfven.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Gunnar Hökmark, Paul Brannen, Marek Jurek, Fredrick Federley, Dimitrios Papadimoulis, Max Andersson, Jeppe Kofod, Paulo Rangel, Maria Grapini, Joachim Starbatty, Jasenko Selimovic, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Sellström, Babette Winter, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Doru-Claudian Frunzulică, Jude Kirton-Darling un Christofer Fjellner.

Uzstājās Stefan Löfven.

Debates tika slēgtas.

SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks


13. Kopīgi noteikumi attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/73/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Jerzy Buzek (A8-0143/2018).

Jerzy Buzek iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Uzstājās Werner Langen PPE grupas vārdā, Dan Nica S&D grupas vārdā, Zdzisław Krasnodębski ECR grupas vārdā, Morten Petersen ALDE grupas vārdā, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Werner Langen, Jonathan Bullock EFDD grupas vārdā, Christelle Lechevalier ENF grupas vārdā, Gunnar Hökmark, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Zdzisław Krasnodębski, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Florent Marcellesi, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Bronis Ropė un Maria Spyraki.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová un Seán Kelly.

Uzstājās Miguel Arias Cañete un Jerzy Buzek.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.4.2019. protokola 6.10. punkts.


14. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Gabriel Mato (A8-0176/2019).

Gabriel Mato iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Violeta Bulc (Komisijas locekle).

Uzstājās Eider Gardiazabal Rubial (BUDG komitejas atzinuma sagatavotāja), Francesc Gambús (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Iskra Mihaylova (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja), Francisco José Millán Mon PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva João Ferreira, Ulrike Rodust S&D grupas vārdā, Czesław Hoc ECR grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liadh Ní Riada, Liadh Ní Riada GUE/NGL grupas vārdā, Marco Affronte Verts/ALE grupas vārdā, Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā un John Stuart Agnew ENF grupas vārdā.

SĒDI VADA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Mike Hookem, pie grupām nepiederošs deputāts, Norbert Erdős, Ricardo Serrão Santos, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva João Ferreira, João Ferreira, Ian Hudghton, Jacques Colombier, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clara Aguilera, Sofia Ribeiro un Michela Giuffrida.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Izaskun Bilbao Barandica un Gesine Meissner.

Uzstājās Violeta Bulc un Gabriel Mato.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.4.2019. protokola 6.11. punkts.


15. Daudzgadu plāns zvejniecībām, kas izmanto bentiskos krājumus Vidusjūras rietumu daļā ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido daudzgadu plānu zvejniecībām, kas izmanto bentiskos krājumus Vidusjūras rietumu daļā [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Clara Aguilera (A8-0005/2019).

Balsošana par lēmumu sākt iestāžu sarunas notika 2019. gada 17. janvārī (17.1.2019. protokola 10.7. punkts).

Clara Aguilera iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Violeta Bulc (Komisijas locekle).

Uzstājās Carlos Iturgaiz PPE grupas vārdā, Ricardo Serrão Santos S&D grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, Marco Affronte Verts/ALE grupas vārdā, Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā un Nicola Caputo.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jordi Solé.

Uzstājās Violeta Bulc un Clara Aguilera.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.4.2019. protokola 6.12. punkts.


16. Savienības pilsoņiem izsniegto personas apliecību un uzturēšanās dokumentu drošības uzlabošana ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības pilsoņu personas apliecību un Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri izmanto brīvas pārvietošanās tiesības, izsniegto uzturēšanās dokumentu drošības uzlabošanu [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Gérard Deprez (A8-0436/2018).

Gérard Deprez iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Angelika Mlinar (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja).

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Carlos Coelho PPE grupas vārdā, Sylvia-Yvonne Kaufmann S&D grupas vārdā, Anders Primdahl Vistisen ECR grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Emil Radev un Helga Stevens.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Juan Fernando López Aguilar.

Uzstājās Věra Jourová un Gérard Deprez.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.4.2019. protokola 6.13. punkts.


SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

17. ES un Ķīnas attiecības (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: ES un Ķīnas attiecības (2019/2677(RSP)).

Melania Gabriela Ciot (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Godelieve Quisthoudt-Rowohl PPE grupas vārdā, Alessia Maria Mosca S&D grupas vārdā, Bas Belder ECR grupas vārdā, Elsi Katainen ALDE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā, Tiziana Beghin EFDD grupas vārdā, France Jamet ENF grupas vārdā, Cristian Dan Preda, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, William (The Earl of) Dartmouth, Mario Borghezio, Iuliu Winkler, Nicola Danti, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tiziana Beghin, Michał Marusik, Inma Rodríguez-Piñero, Gilles Lebreton, Aleksander Gabelic un Andrejs Mamikins.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Gabriela Zoană un Kateřina Konečná.

Uzstājās Jyrki Katainen un Melania Gabriela Ciot.

Debates tika slēgtas.


18. Programmas “Muita” izveide sadarbībai muitas jomā ***I - Finansiālā atbalsta instrumenta muitas kontroles iekārtām izveide ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko sadarbībai muitas jomā izveido programmu “Muita” [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Maria Grapini (A8-0464/2018).

Saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu jautājums 2019. gada 15. janvārī tika nodots atpakaļ izskatīšanai atbildīgajā komitejā, lai risinātu iestāžu sarunas (15.1.2019. protokola 8.8. punkts)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Integrētās robežu pārvaldības fonda satvarā izveido finansiālā atbalsta instrumentu muitas kontroles iekārtām [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018).

Saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu jautājums 2019. gada 15. janvārī tika nodots atpakaļ izskatīšanai atbildīgajā komitejā, lai risinātu iestāžu sarunas (15.1.2019. protokola 8.1. punkts).

Maria Grapini un Jiří Pospíšil iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Ivan Štefanec (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Violeta Bulc (Komisijas locekle).

Uzstājās Arndt Kohn S&D grupas vārdā, Jasenko Selimovic ALDE grupas vārdā, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā un Dobromir Sośnierz, pie grupām nepiederošs deputāts.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Violeta Bulc, Maria Grapini un Jiří Pospíšil.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: nākamajā sesijā.


19. Ceļu infrastruktūras drošības pārvaldība ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/96/EK par ceļu infrastruktūras drošības pārvaldību [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Daniela Aiuto (A8-0008/2019).

Daniela Aiuto iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Violeta Bulc (Komisijas locekle).

Uzstājās Karoline Graswander-Hainz S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Matthijs van Miltenburg ALDE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā un Maria Grapini.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo.

Uzstājās Violeta Bulc un Daniela Aiuto.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.4.2019. protokola 6.14. punkts.


20. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Daniel Buda, Alex Mayer, Luke Ming Flanagan, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Inés Ayala Sender, komentējot iepriekšējās debates, Andrejs Mamikins, Ana Miranda, Martina Anderson, Anna Záborská un Nicola Caputo.


21. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 637.886/OJJE).


22. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.44.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, Elissen, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Panzeri, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarabella, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber, Weidenholzer, Wieland, Wikström, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Bours, Crowley, Deva, Händel, Karlsson, Le Pen, Maltese, Morvai, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez, Żółtek

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 6. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika