Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 301kWORD 82k
Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 - Βρυξέλλες
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος ***I (συζήτηση)
 3.Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές ***I (συζήτηση)
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Επιτήδειου (ψηφοφορία)
  
6.2.Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Λάμπρου Φουντούλη (ψηφοφορία)
  
6.3.Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Ελευθέριου Συναδινού (ψηφοφορία)
  
6.4.Κατάλογος των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ ***I (ψηφοφορία)
  
6.5.Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών * (ψηφοφορία)
  
6.6.Διαχείριση αποβλήτων (ψηφοφορία)
  
6.7.Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών ***I (ψηφοφορία)
  
6.8.Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα, περίοδοι ανάπαυσης και εντοπισμός μέσω ταχογράφων ***I (ψηφοφορία)
  
6.9.Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών ***I (ψηφοφορία)
  
6.10.Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου ***I (ψηφοφορία)
  
6.11.Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ***I (ψηφοφορία)
  
6.12.Πολυετές σχέδιο για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα ***I (ψηφοφορία)
  
6.13.Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης ***I (ψηφοφορία)
  
6.14.Διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών ***I (ψηφοφορία)
  
6.15.Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος ***I (ψηφοφορία)
  
6.16.Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές ***I (ψηφοφορία)
  
6.17.Προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη ***I (ψηφοφορία)
  
6.18.Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) ***I (ψηφοφορία)
  
6.19.Εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των αγαθών που υπόκεινται σε φόρους κατανάλωσης ***I (ψηφοφορία)
  
6.20.Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα ***I (ψηφοφορία)
  
6.21.Πολυετές σχέδιο αποκατάστασης για τον ξιφία της Μεσογείου ***I (ψηφοφορία)
  
6.22.Ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών ***I (ψηφοφορία)
  
6.23.Προσαρμογή της ετήσιας προχρηματοδότησης για τα έτη 2021 έως 2023 ***I (ψηφοφορία)
  
6.24.Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα ***I (ψηφοφορία)
  
6.25.Αίτηση για έκδοση γνώμης του Δικαστηρίου σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (ψηφοφορία)
  
6.26.Φορολογική μεταχείριση συνταξιοδοτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 10.Κατάθεση εγγράφων
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 12.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 13.Λήξη της συνεδρίασης
 14.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyne GEBHARDT
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.30.


2. Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

Η Sophia in 't Veld παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Heinz K. Becker, (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Birgit Collin-Langen (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Brian Hayes, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Sven Giegold, Liisa Jaakonsaari, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Lucke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Enrique Calvet Chambon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Auke Zijlstra, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Jiří Pospíšil, Maria Arena, Jasenko Selimovic, Paloma López Bermejo, Sven Giegold, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Arena, Ελευθέριος Συναδινός, Brando Benifei, Caroline Nagtegaal, Miguel Urbán Crespo, Ana Miranda και Paul Tang.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι António Marinho e Pinto, Κωνσταντίνα Κούνεβα και Maria Lidia Senra Rodríguez.

Παρεμβαίνουν οι Jyrki Katainen και Sophia in 't Veld.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.4.2019.


3. Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: David Casa (A8-0270/2018)

Ο David Casa παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM).

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Elisabeth Morin-Chartier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tania González Peñas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Czesław Hoc και Enrique Calvet Chambon.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Κωνσταντίνα Κούνεβα, Miroslavs Mitrofanovs, Angelo Ciocca, Michaela Šojdrová, Agnes Jongerius, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Anne Sander, Marita Ulvskog, Helga Stevens, Barbara Matera, Elena Gentile, Jadwiga Wiśniewska, Michael Detjen και Siôn Simon.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Caterina Chinnici, Jordi Solé, Ana Miranda και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και David Casa.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.4.2019.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά στις 10.34 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών).


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

4. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 11.00.


5. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ακόλουθη ανακοίνωση:

—   η σύσταση της επιτροπής ECON περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 28ης Μαρτίου 2019 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/2251 που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ημερομηνία έως την οποία επιτρέπεται να εξακολουθήσουν οι αντισυμβαλλόμενοι να εφαρμόζουν τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου τους για ορισμένες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ((C(2019)02530 ; 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019) ανακοινώθηκε στην ολομέλεια χθες, Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.4.2019);

—   η σύσταση της επιτροπής ECON Περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 28ης Μαρτίου 2019 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2205, του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/592 και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1178 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης για ορισμένα είδη συμβάσεων (C(2019)02533 ; 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019) ανακοινώθηκε στην ολομέλεια χθες, Τετάρτη 3 Απριλίου (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.4.2019).

Δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις επί των συστάσεων εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

Κατά συνέπεια, οι συστάσεις αυτές λογίζονται ως εγκριθείσες και θα δημοσιευθούν στα Κείμενα που Εγκρίθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση.


6. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


6.1. Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Επιτήδειου (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Επιτήδειου [2018/2268(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0333)


6.2. Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Λάμπρου Φουντούλη (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Λάμπρου Φουντούλη [2018/2269(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0334)

Παρεμβάσεις

Ο Λάμπρος Φουντούλης πριν από την ψηφοφορία.


6.3. Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Ελευθέριου Συναδινού (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Ελευθέριου Συναδινού [2018/2270(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0335)


6.4. Κατάλογος των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση [COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Sergei Stanishev (A8-0047/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 4)

Παρεμβαίνουν οι Ashley Fox, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος ζητεί αναβολή της ψηφοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 190 του Κανονισμού, και Iratxe García Pérez κατά του αιτήματος.

Με ΗΨ (161 υπέρ, 392 κατά, 28 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Παρεμβαίνουν η Julie Girling εξ ονόματος βουλευτών ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο, η οποία ζητεί οι τροπολογίες να τεθούν σε ψηφοφορία πριν από την προσωρινή συμφωνία, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 3 του Κανονισμού, και ο Esteban González Pons κατά του αιτήματος.

Με ΗΨ (230 υπέρ, 354 κατά, 25 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0336)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.


6.5. Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών [COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0337)


6.6. Διαχείριση αποβλήτων (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος, η οποία κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 216 παράγραφος 2 του Κανονισμού από τη Cecilia Wikström, εξ ονόματος της επιτροπής PETI, σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων (2019/2557(RSP)) (B8-0231/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0338)


6.7. Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής και τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών [COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Μία πρώτη συζήτηση διεξάχθηκε στις 3 Ιουλίου 2018 (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2018).
Το ζήτημα παραπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού, για διοργανικές διαπραγματεύσεις, στις 4 Ιουλίου 2018 (σημείο 9.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2018).
Μια δεύτερη συζήτηση πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου 2019 (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.3.2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 7)

Παρεμβαίνουν οι Elżbieta Katarzyna Łukacijewska σχετικά με τη διοργάνωση της ψηφοφορίας και Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος ζητεί αναβολή της ψηφοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 190 του Κανονισμού.

Με ΗΨ (290 υπέρ, 312 κατά, 21 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0339)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Παρεμβάσεις

Η Maria Grapini σχετικά με τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 261, ο Πρόεδρος σχετικά με το θέμα της ψηφοφορίας εν συνόλω, ο Marian-Jean Marinescu, ο Philippe Lamberts, και ο Richard Corbett.

Με ΗΨ (454 υπέρ, 144 κατά, 24 αποχές), το Σώμα δίνει τη συγκατάθεσή του ώστε να πραγματοποιηθεί ψηφοφορία εν συνόλω.

Οι Dobromir Sośnierz και Marek Jurek, πριν από την ψηφοφορία σχετικά με το σύνολο Δ.


6.8. Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα, περίοδοι ανάπαυσης και εντοπισμός μέσω ταχογράφων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων [COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Μία πρώτη συζήτηση διεξάχθηκε στις 3 Ιουλίου 2018 (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2018).
Το ζήτημα παραπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού, για διοργανικές διαπραγματεύσεις, στις 4 Ιουλίου 2018 (σημείο 9.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2018).
Μια δεύτερη συζήτηση πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου 2019 (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.3.2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0340)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Παρεμβάσεις

Ο Richard Sulík, πριν από την ψηφοφορία σχετικά με το σύνολο A.


6.9. Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 με στόχο την προσαρμογή τους στις εξελίξεις στον κλάδο [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Μία πρώτη συζήτηση διεξάχθηκε στις 3 Ιουλίου 2018 (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2018).
Το ζήτημα παραπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού, για διοργανικές διαπραγματεύσεις, στις 4 Ιουλίου 2018 (σημείο 9.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2018).
Μια δεύτερη συζήτηση πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου 2019 (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.3.2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0341)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Παρεμβάσεις

Ο Tomáš Zdechovský, πριν από την ψηφοφορία σχετικά με το σύνολο A.


6.10. Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 10)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0342)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.


6.11. Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0343)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.


6.12. Πολυετές σχέδιο για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Clara Aguilera (A8-0005/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 12)

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις διεξάχθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2019 (σημείο 10.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2019).

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0344)

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0344)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Παρεμβάσεις

Η Sandra Kalniete.


6.13. Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας των πολιτών της Ένωσης και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους που ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 13)

Παρεμβαίνουν η Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία ζητεί οι τροπολογίες να τεθούν σε ψηφοφορία πριν από την προσωρινή συμφωνία, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 3 του Κανονισμού, και ο Gérard Deprez (εισηγητής), κατά του αιτήματος.

Με ΟΚ (271 υπέρ, 312 κατά, 39 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0345)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.


6.14. Διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/96/EΚ για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 14)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0346)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.


6.15. Θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0347)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.


6.16. Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: David Casa (A8-0270/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 16)

Παρεμβαίνουν η Tania González Peñas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία ζητεί οι τροπολογίες να τεθούν σε ψηφοφορία πριν από την προσωρινή συμφωνία, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 3 του Κανονισμού, και ο David Casa (εισηγητής), κατά του αιτήματος.

Με ΟΚ (126 υπέρ, 470 κατά, 18 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0348)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.


6.17. Προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη [COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Συνεισηγητές: Eider Gardiazabal Rubial και Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 17)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 16 Ιανουαρίου 2019 (σημείο 29 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2019).
Το ζήτημα παραπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού, για διοργανικές διαπραγματεύσεις, στις 17 Ιανουαρίου 2019 (σημείο 10.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2019).

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0349)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.


6.18. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 18)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 15 Ιανουαρίου 2019 (σημείο 20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.1.2019).
Το ζήτημα παραπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού, για διοργανικές διαπραγματεύσεις, στις 16 Ιανουαρίου 2019 (σημείο 12.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2019).

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0350)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.


6.19. Εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των αγαθών που υπόκεινται σε φόρους κατανάλωσης ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (αναδιατύπωση) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 19)

Το ζήτημα παραπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού, για διοργανικές διαπραγματεύσεις, στις 13 Φεβρουαρίου 2019 (σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.2.2019).

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0351)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.


6.20. Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (αναδιατύπωση) [COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Νεοκλής Συλικιώτης (A8-0438/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 20)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0352)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.


6.21. Πολυετές σχέδιο αποκατάστασης για τον ξιφία της Μεσογείου ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πολυετές σχέδιο αποκατάστασης για τον ξιφία της Μεσογείου και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 και (ΕΕ) 2017/2107 [COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Marco Affronte (A8-0389/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 21)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0353)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.


6.22. Ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2008/106/ΕΚ για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και την κατάργηση της οδηγίας 2005/45/ΕΚ [COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 22)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0354)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.


6.23. Προσαρμογή της ετήσιας προχρηματοδότησης για τα έτη 2021 έως 2023 ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά την προσαρμογή της ετήσιας προχρηματοδότησης για τα έτη 2021 έως 2023 [COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 23)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0355)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.


6.24. Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 όσον αφορά τους κανόνες που εφαρμόζονται για την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 24)

Το ζήτημα παραπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού, για διοργανικές διαπραγματεύσεις, στις 29 Νοεμβρίου 2018 (σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.11.2018)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0356)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Παρεμβάσεις

Tanja Fajon (εισηγήτρια).


6.25. Αίτηση για έκδοση γνώμης του Δικαστηρίου σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος η οποία κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 6 του Κανονισμού, από τον Claude Moraes και Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της επιτροπής LIBE και εξ ονόματος της επιτροπής FEMM, με το οποίο ζητείται η γνώμη του Δικαστηρίου αναφορικά με τη συμβατότητα με τις Συνθήκες των προτάσεων σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και αναφορικά με τη διαδικασία της εν λόγω προσχώρησης (2019/2678(RSP)) (B8-0232/2019)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0357)


6.26. Φορολογική μεταχείριση συνταξιοδοτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση συνταξιοδοτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος [2018/2002(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 26)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0358)


7. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins και Daniel Hannan

Έκθεση Wim van de Camp - A8-0205/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins και Stanislav Polčák

Έκθεση Ismail Ertug - A8-0204/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Rupert Matthews και Stanislav Polčák

Έκθεση Jerzy Buzek - A8-0143/2018
Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák και Seán Kelly

Έκθεση Gabriel Mato - A8-0176/2019
Dobromir Sośnierz και Seán Kelly

Έκθεση Gérard Deprez - A8-0436/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil και Seán Kelly

Έκθεση Daniela Aiuto - A8-0008/2019
Rupert Matthews και Alex Mayer

Έκθεση Sophia in 't Veld - A8-0278/2018
Xabier Benito Ziluaga, Bogdan Andrzej Zdrojewski και Jiří Pospíšil

Έκθεση Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Danuta Jazłowiecka.


8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου (Europarl), "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση).

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


9. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή JURI

- Προσαρμογή ορισμένων νομικών πράξεων που προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - μέρος ΙΙ (COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: JURI
γνωμοδότηση: ECON, ENVI, TRAN, AGRI, JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού)

- Προσαρμογή ορισμένων νομικών πράξεων που προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - μέρος Ι (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: JURI
γνωμοδότηση: DEVE, INTA, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, FEMM, JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού)


10. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από άλλα θεσμικά όργανα

- Πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Ιρλανδία (07290/2019 - C8-0154/2019 - 2019/0806(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

2) από τους βουλευτές

- Piernicola Pedicini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υποστήριξη, από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, κατά την 72η συνεδρίαση της ολομέλειας του ΠΟΥ, ψηφίσματος με τίτλο «Βελτίωση της διαφάνειας στις αγορές φαρμάκων, εμβολίων και άλλων τεχνολογιών υγείας» (B8-0211/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη στήριξη του πτηνοτροφικού τομέα της Ιταλίας (B8-0213/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI


11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 3 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της τρέχουσας συνεδρίασης και τα Συνοπτικά Πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν κατά την τρέχουσα σύνοδο ολομέλειας θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


12. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 15 Απριλίου 2019 έως τις 18 Απριλίου 2019.


13. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 12.53.


14. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Affronte Marco, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Barekov Nikolay, Bashir Amjad, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Boylan Lynn, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Christensen Ole, Χριστοφόρου Λευτέρης, Χρυσόγονος Κώστας, Ciocca Angelo, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Collins Jane, Colombier Jacques, Comi Lara, Corazza Bildt Anna Maria, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Drăghici Damian, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Επιτήδειος Γεώργιος, Erdős Norbert, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Flack John, Flanagan Luke Ming, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Φουντούλης Λάμπρος, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gasbarra Enrico, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Γραμματικάκης Γιώργος, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Gräzin Igor, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Guteland Jytte, Gyürk András, Χατζηγεωργίου Τάκης, Händel Thomas, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Henkel Hans-Olaf, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hölvényi György, Hookem Mike, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jáuregui Atondo Ramón, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kadenbach Karin, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Κούλογλου Στέλιος, Kouroumbashev Peter, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Κούνεβα Κωνσταντίνα, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyllönen Merja, Κύρκος Μιλτιάδης, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Łybacka Krystyna, McAllister David, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Marcellesi Florent, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Muselier Renaud, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nekov Momchil, Nica Dan, Nicholson James, Nicolai Norica, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, Ní Riada Liadh, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Panzeri Pier Antonio, Παπαδάκης Κώστας, Παπαδημούλης Δημήτριος, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Patriciello Aldo, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Σακοράφα Σοφία, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Σπυράκη Μαρία, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Συλικιώτης Νεοκλής, Συναδινός Ελευθέριος, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Terricabras Josep-Maria, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Trüpel Helga, Ujhelyi István, Ulvskog Marita, Ungureanu Traian, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη Ελισσάβετ, Waitz Thomas, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zahradil Jan, Zala Boris, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Ζαριανόπουλος Σωτήριος, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Δικαιολογημένα απόντες:

Bours Louise, Crowley Brian, Deva Nirj, Le Pen Jean-Marie, Maltese Curzio, Morvai Krisztina, Mussolini Alessandra, Ponga Maurice, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Torres Martínez Estefanía, Żółtek Stanisław

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιανουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου