Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0085(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0270/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0270/2018

Συζήτηση :

PV 04/04/2019 - 3
CRE 04/04/2019 - 3

Ψηφοφορία :

PV 04/04/2019 - 6.16
CRE 04/04/2019 - 6.16

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0348

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 - Βρυξέλλες

3. Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: David Casa (A8-0270/2018)

Ο David Casa παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM).

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Elisabeth Morin-Chartier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tania González Peñas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Czesław Hoc και Enrique Calvet Chambon.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Κωνσταντίνα Κούνεβα, Miroslavs Mitrofanovs, Angelo Ciocca, Michaela Šojdrová, Agnes Jongerius, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Anne Sander, Marita Ulvskog, Helga Stevens, Barbara Matera, Elena Gentile, Jadwiga Wiśniewska, Michael Detjen και Siôn Simon.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Caterina Chinnici, Jordi Solé, Ana Miranda και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και David Casa.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.4.2019.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά στις 10.34 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών).

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιανουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου