Показалец 
Протокол
PDF 305kWORD 79k
Четвъртък, 4 април 2019 г. - Брюксел
1.Откриване на заседанието
 2.Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване ***I (разискване)
 3.Равновесие между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи ***I (разискване)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Делегирани актове (член 105 параграф 6 от Правилника за дейността) (последващи действия)
 6.Време за гласуване
  
6.1.Искане за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (гласуване)
  
6.2.Искане за снемане на имунитета на Ламброс Фундулис (гласуване)
  
6.3.Искане за снемане на имунитета на Елефтериос Синадинос (гласуване)
  
6.4.Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ***I (гласуване)
  
6.5.Насоки за политиките на заетост на държавите членки * (гласуване)
  
6.6.Управление на отпадъците (гласуване)
  
6.7.Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт ***I (гласуване)
  
6.8.Дневно и седмично време на управление, минимални почивки по време на работа и периоди на почивка и установяване на местоположението чрез тахографи ***I (гласуване)
  
6.9.Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт ***I (гласуване)
  
6.10.Общи правила за вътрешния пазар на природен газ ***I (гласуване)
  
6.11.Европейски фонд за морско дело и рибарство ***I (гласуване)
  
6.12.Многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море ***I (гласуване)
  
6.13.Повишаване на сигурността на личните карти и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза ***I (гласуване)
  
6.14.Управление на безопасността на пътните инфраструктури ***I (гласуване)
  
6.15.Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване ***I (гласуване)
  
6.16.Равновесие между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи ***I (гласуване)
  
6.17.Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки ***I (гласуване)
  
6.18.Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) ***I (гласуване)
  
6.19.Компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки ***I (гласуване)
  
6.20.Повторна употреба на информацията в обществения сектор ***I (гласуване)
  
6.21.Многогодишен план за възстановяване на запаса от риба меч в Средиземно море ***I (гласуване)
  
6.22.Минимално ниво на обучение на морските лица ***I (гласуване)
  
6.23.Адаптиране на равнището на годишното предварително финансиране за периода 2021—2023 г. ***I (гласуване)
  
6.24.Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници ***I (гласуване)
  
6.25.Искане за становище на Съда на ЕС във връзка с присъединяването на ЕС към Конвенцията за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (гласуване)
  
6.26.Данъчно третиране на пенсионни продукти, включително на общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване (гласуване)
 7.Обяснения на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Решения относно някои документи
 10.Внесени документи
 11.Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 12.График на следващите заседания
 13.Закриване на заседанието
 14.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 8.30 ч.


2. Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

Sophia in 't Veld представи доклада.

Изказа се Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се Heinz K. Becker (докладчик по становището на комисията EMPL), Birgit Collin-Langen (докладчик по становището на комисията IMCO), Brian Hayes, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sven Giegold, Liisa Jaakonsaari, от името на групата S&D, Bernd Lucke, от името на групата ECR, Enrique Calvet Chambon, от името на групата ALDE, Martin Schirdewan, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Auke Zijlstra, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Jiří Pospíšil, Maria Arena, Jasenko Selimovic, Paloma López Bermejo, Sven Giegold, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Arena, Eleftherios Synadinos, Brando Benifei, Caroline Nagtegaal, Miguel Urbán Crespo, Ana Miranda и Paul Tang.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): António Marinho e Pinto, Kostadinka Kuneva и Maria Lidia Senra Rodríguez.

Изказаха се Jyrki Katainen и Sophia in 't Veld.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.15 от протокола от 4.4.2019 г.


3. Равновесие между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: David Casa (A8-0270/2018)

David Casa представи доклада.

Изказа се Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (докладчик по становището на комисията FEMM).

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се Elisabeth Morin-Chartier, от името на групата PPE, Maria Arena, от името на групата S&D, Jana Žitňanská, от името на групата ECR, Renate Weber, от името на групата ALDE, Tania González Peñas, от името на групата GUE/NGL, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, Joëlle Mélin, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Czesław Hoc и Enrique Calvet Chambon.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се Kostadinka Kuneva, Miroslavs Mitrofanovs, Angelo Ciocca, Michaela Šojdrová, Agnes Jongerius, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Anne Sander, Marita Ulvskog, Helga Stevens, Barbara Matera, Elena Gentile, Jadwiga Wiśniewska, Michael Detjen и Siôn Simon.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Caterina Chinnici, Jordi Solé, Ana Miranda и Nicola Caputo.

Изказаха се Marianne Thyssen и David Casa.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.16 от протокола от 4.4.2019 г.

(Заседанието е прекъснато в 10.34 ч. в очакване на времето за гласуване.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

4. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 11.00 ч.


5. Делегирани актове (член 105 параграф 6 от Правилника за дейността) (последващи действия)

Председателят направи следното съобщение:

—   препоръката на комисията ECON да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 28 март 2019 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251, допълващ Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, до която централните контрагенти могат да продължат да прилагат процедурите си за управление на риска спрямо някои договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент ((C(2019)02530 - 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019) беше съобщена по време на пленарното заседание вчера, сряда, 3 април 2019 г. (точка 6 от протокола от 3.4.2019 г.);

—   препоръката на комисията ECON да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 28 март 2019 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205, Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 и Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178, допълващи Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, на която задължението за клиринг поражда действие за някои видове договори (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019) беше съобщена по време на пленарното заседание вчера, сряда, 3 април 2019 г. (точка 6 от протокола от 3.4.2019 г.).

Срещу тези препоръки не бяха представени възражения в определения срок.

Следователно препоръките се считат за приети и ще се публикуват в приетите текстове на днешното заседание.


6. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, приложени към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта на Парламента.


6.1. Искане за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос [2018/2268(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Ангел Джамбазки (A8-0185/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0333)


6.2. Искане за снемане на имунитета на Ламброс Фундулис (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Ламброс Фундулис [2018/2269(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Ангел Джамбазки (A8-0183/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0334)

Изказвания

Lampros Fountoulis преди гласуването.


6.3. Искане за снемане на имунитета на Елефтериос Синадинос (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Елефтериос Синадинос [2018/2270(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Ангел Джамбазки (A8-0184/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0335)


6.4. Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза [COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Сергей Станишев (A8-0047/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“, точка 4)

Изказаха се Ashley Fox, от името на групата ECR, с искане за отлагане на гласуването в съответствие с член 190 от Правилника за дейността, и Iratxe García Pérez, срещу това искане.

С електронно гласуване (161 гласа „за“, 392 гласа „против“, 28 гласа „въздържал се“) Парламентът отхвърли искането.

Изказаха се Julie Girling, от името на група членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, с искане измененията да бъдат поставени на гласуване преди временното споразумение в съответствие с член 59, параграф 3 от Правилника за дейността, и Esteban González Pons, срещу това искане.

С електронно гласуване (230 гласа „за“, 354 гласа „против“, 25 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърли искането.

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0336)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


6.5. Насоки за политиките на заетост на държавите членки * (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките на заетост на държавите членки [COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0337)


6.6. Управление на отпадъците (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 216, параграф 2 от Правилника за дейността от Cecilia Wikström, от името на комисията PETI, относно управлението на отпадъците (2019/2557(RSP)) (B8-0231/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0338)


6.7. Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт ***I (гласуване)

Доклад относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС [COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Едно първоначално разискване беше проведено на 3 юли 2018 г. (точка 18 от протокола от 3.7.2018 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 4 юли 2018 г. (точка 9.1 от протокола от 4.7.2018 г.).
Второ разискване се проведе на 27 март 2019 г. (точка 8 от протокола от 27.3.2019 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“, точка 7)

Изказаха се Elżbieta Katarzyna Łukacijewska относно организирането на гласуването и Kosma Złotowski, от името на групата ECR, с искане за отлагане на гласуването в съответствие с член 190 от Правилника за дейността.

С електронно гласуване (290 гласа „за“, 312 гласа „против“, 21 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърли искането.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0339)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Maria Grapini относно провеждането на гласуването.

Преди гласуването на изменение 261, Председателят по въпроса за гласуване „ан блок“, Marian-Jean Marinescu, Philippe Lamberts и Richard Corbett.

С електронно гласуване (454 гласа „за“, 144 гласа „против“, 24 гласа „въздържал се“) Парламентът даде своето одобрение за гласуване „ан блок“.

Dobromir Sośnierz и Marek Jurek, преди гласуването на блок Г.


6.8. Дневно и седмично време на управление, минимални почивки по време на работа и периоди на почивка и установяване на местоположението чрез тахографи ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи [COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Едно първоначално разискване беше проведено на 3 юли 2018 г. (точка 18 от протокола от 3.7.2018 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 4 юли 2018 г. (точка 9.2 от протокола от 4.7.2018 г.).
Второ разискване беше проведено на 27 март 2019 г. (точка 8 от протокола от 27.3.2019 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0340)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Richard Sulík, преди гласуването на блок A.


6.9. Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Едно първоначално разискване беше проведено на 3 юли 2018 г. (точка 18 от протокола от 3.7.2018 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 4 юли 2018 г. (точка 9.3 от протокола от 4.7.2018 г.).
Второ разискване беше проведено на 27 март 2019 г. (точка 8 от протокола от 27.3.2019 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0341)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Tomáš Zdechovský, преди гласуването на блок A.


6.10. Общи правила за вътрешния пазар на природен газ ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/73/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“, точка 10)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0342)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


6.11. Европейски фонд за морско дело и рибарство ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0343)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


6.12. Многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Clara Aguilera (A8-0005/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“, точка 12)

Гласуването относно решението за започване на междуинституционални преговори се проведе на 17 януари 2019 г. (точка 10.7 от протокола от 17.1.2019 г.).

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0344)

СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0344)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Sandra Kalniete.


6.13. Повишаване на сигурността на личните карти и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно повишаване на сигурността на личните карти на гражданите на Съюза и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства, които упражняват правото си на свободно движение [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“, точка 13)

Изказаха се Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, с искане измененията да бъдат поставени на гласуване преди временното споразумение в съответствие с член 59, параграф 3 от Правилника за дейността, и Gérard Deprez (докладчик), срещу това искане.

С поименно гласуване (271 гласа „за“, 312 гласа „против“, 39 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0345)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


6.14. Управление на безопасността на пътните инфраструктури ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“, точка 14)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0346)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


6.15. Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0347)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


6.16. Равновесие между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: David Casa (A8-0270/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“, точка 16)

Изказаха се Tania González Peñas, от името на групата GUE/NGL, с искане измененията да бъдат поставени на гласуване преди временното споразумение в съответствие с член 59, параграф 3 от Правилника за дейността, и David Casa (докладчик), срещу това искане.

С поименно гласуване (126 гласа „за“, 470 гласа „против“, 18 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0348)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


6.17. Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки [COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)] - Комисия по бюджети - Комисия по бюджетен контрол. Докладчици: Eider Gardiazabal Rubial и Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“, точка 17)

Разискването се състоя на 16 януари 2019 г. (точка 29 от протокола от 16.1.2019 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 17 януари 2019 г. (точка 10.8 от протокола от 17.1.2019 г.).

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЪРВОТО ЧЕТЕНЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0349)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


6.18. Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“, точка 18)

Разискването се състоя на 15 януари 2019 г. (точка 20 от протокола от 15.1.2019 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 16 януари 2019 г. (точка 12.7 от протокола от 16.1.2019 г.).

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЪРВОТО ЧЕТЕНЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0350)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


6.19. Компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки (преработен текст) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“, точка 19)

Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 13 февруари 2019 г. (точка 8.3 от протокола от 13.2.2019 г.).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P8_TA(2019)0351)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


6.20. Повторна употреба на информацията в обществения сектор ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (преработен текст) [COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“, точка 20)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0352)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


6.21. Многогодишен план за възстановяване на запаса от риба меч в Средиземно море ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на запаса от риба меч в Средиземно море и за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006 и (ЕС) 2017/2107 [COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Marco Affronte (A8-0389/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“, точка 21)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0353)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


6.22. Минимално ниво на обучение на морските лица ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/106/ЕО относно минималното ниво на обучение на морските лица и за отмяна на Директива 2005/45/ЕО [COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“, точка 22)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0354)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


6.23. Адаптиране на равнището на годишното предварително финансиране за периода 2021—2023 г. ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 за адаптиране на равнището на годишното предварително финансиране за периода 2021—2023 г. [COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“, точка 23)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0355)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


6.24. Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 по отношение на правилата, които се прилагат за временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“, точка 24)

Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 29 ноември 2018 г. (точка 8.7 от протокола от 29.11.2018 г.).

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЪРВОТО ЧЕТЕНЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0356)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Tanja Fajon (докладчик).


6.25. Искане за становище на Съда на ЕС във връзка с присъединяването на ЕС към Конвенцията за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 108, параграф 6 от Правилника за дейността от Claude Moraes и Vilija Blinkevičiūtė, от името на комисията LIBE и от името на комисията FEMM, с искане за становище на Съда на Европейския съюз относно съвместимостта с Договорите на предложенията за присъединяване на Европейския съюз към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие и относно процедурата за това присъединяване (2019/2678(RSP)) (B8-0232/2019)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0357)


6.26. Данъчно третиране на пенсионни продукти, включително на общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване (гласуване)

Доклад относно данъчното третиране на пенсионни продукти, включително на общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване [2018/2002(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“, точка 26)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0358)


7. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Ангел Джамбазки, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins и Daniel Hannan

Доклад Wim van de Camp - A8-0205/2018
Ангел Джамбазки, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins и Stanislav Polčák

Доклад Ismail Ertug - A8-0204/2018
Ангел Джамбазки, Michaela Šojdrová, Rupert Matthews и Stanislav Polčák

Доклад Jerzy Buzek - A8-0143/2018
Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák и Seán Kelly

Доклад Gabriel Mato - A8-0176/2019
Dobromir Sośnierz и Seán Kelly

Доклад Gérard Deprez - A8-0436/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil и Seán Kelly

Доклад Daniela Aiuto - A8-0008/2019
Rupert Matthews и Alex Mayer

Доклад Sophia in 't Veld - A8-0278/2018
Xabier Benito Ziluaga, Bogdan Andrzej Zdrojewski и Jiří Pospíšil

Доклад Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Danuta Jazłowiecka.


8. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на Парламента - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания).

Електронната версия се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


9. Решения относно някои документи

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия JURI

- Адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз - част II (COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: JURI
подпомагащи: ECON, ENVI, TRAN, AGRI, JURI (член 39 от Правилника за дейността)

- Адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз - част I (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: JURI
подпомагащи: DEVE, INTA, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, FEMM, JURI (член 39 от Правилника за дейността)


10. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от други институции

- Предложение за решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Ирландия (07290/2019 - C8-0154/2019 - 2019/0806(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

2) от членове на Парламента

- Piernicola Pedicini. Предложение за резолюция относно подкрепата от ЕС и държавите членки на 72-рото пленарно заседание на СЗО за резолюция, озаглавена „Повишаване на прозрачността на пазарите на лекарства, ваксини и други технологии, свързани със здравето“ (B8-0211/2019)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно подпомагането на италианския сектор на птицевъдството (B8-0213/2019)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI


11. Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове

В съответствие с член 192, параграф 3 от Правилника за дейността протоколът от настоящото заседание и протоколът от заседанието снощи ще бъдат представени за одобрението на Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента текстовете, приети по време на настоящата сесия, ще бъдат предадени на получателите им.


12. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 15 до 18 април 2019 г.


13. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 12.53 ч.


14. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle

Antonio Tajani

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов Асим, Adinolfi Isabella, Affronte Marco, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Али Неджми, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Бареков Николай, Bashir Amjad, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Boylan Lynn, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Christensen Ole, Christoforou Lefteris, Chrysogonos Kostas, Ciocca Angelo, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Collins Jane, Colombier Jacques, Comi Lara, Corazza Bildt Anna Maria, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Drăghici Damian, Durand Pascal, Джамбазки Ангел, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Flack John, Flanagan Luke Ming, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gasbarra Enrico, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Gräzin Igor, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Guteland Jytte, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Händel Thomas, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Henkel Hans-Olaf, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hölvényi György, Hookem Mike, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Хюсменова Филиз, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jáuregui Atondo Ramón, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kadenbach Karin, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Курумбашев Петър, Ковачев Андрей, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyllönen Merja, Kyrkos Miltiadis, Кючюк Илхан, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Łybacka Krystyna, McAllister David, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Малинов Светослав Христов, Mamikins Andrejs, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Marcellesi Florent, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Михайлова Искра, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Muselier Renaud, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Неков Момчил, Nica Dan, Nicholson James, Nicolai Norica, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, Ní Riada Liadh, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Новаков Андрей, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Panzeri Pier Antonio, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Patriciello Aldo, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Пирински Георги, Pitera Julia, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Радев Емил, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Sakorafa Sofia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Spyraki Maria, Staes Bart, Станишев Сергей, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Sylikiotis Neoklis, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Terricabras Josep-Maria, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Trüpel Helga, Ujhelyi István, Ulvskog Marita, Ungureanu Traian, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Уручев Владимир, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Waitz Thomas, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Винтер Бабет, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zahradil Jan, Zala Boris, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Извинени:

Bours Louise, Crowley Brian, Deva Nirj, Le Pen Jean-Marie, Maltese Curzio, Morvai Krisztina, Mussolini Alessandra, Ponga Maurice, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Torres Martínez Estefanía, Żółtek Stanisław

Последно осъвременяване: 15 януари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност