Indeks 
Protokol
PDF 277kWORD 72k
Torsdag den 4. april 2019 - Bruxelles
1.Åbning af mødet
 2.Paneuropæisk personligt pensionsprodukt ***I (forhandling)
 3.Balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner ***I (forhandling)
 4.Genoptagelse af mødet
 5.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6) (opfølgning)
 6.Afstemningstid
  6.1.Anmodning om ophævelse af Georgios Epitideios' immunitet (afstemning)
  6.2.Anmodning om ophævelse af Lampros Fountoulis' immunitet (afstemning)
  6.3.Anmodning om ophævelse af Eleftherios Synadinos' immunitet (afstemning)
  6.4.Listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af EU ***I (afstemning)
  6.5.Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker * (afstemning)
  6.6.Affaldshåndtering (afstemning)
  6.7.Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren ***I (afstemning)
  6.8.Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer ***I (afstemning)
  6.9.Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren ***I (afstemning)
  6.10.Fælles regler for det indre marked for naturgas ***I (afstemning)
  6.11.Den Europæiske Hav- og Fiskerifond ***I (afstemning)
  6.12.En flerårig plan for fiskeriet, der udnytter demersale bestande i det vestlige Middelhav ***I (afstemning)
  6.13.Styrkelse af sikkerheden ved unionsborgeres identitetskort og ved opholdsdokumenter, der udstedes til unionsborgere ***I (afstemning)
  6.14.Forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed ***I (afstemning)
  6.15.Paneuropæisk personligt pensionsprodukt ***I (afstemning)
  6.16.Balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner ***I (afstemning)
  6.17.Beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet ***I (afstemning)
  6.18.Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) ***I (afstemning)
  6.19.Digitalisering af registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (omarbejdning) ***I (afstemning)
  6.20.Videreanvendelse af den offentlige sektors informationer ***I (afstemning)
  6.21.En flerårig genopretningsplan for sværdfisk i Middelhavet ***I (afstemning)
  6.22.Minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv ***I (afstemning)
  6.23.Justering af den årlige forfinansiering for årene 2021 til 2023 ***I (afstemning)
  6.24.Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser ***I (afstemning)
  6.25.Indhentning af Domstolens udtalelse vedrørende EU's tiltrædelse af konventionen til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (afstemning)
  6.26.Den skattemæssige behandling af personlige pensionsprodukter, herunder det paneuropæiske personlige pensionsprodukt (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 10.Modtagne dokumenter
 11.Godkendelse af protokollerne fra denne mødeperiode og fremsendelse af vedtagne tekster
 12.Tidspunkt for næste mødeperiode
 13.Hævelse af mødet
 14.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.30.


2. Paneuropæisk personligt pensionsprodukt ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

Sophia in 't Veld forelagde betænkningen.

Taler: Jyrki Katainen (næstformand i Kommissionen).

Talere: Heinz K. Becker (ordfører for udtalelse fra EMPL), Birgit Collin-Langen (ordfører for udtalelse fra IMCO), Brian Hayes for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sven Giegold, Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen, Bernd Lucke for ECR-Gruppen, Enrique Calvet Chambon for ALDE-Gruppen, Martin Schirdewan for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Auke Zijlstra for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Jiří Pospíšil, Maria Arena, Jasenko Selimovic, Paloma López Bermejo, Sven Giegold, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Arena, Eleftherios Synadinos, Brando Benifei, Caroline Nagtegaal, Miguel Urbán Crespo, Ana Miranda og Paul Tang.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: António Marinho e Pinto, Kostadinka Kuneva og Maria Lidia Senra Rodríguez.

Talere: Jyrki Katainen og Sophia in 't Veld.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.15 i protokollen af 4.4.2019.


3. Balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner og om ophævelse af Rådets direktiv 2010/18/EU [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: David Casa (A8-0270/2018)

David Casa forelagde betænkningen.

Taler: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (ordfører for udtalelse fra FEMM).

Taler: Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Talere: Elisabeth Morin-Chartier for PPE-Gruppen, Maria Arena for S&D-Gruppen, Jana Žitňanská for ECR-Gruppen, Renate Weber for ALDE-Gruppen, Tania González Peñas for GUE/NGL-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Tiziana Beghin for EFDD-Gruppen, Joëlle Mélin for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Czesław Hoc og Enrique Calvet Chambon.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere: Kostadinka Kuneva, Miroslavs Mitrofanovs, Angelo Ciocca, Michaela Šojdrová, Agnes Jongerius, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Anne Sander, Marita Ulvskog, Helga Stevens, Barbara Matera, Elena Gentile, Jadwiga Wiśniewska, Michael Detjen og Siôn Simon.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Caterina Chinnici, Jordi Solé, Ana Miranda og Nicola Caputo.

Talere: Marianne Thyssen og David Casa.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.16 i protokollen af 4.4.2019.

(Mødet udsat kl. 10.34 i afventning af afstemningstiden).


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

4. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 11.00.


5. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6) (opfølgning)

Formanden kom med følgende meddelelse:

—   henstillingen fra ECON om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 28. marts 2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/2251 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår den dato, indtil hvilken modparterne fortsat kan anvende deres risikostyringsprocedurer for visse OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart ((C(2019)02530; 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019) var blevet meddelt på plenarmødet den foregående dag, onsdag den 3. april 2019 (punkt 6 i protokollen af 3.4.2019)

—   henstillingen fra ECON om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 28. marts 2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592 og delegeret forordning (EU) 2016/1178 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår den dato, på hvilken clearingforpligtelsen træder i kraft for visse aftaletyper (C(2019)02533; 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019) var blevet meddelt på plenarmødet den foregående dag, onsdag den 3. april 2019 (punkt 6 i protokollen af 3.4.2019).

Der var ikke gjort indsigelse mod disse henstillinger inden for den fastsatte frist.

Henstillingerne blev således anset for vedtaget, og afgørelserne ville blive offentliggjort i de vedtagne tekster fra dagens møde.


6. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Parlamentets websted.


6.1. Anmodning om ophævelse af Georgios Epitideios' immunitet (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Georgios Epitideios' immunitet [2018/2268(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0333)


6.2. Anmodning om ophævelse af Lampros Fountoulis' immunitet (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Lampros Fountoulis' immunitet [2018/2269(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0334)

Indlæg

Lampros Fountoulis inden afstemningen.


6.3. Anmodning om ophævelse af Eleftherios Synadinos' immunitet (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Eleftherios Synadinos' immunitet [2018/2270(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0335)


6.4. Listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af EU ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen [COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Sergei Stanishev (A8-0047/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

Talere: Ashley Fox for ECR-Gruppen, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 190 anmodede om udsættelse af afstemningen, og Iratxe García Pérez, der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (161 for, 392 imod, 28 hverken/eller).

Talere: Julie Girling på vegne af et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, for at anmode om, at ændringsforslagene i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 3, blev sat under afstemning inden den foreløbige aftale, og Esteban González Pons, der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (230 for, 354 imod, 25 hverken/eller).

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0336)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


6.5. Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker * (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker [COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0337)


6.6. Affaldshåndtering (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 216, stk. 2, af Cecilia Wikström, for PETI, om affaldshåndtering (2019/2557(RSP)) (B8-0231/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0338)


6.7. Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/22/EF for så vidt angår håndhævelseskravene og om fastsættelse af særlige regler med hensyn til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om udstationering af førere i vejtransportsektoren [COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

En indledende drøftelse havde fundet sted den 3. juli 2018 (punkt 18 i protokollen af 3.7.2018).
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den 4. juli 2018 (punkt 9.1 i protokollen af 4.7.2018).
Der var blevet afholdt en anden forhandling den 27. marts 2019 (punkt 8 i protokollen af 27.3.2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

Talere:: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska om tilrettelæggelsen af afstemningen og Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, for at anmode om udsættelse af afstemningen i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 190.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (290 for, 312 imod, 21 hverken/eller).

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0339)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indlæg

Maria Grapini om afviklingen af afstemningen.

Inden afstemningen om ændringsforslag 261, formanden om spørgsmålet om afstemning under ét, Marian-Jean Marinescu, Philippe Lamberts og Richard Corbett.

Parlamentet gav ved VE (454 for, 144 imod, 24 hverken/eller) sit samtykke til afstemning under ét.

Dobromir Sośnierz og Marek Jurek inden afstemningen om blok D.


6.8. Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af takografer [COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

En indledende drøftelse havde fundet sted den 3. juli 2018 (punkt 18 i protokollen af 3.7.2018).
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den 4. juli 2018 (punkt 9.2 i protokollen af 4.7.2018).
En anden forhandling havde fundet sted den 27. marts 2019 (punkt 8 i protokollen af 27.3.2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0340)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indlæg

Richard Sulík inden afstemningen om blok A.


6.9. Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009 og forordning (EF) nr. 1072/2009 med henblik på at tilpasse dem til udviklingen i sektoren [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

En indledende drøftelse havde fundet sted den 3. juli 2018 (punkt 18 i protokollen af 3.7.2018).
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den 4. juli 2018 (punkt 9.3 i protokollen af 4.7.2018).
En anden forhandling havde fundet sted den 27. marts 2019 (punkt 8 i protokollen af 27.3.2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0341)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indlæg

Tomáš Zdechovský inden afstemningen om blok A.


6.10. Fælles regler for det indre marked for naturgas ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/73/EF om fælles regler for det indre marked for naturgas [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0342)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


6.11. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Hav-og Fiskerifond og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0343)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


6.12. En flerårig plan for fiskeriet, der udnytter demersale bestande i det vestlige Middelhav ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for fiskeriet, der udnytter demersale bestande i det vestlige Middelhav [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

Afstemningen om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger havde fundet sted den 17. januar 2019 (punkt 10.7 i protokollen af 17.1.2019).

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0344)

FÆLLES ERKLÆRING

Godkendt (P8_TA(2019)0344)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indlæg

Sandra Kalniete.


6.13. Styrkelse af sikkerheden ved unionsborgeres identitetskort og ved opholdsdokumenter, der udstedes til unionsborgere ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om styrkelse af sikkerheden ved unionsborgeres identitetskort og ved opholdsdokumenter, der udstedes til unionsborgere og deres familiemedlemmer, som udøver deres ret til fri bevægelighed [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

Talere: Cornelia Ernst, for GUE/NGL-Gruppen, der anmodede om at ændringsforslagene i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 3, blev sat under afstemning før den foreløbige aftale, og Gérard Deprez (ordfører), der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (271 for, 312 imod, 39 hverken/eller).

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0345)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


6.14. Forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/96/EF om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0346)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


6.15. Paneuropæisk personligt pensionsprodukt ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0347)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


6.16. Balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner og om ophævelse af Rådets direktiv 2010/18/EU [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: David Casa (A8-0270/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

Talere: Tania González Peñas, for GUE/NGL-Gruppen, der anmodede om, at ændringsforslagene i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 3, blev sat under afstemning før den foreløbige aftale, og David Casa (ordfører), der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (126 for, 470 imod, 18 hverken/eller).

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0348)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


6.17. Beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet [COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)] - Budgetudvalget - Budgetkontroludvalget. Ordførere: Eider Gardiazabal Rubial og Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

Forhandlingen fandt sted den 16. januar 2019 (punkt 29 i protokollen af 16.1.2019).
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den 17. januar 2019 (punkt 10.8 i protokollen af 17.1.2019).

AFSLUTNING AF FØRSTEBEHANDLINGEN

Godkendt (P8_TA(2019)0349)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


6.18. Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

Forhandlingen fandt sted den 15. januar 2019 (punkt 20 i protokollen af 15.1.2019).
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den16. januar 2019 (punkt 12.7 i protokollen af 16.1.2019).

AFSLUTNING AF FØRSTEBEHANDLINGEN

Godkendt (P8_TA(2019)0350)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


6.19. Digitalisering af registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (omarbejdning) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om digitalisering af registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (omarbejdning) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den 13. februar 2019 (punkt 8.3 i protokollen af 13.2.2019).

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0351)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


6.20. Videreanvendelse af den offentlige sektors informationer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (omarbejdning) [COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0352)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


6.21. En flerårig genopretningsplan for sværdfisk i Middelhavet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig genopretningsplan for sværdfisk i Middelhavet og om ændring af forordning (EF) nr. 1967/2006 og forordning (EU) 2017/2107 [COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Marco Affronte (A8-0389/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0353)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


6.22. Minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/106/EF om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv og ophævelse af direktiv 2005/45/EF [COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0354)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


6.23. Justering af den årlige forfinansiering for årene 2021 til 2023 ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår justering af den årlige forfinansiering for årene 2021 til 2023 [COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0355)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


6.24. Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/399 for så vidt angår reglerne for midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den 29. november 2018 (punkt 8.7 i protokollen af 29.11.2018)

AFSLUTNING AF FØRSTEBEHANDLINGEN

Godkendt (P8_TA(2019)0356)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indlæg

Tanja Fajon (ordfører).


6.25. Indhentning af Domstolens udtalelse vedrørende EU's tiltrædelse af konventionen til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenen artikel 108, stk. 6, af Claude Moraes og Vilija Blinkevičiūtė, for LIBE og for FEMM, om indhentning af Domstolens udtalelse om foreneligheden med traktaterne af Den Europæiske Unions tiltrædelse af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet og om proceduren for denne tiltrædelse (2019/2678(RSP)) (B8-0232/2019)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0357)


6.26. Den skattemæssige behandling af personlige pensionsprodukter, herunder det paneuropæiske personlige pensionsprodukt (afstemning)

Betænkning om den skattemæssige behandling af personlige pensionsprodukter, herunder det paneuropæiske personlige pensionsprodukt [2018/2002(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 26)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0358)


7. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins og Daniel Hannan

Betænkning: Wim van de Camp - A8-0205/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins og Stanislav Polčák

Betænkning: Ismail Ertug - A8-0204/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Rupert Matthews og Stanislav Polčák

Betænkning: Jerzy Buzek - A8-0143/2018
Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák og Seán Kelly

Betænkning: Gabriel Mato - A8-0176/2019
Dobromir Sośnierz og Seán Kelly

Betænkning: Gérard Deprez - A8-0436/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil og Seán Kelly

Betænkning: Daniela Aiuto - A8-0008/2019
Rupert Matthews og Alex Mayer

Betænkning: Sophia in 't Veld - A8-0278/2018
Xabier Benito Ziluaga, Bogdan Andrzej Zdrojewski og Jiří Pospíšil

Betænkning: Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Danuta Jazłowiecka.


8. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Parlamentets hjemmeside under ”Plenarmøder”, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb).

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


9. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

JURI

- Tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsprocedure med kontrol, til artikel 290 og 291 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde - Del II (COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD))
henvist til kor. udv. JURI
rådg.udv.: ECON, ENVI, TRAN, AGRI, JURI (forretningsordenens artikel 39)

- Tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde - Del I (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD))
henvist til kor. udv. JURI
rådg.udv.: DEVE, INTA, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, FEMM, JURI (forretningsordenens artikel 39)


10. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra andre institutioner

- Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om Irlands elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre (07290/2019 - C8-0154/2019 - 2019/0806(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

2) fra medlemmerne

- Piernicola Pedicini. Forslag til beslutning om EU's og medlemsstaternes støtte på WHO's 72. plenarmøde til en resolution om forbedring af gennemsigtigheden af markeder for lægemidler, vacciner og andre sundhedsrelaterede teknologier (B8-0211/2019)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om støtte til den italienske fjerkræsektor (B8-0213/2019)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI


11. Godkendelse af protokollerne fra denne mødeperiode og fremsendelse af vedtagne tekster

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 3, ville protokollen fra dette møde såvel som protokollen fra gårsdagens møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


12. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 15. april 2019 - 18. april 2019.


13. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 12.53.


14. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nart, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Bours, Crowley, Deva, Le Pen, Maltese, Morvai, Mussolini, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez, Żółtek

Seneste opdatering: 25. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik