Показалец 
Протокол
PDF 306kWORD 76k
Четвъртък, 4 април 2019 г. - Брюксел
1.Откриване на заседанието
 2.Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване ***I (разискване)
 3.Равновесие между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи ***I (разискване)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Делегирани актове (член 105 параграф 6 от Правилника за дейността) (последващи действия)
 6.Време за гласуване
  6.1.Искане за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (гласуване)
  6.2.Искане за снемане на имунитета на Ламброс Фундулис (гласуване)
  6.3.Искане за снемане на имунитета на Елефтериос Синадинос (гласуване)
  6.4.Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ***I (гласуване)
  6.5.Насоки за политиките на заетост на държавите членки * (гласуване)
  6.6.Управление на отпадъците (гласуване)
  6.7.Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт ***I (гласуване)
  6.8.Дневно и седмично време на управление, минимални почивки по време на работа и периоди на почивка и установяване на местоположението чрез тахографи ***I (гласуване)
  6.9.Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт ***I (гласуване)
  6.10.Общи правила за вътрешния пазар на природен газ ***I (гласуване)
  6.11.Европейски фонд за морско дело и рибарство ***I (гласуване)
  6.12.Многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море ***I (гласуване)
  6.13.Повишаване на сигурността на личните карти и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза ***I (гласуване)
  6.14.Управление на безопасността на пътните инфраструктури ***I (гласуване)
  6.15.Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване ***I (гласуване)
  6.16.Равновесие между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи ***I (гласуване)
  6.17.Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки ***I (гласуване)
  6.18.Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) ***I (гласуване)
  6.19.Компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки ***I (гласуване)
  6.20.Повторна употреба на информацията в обществения сектор ***I (гласуване)
  6.21.Многогодишен план за възстановяване на запаса от риба меч в Средиземно море ***I (гласуване)
  6.22.Минимално ниво на обучение на морските лица ***I (гласуване)
  6.23.Адаптиране на равнището на годишното предварително финансиране за периода 2021—2023 г. ***I (гласуване)
  6.24.Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници ***I (гласуване)
  6.25.Предложението за резолюция съгласно член 108, параграф 6 с искане за становище на Съда на ЕС във връзка с присъединяването на ЕС към Конвенцията за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (гласуване)
  6.26.Данъчно третиране на пенсионни продукти, включително на общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване (гласуване)
 7.Обяснения на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Решения относно някои документи
 10.Внесени документи
 11.Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 12.График на следващите заседания
 13.Закриване на заседанието
 14.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 8.30 ч.


2. Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

Sophia in 't Veld представи доклада.

Изказа се Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се Heinz K. Becker (докладчик по становището на комисията EMPL), Birgit Collin-Langen (докладчик по становището на комисията IMCO), Brian Hayes, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sven Giegold, Liisa Jaakonsaari, от името на групата S&D, Bernd Lucke, от името на групата ECR, Enrique Calvet Chambon, от името на групата ALDE, Martin Schirdewan, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Auke Zijlstra, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Jiří Pospíšil, Maria Arena, Jasenko Selimovic, Paloma López Bermejo, Sven Giegold, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Arena, Eleftherios Synadinos, Brando Benifei, Caroline Nagtegaal, Miguel Urbán Crespo, Ana Miranda и Paul Tang.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): António Marinho e Pinto, Kostadinka Kuneva и Maria Lidia Senra Rodríguez.

Изказаха се Jyrki Katainen и Sophia in 't Veld.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.15 от протокола от 4.4.2019 г.


3. Равновесие между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: David Casa (A8-0270/2018)

David Casa представи доклада.

Изказа се Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (докладчик по становището на комисията FEMM).

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се Elisabeth Morin-Chartier, от името на групата PPE, Maria Arena, от името на групата S&D, Jana Žitňanská, от името на групата ECR, Renate Weber, от името на групата ALDE, Tania González Peñas, от името на групата GUE/NGL, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, Joëlle Mélin, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Czesław Hoc и Enrique Calvet Chambon.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се Kostadinka Kuneva, Miroslavs Mitrofanovs, Angelo Ciocca, Michaela Šojdrová, Agnes Jongerius, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Anne Sander, Marita Ulvskog, Helga Stevens, Barbara Matera, Elena Gentile, Jadwiga Wiśniewska, Michael Detjen и Siôn Simon.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Caterina Chinnici, Jordi Solé, Ana Miranda и Nicola Caputo.

Изказаха се Marianne Thyssen и David Casa.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.16 от протокола от 4.4.2019 г.

(Заседанието е прекъснато в 10.34 ч. в очакване на времето за гласуване.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

4. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 11.00 ч.


5. Делегирани актове (член 105 параграф 6 от Правилника за дейността) (последващи действия)

Председателят направи следното съобщение:

—   препоръката на комисията ECON да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 28 март 2019 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251, допълващ Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, до която централните контрагенти могат да продължат да прилагат процедурите си за управление на риска спрямо някои договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент ((C(2019)02530 - 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019) беше съобщена по време на пленарното заседание вчера, сряда, 3 април 2019 г. (точка 6 от протокола от 3.4.2019 г.);

—   препоръката на комисията ECON да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 28 март 2019 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205, Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 и Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178, допълващи Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, на която задължението за клиринг поражда действие за някои видове договори (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019) беше съобщена по време на пленарното заседание вчера, сряда, 3 април 2019 г. (точка 6 от протокола от 3.4.2019 г.).

Срещу тези препоръки не бяха представени възражения в определения срок.

Следователно препоръките се считат за приети и ще се публикуват в приетите текстове на днешното заседание.


6. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, приложени към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта на Парламента.


6.1. Искане за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос [2018/2268(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Ангел Джамбазки (A8-0185/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0333)


6.2. Искане за снемане на имунитета на Ламброс Фундулис (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Ламброс Фундулис [2018/2269(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Ангел Джамбазки (A8-0183/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0334)

Изказвания

Lampros Fountoulis преди гласуването.


6.3. Искане за снемане на имунитета на Елефтериос Синадинос (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Елефтериос Синадинос [2018/2270(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Ангел Джамбазки (A8-0184/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0335)


6.4. Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза [COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Сергей Станишев (A8-0047/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

Изказаха се Ashley Fox, от името на групата ECR, с искане за отлагане на гласуването в съответствие с член 190 от Правилника за дейността, и Iratxe García Pérez, срещу това искане.

С електронно гласуване (161 гласа „за“, 392 гласа „против“, 28 гласа „въздържал се“) Парламентът отхвърли искането.

Изказаха се Julie Girling, от името на група членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, с искане измененията да бъдат поставени на гласуване преди временното споразумение в съответствие с член 59, параграф 3 от Правилника за дейността, и Esteban González Pons, срещу това искане.

С електронно гласуване (230 гласа „за“, 354 гласа „против“, 25 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърли искането.

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0336)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


6.5. Насоки за политиките на заетост на държавите членки * (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките на заетост на държавите членки [COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0337)


6.6. Управление на отпадъците (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 216, параграф 2 от Правилника за дейността от Cecilia Wikström, от името на комисията PETI, относно управлението на отпадъците (2019/2557(RSP)) (B8-0231/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0338)


6.7. Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт ***I (гласуване)

Доклад относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС [COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Едно първоначално разискване беше проведено на 3 юли 2018 г. (точка 18 от протокола от 3.7.2018 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 4 юли 2018 г. (точка 9.1 от протокола от 4.7.2018 г.).
Второ разискване се проведе на 27 март 2019 г. (точка 8 от протокола от 27.3.2019 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

Изказаха се Elżbieta Katarzyna Łukacijewska относно организирането на гласуването и Kosma Złotowski, от името на групата ECR, с искане за отлагане на гласуването в съответствие с член 190 от Правилника за дейността.

С електронно гласуване (290 гласа „за“, 312 гласа „против“, 21 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърли искането.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0339)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Maria Grapini относно провеждането на гласуването.

Преди гласуването на изменение 261, Председателят по въпроса за гласуване „ан блок“, Marian-Jean Marinescu, Philippe Lamberts и Richard Corbett.

С електронно гласуване (454 гласа „за“, 144 гласа „против“, 24 гласа „въздържал се“) Парламентът даде своето одобрение за гласуване „ан блок“.

Dobromir Sośnierz и Marek Jurek, преди гласуването на блок Г.


6.8. Дневно и седмично време на управление, минимални почивки по време на работа и периоди на почивка и установяване на местоположението чрез тахографи ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи [COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Едно първоначално разискване беше проведено на 3 юли 2018 г. (точка 18 от протокола от 3.7.2018 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 4 юли 2018 г. (точка 9.2 от протокола от 4.7.2018 г.).
Второ разискване беше проведено на 27 март 2019 г. (точка 8 от протокола от 27.3.2019 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0340)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Richard Sulík, преди гласуването на блок A.


6.9. Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Едно първоначално разискване беше проведено на 3 юли 2018 г. (точка 18 от протокола от 3.7.2018 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 4 юли 2018 г. (точка 9.3 от протокола от 4.7.2018 г.).
Второ разискване беше проведено на 27 март 2019 г. (точка 8 от протокола от 27.3.2019 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0341)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Tomáš Zdechovský, преди гласуването на блок A.


6.10. Общи правила за вътрешния пазар на природен газ ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/73/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0342)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


6.11. Европейски фонд за морско дело и рибарство ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0343)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


6.12. Многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

Гласуването относно решението за започване на междуинституционални преговори се проведе на 17 януари 2019 г. (точка 10.7 от протокола от 17.1.2019 г.).

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0344)

СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0344)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Sandra Kalniete.


6.13. Повишаване на сигурността на личните карти и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно повишаване на сигурността на личните карти на гражданите на Съюза и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства, които упражняват правото си на свободно движение [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

Изказаха се Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, с искане измененията да бъдат поставени на гласуване преди временното споразумение в съответствие с член 59, параграф 3 от Правилника за дейността, и Gérard Deprez (докладчик), срещу това искане.

С поименно гласуване (271 гласа „за“, 312 гласа „против“, 39 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0345)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


6.14. Управление на безопасността на пътните инфраструктури ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0346)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


6.15. Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0347)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


6.16. Равновесие между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: David Casa (A8-0270/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

Изказаха се Tania González Peñas, от името на групата GUE/NGL, с искане измененията да бъдат поставени на гласуване преди временното споразумение в съответствие с член 59, параграф 3 от Правилника за дейността, и David Casa (докладчик), срещу това искане.

С поименно гласуване (126 гласа „за“, 470 гласа „против“, 18 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0348)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


6.17. Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки [COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)] - Комисия по бюджети - Комисия по бюджетен контрол. Докладчици: Eider Gardiazabal Rubial и Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

Разискването се състоя на 16 януари 2019 г. (точка 29 от протокола от 16.1.2019 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 17 януари 2019 г. (точка 10.8 от протокола от 17.1.2019 г.).

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЪРВОТО ЧЕТЕНЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0349)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


6.18. Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

Разискването се състоя на 15 януари 2019 г. (точка 20 от протокола от 15.1.2019 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 16 януари 2019 г. (точка 12.7 от протокола от 16.1.2019 г.).

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЪРВОТО ЧЕТЕНЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0350)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


6.19. Компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки (преработен текст) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 13 февруари 2019 г. (точка 8.3 от протокола от 13.2.2019 г.).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P8_TA(2019)0351)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


6.20. Повторна употреба на информацията в обществения сектор ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (преработен текст) [COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0352)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


6.21. Многогодишен план за възстановяване на запаса от риба меч в Средиземно море ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на запаса от риба меч в Средиземно море и за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006 и (ЕС) 2017/2107 [COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Marco Affronte (A8-0389/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0353)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


6.22. Минимално ниво на обучение на морските лица ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/106/ЕО относно минималното ниво на обучение на морските лица и за отмяна на Директива 2005/45/ЕО [COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0354)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


6.23. Адаптиране на равнището на годишното предварително финансиране за периода 2021—2023 г. ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 за адаптиране на равнището на годишното предварително финансиране за периода 2021—2023 г. [COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 23)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0355)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


6.24. Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 по отношение на правилата, които се прилагат за временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 24)

Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 29 ноември 2018 г. (точка 8.7 от протокола от 29.11.2018 г.).

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЪРВОТО ЧЕТЕНЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0356)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Tanja Fajon (докладчик).


6.25. Предложението за резолюция съгласно член 108, параграф 6 с искане за становище на Съда на ЕС във връзка с присъединяването на ЕС към Конвенцията за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 108, параграф 6 от Правилника за дейността от Claude Moraes и Vilija Blinkevičiūtė, от името на комисията LIBE и от името на комисията FEMM, с искане за становище на Съда на Европейския съюз относно съвместимостта с Договорите на предложенията за присъединяване на Европейския съюз към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие и относно процедурата за това присъединяване (2019/2678(RSP)) (B8-0232/2019)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0357)


6.26. Данъчно третиране на пенсионни продукти, включително на общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване (гласуване)

Доклад относно данъчното третиране на пенсионни продукти, включително на общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване [2018/2002(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 26)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0358)


7. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Ангел Джамбазки, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins и Daniel Hannan

Доклад Wim van de Camp - A8-0205/2018
Ангел Джамбазки, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins и Stanislav Polčák

Доклад Ismail Ertug - A8-0204/2018
Ангел Джамбазки, Michaela Šojdrová, Rupert Matthews и Stanislav Polčák

Доклад Jerzy Buzek - A8-0143/2018
Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák и Seán Kelly

Доклад Gabriel Mato - A8-0176/2019
Dobromir Sośnierz и Seán Kelly

Доклад Gérard Deprez - A8-0436/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil и Seán Kelly

Доклад Daniela Aiuto - A8-0008/2019
Rupert Matthews и Alex Mayer

Доклад Sophia in 't Veld - A8-0278/2018
Xabier Benito Ziluaga, Bogdan Andrzej Zdrojewski и Jiří Pospíšil

Доклад Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Danuta Jazłowiecka.


8. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на Парламента - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания).

Електронната версия се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


9. Решения относно някои документи

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия JURI

- Адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз - част II (COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: JURI
подпомагащи: ECON, ENVI, TRAN, AGRI, JURI (член 39 от Правилника за дейността)

- Адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз - част I (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: JURI
подпомагащи: DEVE, INTA, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, FEMM, JURI (член 39 от Правилника за дейността)


10. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от други институции

- Предложение за решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Ирландия (07290/2019 - C8-0154/2019 - 2019/0806(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

2) от членове на Парламента

- Piernicola Pedicini. Предложение за резолюция относно подкрепата от ЕС и държавите членки на 72-рото пленарно заседание на СЗО за резолюция, озаглавена „Повишаване на прозрачността на пазарите на лекарства, ваксини и други технологии, свързани със здравето“ (B8-0211/2019)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно подпомагането на италианския сектор на птицевъдството (B8-0213/2019)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI


11. Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове

В съответствие с член 192, параграф 3 от Правилника за дейността протоколът от настоящото заседание и протоколът от заседанието снощи ще бъдат представени за одобрението на Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента текстовете, приети по време на настоящата сесия, ще бъдат предадени на получателите им.


12. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 15 до 18 април 2019 г.


13. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 12.53 ч.


14. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle

Antonio Tajani

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Бареков, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Джамбазки, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Михайлова, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nart, Неков, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Винтер, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Bours, Crowley, Deva, Le Pen, Maltese, Morvai, Mussolini, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez, Żółtek

Последно осъвременяване: 25 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност