Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 4. april 2019 - Bruxelles

6. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Parlamentets websted.


6.1. Anmodning om ophævelse af Georgios Epitideios' immunitet (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Georgios Epitideios' immunitet [2018/2268(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0333)


6.2. Anmodning om ophævelse af Lampros Fountoulis' immunitet (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Lampros Fountoulis' immunitet [2018/2269(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0334)

Indlæg

Lampros Fountoulis inden afstemningen.


6.3. Anmodning om ophævelse af Eleftherios Synadinos' immunitet (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Eleftherios Synadinos' immunitet [2018/2270(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0335)


6.4. Listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af EU ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen [COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Sergei Stanishev (A8-0047/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

Talere: Ashley Fox for ECR-Gruppen, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 190 anmodede om udsættelse af afstemningen, og Iratxe García Pérez, der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (161 for, 392 imod, 28 hverken/eller).

Talere: Julie Girling på vegne af et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, for at anmode om, at ændringsforslagene i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 3, blev sat under afstemning inden den foreløbige aftale, og Esteban González Pons, der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (230 for, 354 imod, 25 hverken/eller).

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0336)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


6.5. Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker * (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker [COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0337)


6.6. Affaldshåndtering (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 216, stk. 2, af Cecilia Wikström, for PETI, om affaldshåndtering (2019/2557(RSP)) (B8-0231/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0338)


6.7. Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/22/EF for så vidt angår håndhævelseskravene og om fastsættelse af særlige regler med hensyn til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om udstationering af førere i vejtransportsektoren [COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

En indledende drøftelse havde fundet sted den 3. juli 2018 (punkt 18 i protokollen af 3.7.2018).
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den 4. juli 2018 (punkt 9.1 i protokollen af 4.7.2018).
Der var blevet afholdt en anden forhandling den 27. marts 2019 (punkt 8 i protokollen af 27.3.2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

Talere:: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska om tilrettelæggelsen af afstemningen og Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, for at anmode om udsættelse af afstemningen i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 190.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (290 for, 312 imod, 21 hverken/eller).

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0339)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indlæg

Maria Grapini om afviklingen af afstemningen.

Inden afstemningen om ændringsforslag 261, formanden om spørgsmålet om afstemning under ét, Marian-Jean Marinescu, Philippe Lamberts og Richard Corbett.

Parlamentet gav ved VE (454 for, 144 imod, 24 hverken/eller) sit samtykke til afstemning under ét.

Dobromir Sośnierz og Marek Jurek inden afstemningen om blok D.


6.8. Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af takografer [COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

En indledende drøftelse havde fundet sted den 3. juli 2018 (punkt 18 i protokollen af 3.7.2018).
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den 4. juli 2018 (punkt 9.2 i protokollen af 4.7.2018).
En anden forhandling havde fundet sted den 27. marts 2019 (punkt 8 i protokollen af 27.3.2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0340)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indlæg

Richard Sulík inden afstemningen om blok A.


6.9. Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009 og forordning (EF) nr. 1072/2009 med henblik på at tilpasse dem til udviklingen i sektoren [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

En indledende drøftelse havde fundet sted den 3. juli 2018 (punkt 18 i protokollen af 3.7.2018).
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den 4. juli 2018 (punkt 9.3 i protokollen af 4.7.2018).
En anden forhandling havde fundet sted den 27. marts 2019 (punkt 8 i protokollen af 27.3.2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0341)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indlæg

Tomáš Zdechovský inden afstemningen om blok A.


6.10. Fælles regler for det indre marked for naturgas ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/73/EF om fælles regler for det indre marked for naturgas [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0342)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


6.11. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Hav-og Fiskerifond og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0343)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


6.12. En flerårig plan for fiskeriet, der udnytter demersale bestande i det vestlige Middelhav ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for fiskeriet, der udnytter demersale bestande i det vestlige Middelhav [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

Afstemningen om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger havde fundet sted den 17. januar 2019 (punkt 10.7 i protokollen af 17.1.2019).

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0344)

FÆLLES ERKLÆRING

Godkendt (P8_TA(2019)0344)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indlæg

Sandra Kalniete.


6.13. Styrkelse af sikkerheden ved unionsborgeres identitetskort og ved opholdsdokumenter, der udstedes til unionsborgere ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om styrkelse af sikkerheden ved unionsborgeres identitetskort og ved opholdsdokumenter, der udstedes til unionsborgere og deres familiemedlemmer, som udøver deres ret til fri bevægelighed [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

Talere: Cornelia Ernst, for GUE/NGL-Gruppen, der anmodede om at ændringsforslagene i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 3, blev sat under afstemning før den foreløbige aftale, og Gérard Deprez (ordfører), der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (271 for, 312 imod, 39 hverken/eller).

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0345)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


6.14. Forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/96/EF om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0346)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


6.15. Paneuropæisk personligt pensionsprodukt ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0347)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


6.16. Balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner og om ophævelse af Rådets direktiv 2010/18/EU [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: David Casa (A8-0270/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

Talere: Tania González Peñas, for GUE/NGL-Gruppen, der anmodede om, at ændringsforslagene i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 3, blev sat under afstemning før den foreløbige aftale, og David Casa (ordfører), der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (126 for, 470 imod, 18 hverken/eller).

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0348)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


6.17. Beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet [COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)] - Budgetudvalget - Budgetkontroludvalget. Ordførere: Eider Gardiazabal Rubial og Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

Forhandlingen fandt sted den 16. januar 2019 (punkt 29 i protokollen af 16.1.2019).
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den 17. januar 2019 (punkt 10.8 i protokollen af 17.1.2019).

AFSLUTNING AF FØRSTEBEHANDLINGEN

Godkendt (P8_TA(2019)0349)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


6.18. Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

Forhandlingen fandt sted den 15. januar 2019 (punkt 20 i protokollen af 15.1.2019).
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den16. januar 2019 (punkt 12.7 i protokollen af 16.1.2019).

AFSLUTNING AF FØRSTEBEHANDLINGEN

Godkendt (P8_TA(2019)0350)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


6.19. Digitalisering af registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (omarbejdning) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om digitalisering af registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (omarbejdning) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den 13. februar 2019 (punkt 8.3 i protokollen af 13.2.2019).

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0351)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


6.20. Videreanvendelse af den offentlige sektors informationer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (omarbejdning) [COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0352)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


6.21. En flerårig genopretningsplan for sværdfisk i Middelhavet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig genopretningsplan for sværdfisk i Middelhavet og om ændring af forordning (EF) nr. 1967/2006 og forordning (EU) 2017/2107 [COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Marco Affronte (A8-0389/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0353)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


6.22. Minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/106/EF om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv og ophævelse af direktiv 2005/45/EF [COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0354)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


6.23. Justering af den årlige forfinansiering for årene 2021 til 2023 ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår justering af den årlige forfinansiering for årene 2021 til 2023 [COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0355)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


6.24. Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/399 for så vidt angår reglerne for midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den 29. november 2018 (punkt 8.7 i protokollen af 29.11.2018)

AFSLUTNING AF FØRSTEBEHANDLINGEN

Godkendt (P8_TA(2019)0356)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indlæg

Tanja Fajon (ordfører).


6.25. Indhentning af Domstolens udtalelse vedrørende EU's tiltrædelse af konventionen til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenen artikel 108, stk. 6, af Claude Moraes og Vilija Blinkevičiūtė, for LIBE og for FEMM, om indhentning af Domstolens udtalelse om foreneligheden med traktaterne af Den Europæiske Unions tiltrædelse af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet og om proceduren for denne tiltrædelse (2019/2678(RSP)) (B8-0232/2019)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0357)


6.26. Den skattemæssige behandling af personlige pensionsprodukter, herunder det paneuropæiske personlige pensionsprodukt (afstemning)

Betænkning om den skattemæssige behandling af personlige pensionsprodukter, herunder det paneuropæiske personlige pensionsprodukt [2018/2002(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 26)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0358)

Seneste opdatering: 25. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik