Index 
Notulen
PDF 247kWORD 71k
Woensdag 3 april 2019 - Brussel
1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaringen van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Mededeling van de Voorzitter (termijn voor vragen met verzoek om schriftelijk antwoord (artikel 130 van het Reglement))
 6.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 7.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 8.Ingekomen stukken
 9.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 10.Regeling van de werkzaamheden
 11.Terugtrekking van het VK uit de EU (debat)
 12.Debat met de minister-president van Zweden, Stefan Löfven, over de toekomst van Europa (debat)
 13.Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas ***I (debat)
 14.Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij ***I (debat)
 15.Meerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren in het westelijke deel van de Middellandse Zee ***I (debat)
 16.Versterking van de beveiliging van identiteitskaarten en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie ***I (debat)
 17.Betrekkingen EU-China (debat)
 18.Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane ***I - Vaststelling van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur ***I (debat)
 19.Beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur ***I (debat)
 20.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De onderbroken zitting van donderdag 28 maart 2019 wordt hervat.


2. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 14.00 uur geopend.


3. Verklaringen van de Voorzitter

De Voorzitter geeft uiting aan de bezorgdheid van het Parlement in verband met Laura Codruţa Kövesi, kandidaat van het Parlement voor de post van hoofd van het Europees Openbaar Ministerie, die op donderdag 28 maart 2019 door de Roemeense autoriteiten onder rechterlijk toezicht is geplaatst, hetgeen een van meerdere beperkingen van haar persoonlijke vrijheden is die haar belemmert om het land te verlaten en zich tot de pers te richten. De Voorzitter bevestigt namens het Parlement de steun voor en het vertrouwen in Laura Codruţa Kövesi. Ondanks het beginsel van niet-inmenging in het optreden van gerechtelijke instanties, verzoekt hij de Roemeense autoriteiten het beginsel van loyale samenwerking tussen de lidstaten en de instellingen te eerbiedigen en geen obstakels op te werpen voor de deelname van Laura Codruţa Kövesi aan de volledige selectieprocedure voor de functie van hoofd van het Europees Openbaar Ministerie.

Het woord wordt gevoerd door Josef Weidenholzer, die zich aansluit bij de opmerkingen van de Voorzitter.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Daniele Viotti, die de herinvoering in Brunei van de doodstraf door steniging voor homoseksualiteit en om andere redenen verwerpt (de Voorzitter wijst op het krachtig verzet van het Parlement tegen de doodstraf overal in de wereld, op welke grond dan ook), en Lívia Járóka.


4. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Jean-Marie Le Pen was verhinderd op de vergaderingen van 29 mei t/m 15 november 2018.


5. Mededeling van de Voorzitter (termijn voor vragen met verzoek om schriftelijk antwoord (artikel 130 van het Reglement))

De Voorzitter deelt mee dat de termijn voor vragen met verzoek om schriftelijk antwoord (artikel 130 van het Reglement) is vastgesteld op 18 april 2019.


6. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Overeenkomstig artikel 105, lid 6, van het Reglement deelt de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters aan de Voorzitter van het Parlement mede dat geen enkel bezwaar is gemaakt tegen:

—    de aanbeveling van de commissie ECON om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 28 maart 2019 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2251 van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de datum tot wanneer tegenpartijen hun risicobeheerprocedures voor bepaalde niet door een centrale tegenpartij geclearde otc-derivatencontracten mogen blijven toepassen (C(2019)02530 - 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019);

—   de aanbeveling van de commissie ECON om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 28 maart 2019 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2205, Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/592 en Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1178 en tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de datum waarop de clearingverplichting in werking treedt voor bepaalde soorten contracten (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019).

Indien vóór morgenochtend 10 uur tegen deze aanbevelingen geen bezwaar wordt gemaakt door een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken, worden zij geacht te zijn goedgekeurd. Is dit wel het geval, dan worden zij in stemming gebracht.

De aanbevelingen staan gedurende deze vergaderperiode op de website van het Parlement.


7. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor bispyribac, denatoniumbenzoaat, fenoxycarb, flurochloridone, quizalofop-P ethyl, quizalofop P tefuryl, propaquizafop en tebufenozide in of op bepaalde producten (D059757/03 - 2019/2674(RPS) - termijn: 28 mei 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor aminopyralid, captan, cyazofamid, flutianil, kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, mandipropamid, pyraclostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron en tetraconazool in of op bepaalde producten (D060905/02 - 2019/2682(RPS) - termijn: 2 juni 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van aclonifen, Beauveria bassiana stam PPRI 5339, Clonostachys rosea stam J1446, fenpyrazamine, mefentrifluconazool en penconazool in of op bepaalde producten (D060911/02 - 2019/2675(RPS) - termijn: 28 mei 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI.


8. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken betreffende de criteria en instrumenten om te bepalen welke staat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat wordt ingediend in Denemarken of een andere lidstaat van de Europese Unie en "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van de Overeenkomst van Dublin, wat betreft de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

- Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van de Overeenkomst betreffende justitiële samenwerking in strafzaken tussen Eurojust en het Koninkrijk Denemarken (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

JURI

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot verlenging van de Overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Russische Federatie (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

ITRE

advies :

AFET, BUDG

2) van de parlementaire commissies

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)) - commissie PECH - Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)) - commissie EMPL - Rapporteur: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft de aanpassing van de jaarlijkse voorfinanciering voor de jaren 2021 tot en met 2023 (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)) - commissie REGI - Rapporteur: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Lampros Fountoulis (2018/2269(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Eleftherios Synadinos (2018/2270(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Epitideios (2018/2268(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)


9. Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperiode van december 2018 (1e deel) door het Parlement aangenomen resoluties, staat op de website van het Parlement.


10. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van april I 2019 (PE 637.886/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

Na overleg met de fracties stelt de Voorzitter de volgende wijzigingen voor:

Woensdag

Het verslag van Maria Grapini "Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane" (A8-0464/2018) (punt 38 PDOJ) en het verslag van Jiří Pospíšil "Vaststelling van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur" (A8-0460/2018) (punt 39 PDOJ) zullen tijdens de vergaderperiode april II in stemming worden gebracht.

Donderdag

De aanbeveling van Jean Arthuis "Uitvoering en financiering van de algemene begroting van de Unie in 2019 in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie" (punt 49 PDOJ), die zonder debat in stemming zou worden gebracht, is nog niet aangenomen in de commissie BUDG en is daarom van de agenda gehaald.

De commissie JURI heeft drie verslagen van Angel Dzhambazki (A8-0185/2019, A8-0184/2019 en A8-0183/2019) over verzoeken om opheffing van immuniteit aangenomen. Overeenkomstig artikel 9, lid 9, van het Reglement, zullen deze verslagen donderdag in stemming worden gebracht.

Het Parlement gaat akkoord met deze wijzigingen.

°
° ° °

Woensdag

Verzoek van de PPE-Fractie om de titel van de verklaring van de Raad en de Commissie van "Handelsbetrekkingen tussen de EU en China" (punt 81 PDOJ) te wijzigen in "Betrekkingen tussen de EU en China".

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, die het verzoek toelicht.

Bij HS (304 voor, 177 tegen, 13 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Donderdag

Verzoek van een groep leden die ten minste de lage drempel bereiken en van de EFDD-Fractie en de ECR-Fractie om de stemming over het "Mobiliteitspakket", dat bestaat uit de verslagen van Ismail Ertug (A8-0204/2018), Merja Kyllönen (A8-0206/2018) en Wim van de Camp (A8-0205/2018) van de agenda te halen (punten 76, 77 en 78 PDOJ).

Het woord wordt gevoerd door Andrey Novakov, die het verzoek toelicht namens een groep leden die ten minste de lage drempel bereiken, en Ismail Ertug (rapporteur), tegen dit verzoek.

Bij HS (219 voor, 267 tegen, 17 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Gezien de lange duur van de stemmingen, stelt de Voorzitter voor het debat te laten beginnen om 8.30 uur en de stemmingen om 11.00 uur.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan dit voorstel.

De Voorzitter deelt mee dat overeenkomstig artikel 174, lid 8, van het Reglement, meerdere amendementen met vergelijkbare strekking of vergelijkbare doelstellingen en bloc in stemming worden gebracht.

Verzoek van de EFDD-Fractie om een debat over het verslag van Sergei Stanishev, namelijk "Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld, met betrekking tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie" (A8-0047/2019), dat zonder debat in stemming zou worden gebracht (punt 73 PDOJ), als eerste punt op de agenda te plaatsen.

Het woord wordt gevoerd door Julia Reid, namens de EFDD-Fractie, die het verzoek toelicht en Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, tegen dit verzoek.

Bij HS (144 voor, 299 tegen, 9 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Verzoek van de S&D-Fractie om een verklaring van de Commissie over een globaal kader van de Europese Unie inzake hormoonontregelende stoffen als derde punt op de agenda te plaatsen. Het debat zal worden gesloten met de indiening van ontwerpresoluties die tijdens de volgende vergaderperiode in stemming zullen worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Eric Andrieu, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelicht.

Bij HS (216 voor, 222 tegen, 12 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.


11. Terugtrekking van het VK uit de EU (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Terugtrekking van het VK uit de EU (2019/2676(RSP))

Melania Gabriela Ciot (fungerend voorzitter van de Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Elmar Brok, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Roberto Gualtieri, namens de S&D-Fractie, Jacqueline Foster, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Patrick O'Flynn, namens de EFDD-Fractie, Gerard Batten, namens de ENF-Fractie, Alyn Smith over de opmerkingen van Gerard Batten (de Voorzitter antwoordt dat zij de vraag zal doorgeven aan de Voorzitter van het Parlement), Mike Hookem, niet-fractiegebonden lid, Danuta Maria Hübner, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Martina Anderson, Ian Hudghton, Paulo Rangel, Seb Dance en Julie Girling.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Claude Juncker en Melania Gabriela Ciot.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter


12. Debat met de minister-president van Zweden, Stefan Löfven, over de toekomst van Europa (debat)

Debat met de minister-president van Zweden, Stefan Löfven, over de toekomst van Europa (2019/2672(RSP))

De Voorzitter leg een korte verklaring af ter inleiding van het debat.

Het woord wordt gevoerd door Stefan Löfven (premier van Zweden).

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Peter Lundgren, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Dennis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, en Harald Vilimsky, namens de ENF-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Stefan Löfven.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Gunnar Hökmark, Paul Brannen, Marek Jurek, Fredrick Federley, Dimitrios Papadimoulis, Max Andersson, Jeppe Kofod, Paulo Rangel, Maria Grapini, Joachim Starbatty, Jasenko Selimovic, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Sellström, Babette Winter, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Doru-Claudian Frunzulică, Jude Kirton-Darling en Christofer Fjellner.

Het woord wordt gevoerd door Stefan Löfven.

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter


13. Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/73/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

Jerzy Buzek leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Werner Langen, namens de PPE-Fractie, Dan Nica, namens de S&D-Fractie, Zdzisław Krasnodębski, namens de ECR-Fractie, Morten Petersen, namens de ALDE-Fractie, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Werner Langen, Jonathan Bullock, namens de EFDD-Fractie, Christelle Lechevalier, namens de ENF-Fractie, Gunnar Hökmark, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Zdzisław Krasnodębski, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Florent Marcellesi, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Bronis Ropė en Maria Spyraki.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete en Jerzy Buzek.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.10 van de notulen van 4.4.2019.


14. Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

Gabriel Mato leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Eider Gardiazabal Rubial (rapporteur voor advies van de commissie BUDG), Francesc Gambús (rapporteur voor advies van de commissie ENVI), Iskra Mihaylova (rapporteur voor advies van de commissie REGI), Francisco José Millán Mon, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van João Ferreira, Ulrike Rodust, namens de S&D-Fractie, Czesław Hoc, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liadh Ní Riada, Liadh Ní Riada, namens de GUE/NGL-Fractie, Marco Affronte, namens de Verts/ALE-Fractie, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, en John Stuart Agnew, namens de ENF-Fractie.

VOORZITTER: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mike Hookem, niet-fractiegebonden lid, Norbert Erdős, Ricardo Serrão Santos, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van João Ferreira, João Ferreira, Ian Hudghton, Jacques Colombier, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clara Aguilera, Sofia Ribeiro en Michela Giuffrida.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Izaskun Bilbao Barandica en Gesine Meissner.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc en Gabriel Mato.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.11 van de notulen van 4.4.2019.


15. Meerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren in het westelijke deel van de Middellandse Zee ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren in het westelijke deel van de Middellandse Zee [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Clara Aguilera (A8-0005/2019)

De stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, heeft plaatsgevonden op 17 januari 2019 (punt 10.7 van de notulen van 17.1.2019).

Clara Aguilera leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Carlos Iturgaiz, namens de PPE-Fractie, Ricardo Serrão Santos, namens de S&D-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Marco Affronte, namens de Verts/ALE-Fractie, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie en Nicola Caputo.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jordi Solé.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc en Clara Aguilera.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.12 van de notulen van 4.4.2019.


16. Versterking van de beveiliging van identiteitskaarten en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

Gérard Deprez leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Angelika Mlinar (rapporteur voor advies van de commissie FEMM).

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Carlos Coelho, namens de PPE-Fractie, Sylvia-Yvonne Kaufmann, namens de S&D-Fractie, Anders Primdahl Vistisen, namens de ECR-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Emil Radev en Helga Stevens.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Juan Fernando López Aguilar.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Gérard Deprez.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.13 van de notulen van 4.4.2019.


VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

17. Betrekkingen EU-China (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Betrekkingen EU-China (2019/2677(RSP))

Melania Gabriela Ciot (fungerend voorzitter van de Raad) en Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Godelieve Quisthoudt-Rowohl, namens de PPE-Fractie, Alessia Maria Mosca, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Elsi Katainen, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie, France Jamet, namens de ENF-Fractie, Cristian Dan Preda, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, William (The Earl of) Dartmouth, Mario Borghezio, Iuliu Winkler, Nicola Danti, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tiziana Beghin, Michał Marusik, Inma Rodríguez-Piñero, Gilles Lebreton, Aleksander Gabelic en Andrejs Mamikins.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Gabriela Zoană en Kateřina Konečná.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen en Melania Gabriela Ciot.

Het debat wordt gesloten.


18. Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane ***I - Vaststelling van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Maria Grapini (A8-0464/2018)

De vraag is terugverwezen naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement (punt 8.8 van de notulen van 15.1.2019).

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

De vraag is terugverwezen naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement (punt 8.1 van de notulen van 15.1.2019).

Maria Grapini en Jiří Pospíšil geven toelichting bij de verslagen.

Het woord wordt gevoerd door Ivan Štefanec (rapporteur voor advies van de commissie BUDG).

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Arndt Kohn, namens de S&D-Fractie, Jasenko Selimovic, namens de ALDE-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, en Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc, Maria Grapini en Jiří Pospíšil.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.


19. Beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/96/EG betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

Daniela Aiuto leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Karoline Graswander-Hainz, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Matthijs van Miltenburg, namens de ALDE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, en Maria Grapini.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc en Daniela Aiuto.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.14 van de notulen van 4.4.2019.


20. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Daniel Buda, Alex Mayer, Luke Ming Flanagan, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Inés Ayala Sender, over het vorige debat, Andrejs Mamikins, Ana Miranda, Martina Anderson, Anna Záborská en Nicola Caputo.


21. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 637.886/OJJE).


22. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.44 uur gesloten.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, Elissen, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Panzeri, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarabella, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber, Weidenholzer, Wieland, Wikström, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Bours, Crowley, Deva, Händel, Karlsson, Le Pen, Maltese, Morvai, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez, Żółtek

Laatst bijgewerkt op: 6 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid