Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 4 април 2019 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване ***I (разискване)
 3.Равновесие между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи ***I (разискване)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Делегирани актове (член 105 параграф 6 от Правилника за дейността) (последващи действия)
 6.Време за гласуване
  
6.1.Искане за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (гласуване)
  
6.2.Искане за снемане на имунитета на Ламброс Фундулис (гласуване)
  
6.3.Искане за снемане на имунитета на Елефтериос Синадинос (гласуване)
  
6.4.Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ***I (гласуване)
  
6.5.Насоки за политиките на заетост на държавите членки * (гласуване)
  
6.6.Управление на отпадъците (гласуване)
  
6.7.Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт ***I (гласуване)
  
6.8.Дневно и седмично време на управление, минимални почивки по време на работа и периоди на почивка и установяване на местоположението чрез тахографи ***I (гласуване)
  
6.9.Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт ***I (гласуване)
  
6.10.Общи правила за вътрешния пазар на природен газ ***I (гласуване)
  
6.11.Европейски фонд за морско дело и рибарство ***I (гласуване)
  
6.12.Многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море ***I (гласуване)
  
6.13.Повишаване на сигурността на личните карти и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза ***I (гласуване)
  
6.14.Управление на безопасността на пътните инфраструктури ***I (гласуване)
  
6.15.Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване ***I (гласуване)
  
6.16.Равновесие между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи ***I (гласуване)
  
6.17.Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки ***I (гласуване)
  
6.18.Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) ***I (гласуване)
  
6.19.Компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки ***I (гласуване)
  
6.20.Повторна употреба на информацията в обществения сектор ***I (гласуване)
  
6.21.Многогодишен план за възстановяване на запаса от риба меч в Средиземно море ***I (гласуване)
  
6.22.Минимално ниво на обучение на морските лица ***I (гласуване)
  
6.23.Адаптиране на равнището на годишното предварително финансиране за периода 2021—2023 г. ***I (гласуване)
  
6.24.Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници ***I (гласуване)
  
6.25.Искане за становище на Съда на ЕС във връзка с присъединяването на ЕС към Конвенцията за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (гласуване)
  
6.26.Данъчно третиране на пенсионни продукти, включително на общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване (гласуване)
 7.Обяснения на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Решения относно някои документи
 10.Внесени документи
 11.Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 12.График на следващите заседания
 13.Закриване на заседанието
 14.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (194 kb) Присъствен списък (58 kb) Резултати от гласувания (552 kb) Резултати от поименно гласуване (3201 kb) 
 
Протокол (79 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от гласувания (102 kb) Резултати от поименно гласуване (135 kb) 
 
Протокол (305 kb) Присъствен списък (79 kb) Резултати от гласувания (386 kb) Резултати от поименно гласуване (753 kb) 
Последно осъвременяване: 15 януари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност