Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος ***I (συζήτηση)
 3.Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές ***I (συζήτηση)
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Επιτήδειου (ψηφοφορία)
  6.2.Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Λάμπρου Φουντούλη (ψηφοφορία)
  6.3.Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Ελευθέριου Συναδινού (ψηφοφορία)
  6.4.Κατάλογος των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ ***I (ψηφοφορία)
  6.5.Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών * (ψηφοφορία)
  6.6.Διαχείριση αποβλήτων (ψηφοφορία)
  6.7.Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών ***I (ψηφοφορία)
  6.8.Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα, περίοδοι ανάπαυσης και εντοπισμός μέσω ταχογράφων ***I (ψηφοφορία)
  6.9.Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών ***I (ψηφοφορία)
  6.10.Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου ***I (ψηφοφορία)
  6.11.Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ***I (ψηφοφορία)
  6.12.Πολυετές σχέδιο για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα ***I (ψηφοφορία)
  6.13.Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης ***I (ψηφοφορία)
  6.14.Διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών ***I (ψηφοφορία)
  6.15.Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος ***I (ψηφοφορία)
  6.16.Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές ***I (ψηφοφορία)
  6.17.Προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη ***I (ψηφοφορία)
  6.18.Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) ***I (ψηφοφορία)
  6.19.Εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των αγαθών που υπόκεινται σε φόρους κατανάλωσης ***I (ψηφοφορία)
  6.20.Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα ***I (ψηφοφορία)
  6.21.Πολυετές σχέδιο αποκατάστασης για τον ξιφία της Μεσογείου ***I (ψηφοφορία)
  6.22.Ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών ***I (ψηφοφορία)
  6.23.Προσαρμογή της ετήσιας προχρηματοδότησης για τα έτη 2021 έως 2023 ***I (ψηφοφορία)
  6.24.Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα ***I (ψηφοφορία)
  6.25.Πρόταση ψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 6 του Κανονισμού, με το οποίο ζητείται η γνώμη του Δικαστηρίου σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (ψηφοφορία)
  6.26.Φορολογική μεταχείριση συνταξιοδοτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 10.Κατάθεση εγγράφων
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 12.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 13.Λήξη της συνεδρίασης
 14.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (187 kb)
25/06/2019 15:22
  Κατάσταση παρόντων (58 kb)
13/06/2019 13:33
 
Συνοπτικά πρακτικά (79 kb)
25/06/2019 15:22
  Κατάσταση παρόντων (11 kb)
13/06/2019 13:33
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (95 kb)
08/07/2020 15:10
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (135 kb)
24/05/2019 09:32
 
Συνοπτικά πρακτικά (303 kb)
25/06/2019 15:22
  Κατάσταση παρόντων (78 kb)
13/06/2019 13:33
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (364 kb)
08/07/2020 15:10
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (746 kb)
24/05/2019 09:32
Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου