Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 274kWORD 75k
Torstai 4. huhtikuuta 2019 - Bryssel
1.Istunnon avaaminen
 2.Yleiseurooppalainen yksilöllinen eläketuote ***I (keskustelu)
 3.Vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottaminen ***I (keskustelu)
 4.Istunnon jatkaminen
 5.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta) (jatkotoimenpiteet)
 6.Äänestykset
  6.1.Georgios Epitideiosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)
  6.2.Lampros Fountoulisin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)
  6.3.Eleftherios Synadinosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)
  6.4.Luettelon vahvistaminen kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista) ***I (äänestys)
  6.5.Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat * (äänestys)
  6.6.Jätehuolto (äänestys)
  6.7.Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat valvontavaatimukset ja erityiset säännöt ***I (äänestys)
  6.8.Päivittäinen ja viikoittainen ajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla tapahtuva paikannus ***I (äänestys)
  6.9.Maantieliikennealan kehitykseen mukauttaminen ***I (äänestys)
  6.10.Maakaasun sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt ***I (äänestys)
  6.11.Euroopan meri- ja kalatalousrahasto ***I (äänestys)
  6.12.Läntisen Välimeren pohjakalakantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I (äänestys)
  6.13.Unionin kansalaisten henkilökorttien sekä oleskeluasiakirjojen turvallisuuden lisääminen ***I (äänestys)
  6.14.Tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinta ***I (äänestys)
  6.15.Yleiseurooppalainen yksilöllinen eläketuote ***I (äänestys)
  6.16.Vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottaminen ***I (äänestys)
  6.17.Unionin talousarvion suojaaminen tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita ***I (äänestys)
  6.18.Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) ***I (äänestys)
  6.19.Valmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen ja valvonnan tietokoneistaminen ***I (äänestys)
  6.20.Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttö ***I (äänestys)
  6.21.Välimeren miekkakalan monivuotinen elvytyssuunnitelma ***I (äänestys)
  6.22.Merenkulkijoiden vähimmäiskoulutus ***I (äänestys)
  6.23.Vuosia 2021–2023 koskevien vuotuisten ennakkomaksujen mukauttaminen ***I (äänestys)
  6.24.Sisärajavalvonnan väliaikainen palauttaminen ***I (äänestys)
  6.25.Työjärjestyksen 108 artiklan 6 kohdan mukainen päätöslauselmaesitys unionin tuomioistuimen lausunnon pyytämisestä EU:n liittymisestä yleissopimukseen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (äänestys)
  6.26.Yksilöllisten eläketuotteiden, mukaan lukien yleiseurooppalaiset yksilölliset eläketuotteet, verokohtelu (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 10.Vastaanotetut asiakirjat
 11.Tämän istuntojakson pöytäkirjojen hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 12.Seuraavien istuntojen aikataulu
 13.Istunnon päättäminen
 14.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Evelyne GEBHARDT

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.30.


2. Yleiseurooppalainen yksilöllinen eläketuote ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleiseurooppalaisesta yksilöllisestä eläketuotteesta (PEPP) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

Sophia in 't Veld esitteli mietinnön.

Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Heinz K. Becker (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Birgit Collin-Langen (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Brian Hayes PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sven Giegold, Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta, Bernd Lucke ECR-ryhmän puolesta, Enrique Calvet Chambon ALDE-ryhmän puolesta, Martin Schirdewan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Auke Zijlstra ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Jiří Pospíšil, Maria Arena, Jasenko Selimovic, Paloma López Bermejo, Sven Giegold, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Arena, Eleftherios Synadinos, Brando Benifei, Caroline Nagtegaal, Miguel Urbán Crespo, Ana Miranda ja Paul Tang.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: António Marinho e Pinto, Kostadinka Kuneva ja Maria Lidia Senra Rodríguez.

Puheenvuorot: Jyrki Katainen ja Sophia in 't Veld.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.4.2019, kohta 6.15.


3. Vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottaminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta ja neuvoston direktiivin 2010/18/EU kumoamisesta [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: David Casa (A8-0270/2018)

David Casa esitteli mietinnön.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Elisabeth Morin-Chartier PPE-ryhmän puolesta, Maria Arena S&D-ryhmän puolesta, Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta, Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta, Tania González Peñas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta, Joëlle Mélin ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Czesław Hoc ja Enrique Calvet Chambon.

Puhetta johti
varapuhemies David Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Kostadinka Kuneva, Miroslavs Mitrofanovs, Angelo Ciocca, Michaela Šojdrová, Agnes Jongerius, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Anne Sander, Marita Ulvskog, Helga Stevens, Barbara Matera, Elena Gentile, Jadwiga Wiśniewska, Michael Detjen ja Siôn Simon.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Caterina Chinnici, Jordi Solé, Ana Miranda ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen ja David Casa.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.4.2019, kohta 6.16.

(Istunto keskeytettiin klo 10.34 äänestyksiä odotettaessa.)


Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

4. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 11.00.


5. Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta) (jatkotoimenpiteet)

Puhemies antoi seuraavan ilmoituksen:

—   ECON-valiokunnan suosituksesta olla vastustamatta OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä OTC-johdannaissopimuksiin, joita ei määritetä keskusvastapuolessa, sovellettavia riskienpienentämistekniikoita koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla annetun delegoidun asetuksen (EU) 2016/2251 muuttamisesta 28. maaliskuuta 2019 annettua komission delegoitua asetusta ((C(2019)02530 - 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019) ilmoitettiin täysistunnossa eilen keskiviikkona 3. huhtikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 3.4.2019, kohta 6);

—   ECON-valiokunnan suosituksesta olla vastustamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä annettujen delegoidun asetuksen (EU) 2015/2205, delegoidun asetuksen (EU) 2016/592 ja delegoidun asetuksen (EU) 2016/1178 muuttamisesta tietyntyyppisiä sopimuksia koskevan määritysvelvollisuuden voimaantulopäivän osalta 28. maaliskuuta 2019 annettua komission delegoitua asetusta (C(2019)02533 - 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019) ilmoitettiin täysistunnossa eilen keskiviikkona 3. huhtikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 3.4.2019, kohta 6).

Suosituksia ei oltu vastustettu vahvistettuun määräaikaan mennessä.

Suositukset katsottiin näin ollen hyväksytyiksi ja ne julkaistaan tämän päivän istunnon hyväksytyissä teksteissä.


6. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua parlamentin sivustolla.


6.1. Georgios Epitideiosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)

Mietintö Georgios Epitideiosin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2018/2268(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0333)


6.2. Lampros Fountoulisin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)

Mietintö Lampros Fountoulisin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2018/2269(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0334)

Puheenvuorot:

Lampros Fountoulis ennen äänestystä.


6.3. Eleftherios Synadinosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)

Mietintö Eleftherios Synadinosin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2018/2270(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0335)


6.4. Luettelon vahvistaminen kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen osalta [COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Sergei Stanishev (A8-0047/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

Puheenvuorot: Ashley Fox ECR-ryhmän puolesta pyysi äänestyksen lykkäämistä työjärjestyksen 190 artiklan mukaisesti ja Iratxe García Pérez vastusti tätä pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (392 puolesta, 2 vastaan, 28 tyhjää).

Puheenvuorot: Julie Girling, joka pyysi vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavan jäsenten ryhmän puolesta, että tarkistuksista äänestetään ennen alustavaa sopimusta työjärjestyksen 59 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja Esteban González Pons, joka vastusti tätä pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (230 puolesta, 354 vastaan, 25 tyhjää).

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0336)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


6.5. Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista [COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0337)


6.6. Jätehuolto (äänestys)

Cecilia Wikströmin työjärjestyksen 216 artiklan 2 kohdan mukaisesti PETI-valiokunnan puolesta käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys jätehuollosta (2019/2557(RSP)) (B8-0231/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0338)


6.7. Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat valvontavaatimukset ja erityiset säännöt ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta valvontavaatimusten osalta ja direktiivejä 96/71/EY ja 2014/67/EU koskevien erityisten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon [COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Ensimmäinen keskustelu käytiin 3. heinäkuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 3.7.2018, kohta 18).
Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 4. heinäkuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 4.7.2018, kohta 9.1).
Toinen keskustelu käytiin 27. maaliskuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 27.3.2019, kohta 8).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

Puheenvuorot: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska äänestysmenettelystä ja Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta pyytääkseen äänestyksen lykkäämistä työjärjestyksen 190 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (290 puolesta, 312 vastaan, 21 tyhjää).

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0339)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Puheenvuorot:

Maria Grapini äänestyksen kulusta.

Ennen tarkistuksesta 261 toimitettua äänestystä puhemies ehdotti yhtenä ryhmänä äänestämistä, Marian-Jean Marinescu, Philippe Lamberts ja Richard Corbett.

Parlamentti sopi äänestävänsä tarkistuksista yhtenä ryhmänä KÄ:ssä (454 puolesta, 144 vastaan, 24 tyhjää).

Dobromir Sośnierz ja Marek Jurek ennen ryhmästä D toimitettua äänestystä.


6.8. Päivittäinen ja viikoittainen ajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla tapahtuva paikannus ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse päivittäistä ja viikoittaista enimmäisajoaikaa, vähimmäistaukoja sekä päivittäisiä ja viikoittaisia lepoaikoja koskevista vähimmäisvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ajopiirtureilla tapahtuvasta paikannuksesta [COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Ensimmäinen keskustelu käytiin 3. heinäkuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 3.7.2018, kohta 18).
Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 4. heinäkuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 4.7.2018, kohta 9.2).
Toinen keskustelu käytiin 27. maaliskuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 27.3.2019, kohta 8).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0340)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Puheenvuorot:

Richard Sulík, ennen ryhmästä A toimitettua äänestystä.


6.9. Maantieliikennealan kehitykseen mukauttaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1071/2009 ja asetuksen (EY) N:o 1072/2009 muuttamisesta niiden mukauttamiseksi alan kehitykseen [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Ensimmäinen keskustelu käytiin 3. heinäkuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 3.7.2018, kohta 18).
Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 4. heinäkuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 4.7.2018, kohta 9.3).
Toinen keskustelu käytiin 27. maaliskuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 27.3.2019, kohta 8).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0341)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Puheenvuorot:

Tomáš Zdechovský ennen ryhmästä A toimitettua äänestystä.


6.10. Maakaasun sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 2009/73/EY muuttamisesta [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0342)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


6.11. Euroopan meri- ja kalatalousrahasto ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 kumoamisesta [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0343)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


6.12. Läntisen Välimeren pohjakalakantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi läntisen Välimeren pohjakalakantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Clara Aguilera (A8-0005/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

Äänestys päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut toimitettiin 17. tammikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 17.1.2019, kohta 10.7).

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0344)

YHTEINEN LAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0344)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Puheenvuorot:

Sandra Kalniete.


6.13. Unionin kansalaisten henkilökorttien sekä oleskeluasiakirjojen turvallisuuden lisääminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin kansalaisten henkilökorttien sekä oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen käyttäville unionin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen myönnettävien oleskeluasiakirjojen turvallisuuden lisäämisestä [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

Puheenvuorot: GUE/NGL-ryhmän puolesta Cornelia Ernst, joka pyysi, että tarkistuksista äänestetään ennen alustavaa sopimusta työjärjestyksen 59 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja Gérard Deprez (esittelijä), joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (271 puolesta, 312 vastaan, 39 tyhjää).

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0345)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


6.14. Tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinta ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY muuttamisesta [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0346)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


6.15. Yleiseurooppalainen yksilöllinen eläketuote ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleiseurooppalaisesta yksilöllisestä eläketuotteesta (PEPP) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0347)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


6.16. Vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta ja neuvoston direktiivin 2010/18/EU kumoamisesta [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: David Casa (A8-0270/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

Puheenvuorot: Tania González Peñas GUE/NGL-ryhmän puolesta pyysi, että tarkistuksista äänestetään ennen alustavaa sopimusta työjärjestyksen 59 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja David Casa (esittelijä), joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (126 puolesta, 470 vastaan, 18 tyhjää).

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0348)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


6.17. Unionin talousarvion suojaaminen tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita [COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)] - Budjettivaliokunta - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijät: Eider Gardiazabal Rubial ja Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

Keskustelu käytiin 16. tammikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 16.1.2019, kohta 29).
Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 17. tammikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 17.1.2019, kohta 10.8).

ENSIMMÄISEN KÄSITTELYN PÄÄTTÄMINEN

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0349)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


6.18. Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

Keskustelu käytiin 15. tammikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 15.1.2019, kohta 20).
Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 16. tammikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 16.1.2019, kohta 12.7).

ENSIMMÄISEN KÄSITTELYN PÄÄTTÄMINEN

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0350)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


6.19. Valmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen ja valvonnan tietokoneistaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi valmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen ja valvonnan tietokoneistamisesta (uudelleenlaadittu) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 13. helmikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 13.2.2019, kohta 8.3).

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0351)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


6.20. Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttö ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (uudelleenlaadittu) [COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0352)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


6.21. Välimeren miekkakalan monivuotinen elvytyssuunnitelma ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Välimeren miekkakalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta sekä asetusten (EY) N:o 1967/2006 ja (EU) 2017/2107 muuttamisesta [COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Marco Affronte (A8-0389/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0353)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


6.22. Merenkulkijoiden vähimmäiskoulutus ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta annetun direktiivin 2008/106/EY muuttamisesta ja direktiivin 2005/45/EY kumoamisesta [COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0354)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


6.23. Vuosia 2021–2023 koskevien vuotuisten ennakkomaksujen mukauttaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta vuosia 2021–2023 koskevien vuotuisten ennakkomaksujen mukauttamisen osalta [COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0355)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


6.24. Sisärajavalvonnan väliaikainen palauttaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta sisärajavalvonnan väliaikaiseen palauttamiseen sovellettavien sääntöjen osalta [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 24)

Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 29. marraskuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 29.11.2018, kohta 8.7)

ENSIMMÄISEN KÄSITTELYN PÄÄTTÄMINEN

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0356)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Puheenvuorot:

Tanja Fajon (esittelijä).


6.25. Työjärjestyksen 108 artiklan 6 kohdan mukainen päätöslauselmaesitys unionin tuomioistuimen lausunnon pyytämisestä EU:n liittymisestä yleissopimukseen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (äänestys)

Claude Moraesin ja Vilija Blinkevičiūtėn LIBE-valiokunnan puolesta ja FEMM-valiokunnan puolesta työjärjestyksen 108 artiklan 6 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys Euroopan unionin tuomioistuimen lausunnon pyytämisestä siitä, ovatko ehdotukset Euroopan unionin liittymisestä Euroopan neuvoston yleissopimukseen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta sopusoinnussa perussopimusten kanssa, sekä liittymiseen sovellettavasta menettelystä (2019/2678(RSP)) (B8-0232/2019)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0357)


6.26. Yksilöllisten eläketuotteiden, mukaan lukien yleiseurooppalaiset yksilölliset eläketuotteet, verokohtelu (äänestys)

Mietintö yksilöllisten eläketuotteiden, mukaan lukien yleiseurooppalaiset yksilölliset eläketuotteet, verokohtelusta [2018/2002(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 26)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0358)


7. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins ja Daniel Hannan

Mietintö Wim van de Camp - A8-0205/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins ja Stanislav Polčák

Mietintö Ismail Ertug - A8-0204/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Rupert Matthews ja Stanislav Polčák

Mietintö Jerzy Buzek - A8-0143/2018
Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák ja Seán Kelly

Mietintö Gabriel Mato - A8-0176/2019
Dobromir Sośnierz ja Seán Kelly

Mietintö Gérard Deprez - A8-0436/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil ja Seán Kelly

Mietintö Daniela Aiuto - A8-0008/2019
Rupert Matthews ja Alex Mayer

Mietintö Sophia in 't Veld - A8-0278/2018
Xabier Benito Ziluaga, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Jiří Pospíšil

Mietintö Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Danuta Jazłowiecka.


8. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä parlamentin ”Täysistunto”-verkkosivustolla kohdassa ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset” (Saatavilla olevat nimenhuutoäänestysten tulokset).

Verkkosivustolla olevaa sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


9. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 53 artikla)

JURI-valiokunta

- Eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan – osa II (COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI
lausuntoa varten: ECON, ENVI, TRAN, AGRI, JURI (työjärjestyksen 39 artikla)

- Eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan – osa I (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI
lausuntoa varten: DEVE, INTA, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, FEMM, JURI (työjärjestyksen 39 artikla)


10. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) muilta toimielimiltä:

- Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Irlannin kanssa (07290/2019 - C8-0154/2019 - 2019/0806(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

2) jäseniltä:

- Piernicola Pedicini. Päätöslauselmaesitys EU:n ja jäsenvaltioiden tuesta Maailman terveysjärjestön 72. terveyskokouksessa päätöslauselmalle aiheesta ”lääkkeiden, rokotteiden ja muun terveydenhuoltoon liittyvän teknologian markkinoiden avoimuuden parantaminen” (B8-0211/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Italian siipikarja-alalle myönnettävästä tuesta (B8-0213/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI


11. Tämän istuntojakson pöytäkirjojen hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja ja eilisen istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Tämän istuntojakson aikana hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


12. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 15. huhtikuuta 2019 - 18. huhtikuuta 2019.


13. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 12.53.


14. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Klaus Welle

Antonio Tajani

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Affronte Marco, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Barekov Nikolay, Bashir Amjad, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Boylan Lynn, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Christensen Ole, Christoforou Lefteris, Chrysogonos Kostas, Ciocca Angelo, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Collins Jane, Colombier Jacques, Comi Lara, Corazza Bildt Anna Maria, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Drăghici Damian, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Flack John, Flanagan Luke Ming, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gasbarra Enrico, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Gräzin Igor, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Guteland Jytte, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Händel Thomas, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Henkel Hans-Olaf, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hölvényi György, Hookem Mike, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jáuregui Atondo Ramón, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kadenbach Karin, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyllönen Merja, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Łybacka Krystyna, McAllister David, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Marcellesi Florent, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Muselier Renaud, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nekov Momchil, Nica Dan, Nicholson James, Nicolai Norica, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, Ní Riada Liadh, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Panzeri Pier Antonio, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Patriciello Aldo, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Sakorafa Sofia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Spyraki Maria, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Sylikiotis Neoklis, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Terricabras Josep-Maria, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Trüpel Helga, Ujhelyi István, Ulvskog Marita, Ungureanu Traian, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Waitz Thomas, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zahradil Jan, Zala Boris, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Estyneet:

Bours Louise, Crowley Brian, Deva Nirj, Le Pen Jean-Marie, Maltese Curzio, Morvai Krisztina, Mussolini Alessandra, Ponga Maurice, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Torres Martínez Estefanía, Żółtek Stanisław

Päivitetty viimeksi: 15. tammikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö