Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά - Αποτελεσματα των ψηφοφοριων
PDF 361kWORD 97k
Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 - Βρυξέλλες
 Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων

 1. Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Επιτήδειου

 2. Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Λάμπρου Φουντούλη

 3. Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Ελευθέριου Συναδινού

 4. Κατάλογος των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ ***I

 5. Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών *

 6. Διαχείριση αποβλήτων

 7. Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών ***I

 8. Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα, περίοδοι ανάπαυσης και εντοπισμός μέσω ταχογράφων ***I

 9. Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο των οδικών μεταφορών ***I

 10. Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου ***I

 11. Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ***I

 12. Πολυετές σχέδιο για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα ***I

 13. Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης ***I

 14. Διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών ***I

 15. Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος ***I

 16. Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές ***I

 17. Προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη ***I

 18. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) ***I

 19. Εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των αγαθών που υπόκεινται σε φόρους κατανάλωσης ***I

 20. Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα ***I

 21. Πολυετές σχέδιο αποκατάστασης για τον ξιφία της Μεσογείου ***I

 22. Ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών ***I

 23. Προσαρμογή της ετήσιας προχρηματοδότησης για τα έτη 2021 έως 2023 ***I

 24. Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα ***I

 25. Πρόταση ψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 6 του Κανονισμού, με το οποίο ζητείται η γνώμη του Δικαστηρίου σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας

 26. Φορολογική μεταχείριση συνταξιοδοτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος
Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου