Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 4. april 2019 - Bruxelles

6. Afstemningstid
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Parlamentets websted.


6.1. Anmodning om ophævelse af Georgios Epitideios' immunitet (afstemning)

6.2. Anmodning om ophævelse af Lampros Fountoulis' immunitet (afstemning)

6.3. Anmodning om ophævelse af Eleftherios Synadinos' immunitet (afstemning)

6.4. Listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af EU ***I (afstemning)

6.5. Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker * (afstemning)

6.6. Affaldshåndtering (afstemning)

6.7. Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren ***I (afstemning)

6.8. Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer ***I (afstemning)

6.9. Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren ***I (afstemning)

6.10. Fælles regler for det indre marked for naturgas ***I (afstemning)

6.11. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond ***I (afstemning)

6.12. En flerårig plan for fiskeriet, der udnytter demersale bestande i det vestlige Middelhav ***I (afstemning)

6.13. Styrkelse af sikkerheden ved unionsborgeres identitetskort og ved opholdsdokumenter, der udstedes til unionsborgere ***I (afstemning)

6.14. Forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed ***I (afstemning)

6.15. Paneuropæisk personligt pensionsprodukt ***I (afstemning)

6.16. Balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner ***I (afstemning)

6.17. Beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet ***I (afstemning)

6.18. Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) ***I (afstemning)

6.19. Digitalisering af registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (omarbejdning) ***I (afstemning)

6.20. Videreanvendelse af den offentlige sektors informationer ***I (afstemning)

6.21. En flerårig genopretningsplan for sværdfisk i Middelhavet ***I (afstemning)

6.22. Minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv ***I (afstemning)

6.23. Justering af den årlige forfinansiering for årene 2021 til 2023 ***I (afstemning)

6.24. Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser ***I (afstemning)

6.25. Indhentning af Domstolens udtalelse vedrørende EU's tiltrædelse af konventionen til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (afstemning)

6.26. Den skattemæssige behandling af personlige pensionsprodukter, herunder det paneuropæiske personlige pensionsprodukt (afstemning)
Seneste opdatering: 25. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik