Index 
Protokoll
PDF 240kWORD 70k
Onsdagen den 3 april 2019 - Bryssel
1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Meddelande från talmannen (tidsfrist för frågor för skriftligt besvarande (artikel 130 i arbetsordningen))
 6.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 7.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 8.Inkomna dokument
 9.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 10.Arbetsplan
 11.Det brittiska utträdet ur EU (debatt)
 12.Debatt med Sveriges statsminister Stefan Löfven om Europas framtid (debatt)
 13.Gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas ***I (debatt)
 14.Europeiska havs- och fiskerifonden ***I (debatt)
 15.Upprättande av en flerårig plan för de fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet ***I (debatt)
 16.Säkrare identitetskort och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare ***I (debatt)
 17.Förbindelserna mellan EU och Kina (debatt)
 18.Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor ***I - Inrättande av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning ***I (debatt)
 19.Förvaltning av vägars säkerhet ***I (debatt)
 20.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sessionen som hade avbrutits torsdagen den 28 mars 2019 återupptogs.


2. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 14.00.


3. Uttalanden av talmannen

Talmannen uttryckte parlamentets oro för Laura Codruţa Kövesi, Europaparlamentets kandidat till posten som chef för Europeiska åklagarmyndigheten, som torsdagen den 28 mars 2019 ställdes under juridisk kontroll av de rumänska myndigheterna, vilket innebär att hon inte kan lämna landet eller tala till pressen och har fått flera andra individuella friheter inskränkta. Talmannen underströk parlamentets stöd och förtroende för Laura Codruţa Kövesi. Med hänvisning till principen om icke-inblandning i de juridiska organens arbete uppmanade han de rumänska myndigheterna att respektera principen om ett ärligt samarbete mellan medlemsstaterna och EU:s institutioner, och att inte blockera Laura Codruţa Kövesis kandidatur till posten som chef för Europeiska åklagarmyndigheten.

Talare: Josef Weidenholzer, som stödde talmannens uttalande.

°
° ° °

Talare: Daniele Viotti, som fördömde Bruneis återinförande av dödsstraff genom stening för homosexuella och av andra anledningar (Talmannen underströk parlamentets bestämda motstånd mot dödsstraffet i hela världen, oavsett orsak), och Lívia Járóka.


4. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Jean-Marie Le Pen hade varit befriad från närvaro vid sammanträdena från den 29 maj till och med den 15 november 2018.


5. Meddelande från talmannen (tidsfrist för frågor för skriftligt besvarande (artikel 130 i arbetsordningen))

Talmannen meddelade att tidsfristen för inlämnade av frågor för skriftligt besvarande (artikel 130 i arbetsordningen) är den 18 april 2019.


6. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

I enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen har utskottsordförandekonferensens ordförande informerat parlamentets talman om att ingen invändning hade gjorts beträffande följande:

—    rekommendation från ECON-utskottet om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 28 mars 2019 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/2251 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller den dag fram till vilken motparter får fortsätta att tillämpa sina riskhanteringsförfaranden för vissa OTC-derivatkontrakt som inte clearas centralt ((C(2019)02530 - 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019);

—   rekommendation från ECON-utskottet om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 28 mars 2019 om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2205, delegerad förordning (EU) 2016/592 och delegerad förordning (EU) 2016/1178 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller den dag då clearingkravet får verkan för vissa typer av kontrakt (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019).

Om ingen politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet invänder mot rekommendationerna innan klockan 10 i morgon, ska den anses godkänd. I annat fall ska de tas upp till omröstning.

Rekommendationerna finns tillgängliga på parlamentets webbplats under innevarande sammanträdesperiod.


7. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för bispyribak, denatoniumbensoat, fenoxikarb, flurokloridon, kizalofop-P-etyl, kizalofop-P-tefuryl, propakizafop och tebufenozid i eller på vissa produkter (D059757/03 - 2019/2674(RPS) - tidsfrist: 28 maj 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för aminopyralid, kaptan, cyazofamid, flutianil, kresoximmetyl, lambda-cyhalotrin, mandipropamid, pyraklostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron och tetrakonazol i eller på vissa produkter (D060905/02 - 2019/2682(RPS) - tidsfrist: 2 juni 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för aklonifen, Beauveria bassiana stam PPRI 5339, Clonostachys rosea stam J1446, fenpyrazamin, mefentrifluconazol och penkonazol i eller på vissa produkter (D060911/02 - 2019/2675(RPS) - tidsfrist: 28 maj 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI.


8. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till rådets beslut om ingående av protokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredjeland har gett in i Danmark eller någon annan medlemsstat i Europeiska unionen, och om Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen vad gäller åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Förslag till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om straffrättsligt samarbete mellan Eurojust och Konungariket Danmark (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

JURI

- Förslag till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

AFET, BUDG

2) från parlamentets utskott

- ***I Betänkande om Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 (COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)) - utskottet EMPL - Föredragande: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller en justering av den årliga förfinansieringen för åren 2021–2023 (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)) - utskottet REGI - Föredragande: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

- Betänkande om begäran om upphävande av Lampros Fountoulis immunitet (2018/2269(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

- Betänkande om begäran om upphävande av Eleftherios Synadinos immunitet (2018/2270(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

- Betänkande om begäran om upphävande av Georgios Epitideios immunitet (2018/2268(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)


9. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioden i december 2018 (första delen) finns på parlamentets webbplats.


10. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna april I 2019 (PE 637.886/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 149a i arbetsordningen:

Efter samråd med de politiska grupperna föreslog talmannen följande ändringar:

Onsdag

Maria Grapinis betänkande "Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor" (A8-0464/2018) (punkt 38 i PDOJ) och Jiří Pospíšils betänkande "Inrättande av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning" (A8-0460/2018) (punkt 39 i PDOJ) kommer att läggas fram för omröstning under sammanträdesperioden april II.

Torsdag

Jean Arthuis betänkande "Genomförande och finansiering av unionens allmänna budget under 2019 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen" (punkt 49 i PDOJ), som hade tagits upp för omröstning utan debatt, hade ännu inte antagits i BUDG-utskottet. Det stryks därför från föredragningslistan.

JURI-utskottet har antagit tre betänkanden från Angel Dzhambazki (A8-0185/2019, A8-0184/2019 och A8-0183/2019) om begäranden av upphävande av immunitet. I enlighet med artikel 9.9 i arbetsordningen tas dessa upp för omröstning på torsdag.

Parlamentet gav sitt samtycke till dessa ändringar.

°
° ° °

Onsdag

Begäran från PPE-gruppen om att ersätta titeln på rådets och kommissionens förklaringar ”Handelsförbindelserna mellan EU och Kina” (punkt 81 i PDOJ) med titeln ”Förbindelserna mellan EU och Kina”.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, som motiverade begäran.

Parlamentet godkände denna begäran genom omröstning med namnupprop (304 röster för, 177 röster emot, 13 nedlagda röster).

Torsdag

Begäran från en grupp ledamöter som når den låga tröskeln samt EFDD- och ECR-grupperna, om att stryka omröstningen om ”rörlighetspaketet”, som består av betänkandena från Ismail Ertug (A8-0204/2018), Merja Kyllönen (A8-0206/2018) och Wim van de Camp (A8-0205/2018) (punkterna 76, 77 och 78 i PDOJ), från föredragningslistan.

Talare: Andrey Novakov, som motiverade begäran på de ledamöters vägnar som hade bidragit till att uppnå tröskeln, och Ismail Ertug (föredragande), som var emot denna begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (219 röster för, 267 röster emot, 17 nedlagda röster).

Med tanke på den långa omröstningslistan föreslog talmannen att inleda debatterna kl. 8.30 och omröstningarna kl. 11.00.

Parlamentet gav sitt samtycke till detta förslag.

Talmannen meddelade att i enlighet med artikel 174.8 i arbetsordningen kommer många ändringsförslag med liknande innehåll eller liknande syfte att läggas fram för omröstning i ett block.

Begäran från EFDD-gruppen om att som första punkt på föredragningslistan lägga till en debatt om Sergei Stanishevs "Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, vad gäller Förenade kungarikets utträde ur unionen (A8-0047/2019), som hade tagits upp för omröstning utan debatt (punkt 73 i PDOJ).

Talare: Julia Reid för EFDD-gruppen, som motiverade begäran och Esteban González Pons för PPE-gruppen, som var emot denna begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (144 röster för, 299 röster emot, 9 nedlagda röster).

Begäran från S&D-gruppen om att som tredje punkt på dagordningen ta upp en förklaring från kommissionen om en heltäckande EU-ram för hormonstörande ämnen. Debatten skulle avslutas med inlämnande av resolutionsförslag som skulle läggas fram för omröstning under nästa sammanträdesperiod.

Talare: Eric Andrieu för S&D-gruppen, som motiverade begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (216 röster för, 222 röster emot, 12 nedlagda röster).

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.


11. Det brittiska utträdet ur EU (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Det brittiska utträdet ur EU (2019/2676(RSP))

Melania Gabriela Ciot (rådets tjänstgörande ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Elmar Brok för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, Jacqueline Foster för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Patrick O'Flynn för EFDD-gruppen, Gerard Batten för ENF-gruppen, Alyn Smith om Gerard Battens inlägg (den sittande talmannen svarade att hon skulle vidarebefordra frågan till talmannen), Mike Hookem, grupplös, Danuta Maria Hübner, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Martina Anderson, Ian Hudghton, Paulo Rangel, Seb Dance och Julie Girling.

Talare: Jean-Claude Juncker och Melania Gabriela Ciot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman


12. Debatt med Sveriges statsminister Stefan Löfven om Europas framtid (debatt)

Debatt med Sveriges statsminister Stefan Löfven om Europas framtid (2019/2672(RSP))

Talmannen gjorde ett kort uttalande som inledning på debatten.

Talare: Stefan Löfven (Sveriges statsminister).

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, Peter Lundgren för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, och Harald Vilimsky för ENF-gruppen.

Talare: Stefan Löfven.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Gunnar Hökmark, Paul Brannen, Marek Jurek, Fredrick Federley, Dimitrios Papadimoulis, Max Andersson, Jeppe Kofod, Paulo Rangel, Maria Grapini, Joachim Starbatty, Jasenko Selimovic, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Sellström, Babette Winter, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Doru-Claudian Frunzulică, Jude Kirton-Darling och Christofer Fjellner.

Talare: Stefan Löfven.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman


13. Gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

Jerzy Buzek redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Werner Langen för PPE-gruppen, Dan Nica, för S&D-gruppen, Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen, Morten Petersen för ALDE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Werner Langen, Jonathan Bullock för EFDD-gruppen, Christelle Lechevalier för ENF-gruppen, Gunnar Hökmark, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Zdzisław Krasnodębski, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Florent Marcellesi, Dariusz Rosati, Patrizia Toia, Bronis Ropė och Maria Spyraki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová och Seán Kelly.

Talare: Miguel Arias Cañete och Jerzy Buzek.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.10 i protokollet av den 4.4.2019.


14. Europeiska havs- och fiskerifonden ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

Gabriel Mato redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Eider Gardiazabal Rubial (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Francesc Gambús (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Iskra Mihaylova (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Francisco José Millán Mon för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från João Ferreira, Ulrike Rodust för S&D-gruppen, Czesław Hoc för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liadh Ní Riada, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Marco Affronte för Verts/ALE-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, och John Stuart Agnew för ENF-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vice talman

Talare: Mike Hookem, grupplös, Norbert Erdős, Ricardo Serrão Santos, som även besvarade en fråga ("blått kort") från João Ferreira, João Ferreira, Ian Hudghton, Jacques Colombier, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clara Aguilera, Sofia Ribeiro och Michela Giuffrida.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Izaskun Bilbao Barandica och Gesine Meissner.

Talare: Violeta Bulc och Gabriel Mato.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.11 i protokollet av den 4.4.2019.


15. Upprättande av en flerårig plan för de fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för de fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Clara Aguilera (A8-0005/2019)

Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den17 januari 2019 (punkt 10.7 i protokollet av den 17.1.2019).

Clara Aguilera redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Carlos Iturgaiz för PPE-gruppen, Ricardo Serrão Santos för S&D-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Marco Affronte för Verts/ALE-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen och Nicola Caputo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jordi Solé.

Talare: Violeta Bulc och Clara Aguilera.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.12 i protokollet av den 4.4.2019.


16. Säkrare identitetskort och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om säkrare identitetskort för unionsmedborgare och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare och deras familjemedlemmar när de utövar rätten till fri rörlighet [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

Gérard Deprez redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Angelika Mlinar (föredragande av yttrande från utskottet FEMM).

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Carlos Coelho för PPE-gruppen, Sylvia-Yvonne Kaufmann för S&D-gruppen, Anders Primdahl Vistisen för ECR-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Emil Radev och Helga Stevens.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Juan Fernando López Aguilar.

Talare: Věra Jourová och Gérard Deprez.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.13 i protokollet av den 4.4.2019.


ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

17. Förbindelserna mellan EU och Kina (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förbindelserna mellan EU och Kina (2019/2677(RSP))

Melania Gabriela Ciot (rådets tjänstgörande ordförande) och Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Godelieve Quisthoudt-Rowohl för PPE-gruppen, Alessia Maria Mosca för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Elsi Katainen för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, France Jamet för ENF-gruppen, Cristian Dan Preda, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, William (The Earl of) Dartmouth, Mario Borghezio, Iuliu Winkler, Nicola Danti, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tiziana Beghin, Michał Marusik, Inma Rodríguez-Piñero, Gilles Lebreton, Aleksander Gabelic och Andrejs Mamikins.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Gabriela Zoană och Kateřina Konečná.

Talare: Jyrki Katainen och Melania Gabriela Ciot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


18. Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor ***I - Inrättande av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Maria Grapini (A8-0464/2018)

Ärendet hade återförvisats för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, den 15 januari 2019 (punkt 8.8 i protokollet av den 15.1.2019)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Ärendet hade återförvisats för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, den 15 januari 2019 (punkt 8.1 i protokollet av den 15.1.2019).

Maria Grapini och Jiří Pospíšil redogjorde för betänkandena.

Talare: Ivan Štefanec (föredragande av yttrande från utskottet BUDG).

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Arndt Kohn, för S&D-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, och Dobromir Sośnierz, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Violeta Bulc, Maria Grapini och Jiří Pospíšil.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.


19. Förvaltning av vägars säkerhet ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

Daniela Aiuto redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Karoline Graswander-Hainz för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Matthijs van Miltenburg för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, och Maria Grapini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo.

Talare: Violeta Bulc och Daniela Aiuto.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.14 i protokollet av den 4.4.2019.


20. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Daniel Buda, Alex Mayer, Luke Ming Flanagan, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Inés Ayala Sender, om föregående debatt, Andrejs Mamikins, Ana Miranda, Martina Anderson, Anna Záborská och Nicola Caputo.


21. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 637.886/OJJE).


22. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.44.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, Elissen, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Panzeri, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarabella, Telička, Terricabras, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber, Weidenholzer, Wieland, Wikström, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Bours, Crowley, Deva, Händel, Karlsson, Le Pen, Maltese, Morvai, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez, Żółtek

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy