Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 271kWORD 74k
Neljapäev, 4. aprill 2019 - Brüssel
1.Istungi algus
 2.Üleeuroopaline personaalne pensionitoode ***I (arutelu)
 3.Lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaal ***I (arutelu)
 4.Istungi jätkamine
 5.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (järelmeetmed)
 6.Hääletused
  
6.1.Georgios Epitideiose puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)
  
6.2.Lampros Fountoulise puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)
  
6.3.Eleftherios Synadinose puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)
  
6.4.Loetelu kolmandatest riikidest, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja neist kolmandatest riikidest, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud, seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust ***I (hääletus)
  
6.5.Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised * (hääletus)
  
6.6.Jäätmekäitlus (hääletus)
  
6.7.Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris ***I (hääletus)
  
6.8.Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine ***I (hääletus)
  
6.9.Autoveosektori muutustega kohanemine ***I (hääletus)
  
6.10.Maagaasi siseturu ühiseeskirjad ***I (hääletus)
  
6.11.Euroopa Merendus- ja Kalandusfond ***I (hääletus)
  
6.12.Vahemere lääneosa põhjalähedaste liikide püügi mitmeaastane kava ***I (hääletus)
  
6.13.Liidu kodanike isikutunnistuste ning liidu kodanike ja nende pereliikmete elamislubade turvalisuse suurendamine ***I (hääletus)
  
6.14.Maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamine ***I (hääletus)
  
6.15.Üleeuroopaline personaalne pensionitoode ***I (hääletus)
  
6.16.Lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaal ***I (hääletus)
  
6.17.Liidu eelarve kaitsmine, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises ***I (hääletus)
  
6.18.Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) ***I (hääletus)
  
6.19.Aktsiisikauba liikumise ja jälgimise arvutistamine ***I (hääletus)
  
6.20.Avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamine ***I (hääletus)
  
6.21.Vahemere mõõkkala varude taastamise mitmeaastane kava ***I (hääletus)
  
6.22.Meremeeste väljaõppe miinimumtase ***I (hääletus)
  
6.23.Iga-aastaste eelmaksete korrigeerimine aastateks 2021–2023 ***I (hääletus)
  
6.24.Piirikontrolli ajutine taaskehtestamine sisepiiridel ***I (hääletus)
  
6.25.Arvamuse palumine Euroopa Kohtult ELi ühinemise kohta naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooniga (hääletus)
  
6.26.Pensionitoodete, sealhulgas üleeuroopalise personaalse pensionitoote käsitamine maksustamisel (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 10.Esitatud dokumendid
 11.Osaistungjärgu istungite protokollide kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine
 12.Järgmiste istungite ajakava
 13.Istungi lõpp
 14.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Evelyne GEBHARDT
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 8.30.


2. Üleeuroopaline personaalne pensionitoode ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üleeuroopalise personaalse pensionitoote kohta [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

Sophia in 't Veld tutvustas raportit.

Sõna võttis Jyrki Katainen (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Heinz K. Becker (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Birgit Collin-Langen (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Brian Hayes fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sven Giegold, Liisa Jaakonsaari fraktsiooni S&D nimel, Bernd Lucke fraktsiooni ECR nimel, Enrique Calvet Chambon fraktsiooni ALDE nimel, Martin Schirdewan fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Auke Zijlstra fraktsiooni ENF nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jiří Pospíšil, Maria Arena, Jasenko Selimovic, Paloma López Bermejo, Sven Giegold, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Arena, Eleftherios Synadinos, Brando Benifei, Caroline Nagtegaal, Miguel Urbán Crespo, Ana Miranda ja Paul Tang

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna António Marinho e Pinto, Kostadinka Kuneva ja Maria Lidia Senra Rodríguez.

Sõna võtsid Jyrki Katainen ja Sophia in 't Veld.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.4.2019 protokollipunkt 6.15.


3. Lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaal ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2010/18/EL [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: David Casa (A8-0270/2018)

David Casa tutvustas raportit.

Sõna võttis Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Sõna võtsid Elisabeth Morin-Chartier fraktsiooni PPE nimel, Maria Arena fraktsiooni S&D nimel, Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel, Renate Weber fraktsiooni ALDE nimel, Tania González Peñas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tiziana Beghin fraktsiooni EFDD nimel, Joëlle Mélin fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Czesław Hoc ja Enrique Calvet Chambon.

ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Kostadinka Kuneva, Miroslavs Mitrofanovs, Angelo Ciocca, Michaela Šojdrová, Agnes Jongerius, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Anne Sander, Marita Ulvskog, Helga Stevens, Barbara Matera, Elena Gentile, Jadwiga Wiśniewska, Michael Detjen ja Siôn Simon.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Caterina Chinnici, Jordi Solé, Ana Miranda ja Nicola Caputo.

Sõna võtsid Marianne Thyssen ja David Casa.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.4.2019 protokollipunkt 6.16.

(Istung katkestati hääletamise eel kell 10.34.)


ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

4. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 11.00.


5. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (järelmeetmed)

Parlamendi president andis teada järgmist:

—   ECON-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 28. märtsi 2019. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/2251, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012, kuupäeva osas, milleni vastaspooled võivad jätkata oma riskijuhtimismenetluste kohaldamist teatavate börsiväliste tuletislepingute suhtes, mida ei kliirita keskse vastaspoole kaudu (C(2019)02530 ; 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019), tehti täiskogul teatavaks kolmapäeval, 3. aprillil 2019 (3.4.2019 protokollipunkt 6);

—   ECON-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 28. märtsi 2019. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2205, delegeeritud määrust (EL) 2016/592 ja delegeeritud määrust (EL) 2016/1178, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012, teatavate lepinguliikide suhtes kliiringukohustuse jõustumise kuupäeva osas (C(2019)02533 ; 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019), tehti täiskogul teatavaks kolmapäeval, 3. aprillil 2019 (3.4.2019 protokollipunkt 6).

Soovitustele ei esitatud kehtestatud tähtaja jooksul vastuväiteid.

Seega loetakse nimetatud soovitused vastuvõetuks ja avaldatakse tänasel istungil vastuvõetud tekstide hulgas.


6. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda parlamendi veebisaidil.


6.1. Georgios Epitideiose puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)

Raport Georgios Epitideiose puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2018/2268(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0333)


6.2. Lampros Fountoulise puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)

Raport Lampros Fountoulise puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2018/2269(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0334)

Sõnavõtud

Lampros Fountoulis enne hääletust.


6.3. Eleftherios Synadinose puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)

Raport Eleftherios Synadinose puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2018/2270(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0335)


6.4. Loetelu kolmandatest riikidest, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja neist kolmandatest riikidest, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud, seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud, seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega [COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Sergei Stanishev (A8-0047/2019)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

Sõna võtsid Ashley Fox fraktsiooni ECR nimel, kes taotles hääletuse edasilükkamist kooskõlas kodukorra artikliga 190, ja Iratxe García Pérez, kes oli taotluse vastu.

Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel (161 poolt, 392 vastu, erapooletuid 28) taotluse tagasi.

Sõna võtsid vähemalt miinimumlävendile vastava arvu parlamendiliikmete nimel Julie Girling, kes taotles muudatusettepanekute hääletust enne esialgse kokkuleppe hääletusele panekut kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 3, ja Esteban González Pons, kes oli taotluse vastu.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (230 poolt, 354 vastu, erapooletuid 25).

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0336)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


6.5. Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta [COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0337)


6.6. Jäätmekäitlus (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas vastavalt kodukorra artikli 216 lõikele 2 Cecilia Wikström PETI-komisjoni nimel, jäätmekäitluse kohta (2019/2557(RSP)) (B8-0231/2019)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0338)


6.7. Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise tagamise nõuetega ning millega kehtestatakse konkreetsed õigusnormid seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris [COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Esimene arutelu toimus 3. juulil 2018 (3.7.2018 protokollipunkt 18).
Eelnõu saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 vastutavale komisjonile institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks tagasi 4. juulil 2018 (4.7.2018 protokollipunkt 9.1).
Teine arutelu toimus 27. märtsil 2019 (27.3.2019 protokollipunkt 8)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

Sõna võtsid Elżbieta Katarzyna Łukacijewska hääletuse korraldamise teemal ja Kosma Złotowski fraktsiooni ECR nimel, et taotleda hääletuse edasilükkamist vastavalt kodukorra artiklile 190.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (290 poolt, 312 vastu, erapooletuid 21).

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0339)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Sõnavõtud

Maria Grapini hääletuse läbiviimise teemal.

Enne muudatusettepaneku 261 hääletust võtsid sõna President plokkide kaupa hääletuse küsimuses, Marian-Jean Marinescu, Philippe Lamberts ning Richard Corbett.

Parlament kiitis elektroonilisel hääletusel (454 poolt, 144 vastu, erapooletuid 24) heaks plokkide kaupa hääletuse.

Dobromir Sośnierz ja Marek Jurek enne ploki D hääletust.


6.8. Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määrust (EL) nr 165/2014 sõidumeerikute abil positsioneerimise osas [COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Esimene arutelu toimus 3. juulil 2018 (3.7.2018 protokollipunkt 18).
Eelnõu saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks vastutavale komisjonile tagasi 4. juulil 2018 (4.7.2018 protokollipunkt 9.2).
Teine arutelu toimus 27. märtsil 2019 (27.3.2019 protokollipunkt 8)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0340)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Sõnavõtud

Richard Sulík enne ploki A hääletust.


6.9. Autoveosektori muutustega kohanemine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1071/2009 ja määrust (EÜ) nr 1072/2009 eesmärgiga kohandada neid valdkonnas toimunud arengutega [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Esimene arutelu toimus 3. juulil 2018 (3.7.2018 protokollipunkt 18).
Eelnõu saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 4. juulil 2018 (4.7.2018 protokollipunkt 9.3).
Teine arutelu toimus 27. märtsil 2019 (27.3.2019 protokollipunkt 8)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0341)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Sõnavõtud

Tomáš Zdechovský enne ploki A hääletust.


6.10. Maagaasi siseturu ühiseeskirjad ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/73/EÜ maagaasi siseturu ühiseeskirjade kohta [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0342)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


6.11. Euroopa Merendus- ja Kalandusfond ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 508/2014 [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0343)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


6.12. Vahemere lääneosa põhjalähedaste liikide püügi mitmeaastane kava ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Vahemere lääneosa põhjalähedaste liikide püügi mitmeaastane kava [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Clara Aguilera (A8-0005/2019)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

Institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise otsuse hääletus toimus 17. jaanuaril 2019 (17.1.2019 protokollipunkt 10.7).

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0344)

ÜHISAVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2019)0344)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Sõnavõtud

Sandra Kalniete.


6.13. Liidu kodanike isikutunnistuste ning liidu kodanike ja nende pereliikmete elamislubade turvalisuse suurendamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu kodanike isikutunnistuste ning vaba liikumise õigust kasutavatele liidu kodanikele ja nende pereliikmetele väljaantavate elamislubade turvalisuse suurendamise kohta [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

Sõna võtsid fraktsiooni GUE/NGL nimel Cornelia Ernst, kes taotles muudatusettepanekute hääletust enne esialgse kokkuleppe hääletusele panekut vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 3, ja Gérard Deprez (raportöör), kes oli taotluse vastu.

Euroopa Parlament lükkas taotluse nimelisel hääletusel tagasi (271 poolt, 312 vastu, erapooletuid 39).

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0345)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


6.14. Maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2008/96/EÜ maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise kohta [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0346)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


6.15. Üleeuroopaline personaalne pensionitoode ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üleeuroopalise personaalse pensionitoote kohta [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0347)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


6.16. Lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaal ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2010/18/EL [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: David Casa (A8-0270/2018)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

Sõna võtsid fraktsiooni GUE/NGL nimel Tania González Peñas, kes taotles muudatusettepanekute hääletust enne esialgse kokkuleppe hääletusele panekut vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 3, ja David Casa (raportöör), kes oli taotluse vastu.

Euroopa Parlament lükkas taotluse nimelisel hääletusel tagasi (126 poolt, 470 vastu, erapooletuid 18).

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0348)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


6.17. Liidu eelarve kaitsmine, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu eelarve kaitsmise kohta, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises [COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)] - Eelarvekomisjon - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöörid: Eider Gardiazabal Rubial ja Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

Arutelu toimus 16. jaanuaril 2019 (16.1.2019 protokollipunkt 29).
Eelnõu saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks vastutavale komisjonile tagasi 17. jaanuaril 2019 (17.1.2019 protokollipunkt 10.8).

ESIMESE LUGEMISE LÕPETAMINE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0349)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


6.18. Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) kohta [COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 18)

Arutelu toimus 15. jaanuaril 2019 (15.1.2019 protokollipunkt 20).
Eelnõu saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks vastutavale komisjonile tagasi 16. jaanuaril 2019 (16.1.2019 protokollipunkt 12.7).

ESIMESE LUGEMISE LÕPETAMINE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0350)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


6.19. Aktsiisikauba liikumise ja jälgimise arvutistamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus aktsiisikauba liikumise ja jälgimise arvutistamise kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 19)

Eelnõu saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 13. veebruaril 2019 (13.2.2019 protokollipunkt 8.3).

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0351)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


6.20. Avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 20)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0352)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


6.21. Vahemere mõõkkala varude taastamise mitmeaastane kava ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Vahemere mõõkkala varude taastamise kava ning millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 1967/2006 ja (EL) 2017/2107 [COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Marco Affronte (A8-0389/2018)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 21)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0353)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


6.22. Meremeeste väljaõppe miinimumtase ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2008/106/EÜ meremeeste väljaõppe miinimumtaseme kohta ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2005/45/EÜ [COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 22)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0354)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


6.23. Iga-aastaste eelmaksete korrigeerimine aastateks 2021–2023 ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses iga-aastaste eelmaksete korrigeerimisega aastateks 2021–2023 [COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 23)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0355)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


6.24. Piirikontrolli ajutine taaskehtestamine sisepiiridel ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2016/399 sisepiiridel piirikontrolli ajutist taaskehtestamist reguleerivate normide osas [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 24)

Küsimus saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 29. novembril 2018 (29.11.2018 protokollipunkt 8.7)

ESIMESE LUGEMISE LÕPETAMINE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0356)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Sõnavõtud

Tanja Fajon (raportöör).


6.25. Arvamuse palumine Euroopa Kohtult ELi ühinemise kohta naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooniga (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitasid vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 6 Claude Moraes ja Vilija Blinkevičiūtė, LIBE-komisjoni nimel ja FEMM-komisjoni nimel, millega palutakse Euroopa Kohtu arvamust Euroopa Liidu ühinemist Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooniga käsitlevate ettepanekute kooskõla kohta aluslepingutega ning ühinemise menetluse kohta (2019/2678(RSP)) (B8-0232/2019)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0357)


6.26. Pensionitoodete, sealhulgas üleeuroopalise personaalse pensionitoote käsitamine maksustamisel (hääletus)

Raport pensionitoodete, sealhulgas üleeuroopalise personaalse pensionitoote käsitamise kohta maksustamisel [2018/2002(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 26)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0358)


7. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins ja Daniel Hannan

Raport: Wim van de Camp - A8-0205/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins ja Stanislav Polčák

Raport: Ismail Ertug - A8-0204/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Rupert Matthews ja Stanislav Polčák

Raport: Jerzy Buzek - A8-0143/2018
Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák ja Seán Kelly

Raport: Gabriel Mato - A8-0176/2019
Dobromir Sośnierz ja Seán Kelly

Raport: Gérard Deprez - A8-0436/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil ja Seán Kelly

Raport: Daniela Aiuto - A8-0008/2019
Rupert Matthews ja Alex Mayer

Raport: Sophia in 't Veld - A8-0278/2018
Xabier Benito Ziluaga, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Jiří Pospíšil

Raport: Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Danuta Jazłowiecka.


8. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Täiskogu istungid – Hääletused – Hääletustulemused (Nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


9. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 53)

JURI-komisjon

- Teatavate õigusaktide, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist, kohandamine ELi toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 – 2. osa (COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI
nõuandvad komisjonid: ECON, ENVI, TRAN, AGRI, JURI (kodukorra artikkel 39)

- Teatavate õigusaktide, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist, kohandamine ELi toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 – 1. osa (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI
nõuandvad komisjonid: DEVE, INTA, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, FEMM, JURI (kodukorra artikkel 39)


10. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) teised institutsioonid

- Ettepanek võtta vastu nõukogu rakendusotsus sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud vahetamise alustamise kohta Iirimaal (07290/2019 - C8-0154/2019 - 2019/0806(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

2) parlamendiliikmed

- Piernicola Pedicini. Resolutsiooni ettepanek ELi ja liikmesriikide toetuse kohta WHO 72. täiskogu istungjärgul resolutsioonile pealkirjaga „Ravimite, vaktsiinide ja muude tervisealaste tehnoloogiatega seotud turgude läbipaistvuse parandamine“ (B8-0211/2019)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Itaalia kodulinnukasvatussektori toetamise kohta (B8-0213/2019)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI


11. Osaistungjärgu istungite protokollide kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 3 esitatakse käesoleva istungi ja eelmise päeva istungi protokollid parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi heakskiidul edastatakse käesoleva osaistungjärgu jooksul vastu võetud tekstid nüüd adressaatidele.


12. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 15. aprillist 2019 kuni 18. aprillini 2019.


13. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 12.53.


14. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Klaus Welle

Antonio Tajani

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Affronte Marco, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Barekov Nikolay, Bashir Amjad, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Boylan Lynn, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Christensen Ole, Christoforou Lefteris, Chrysogonos Kostas, Ciocca Angelo, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Collins Jane, Colombier Jacques, Comi Lara, Corazza Bildt Anna Maria, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Drăghici Damian, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Flack John, Flanagan Luke Ming, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gasbarra Enrico, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Gräzin Igor, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Guteland Jytte, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Händel Thomas, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Henkel Hans-Olaf, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hölvényi György, Hookem Mike, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jáuregui Atondo Ramón, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kadenbach Karin, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyllönen Merja, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Łybacka Krystyna, McAllister David, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Marcellesi Florent, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Muselier Renaud, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nekov Momchil, Nica Dan, Nicholson James, Nicolai Norica, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, Ní Riada Liadh, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Panzeri Pier Antonio, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Patriciello Aldo, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Sakorafa Sofia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Spyraki Maria, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Sylikiotis Neoklis, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Terricabras Josep-Maria, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Trüpel Helga, Ujhelyi István, Ulvskog Marita, Ungureanu Traian, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Waitz Thomas, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zahradil Jan, Zala Boris, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Vabandataval põhjusel puudujad:

Bours Louise, Crowley Brian, Deva Nirj, Le Pen Jean-Marie, Maltese Curzio, Morvai Krisztina, Mussolini Alessandra, Ponga Maurice, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Torres Martínez Estefanía, Żółtek Stanisław

Viimane päevakajastamine: 15. jaanuar 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika