Zoznam 
Zápisnica
PDF 245kWORD 72k
Streda, 3. apríla 2019 - Brusel
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Oznámenie predsedníctva (termín pre otázky na písomné zodpovedanie (článok 130 rokovacieho poriadku))
 6.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 7.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 8.Predloženie dokumentov
 9.Ďalší postup na základe uznesení Parlamentu
 10.Program práce
 11.Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (rozprava)
 12.Diskusia so švédskym premiérom Stefanom Löfvenom o budúcnosti Európy (rozprava)
 13.Spoločné pravidlá pre vnútorný trh so zemným plynom ***I (rozprava)
 14.Európsky námorný a rybársky fond ***I (rozprava)
 15.Viacročný plán pre rybolov populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora ***I (rozprava)
 16.Posilnenie zabezpečenia preukazov totožnosti a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie ***I (rozprava)
 17.Vzťahy medzi EÚ a Čínou (rozprava)
 18.Stanovenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“ ***I - Zriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly ***I (rozprava)
 19.Riadenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry ***I (rozprava)
 20.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Zasadanie prerušené štvrtok 28. marca 2019 pokračuje.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 14.00 h.


3. Vyhlásenia predsedníctva

Predseda vyjadril znepokojenie Parlamentu, pokiaľ ide o Lauru Codruţovú Kövesiovú, kandidátku Parlamentu na miesto vedúcej Európskej prokuratúry, pre ktorú rumunské orgány vo štvrtok 28. marca 2019 ustanovili súdny dohľad, čo okrem iných obmedzení jej osobných slobôd jej bráni opustiť krajinu a komunikovať s médiami. Predseda opätovne potvrdil podporu Parlamentu pre Lauru Codruţovú Kövesiovú a dôveru v ňu. Pripomenul zásadu nezasahovania do činnosti súdnych orgánov a zároveň požiadal rumunské orgány, aby dodržiavali zásadu lojálnej spolupráce medzi členskými štátmi a inštitúciami a aby nekládli prekážky účasti Laury Codruţovej Kövesiovej na celom procese výberu na miesto vedúceho Európskej prokuratúry.

V rozprave vystúpil Josef Weidenholzer, ktorý podporil vyjadrenia predsedu.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Daniele Viotti, ktorý odsúdil opätovné zavedenie trestu smrti ukameňovaním v Bruneji za homosexualitu a z iných dôvodov (predseda pripomenul, že Parlament je dôrazne proti trestu smrti kdekoľvek vo svete a z akéhokoľvek dôvodu), a Lívia Járóka.


4. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

Jean-Marie Le Pen bol ospravedlnený, pokiaľ išlo o rokovania od 29. mája do 15. novembra 2018 vrátane.


5. Oznámenie predsedníctva (termín pre otázky na písomné zodpovedanie (článok 130 rokovacieho poriadku))

Predseda oznámil, že termín pre otázky na písomné zodpovedanie (článok 130 rokovacieho poriadku) je 18. apríl 2019.


6. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Predseda Konferencie predsedov výborov informoval v súlade s článkom 105 ods. 6 rokovacieho poriadku predsedu Parlamentu, že nebola vznesená žiadna námietka proti:

—    odporúčaniu výboru nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 28. marca 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/2251, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o dátum, do ktorého smú protistrany naďalej uplatňovať svoje postupy riadenia rizík pre určité zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana ((C(2019)02530 - 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019);

—   odporúčaniu výboru nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 28. marca 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2205, delegované nariadenie (EÚ) 2016/592 a delegované nariadenie (EÚ) 2016/1178, ktorými sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o dátum, ku ktorému nadobúda účinnosť zúčtovacia povinnosť pre určité typy zmlúv (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019).

Ak politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nevznesú do zajtra 10.00 h proti týmto odporúčaniam námietku, tieto odporúčania sa považujú za schválené. V opačnom prípade sa o nich bude hlasovať.

Odporúčania sú počas tejto plenárnej schôdze k dispozícii na stránke Europarl.


7. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí bispyribacu, denatónium-benzoátu, fenoxykarbu, flurochloridónu, chizalofop-P-etylu, chizalofop-P-tefurylu, propachizafopu a tebufenozidu v určitých produktoch alebo na nich (D059757/03 - 2019/2674(RPS) - lehota: 28. mája 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí aminopyralidu, kaptánu, cyazofamidu, flutianilu, krezoxím-metylu, lambda-cyhalotrínu, mandipropamidu, pyraklostrobínu, spiromezifénu, spirotetramatu, teflubenzurónu a tetrakonazolu v určitých produktoch alebo na nich (D060905/02 - 2019/2682(RPS) - lehota: 2. júna 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí aklonifénu, Beauveria bassiana kmeň PPRI 5339, Clonostachys rosea kmeň J1446, fenpyrazamínu, mefentriflukonazolu a penkonazolu v určitých produktoch alebo na nich (D060911/02 - 2019/2675(RPS) - lehota: 28. mája 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI.


8. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl podanej v Dánsku alebo v ktoromkoľvek inom členskom štáte Európskej únie, a o systéme „Eurodac” na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o justičnej spolupráci v trestných veciach medzi Eurojustom a Dánskym kráľovstvom zo strany Eurojustu (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

JURI

- Návrh rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Ruskej federácie (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET, BUDG

2) parlamentných výborov

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom námornom a rybárskom fonde a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 (COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)) - výbor PECH - Spravodajca: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov (COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)) - výbor EMPL - Spravodajca: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o úpravu ročných zálohových platieb na roky 2021 až 2023 (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)) - výbor REGI - Spravodajca: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

- Správa o žiadosti o zbavenie Lamprosa Fountoulisa imunity (2018/2269(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

- Správa o žiadosti o zbavenie Eleftheriosa Synadinosa imunity (2018/2270(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

- Správa o žiadosti o zbavenie Georgiosa Epitideiosa imunity (2018/2268(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)


9. Ďalší postup na základe uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o ďalšom postupe na základe uznesení prijatých Parlamentom na decembrovej schôdzi 2018 (1. časť) sa nachádza na internetovej stránke Parlamentu.


10. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu prvej aprílovej plenárnej schôdze 2019 (PE 637.886/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Po konzultácii s politickými skupinami predseda navrhol tieto zmeny:

Streda

O správe Marie Grapiniovej "Stanovenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“" (A8-0464/2018) (bod 38 konečného návrhu programu schôdze) a správe Jiřího Pospíšila "Zriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly" (A8-0460/2018) (bod 39 konečného návrhu programu schôdze) sa bude hlasovať na druhej aprílovej schôdzi.

Štvrtok

Odporúčanie Jeana Arthuisa "Plnenie a financovanie všeobecného rozpočtu Únie v roku 2019 v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie" (bod 49 konečného návrhu programu schôdze), ktoré bolo zaradené bez rozpravy do hlasovania, ešte nebolo prijaté vo výbore BUDG. Preto bolo stiahnuté z programu.

Výbor JURI prijal 3 správy Angela Dzhambazkeho (A8-0185/2019, A8-0184/2019 a A8-0183/2019) o žiadostiach o zbavenie Georgiosa Epitideiosa, Eleftheriosa Synadinosa a Lamprosa Fountoulisa imunity. V súlade s článkom 9 ods. 9 rokovacieho poriadku boli zaradené do hlasovania vo štvrtok.

Parlament súhlasil s týmito zmenami.

°
° ° °

Streda

Žiadosť skupiny PPE o nahradenie názvu vyhlásenia Rady a Komisie "Obchodné vzťahy medzi EÚ a Čínou" (bod 81 konečného návrhu programu schôdze) názvom "Vzťahy medzi EÚ a Čínou".

V rozprave vystúpil Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, ktorý odôvodnil žiadosť.

Parlament žiadosť schválil v hlasovaní podľa mien (za: 304, proti: 177, zdržali sa hlasovania: 13).

Štvrtok

Žiadosť skupiny poslancov, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, a skupín EFDD a ECR, aby sa z programu schôdze stiahlo hlasovanie o "Balíku opatrení v oblasti mobility", ktorý obsahuje správy Ismaila Ertuga (A8-0204/2018), Merja Kyllönenovej (A8-0206/2018) et Wima van de Campa (A8-0205/2018) (body 76, 77 a 78 konečného návrhu programu schôdze).

Vystúpili títo poslanci: Andrey Novakov, ktorý odôvodnil žiadosť v mene poslancov, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, a Ismail Ertug (spravodajca), proti tejto žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 219, proti: 267, zdržali sa hlasovania: 17).

Vzhľadom na mimoriadnu dĺžku hlasovania predseda navrhol presunúť začiatok rozpravy na 8.30 h a hlasovanie na 11.00 h.

Parlament návrh schválil.

Predseda oznámil, že v súlade s článkom 174 ods. 8 rokovacieho poriadku sa bude o niekoľkých pozmeňujúcich návrhoch s podobným obsahom alebo cieľmi hlasovať spoločne.

Žiadosť skupiny EFDD, aby sa správa Sergeia Stanisheva "Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (A8-0047/2019), ktorá bola zaradená bez rozpravy do hlasovania, zaradila ako prvý bod programu (bod 73 konečného návrhu programu schôdze).

Vystúpili títo poslanci: Julia Reid v mene skupiny EFDD, ktorá odôvodnila žiadosť a Esteban González Pons v mene skupiny PPE, proti tejto žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 144, proti: 299, zdržali sa hlasovania: 9).

Žiadosť skupiny S&D, aby sa vyhlásenie Komisie o komplexnom rámci EÚ v oblasti endokrinných disruptorov zapísalo ako tretí bod programu. Rozprava by sa ukončila predložením návrhov uznesenia, o ktorých by sa hlasovalo na nasledujúcej schôdzi.

V rozprave vystúpil Eric Andrieu v mene skupiny S&D, ktorý odôvodnil žiadosť.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 216, proti: 222, zdržali sa hlasovania: 12).

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.


11. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (2019/2676(RSP))

Melania Gabriela Ciot (úradujúca predsedníčka Rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

V rozprave vystúpil Elmar Brok v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Roberto Gualtieri v mene skupiny S&D, Jacqueline Foster v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Patrick O'Flynn v mene skupiny EFDD, Gerard Batten v mene skupiny ENF, Alyn Smith o vyjadreniach Gerarda Battena (predsedníčka odpovedala, že postúpi jeho otázku predsedovi), Mike Hookem – nezaradený poslanec, Danuta Maria Hübner, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Martina Anderson, Ian Hudghton, Paulo Rangel, Seb Dance a Julie Girling.

V rozprave vystúpili: Jean-Claude Juncker a Melania Gabriela Ciot.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda


12. Diskusia so švédskym premiérom Stefanom Löfvenom o budúcnosti Európy (rozprava)

Diskusia so švédskym premiérom Stefanom Löfvenom o budúcnosti Európy (2019/2672(RSP))

Predseda vystúpil s krátkym vyhlásením, aby uviedol rozpravu.

V rozprave vystúpil Stefan Löfven (švédsky premiér).

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Udo Bullmann v mene skupiny S&D, Peter Lundgren v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD a Harald Vilimsky v mene skupiny ENF.

V rozprave vystúpil Stefan Löfven.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Gunnar Hökmark, Paul Brannen, Marek Jurek, Fredrick Federley, Dimitrios Papadimoulis, Max Andersson, Jeppe Kofod, Paulo Rangel, Maria Grapini, Joachim Starbatty, Jasenko Selimovic, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Sellström, Babette Winter, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Doru-Claudian Frunzulică, Jude Kirton-Darling a Christofer Fjellner.

V rozprave vystúpil Stefan Löfven.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda


13. Spoločné pravidlá pre vnútorný trh so zemným plynom ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/73/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

Jerzy Buzek uviedol správu.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Werner Langen v mene skupiny PPE, Dan Nica, v mene skupiny S&D, Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR, Morten Petersen v mene skupiny ALDE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Werner Langen, Jonathan Bullock v mene skupiny EFDD, Christelle Lechevalier v mene skupiny ENF, Gunnar Hökmark, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Zdzisław Krasnodębski, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Florent Marcellesi, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Bronis Ropė a Maria Spyraki.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová a Seán Kelly.

V rozprave vystúpili: Miguel Arias Cañete a Jerzy Buzek.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.10 zápisnice zo dňa 4.4.2019.


14. Európsky námorný a rybársky fond ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom námornom a rybárskom fonde a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

Gabriel Mato uviedol správu.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Eider Gardiazabal Rubial (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Francesc Gambús (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Iskra Mihaylova (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Francisco José Millán Mon v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil João Ferreira, Ulrike Rodust v mene skupiny S&D, Czesław Hoc v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liadh Ní Riada, Liadh Ní Riada v mene skupiny GUE/NGL, Marco Affronte v mene skupiny Verts/ALE, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD a John Stuart Agnew v mene skupiny ENF.

PREDSEDNÍCTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Mike Hookem – nezaradený poslanec, Norbert Erdős, Ricardo Serrão Santos, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil João Ferreira, João Ferreira, Ian Hudghton, Jacques Colombier, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clara Aguilera, Sofia Ribeiro a Michela Giuffrida.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Izaskun Bilbao Barandica a Gesine Meissner.

V rozprave vystúpili: Violeta Bulc a Gabriel Mato.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.11 zápisnice zo dňa 4.4.2019.


15. Viacročný plán pre rybolov populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán pre rybolov populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Clara Aguilera (A8-0005/2019)

Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania sa uskutočnilo 17. januára 2019 (bod 10.7 zápisnice zo dňa 17.1.2019).

Clara Aguilera uviedla správu.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Carlos Iturgaiz v mene skupiny PPE, Ricardo Serrão Santos v mene skupiny S&D, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Marco Affronte v mene skupiny Verts/ALE, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD a Nicola Caputo.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Jordi Solé.

Vystúpili títo poslanci: Violeta Bulc a Clara Aguilera.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.12 zápisnice zo dňa 4.4.2019.


16. Posilnenie zabezpečenia preukazov totožnosti a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom uplatňujúcim svoje právo na voľný pohyb [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

Gérard Deprez uviedol správu.

V rozprave vystúpila Angelika Mlinar (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Carlos Coelho v mene skupiny PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann v mene skupiny S&D, Anders Primdahl Vistisen v mene skupiny ECR, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Emil Radev a Helga Stevens.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Juan Fernando López Aguilar.

V rozprave vystúpili: Věra Jourová a Gérard Deprez.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.13 zápisnice zo dňa 4.4.2019.


PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

17. Vzťahy medzi EÚ a Čínou (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Vzťahy medzi EÚ a Čínou (2019/2677(RSP))

Melania Gabriela Ciot (úradujúca predsedníčka Rady) a Jyrki Katainen (podpredseda Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Godelieve Quisthoudt-Rowohl v mene skupiny PPE, Alessia Maria Mosca v mene skupiny S&D, Bas Belder v mene skupiny ECR, Elsi Katainen v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD, France Jamet v mene skupiny ENF, Cristian Dan Preda, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, William (The Earl of) Dartmouth, Mario Borghezio, Iuliu Winkler, Nicola Danti, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Tiziana Beghin, Michał Marusik, Inma Rodríguez-Piñero, Gilles Lebreton, Aleksander Gabelic a Andrejs Mamikins.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Gabriela Zoană a Kateřina Konečná.

V rozprave vystúpili: Jyrki Katainen a Melania Gabriela Ciot.

Rozprava sa skončila.


18. Stanovenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“ ***I - Zriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“ [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Maria Grapini (A8-0464/2018)

Vec bola v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku 15. januára 2019 vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania (bod 8.8 zápisnice zo dňa 15.1.2019)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Vec bola v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku 15. januára 2019 vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania (bod 8.1 zápisnice zo dňa 15.1.2019).

Maria Grapini a Jiří Pospíšil uviedli svoje správy

V rozprave vystúpil Ivan Štefanec (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Arndt Kohn, v mene skupiny S&D, Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF a Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

V rozprave vystúpili: Violeta Bulc, Maria Grapini a Jiří Pospíšil.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.


19. Riadenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/96/ES o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

Daniela Aiuto uviedla správu.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Karoline Graswander-Hainz v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Matthijs van Miltenburg v mene skupiny ALDE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL a Maria Grapini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Nicola Caputo.

V rozprave vystúpili: Violeta Bulc a Daniela Aiuto.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.14 zápisnice zo dňa 4.4.2019.


20. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Daniel Buda, Alex Mayer, Luke Ming Flanagan, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Inés Ayala Sender, o predchádzajúcej rozprave, Andrejs Mamikins, Ana Miranda, Martina Anderson, Anna Záborská a Nicola Caputo.


21. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 637.886/OJJE).


22. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.44 h.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, Elissen, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Panzeri, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarabella, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber, Weidenholzer, Wieland, Wikström, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Bours, Crowley, Deva, Händel, Karlsson, Le Pen, Maltese, Morvai, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez, Żółtek

Posledná úprava: 6. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia