Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 4. huhtikuuta 2019 - Bryssel

6. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua parlamentin sivustolla.


6.1. Georgios Epitideiosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)

Mietintö Georgios Epitideiosin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2018/2268(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0333)


6.2. Lampros Fountoulisin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)

Mietintö Lampros Fountoulisin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2018/2269(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0334)

Puheenvuorot:

Lampros Fountoulis ennen äänestystä.


6.3. Eleftherios Synadinosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)

Mietintö Eleftherios Synadinosin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2018/2270(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0335)


6.4. Luettelon vahvistaminen kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen osalta [COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Sergei Stanishev (A8-0047/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

Puheenvuorot: Ashley Fox ECR-ryhmän puolesta pyysi äänestyksen lykkäämistä työjärjestyksen 190 artiklan mukaisesti ja Iratxe García Pérez vastusti tätä pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (392 puolesta, 2 vastaan, 28 tyhjää).

Puheenvuorot: Julie Girling, joka pyysi vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavan jäsenten ryhmän puolesta, että tarkistuksista äänestetään ennen alustavaa sopimusta työjärjestyksen 59 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja Esteban González Pons, joka vastusti tätä pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (230 puolesta, 354 vastaan, 25 tyhjää).

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0336)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


6.5. Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista [COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0337)


6.6. Jätehuolto (äänestys)

Cecilia Wikströmin työjärjestyksen 216 artiklan 2 kohdan mukaisesti PETI-valiokunnan puolesta käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys jätehuollosta (2019/2557(RSP)) (B8-0231/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0338)


6.7. Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat valvontavaatimukset ja erityiset säännöt ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta valvontavaatimusten osalta ja direktiivejä 96/71/EY ja 2014/67/EU koskevien erityisten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon [COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Ensimmäinen keskustelu käytiin 3. heinäkuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 3.7.2018, kohta 18).
Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 4. heinäkuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 4.7.2018, kohta 9.1).
Toinen keskustelu käytiin 27. maaliskuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 27.3.2019, kohta 8).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

Puheenvuorot: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska äänestysmenettelystä ja Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta pyytääkseen äänestyksen lykkäämistä työjärjestyksen 190 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (290 puolesta, 312 vastaan, 21 tyhjää).

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0339)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Puheenvuorot:

Maria Grapini äänestyksen kulusta.

Ennen tarkistuksesta 261 toimitettua äänestystä puhemies ehdotti yhtenä ryhmänä äänestämistä, Marian-Jean Marinescu, Philippe Lamberts ja Richard Corbett.

Parlamentti sopi äänestävänsä tarkistuksista yhtenä ryhmänä KÄ:ssä (454 puolesta, 144 vastaan, 24 tyhjää).

Dobromir Sośnierz ja Marek Jurek ennen ryhmästä D toimitettua äänestystä.


6.8. Päivittäinen ja viikoittainen ajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla tapahtuva paikannus ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse päivittäistä ja viikoittaista enimmäisajoaikaa, vähimmäistaukoja sekä päivittäisiä ja viikoittaisia lepoaikoja koskevista vähimmäisvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ajopiirtureilla tapahtuvasta paikannuksesta [COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Ensimmäinen keskustelu käytiin 3. heinäkuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 3.7.2018, kohta 18).
Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 4. heinäkuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 4.7.2018, kohta 9.2).
Toinen keskustelu käytiin 27. maaliskuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 27.3.2019, kohta 8).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0340)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Puheenvuorot:

Richard Sulík, ennen ryhmästä A toimitettua äänestystä.


6.9. Maantieliikennealan kehitykseen mukauttaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1071/2009 ja asetuksen (EY) N:o 1072/2009 muuttamisesta niiden mukauttamiseksi alan kehitykseen [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Ensimmäinen keskustelu käytiin 3. heinäkuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 3.7.2018, kohta 18).
Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 4. heinäkuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 4.7.2018, kohta 9.3).
Toinen keskustelu käytiin 27. maaliskuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 27.3.2019, kohta 8).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0341)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Puheenvuorot:

Tomáš Zdechovský ennen ryhmästä A toimitettua äänestystä.


6.10. Maakaasun sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 2009/73/EY muuttamisesta [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0342)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


6.11. Euroopan meri- ja kalatalousrahasto ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 kumoamisesta [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0343)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


6.12. Läntisen Välimeren pohjakalakantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi läntisen Välimeren pohjakalakantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

Äänestys päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut toimitettiin 17. tammikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 17.1.2019, kohta 10.7).

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0344)

YHTEINEN LAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0344)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Puheenvuorot:

Sandra Kalniete.


6.13. Unionin kansalaisten henkilökorttien sekä oleskeluasiakirjojen turvallisuuden lisääminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin kansalaisten henkilökorttien sekä oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen käyttäville unionin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen myönnettävien oleskeluasiakirjojen turvallisuuden lisäämisestä [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

Puheenvuorot: GUE/NGL-ryhmän puolesta Cornelia Ernst, joka pyysi, että tarkistuksista äänestetään ennen alustavaa sopimusta työjärjestyksen 59 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja Gérard Deprez (esittelijä), joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (271 puolesta, 312 vastaan, 39 tyhjää).

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0345)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


6.14. Tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinta ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY muuttamisesta [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0346)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


6.15. Yleiseurooppalainen yksilöllinen eläketuote ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleiseurooppalaisesta yksilöllisestä eläketuotteesta (PEPP) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0347)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


6.16. Vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta ja neuvoston direktiivin 2010/18/EU kumoamisesta [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: David Casa (A8-0270/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

Puheenvuorot: Tania González Peñas GUE/NGL-ryhmän puolesta pyysi, että tarkistuksista äänestetään ennen alustavaa sopimusta työjärjestyksen 59 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja David Casa (esittelijä), joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (126 puolesta, 470 vastaan, 18 tyhjää).

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0348)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


6.17. Unionin talousarvion suojaaminen tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita [COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)] - Budjettivaliokunta - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijät: Eider Gardiazabal Rubial ja Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

Keskustelu käytiin 16. tammikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 16.1.2019, kohta 29).
Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 17. tammikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 17.1.2019, kohta 10.8).

ENSIMMÄISEN KÄSITTELYN PÄÄTTÄMINEN

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0349)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


6.18. Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

Keskustelu käytiin 15. tammikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 15.1.2019, kohta 20).
Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 16. tammikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 16.1.2019, kohta 12.7).

ENSIMMÄISEN KÄSITTELYN PÄÄTTÄMINEN

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0350)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


6.19. Valmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen ja valvonnan tietokoneistaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi valmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen ja valvonnan tietokoneistamisesta (uudelleenlaadittu) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 13. helmikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 13.2.2019, kohta 8.3).

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0351)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


6.20. Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttö ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (uudelleenlaadittu) [COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0352)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


6.21. Välimeren miekkakalan monivuotinen elvytyssuunnitelma ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Välimeren miekkakalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta sekä asetusten (EY) N:o 1967/2006 ja (EU) 2017/2107 muuttamisesta [COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Marco Affronte (A8-0389/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0353)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


6.22. Merenkulkijoiden vähimmäiskoulutus ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta annetun direktiivin 2008/106/EY muuttamisesta ja direktiivin 2005/45/EY kumoamisesta [COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0354)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


6.23. Vuosia 2021–2023 koskevien vuotuisten ennakkomaksujen mukauttaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta vuosia 2021–2023 koskevien vuotuisten ennakkomaksujen mukauttamisen osalta [COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0355)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


6.24. Sisärajavalvonnan väliaikainen palauttaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta sisärajavalvonnan väliaikaiseen palauttamiseen sovellettavien sääntöjen osalta [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 24)

Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 29. marraskuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 29.11.2018, kohta 8.7)

ENSIMMÄISEN KÄSITTELYN PÄÄTTÄMINEN

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0356)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Puheenvuorot:

Tanja Fajon (esittelijä).


6.25. Työjärjestyksen 108 artiklan 6 kohdan mukainen päätöslauselmaesitys unionin tuomioistuimen lausunnon pyytämisestä EU:n liittymisestä yleissopimukseen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (äänestys)

Claude Moraesin ja Vilija Blinkevičiūtėn LIBE-valiokunnan puolesta ja FEMM-valiokunnan puolesta työjärjestyksen 108 artiklan 6 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys Euroopan unionin tuomioistuimen lausunnon pyytämisestä siitä, ovatko ehdotukset Euroopan unionin liittymisestä Euroopan neuvoston yleissopimukseen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta sopusoinnussa perussopimusten kanssa, sekä liittymiseen sovellettavasta menettelystä (2019/2678(RSP)) (B8-0232/2019)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0357)


6.26. Yksilöllisten eläketuotteiden, mukaan lukien yleiseurooppalaiset yksilölliset eläketuotteet, verokohtelu (äänestys)

Mietintö yksilöllisten eläketuotteiden, mukaan lukien yleiseurooppalaiset yksilölliset eläketuotteet, verokohtelusta [2018/2002(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 26)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0358)

Päivitetty viimeksi: 25. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö