Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0322(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0181/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0181/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/04/2019 - 6.23

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0355

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 - Βρυξέλλες

6.23. Προσαρμογή της ετήσιας προχρηματοδότησης για τα έτη 2021 έως 2023 ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά την προσαρμογή της ετήσιας προχρηματοδότησης για τα έτη 2021 έως 2023 [COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 23)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0355)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιανουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου