Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 4. april 2019 - Bruxelles
 1.Åbning af mødet
 2.Paneuropæisk personligt pensionsprodukt ***I (forhandling)
 3.Balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner ***I (forhandling)
 4.Genoptagelse af mødet
 5.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6) (opfølgning)
 6.Afstemningstid
  6.1.Anmodning om ophævelse af Georgios Epitideios' immunitet (afstemning)
  6.2.Anmodning om ophævelse af Lampros Fountoulis' immunitet (afstemning)
  6.3.Anmodning om ophævelse af Eleftherios Synadinos' immunitet (afstemning)
  6.4.Listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af EU ***I (afstemning)
  6.5.Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker * (afstemning)
  6.6.Affaldshåndtering (afstemning)
  6.7.Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren ***I (afstemning)
  6.8.Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer ***I (afstemning)
  6.9.Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren ***I (afstemning)
  6.10.Fælles regler for det indre marked for naturgas ***I (afstemning)
  6.11.Den Europæiske Hav- og Fiskerifond ***I (afstemning)
  6.12.En flerårig plan for fiskeriet, der udnytter demersale bestande i det vestlige Middelhav ***I (afstemning)
  6.13.Styrkelse af sikkerheden ved unionsborgeres identitetskort og ved opholdsdokumenter, der udstedes til unionsborgere ***I (afstemning)
  6.14.Forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed ***I (afstemning)
  6.15.Paneuropæisk personligt pensionsprodukt ***I (afstemning)
  6.16.Balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner ***I (afstemning)
  6.17.Beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet ***I (afstemning)
  6.18.Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) ***I (afstemning)
  6.19.Digitalisering af registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (omarbejdning) ***I (afstemning)
  6.20.Videreanvendelse af den offentlige sektors informationer ***I (afstemning)
  6.21.En flerårig genopretningsplan for sværdfisk i Middelhavet ***I (afstemning)
  6.22.Minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv ***I (afstemning)
  6.23.Justering af den årlige forfinansiering for årene 2021 til 2023 ***I (afstemning)
  6.24.Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser ***I (afstemning)
  6.25.Indhentning af Domstolens udtalelse vedrørende EU's tiltrædelse af konventionen til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (afstemning)
  6.26.Den skattemæssige behandling af personlige pensionsprodukter, herunder det paneuropæiske personlige pensionsprodukt (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 10.Modtagne dokumenter
 11.Godkendelse af protokollerne fra denne mødeperiode og fremsendelse af vedtagne tekster
 12.Tidspunkt for næste mødeperiode
 13.Hævelse af mødet
 14.Afbrydelse af sessionen
 Deltagerliste
Protokol (162 kb) Deltagerliste (58 kb) Afstemningsresultater (500 kb) Afstemning ved navneopråb (3201 kb) 
 
Protokol (72 kb) Deltagerliste (11 kb) Afstemningsresultater (96 kb) Afstemning ved navneopråb (130 kb) 
 
Protokol (277 kb) Deltagerliste (69 kb) Afstemningsresultater (342 kb) Afstemning ved navneopråb (732 kb) 
Seneste opdatering: 25. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik