Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 4 april 2019 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.En paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP) ***I (debatt)
 3.Balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare ***I (debatt)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 6.Omröstning
  6.1.Begäran om upphävande av Georgios Epitideios immunitet (omröstning)
  6.2.Begäran om upphävande av Lampros Fountoulis immunitet (omröstning)
  6.3.Begäran om upphävande av Eleftherios Synadinos immunitet (omröstning)
  6.4.Förteckning över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, vad gäller Förenade kungarikets utträde ur EU ***I (omröstning)
  6.5.Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik * (omröstning)
  6.6.Avfallshantering (omröstning)
  6.7.Tillsynskrav och särskilda bestämmelser för utstationering av förare inom vägtransportsektorn ***I (omröstning)
  6.8.Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta vila samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare ***I (omröstning)
  6.9.Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn ***I (omröstning)
  6.10.Gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas ***I (omröstning)
  6.11.Europeiska havs- och fiskerifonden ***I (omröstning)
  6.12.Upprättande av en flerårig plan för de fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet ***I (omröstning)
  6.13.Säkrare identitetskort och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare ***I (omröstning)
  6.14.Förvaltning av vägars säkerhet ***I (omröstning)
  6.15.En paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP) ***I (omröstning)
  6.16.Balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare ***I (omröstning)
  6.17.Skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna ***I (omröstning)
  6.18.Europeiska socialfonden+ (ESF+) ***I (omröstning)
  6.19.Datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor ***I (omröstning)
  6.20.Vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn ***I (omröstning)
  6.21.Flerårig återhämtningsplan för svärdfisk i Medelhavet ***I (omröstning)
  6.22.Minimikrav på utbildning för sjöfolk ***I (omröstning)
  6.23.Justering av den årliga förfinansieringen för åren 2021–2023 ***I (omröstning)
  6.24.Tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna ***I (omröstning)
  6.25.Förslag till resolution i enlighet med artikel 108.6 med begäran om ett yttrande från domstolen avseende EU:s anslutning till konventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (omröstning)
  6.26.Skattebehandlingen av pensionsprodukter, inklusive den paneuropeiska privata pensionsprodukten (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Beslut om vissa dokument
 10.Inkomna dokument
 11.Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter
 12.Datum för nästa sammanträdesperiod
 13.Avslutande av sammanträdet
 14.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll (164 kb)
25/06/2019 15:28
  Närvarolista (58 kb)
13/06/2019 13:39
 
Protokoll (72 kb)
25/06/2019 15:28
  Närvarolista (11 kb)
13/06/2019 13:39
  Omröstningsresultat (96 kb)
24/05/2019 09:44
  Omröstningar med namnupprop (133 kb)
24/05/2019 09:32
 
Protokoll (275 kb)
25/06/2019 15:28
  Närvarolista (70 kb)
13/06/2019 13:39
  Omröstningsresultat (309 kb)
24/05/2019 09:44
  Omröstningar med namnupprop (731 kb)
24/05/2019 09:32
Senaste uppdatering: 25 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy