Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 4 kwietnia 2019 r. - Bruksela

6. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


6.1. Wniosek o uchylenie immunitetu Georgiosa Epitideiosa (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Georgiosa Epitideiosa [2018/2268(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0333)


6.2. Wniosek o uchylenie immunitetu Lamprosa Fountoulisa (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Lamprosa Fountoulisa [2018/2269(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0334)

Wystąpienia

Lampros Fountoulis przed głosowaniem.


6.3. Wniosek o uchylenie immunitetu Eleftheriosa Synadinosa (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Eleftheriosa Synadinosa [2018/2270(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0335)


6.4. Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii [COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Sergei Stanishev (A8-0047/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

Głos zabrali: Ashley Fox w imieniu grupy ECR, z wnioskiem o odroczenie głosowania zgodnie z art. 190 Regulaminu, i Iratxe García Pérez, przeciwko temu wnioskowi.

W GE (przy 161 głosach za, 392 głosach przeciw i 28 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Głos zabrali: Julie Girling, w imieniu posłów posłów w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg z wnioskiem o poddanie pod głosowanie poprawek przed głosowaniem nad wstępnym porozumieniem, zgodnie z art. 59 ust. 3 Regulaminu, i Esteban González Pons, przeciwko temu wnioskowi.

W GE (przy 230 głosach za, 354 głosach przeciw i 25 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0336)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


6.5. Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia państw członkowskich * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskich [COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0337)


6.6. Gospodarowanie odpadami (głosowanie)

Projekt rezolucji, który złożyła zgodnie z art. 216 ust. 2 Regulaminu Cecilia Wikström w imieniu komisji PETI, w sprawie gospodarowania odpadami (2019/2557(RSP)) (B8-0231/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0338)


6.7. Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającej szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego [COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Pierwsza debata odbyła się 3 lipca 2018 r. (pkt 18 protokołu z dnia 3.7.2018).
Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 4 lipca 2018 r. (pkt 9.1 protokołu z dnia 4.7.2018).
Druga debata odbyła się 27 marca 2019 r. (pkt 8 protokołu z dnia 27.3.2019).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

Głos zabrali: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, w sprawie organizacji głosowania, i Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, z wnioskiem o odroczenie głosowania zgodnie z art. 190 Regulaminu.

W GE (przy 290 głosach za, 312 głosach przeciw i 21 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0339)

Pierwsze czytanie w Parlamencie uznaje się za zamknięte.

Wystąpienia

Maria Grapini w sprawie przebiegu głosowania.

Przed głosowaniem nad poprawką 261 Przewodniczący w sprawie głosowania łącznego, Marian-Jean Marinescu, Philippe Lamberts i Richard Corbett...

W GE (przy 454 głosach za, 144 głosach przeciw i 24 wstrzymujących się) Parlament wyraził zgodę na głosowanie łączne.

Dobromir Sośnierz i Marek Jurek, przed głosowaniem łącznym D.


6.8. Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów [COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Pierwsza debata odbyła się 3 lipca 2018 r. (pkt 18 protokołu z dnia 3.7.2018).
Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 4 lipca 2018 r. (pkt 9.2 protokołu z dnia 4.7.2018).
Druga debata odbyła się 27 marca 2019 r. (pkt 8 protokołu z dnia 27.3.2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0340)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Richard Sulík, przed głosowaniem łącznym A.


6.9. Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 i rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 w celu dostosowania ich do zmian w sektorze [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Pierwsza debata odbyła się 3 lipca 2018 r. (pkt 18 protokołu z dnia 3.7.2018).
Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 4 lipca 2018 r. (pkt 9.3 protokołu z dnia 4.7.2018).
Druga debata odbyła się 27 marca 2019 r. (pkt 8 protokołu z dnia 27.3.2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0341)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Tomáš Zdechovský, przed głosowaniem łącznym A.


6.10. Wspólne zasady rynku wewnętrznego gazu ziemnego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/73/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0342)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


6.11. Europejski Fundusz Morski i Rybacki ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0343)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


6.12. Ustanowienie planu wieloletniego dotyczącego połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego plan wieloletni dotyczący połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

Głosowanie nad decyzją w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych odbyło się 17 stycznia 2019 r. (pkt 10.7 protokołu z dnia 17.1.2019).

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0344)

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0344)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Sandra Kalniete.


6.13. Wzmocnienie zabezpieczeń dowodów tożsamości oraz dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa dokumentów tożsamości obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

Głos zabrali: Cornelia Ernst, w imieniu grupy GUE/NGL, z wnioskiem o poddanie pod głosowanie poprawek przed głosowaniem nad wstępnym porozumieniem, zgodnie z art. 59 ust. 3 Regulaminu, i Gérard Deprez (sprawozdawca), przeciwko temu wnioskowi.

W GI (przy 271 głosach za, 312 głosach przeciwko, 39 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0345)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


6.14. Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2008/96/WE w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0346)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


6.15. Ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny (OIPE) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0347)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


6.16. Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: David Casa (A8-0270/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

Głos zabrali: Tania González Peñas, w imieniu grupy GUE/NGL, z wnioskiem o poddanie pod głosowanie poprawek przed głosowaniem nad wstępnym porozumieniem, zgodnie z art. 59 ust. 3 Regulaminu, i David Casa (sprawozdawca), przeciwko temu wnioskowi.

W GI (przy 126 głosach za, 470 głosach przeciwko, 18 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0348)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


6.17. Ochrona budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich [COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)] - Komisja Budżetowa - Komisja Kontroli Budżetowej. Współsprawozdawcy: Eider Gardiazabal Rubial i Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

Debata odbyła się dnia 16 stycznia 2019 r. (pkt 29 protokołu z dnia 16.1.2019).
Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 17 stycznia 2019 r. (pkt 10.8 protokołu z dnia 17.1.2019).

ZAMKNIĘCIE PIERWSZEGO CZYTANIA

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0349)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


6.18. Europejski Fundusz Społeczny Plus ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus [COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

Debata odbyła się dnia 15 stycznia 2019 r. (pkt 20 protokołu z dnia 15.1.2019).
Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, w dniu 16 stycznia 2019 r. (pkt 12.7 protokołu z dnia 16.1.2019).

ZAMKNIĘCIE PIERWSZEGO CZYTANIA

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0350)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


6.19. Komputeryzacja przepływu wyrobów akcyzowych i nadzór nad nimi ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie komputeryzacji przepływu wyrobów akcyzowych i nadzoru nad nimi (wersja przekształcona) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 13 lutego 2019 r. (pkt 8.3 protokołu z dnia 13.2.2019).

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0351)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


6.20. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (przekształcenie) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (wersja przekształcona) [COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0352)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


6.21. Wieloletni plan odbudowy populacji włócznika śródziemnomorskiego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wieloletniego planu odbudowy populacji włócznika śródziemnomorskiego oraz zmiany rozporządzeń (WE) nr 1967/2006 i (UE) 2017/2107 [COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Marco Affronte (A8-0389/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0353)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


6.22. Minimalny poziom wyszkolenia marynarzy ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2008/106/WE w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy oraz uchylającej dyrektywę 2005/45/WE [COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0354)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


6.23. Dostosowanie rocznych płatności zaliczkowych w latach 2021–2023 ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w zakresie dostosowania rocznych płatności zaliczkowych w latach 2021–2023 [COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 23)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0355)

Pierwsze czytanie w Parlamencie uznaje się za zamknięte.


6.24. Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/399 w zakresie zasad mających zastosowanie do tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 24)

Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 29 listopada 2018 r. (pkt 8.7 protokołu z dnia 29.11.2018)

ZAMKNIĘCIE PIERWSZEGO CZYTANIA

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0356)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Tanja Fajon (sprawozdawczyni).


6.25. Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 108 ust. 6 Regulaminu z wnioskiem o zasięgnięcie opinii Trybunału Sprawiedliwości w kwestii przystąpienia UE do Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 108 ust. 6 Regulaminu przez Claude'a Moraesa i Viliję Blinkevičiūtė, w imieniu komisji LIBE i w imieniu komisji FEMM, w sprawie zasięgnięcia opinii Trybunału Sprawiedliwości w kwestii zgodności z traktatami wniosków o przystąpienie Unii Europejskiej do Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz procedury tego przystąpienia (2019/2678(RSP)) (B8-0232/2019)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0357)


6.26. Traktowanie pod względem podatkowym indywidualnych produktów emerytalnych, w tym ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie traktowania pod względem podatkowym indywidualnych produktów emerytalnych, w tym ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego [2018/2002(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 26)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0358)

Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności