Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 4 april 2019 - Bryssel

6. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


6.1. Begäran om upphävande av Georgios Epitideios immunitet (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Georgios Epitideios immunitet [2018/2268(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0333)


6.2. Begäran om upphävande av Lampros Fountoulis immunitet (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Lampros Fountoulis immunitet [2018/2269(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0334)

Inlägg:

Lampros Fountoulis före omröstningen.


6.3. Begäran om upphävande av Eleftherios Synadinos immunitet (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Eleftherios Synadinos immunitet [2018/2270(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0335)


6.4. Förteckning över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, vad gäller Förenade kungarikets utträde ur EU ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, vad gäller Förenade kungarikets utträde ur unionen [COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Sergei Stanishev (A8-0047/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

Talare: Ashley Fox för ECR-gruppen, som begärde att omröstningen skulle skjutas upp i enlighet med artikel 190 i arbetsordningen, och Iratxe García Pérez som motsattes sig begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom elektronisk omröstning (161 röster för, 392 röster emot, 28 nedlagda röster).

Talare: Julie Girling, för ett antal ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet, som begärde att ändringsförslagen skulle gå till omröstning före den preliminära överenskommelsen i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningen, och Esteban González Pons som motsatte sig begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom elektronisk omröstning (230 röster för, 354 röster emot, 25 nedlagda röster).

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0336)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


6.5. Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik [COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0337)


6.6. Avfallshantering (omröstning)

Resolutionsförslag framlagt i enlighet med artikel 216.2 i arbetsordningen av Cecilia Wikström, för PETI-utskottet, om avfallshantering (2019/2557(RSP)) (B8-0231/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0338)


6.7. Tillsynskrav och särskilda bestämmelser för utstationering av förare inom vägtransportsektorn ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn [COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

En första debatt hade ägt rum den 3 juli 2018 (punkt 18 i protokollet av den 3.7.2018).
Ärendet hade, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, återförvisats för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, den 4 juli 2018 (punkt 9.1 i protokollet av den 4.7.2018).
En andra debatt hade ägt rum den 27 mars 2019 (punkt 8 i protokollet av den 27.3.2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

Talare: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska om organiseringen av omröstningen och Kosma Złotowski för ECR-gruppen, som begärde att omröstningen skulle skjutas upp i enlighet med artikel 190 i arbetsordningen.

Parlamentet förkastade denna begäran genom elektronisk omröstning (290 röster för, 312 röster emot, 21 nedlagda röster).

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0339)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Maria Grapini kommenterade omröstningens utveckling.

Innan omröstningen av artikel 261, kommenterade talmannen frågan om sammanslagen omröstning, Marian-Jean Marinescu, Philippe Lamberts och Richard Corbett.

Parlamentet godkände att hålla en sammanslagen omröstning genom elektronisk omröstning (454 röster för, 144 röster emot, 24 nedlagda röster).

Dobromir Sośnierz och Marek Jurek, före omröstningen om block D.


6.8. Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta vila samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare [COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

En första debatt hade ägt rum den 3 juli 2018 (punkt 18 i protokollet av den 3.7.2018).
Ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, den 4 juli 2018 (punkt 9.2 i protokollet av den 4.7.2018).
En andra debatt hade ägt rum den 27 mars 2019 (punkt 8 i protokollet av den 27.3.2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0340)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Richard Sulík, före omröstningen om block A.


6.9. Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 i syfte att anpassa dem till utvecklingar inom sektorn [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

En första debatt hade ägt rum den 3 juli 2018 (punkt 18 i protokollet av den 3.7.2018).
Ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, den 4 juli 2018 (punkt 9.3 i protokollet av den 4.7.2018).
En andra debatt hade ägt rum den 27 mars 2019 (punkt 8 i protokollet av den 27.3.2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0341)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Tomáš Zdechovský, före omröstningen om block A.


6.10. Gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0342)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


6.11. Europeiska havs- och fiskerifonden ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0343)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


6.12. Upprättande av en flerårig plan för de fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för de fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Clara Aguilera (A8-0005/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den 17 januari 2019 (punkt 10.7 i protokollet av den 17.1.2019).

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0344)

GEMENSAMT UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2019)0344)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Sandra Kalniete


6.13. Säkrare identitetskort och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om säkrare identitetskort för unionsmedborgare och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare och deras familjemedlemmar när de utövar rätten till fri rörlighet [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

Talare: Cornelia Ernst, för GUE/NGL-gruppen, som begärde att ändringsförslagen skulle gå till omröstning före den preliminära överenskommelsen i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningen, och Gérard Deprez (föredragande), som motsatte sig begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (271 röster för, 312 röster emot, 39 nedlagda röster).

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0345)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


6.14. Förvaltning av vägars säkerhet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0346)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


6.15. En paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0347)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


6.16. Balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: David Casa (A8-0270/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

Talare: Tania González Peñas, för GUE/NGL-gruppen, som begärde att ändringsförslagen skulle gå till omröstning före den preliminära överenskommelsen i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningen, och David Casa (föredragande), som motsatte sig begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (126 röster för, 470 röster emot, 18 nedlagda röster).

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0348)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


6.17. Skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna [COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)] - Budgetutskottet - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial och Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

Debatten hade ägt rum den 16 januari 2019 (punkt 29 i protokollet av den 16.1.2019).
Ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, den17 januari 2019 (punkt 10.8 i protokollet av den 17.1.2019).

AVSLUTANDE AV FÖRSTA BEHANDLINGEN

Godkändes (P8_TA(2019)0349)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


6.18. Europeiska socialfonden+ (ESF+) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentet och rådets förordning om Europeiska socialfonden+ (ESF+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

Debatten hade ägt rum den 15 januari 2019 (punkt 20 i protokollet av den 15.1.2019).
Ärendet hade återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen, den 16 januari 2019 (punkt 12.7 i protokollet av den 16.1.2019).

AVSLUTANDE AV FÖRSTA BEHANDLINGEN

Godkändes (P8_TA(2019)0350)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


6.19. Datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattebelagda varor (omarbetning) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

Ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, den13 februari 2019 (punkt 8.3 i protokollet av den 13.2.2019).

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0351)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


6.20. Vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (omarbetning) [COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0352)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


6.21. Flerårig återhämtningsplan för svärdfisk i Medelhavet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en flerårig återhämtningsplan för svärdfisk i Medelhavet och om ändring av förordningarna (EG) nr 1967/2006 och (EU) 2017/2107 [COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Marco Affronte (A8-0389/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0353)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


6.22. Minimikrav på utbildning för sjöfolk ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk och om upphävande av direktiv 2005/45/EG [COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0354)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


6.23. Justering av den årliga förfinansieringen för åren 2021–2023 ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller en justering av den årliga förfinansieringen för åren 2021–2023 [COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0355)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


6.24. Tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/399 vad gäller bestämmelserna om tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

Ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, den29 november 2018 (punkt 8.7 i protokollet av den 29.11.2018)

AVSLUTANDE AV FÖRSTA BEHANDLINGEN

Godkändes (P8_TA(2019)0356)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Tanja Fajon (föredragande).


6.25. Begäran om ett yttrande från domstolen avseende EU:s anslutning till konventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (omröstning)

Resolutionsförslag framlagt i enlighet med artikel 108.6 i arbetsordningen av Claude Moraes och Vilija Blinkevičiūtė, för LIBE-utskottet och för FEMM-utskottet, med en begäran om ett yttrande från domstolen över huruvida förslagen om Europeiska unionens anslutning till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet är förenliga med fördragen, samt om förfarandet för denna anslutning (2019/2678(RSP)) (B8-0232/2019)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0357)


6.26. Skattebehandlingen av pensionsprodukter, inklusive den paneuropeiska privata pensionsprodukten (omröstning)

Betänkande om skattebehandlingen av pensionsprodukter, inklusive den europeiska privata pensionsprodukten [2018/2002(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0358)

Senaste uppdatering: 15 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy