Indeks 
Protokół
PDF 250kWORD 71k
Środa, 3 kwietnia 2019 r. - Bruksela
1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Komunikat przewodniczącego (termin składania pytań wymagających odpowiedzi na piśmie (art. 130 Regulaminu))
 6.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 7.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 8.Składanie dokumentów
 9.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 10.Porządek obrad
 11.Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE (debata)
 12.Debata z premierem Szwecji Stefanem Löfvenem na temat przyszłości Europy (debata)
 13.Wspólne zasady rynku wewnętrznego gazu ziemnego ***I (debata)
 14.Europejski Fundusz Morski i Rybacki ***I (debata)
 15.Ustanowienie planu wieloletniego dotyczącego połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego ***I (debata)
 16.Wzmocnienie zabezpieczeń dowodów tożsamości oraz dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii ***I (debata)
 17.Stosunki UE–Chiny (debata)
 18.Ustanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł ***I - Ustanowienie instrumentu wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej ***I (debata)
 19.Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej ***I (debata)
 20.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Sesja zawieszona w czwartek 28 marca 2019 r. została wznowiona.


2. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 14.00.


3. Oświadczenia Przewodniczącego

Przewodniczący w imieniu Parlamentu wyraził zaniepokojenie faktem, że w czwartek 28 marca 2019 r. władze rumuńskie objęły nadzorem sądowym kandydatkę Parlamentu na stanowisko Europejskiego Prokuratora Generalnego Laurę Codruţa Kövesi, co ogranicza jej wolność osobistą, nie pozwalając między innymi na wyjazd z kraju i kontakty z prasą. Przewodniczący ponownie zapewnił o poparciu Parlamentu dla Laury Codruţy Kövesi oraz zaufaniu, jakim ją darzy. Przypominając o zasadzie nieingerowania w działania organów sądowych, zwrócił się do władz rumuńskich o poszanowanie zasady lojalnej współpracy między państwami członkowskimi i instytucjami europejskimi oraz o nieutrudnianie udziału Laury Codruţy Kövesi we wszystkich etapach procedury wyboru Europejskiego Prokuratora Generalnego.

Głos zabrał Josef Weidenholzer, który poparł wypowiedź przewodniczącego.

°
° ° °

Głos zabrali: Daniele Viotti, który potępił przywrócenie w Brunei kary śmierci przez ukamienowanie za homoseksualizm oraz z innych powodów (Przewodniczący przypomniał, że Parlament jest zdecydowanie przeciwny stosowaniu kary śmierci wszędzie na świecie i niezależnie od powodu), i Lívia Járóka.


4. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Nieobecność Jeana-Marie Le Pena na posiedzeniach od 29 maja do 15 listopada 2018 r. włącznie została usprawiedliwiona.


5. Komunikat przewodniczącego (termin składania pytań wymagających odpowiedzi na piśmie (art. 130 Regulaminu))

Przewodniczący poinformował, że termin składania pytań wymagających odpowiedzi na piśmie (art. 130 Regulaminu) upływa 18 kwietnia 2019 r.


6. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Zgodnie z art. 105 ust. 6 Regulaminu przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji powiadomił przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, że nie zgłoszono sprzeciwu wobec:

—    zalecenia komisji ECON w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 28 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2016/2251 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do daty, do której kontrahenci mogą nadal stosować swoje procedury zarządzania ryzykiem w stosunku do niektórych kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez CCP ((C(2019)02530 - 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019);

—   zalecenia komisji ECON w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 28 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2205, rozporządzenie delegowane (UE) 2016/592 i rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1178 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do daty, od której obowiązek rozliczania staje się skuteczny dla niektórych rodzajów kontraktów (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019).

Jeżeli do jutra do godz. 10.00 żadna grupa polityczna ani posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg nie wyrażą sprzeciwu wobec tych zaleceń, uzna się je za przyjęte. W przeciwnym razie zostaną poddane pod głosowanie.

Zalecenia są dostępne na stronie Parlamentu przez czas trwania bieżącej sesji plenarnej.


7. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bispirybaku, benzoesanu denatonium, fenoksykarbu, flurochloridonu, chizalofopu-P-etylowego, chizalofopu-P-tefurylowego, propachizafopu i tebufenozydu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D059757/03 - 2019/2674(RPS) - termin: 28 maja 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości aminopyralidu, kaptanu, cyjazofamidu, flutianilu, krezoksymu metylu, lambda-cyhalotryny, mandipropamidu, pyraklostrobiny, spiromesifenu, spirotetramatu, teflubenzuronu i tetrakonazolu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D060905/02 - 2019/2682(RPS) - termin: 2 czerwca 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości aklonifenu, Beauveria bassiana szczep PPRI 5339, Clonostachys rosea szczep J1446, fenpyrazaminy, mefentriflukonazolu i penkonazolu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D060911/02 - 2019/2675(RPS) - termin: 28 maja 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI.


8. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu dotyczącego dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego do Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Królestwem Danii w sprawie kryteriów i mechanizmów określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w Danii lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, i systemu „Eurodac” do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania Konwencji Dublińskiej (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust porozumienia o współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych między Eurojustem a Królestwem Danii (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

AFET, BUDG

2) przez komisje parlamentarne

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 (COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskich (COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)) - komisja EMPL - Sprawozdawca: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w zakresie dostosowania rocznych płatności zaliczkowych w latach 2021–2023 (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)) - komisja REGI - Sprawozdawca: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Lamprosa Fountoulisa (2018/2269(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Eleftheriosa Synadinosa (2018/2270(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Georgiosa Epitideiosa (2018/2268(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)


9. Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji w sprawie działań podjętych w związku z rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas sesji w grudniu 2018 r. (pierwsza część) jest dostępny na stronie internetowej Parlamentu.


10. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych pierwszej sesji kwietniowej w 2019 r. (PE 637.886/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

Po zasięgnięciu opinii grup politycznych Przewodniczący zaproponował następujące zmiany:

Środa

Sprawozdanie Marii Grapini „Ustanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł” (A8-0464/2018) (pkt 38 PDOJ) i sprawozdanie Jiřígo Pospíšila „Ustanowienie instrumentu wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej” (A8-0460/2018) (pkt 39 PDOJ) zostaną poddane pod głosowanie w czasie drugiej sesji kwietniowej.

Czwartek

Zalecenie Jeana Arthuisa „Wykonanie i finansowanie budżetu ogólnego Unii w 2019 r. w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii(pkt 49 PDOJ), które wpisano bez debaty w punkcie „Głosowanie”, nie zostało jeszcze przyjęte w komisji BUDG. Zostało zatem wycofane z porządku obrad.

Komisja JURI przyjęła 3 sprawozdania Angela Dzhambazkiego (A8-0185/2019, A8-0184/2019 i A8-0183/2019) w sprawie wiosków o uchylenie immunitetu. Zgodnie z art. 9 ust. 9 Regulaminu sprawozdania te wpisano do punktu „Głosowanie” w czwartek.

Parlament wyraził zgodę na te zmiany.

°
° ° °

Środa

Wniosek grupy PPE o zastąpienie tytułu oświadczeń Rady i Komisji „Stosunki handlowe UE–Chiny” (pkt 81 PDOJ) tytułem „Stosunki UE–Chiny”.

Głos zabrał Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, by uzasadnić wniosek.

W GI przy (304 głosach za, 177 głosach przeciw, 13 wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Czwartek

Wniosek grupy posłów w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg oraz grup EFDD i ECR o wycofanie z porządku obrad głosowania nad „Pakietem na rzecz mobilności”, obejmującym sprawozdania Ismaila Ertuga (A8-0204/2018), Merji Kyllönen (A8-0206/2018) i Wima van de Campa (A8-0205/2018) (pkt 76, 77 i 78 PDOJ).

Głos zabrali: Andrey Novakov, który uzasadnił wniosek w imieniu grupy posłów w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg, i Ismail Ertug (sprawozdawca), który sprzeciwił się przyjęciu wniosku.

W GI (przy 219 głosach za, 267 głosach przeciwko, 17 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Głosowanie będzie wymagało dłuższego czasu, dlatego przewodniczący zaproponował, by rozpocząć debaty wcześniej, o godz. 8.30, a głosowania o godz. 11.00.

Parlament wyraził zgodę na tę propozycję.

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 174 ust. 8 Regulaminu poprawki o podobnym brzmieniu lub celu zostaną poddane pod głosowanie łącznie.

Wniosek grupy EFDD o wpisanie w pierwszym punkcie porządku obrad debaty nad sprawozdaniem Sergeia Stanisheva w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii (A8-0047/2019), wpisane bez debaty w punkcie „Głosowanie” (pkt 73 PDOJ).

Głos zabrali: Julia Reid w imieniu grupy EFDD, która uzasadniła wniosek, i Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, który sprzeciwił się przyjęciu wniosku.

W GI (przy 144 głosach za, 299 głosach przeciwko, 9 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Wniosek grupy S&D o wpisanie w trzecim punkcie porządku obrad oświadczenia Komisji w sprawie kompleksowych ram Unii Europejskiej dotyczących substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego. Na zakończenie debaty przewidziano złożenie projektów rezolucji, które zostaną poddane pod głosowanie w czasie kolejnej sesji miesięcznej.

Głos zabrał Eric Andrieu w imieniu grupy S&D, który uzasadnił wniosek.

W GI (przy 216 głosach za, 222 głosach przeciwko, 12 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

°
° ° °

Niniejszym ustalono porządek obrad.


11. Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE (2019/2676(RSP))

Melania Gabriela Ciot (urzędująca przewodnicząca Rady) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrał Elmar Brok w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Roberto Gualtieri w imieniu grupy S&D, Jacqueline Foster w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Patrick O'Flynn w imieniu grupy EFDD, Gerard Batten w imieniu grupy ENF, Alyn Smith w sprawie wypowiedzi Gerarda Battena (Przewodnicząca poinformowała, że przekaże jego pytanie przewodniczącemu), Mike Hookem niezrzeszony, Danuta Maria Hübner, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Martina Anderson, Ian Hudghton, Paulo Rangel, Seb Dance i Julie Girling.

Głos zabrali Jean-Claude Juncker i Melania Gabriela Ciot.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący


12. Debata z premierem Szwecji Stefanem Löfvenem na temat przyszłości Europy (debata)

Debata z premierem Szwecji Stefanem Löfvenem na temat przyszłości Europy (2019/2672(RSP))

Przewodniczący wygłosił krótkie oświadczenie tytułem wprowadzenia do debaty.

Głos zabrał Stefan Löfven (premier Szwecji).

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Peter Lundgren w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Dennis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD i Harald Vilimsky w imieniu grupy ENF.

Głos zabrał Stefan Löfven.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Gunnar Hökmark, Paul Brannen, Marek Jurek, Fredrick Federley, Dimitrios Papadimoulis, Max Andersson, Jeppe Kofod, Paulo Rangel, Maria Grapini, Joachim Starbatty, Jasenko Selimovic, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Sellström, Babette Winter, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Doru-Claudian Frunzulică, Jude Kirton-Darling i Christofer Fjellner.

Głos zabrał Stefan Löfven.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący


13. Wspólne zasady rynku wewnętrznego gazu ziemnego ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/73/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

Jerzy Buzek przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrali: Werner Langen w imieniu grupy PPE, Dan Nica w imieniu grupy S&D, Zdzisław Krasnodębski w imieniu grupy ECR, Morten Petersen w imieniu grupy ALDE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Wernera Langena, Jonathan Bullock w imieniu grupy EFDD, Christelle Lechevalier w imieniu grupy ENF, Gunnar Hökmark, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Zdzisława Krasnodębskiego, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Florent Marcellesi, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Bronis Ropė i Maria Spyraki.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová i Seán Kelly.

Głos zabrali Miguel Arias Cañete i Jerzy Buzek.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.10 protokołu z dnia 4.4.2019.


14. Europejski Fundusz Morski i Rybacki ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

Gabriel Mato przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali: Eider Gardiazabal Rubial (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG), Francesc Gambús (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Iskra Mihaylova (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Francisco José Millán Mon w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez João Ferreirę, Ulrike Rodust w imieniu grupy S&D, Czesław Hoc w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liadh Ní Riadę, Liadh Ní Riada w imieniu grupy GUE/NGL, Marco Affronte w imieniu grupy Verts/ALE, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD i John Stuart Agnew w imieniu grupy ENF.

PRZEWODNICTWO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Mike Hookem niezrzeszony, Norbert Erdős, Ricardo Serrão Santos, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez João Ferreirę, João Ferreira, Ian Hudghton, Jacques Colombier, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clara Aguilera, Sofia Ribeiro i Michela Giuffrida.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrały Izaskun Bilbao Barandica i Gesine Meissner.

Głos zabrali Violeta Bulc i Gabriel Mato.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.11 protokołu z dnia 4.4.2019.


15. Ustanowienie planu wieloletniego dotyczącego połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego plan wieloletni dotyczący połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Clara Aguilera (A8-0005/2019)

Głosowanie nad decyzją w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych odbyło się 17 stycznia 2019 r. (pkt 10.7 protokołu z dnia 17.1.2019).

Clara Eugenia Aguilera García przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali: Carlos Iturgaiz w imieniu grupy PPE, Ricardo Serrão Santos w imieniu grupy S&D, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Marco Affronte w imieniu grupy Verts/ALE, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD i Nicola Caputo.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Jordi Solé.

Głos zabrały Violeta Bulc i Clara Aguilera.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.12 protokołu z dnia 4.4.2019.


16. Wzmocnienie zabezpieczeń dowodów tożsamości oraz dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa dokumentów tożsamości obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

Gérard Deprez przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Angelika Mlinar (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM).

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Carlos Coelho w imieniu grupy PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann w imieniu grupy S&D, Anders Primdahl Vistisen w imieniu grupy ECR, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Emil Radev i Helga Stevens.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Juan Fernando López Aguilar.

Głos zabrali Věra Jourová i Gérard Deprez.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.13 protokołu z dnia 4.4.2019.


PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

17. Stosunki UE–Chiny (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Stosunki UE–Chiny (2019/2677(RSP))

Melania Gabriela Ciot (urzędująca przewodnicząca Rady) i Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Godelieve Quisthoudt-Rowohl w imieniu grupy PPE, Alessia Maria Mosca w imieniu grupy S&D, Bas Belder w imieniu grupy ECR, Elsi Katainen w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD, France Jamet w imieniu grupy ENF, Cristian Dan Preda, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, William (The Earl of) Dartmouth, Mario Borghezio, Iuliu Winkler, Nicola Danti, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tizianę Beghin, Michał Marusik, Inma Rodríguez-Piñero, Gilles Lebreton, Aleksander Gabelic i Andrejs Mamikins.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrały: Maria Gabriela Zoană i Kateřina Konečná.

Głos zabrali Jyrki Katainen i Melania Gabriela Ciot.

Debata została zamknięta.


18. Ustanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł ***I - Ustanowienie instrumentu wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Maria Grapini (A8-0464/2018)

Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, w dniu 15 stycznia 2019 r. (pkt 8.8 protokołu z dnia 15.1.2019)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrument wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, w dniu 15 stycznia 2019 r. (pkt 8.1 protokołu z dnia 15.1.2019).

Maria Grapini i Jiří Pospíšil przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Ivan Štefanec (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG).

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali: Arndt Kohn w imieniu grupy S&D, Jasenko Selimovic w imieniu grupy ALDE, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF i Dobromir Sośnierz niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Violeta Bulc, Maria Grapini i Jiří Pospíšil.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.


19. Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2008/96/WE w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

Daniela Aiuto przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali: Karoline Graswander-Hainz w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Matthijs van Miltenburg w imieniu grupy ALDE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL i Maria Grapini.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Nicola Caputo.

Głos zabrały Violeta Bulc i Daniela Aiuto.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.14 protokołu z dnia 4.4.2019.


20. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Daniel Buda, Alex Mayer, Luke Ming Flanagan, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Inés Ayala Sender, w sprawie poprzedniej debaty, Andrejs Mamikins, Ana Miranda, Martina Anderson, Anna Záborská i Nicola Caputo.


21. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 637.886/OJJE).


22. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.44.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, Elissen, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Panzeri, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarabella, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber, Weidenholzer, Wieland, Wikström, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bours, Crowley, Deva, Händel, Karlsson, Le Pen, Maltese, Morvai, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez, Żółtek

Ostatnia aktualizacja: 6 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności