Index 
Jegyzőkönyv
PDF 282kWORD 72k
2019. április 4., Csütörtök - Brüsszel
1.Az ülés megnyitása
 2.Páneurópai egyéni nyugdíjtermék (PEPP) ***I (vita)
 3.A munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtése a szülők és a gondozók vonatkozásában ***I (vita)
 4.Az ülés folytatása
 5.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése) (további intézkedések)
 6.Szavazások órája
  6.1.Georgios Epitideios mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (szavazás)
  6.2.Lampros Fountoulis mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (szavazás)
  6.3.Eleftherios Synadinos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (szavazás)
  6.4.A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása az Egyesült Királyság Unióból való kilépése tekintetében ***I (szavazás)
  6.5.A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások * (szavazás)
  6.6.Hulladékgazdálkodás (szavazás)
  6.7.A közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó végrehajtási követelmények és különös szabályok ***I (szavazás)
  6.8.Napi és heti vezetési idő, minimum szünetek és pihenőidők, valamint a menetíró készülékkel történő helymeghatározás ***I (szavazás)
  6.9.Alkalmazkodás a közúti szállítási ágazati fejleményekhez ***I (szavazás)
  6.10.A földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályok ***I (szavazás)
  6.11.Európai Tengerügyi és Halászati Alap ***I (szavazás)
  6.12.A tengerfenéken élő állományoknak a Földközi-tenger nyugati térségében folytatott halászatára vonatkozó többéves terv ***I (szavazás)
  6.13.Az uniós polgárok részére kiállított személyazonosító igazolványok és tartózkodási okmányok biztonságának megerősítése ***I (szavazás)
  6.14.A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezelése ***I (szavazás)
  6.15.Páneurópai egyéni nyugdíjtermék (PEPP) ***I (szavazás)
  6.16.A munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtése a szülők és a gondozók vonatkozásában ***I (szavazás)
  6.17.A tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelme ***I (szavazás)
  6.18.Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) ***I (szavazás)
  6.19.A jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítése ***I (szavazás)
  6.20.A közszféra információinak további felhasználása ***I (szavazás)
  6.21.A kardhal földközi-tengeri állományára vonatkozó többéves helyreállítási terv ***I (szavazás)
  6.22.A tengerészek képzésének minimumszintje ***I (szavazás)
  6.23.A 2021–2023-as évekre vonatkozó éves előfinanszírozás szintjének kiigazítása ***I (szavazás)
  6.24.A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása a belső határokon ***I (szavazás)
  6.25.A Bíróság véleményének kikérése az EU-nak a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló egyezményhez való csatlakozásával kapcsolatban (szavazás)
  6.26.A nyugdíjtermékek, köztük a páneurópai egyéni nyugdíjtermék adóztatása (szavazás)
 7.A szavazáshoz fűzött indokolások
 8.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 9.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 10.Dokumentumok benyújtása
 11.Az aktuális ülés jegyzőkönyveinek elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása
 12.A következő ülésnapok időpontja
 13.Az ülés berekesztése
 14.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Evelyne GEBHARDT alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 08.30-kor nyitják meg.


2. Páneurópai egyéni nyugdíjtermék (PEPP) ***I (vita)

Jelentés a páneurópai magánnyugdíjtermékről (PEPP) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

Sophia in 't Veld előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke).

Felszólal Heinz K. Becker, (az EMPL bizottság véleményének előadója), Birgit Collin-Langen (az IMCO bizottság véleményének előadója), Brian Hayes, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sven Giegold, Liisa Jaakonsaari, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bernd Lucke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Enrique Calvet Chambon, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Martin Schirdewan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Auke Zijlstra, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Jiří Pospíšil, Maria Arena, Jasenko Selimovic, Paloma López Bermejo, Sven Giegold, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Arena, Eleftherios Synadinos, Brando Benifei, Caroline Nagtegaal, Miguel Urbán Crespo, Ana Miranda és Paul Tang.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: António Marinho e Pinto, Kostadinka Kuneva és Maria Lidia Senra Rodríguez.

Felszólal Jyrki Katainen és Sophia in 't Veld.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.4.4-i jegyzőkönyv, 6.15. pont .


3. A munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtése a szülők és a gondozók vonatkozásában ***I (vita)

Jelentés a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtéséről, valamint a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: David Casa (A8-0270/2018)

David Casa előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (a FEMM bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Marianne Thyssen (a Bizottság tagja).

Felszólal Elisabeth Morin-Chartier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria Arena, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jana Žitňanská, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Renate Weber, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Tania González Peñas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tiziana Beghin, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Joëlle Mélin, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Czesław Hoc és Enrique Calvet Chambon.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal Kostadinka Kuneva, Miroslavs Mitrofanovs, Angelo Ciocca, Michaela Šojdrová, Agnes Jongerius, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Anne Sander, Marita Ulvskog, Helga Stevens, Barbara Matera, Elena Gentile, Jadwiga Wiśniewska, Michael Detjen és Siôn Simon.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Caterina Chinnici, Jordi Solé, Ana Miranda és Nicola Caputo.

Felszólal Marianne Thyssen és David Casa.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.4.4-i jegyzőkönyv, 6.16. pont .

(Az ülést 10:34-kor a szavazások órájáig felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

4. Az ülés folytatása

Az ülés 11.00-kor folytatódik.


5. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése) (további intézkedések)

Az elnök bejelenti a következőket:

—   Az ECON bizottságnak a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet kiegészítő (EU) 2016/2251 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a nem központi szerződő félen keresztül elszámolt bizonyos tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre alkalmazott kockázatkezelési eljárások szerződő felek általi alkalmazási lehetőségének végét meghatározó időpontok tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. március 28-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére irányuló ajánlását ((C(2019)02530 ; 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019) a 2019. április 3-i plenáris ülésen kihirdették (2019.4.3-i jegyzőkönyv, 6. pont );

—   Az ECON bizottságnak a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet kiegészítő (EU) 2015/2205 felhatalmazáson alapuló rendeletnek, az (EU) 2016/592 felhatalmazáson alapuló rendeletnek és az (EU) 2016/1178 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a bizonyos ügylettípusokra vonatkozó elszámolási kötelezettség hatálybalépésének időpontja tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. március 28-i, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2019)02533 ; 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019) irányuló ajánlását a 2019. április 3-i ülésén kihirdették (2019.4.3-i jegyzőkönyv, 6. pont ).

A megjelölt határidőn belül az ajánlások ellen nem emeltek kifogást.

Ennek megfelelően az ajánlások elfogadottnak tekintendők, és közzétételre kerülnek a mai ülés elfogadott szövegei között.


6. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és a Parlament internetes oldalán tekinthető meg.


6.1. Georgios Epitideios mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (szavazás)

Jelentés a Georgios Epitideios mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2018/2268(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0333)


6.2. Lampros Fountoulis mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (szavazás)

Jelentés a Lampros Fountoulis mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2018/2269(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0334)

Felszólalások

Lampros Fountoulis a szavazás előtt.


6.3. Eleftherios Synadinos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (szavazás)

Jelentés az Eleftherios Synadinos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2018/2270(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0335)


6.4. A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása az Egyesült Királyság Unióból való kilépése tekintetében ***I (szavazás)

Jelentés a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK tanácsi rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Sergei Stanishev (A8-0047/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

Felszólal Ashley Fox, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki az eljárási szabályzat 190. cikke értelmében kéri, hogy a szavazást halasszák el, és Iratxe García Pérez, aki ellenzi a kérést.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (161 mellette, 392 ellene, 28 tartózkodás).

Felszólal Julie Girling, a legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nevében, aki az eljárási szabályzat 59. cikkének (3) bekezdése értelmében kéri, hogy a módosításokról az ideiglenes megállapodás előtt szavazzanak, és Esteban González Pons, aki ellenzi a kérést.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (230 mellette, 354 ellene, 25 tartózkodás).

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0336)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


6.5. A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások * (szavazás)

Jelentés a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0337)


6.6. Hulladékgazdálkodás (szavazás)

Állásfoglalási indítvány az eljárási szabályzat 216. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtotta Cecilia Wikström, a PETI bizottság nevében, a hulladékgazdálkodásról (2019/2557(RSP)) (B8-0231/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0338)


6.7. A közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó végrehajtási követelmények és különös szabályok ***I (szavazás)

Jelentés a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 96/71/EK irányelvhez és a 2014/67/EU irányelvhez kapcsolódóan a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Az első vita időpontja: 2018. július 3. (2018.7.3-i jegyzőkönyv, 18. pont )
A kérdést intézményközi tárgyalások céljából az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése alapján 2018. július 4-én visszautalták az illetékes bizottsághoz (2018.7.4-i jegyzőkönyv, 9.1. pont ).
A második vita időpontja: 2019. március 27. (2019.3.27-i jegyzőkönyv, 8. pont )

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a szavazás lebonyolításáról és Kosma Złotowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki az eljárási szabályzat 190. pontja értelmében kéri, hogy a szavazást halasszák el.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (290 mellette, 312 ellene, 21 tartózkodás).

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva.

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0339)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

Maria Grapini a szavazás lebonyolításával kapcsolatban.

A 261. módosításról szóló szavazás előtt, az elnök a tömbszavazás kérdésével kapcsolatban, Marian-Jean Marinescu, Philippe Lamberts, és Richard Corbett...

A Parlament elektronikus szavazással a tömbszavazás mellett dönt (454 mellette, 144 ellene, 24 tartózkodás).

Dobromir Sośnierz és Marek Jurek, a D. tömbről szóló szavazás előtt.


6.8. Napi és heti vezetési idő, minimum szünetek és pihenőidők, valamint a menetíró készülékkel történő helymeghatározás ***I (szavazás)

Jelentés az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Az első vita időpontja: 2018 július 3. (2018.7.3-i jegyzőkönyv, 18. pont )
A kérdést az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése alapján 2018. július 4-én visszautalták az illetékes bizottsághoz (2018.7.4-i jegyzőkönyv, 9.2. pont ).
A második vita időpontja: 2019. március 27. (2019.3.27-i jegyzőkönyv, 8. pont )

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva.

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0340)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

Richard Sulík, az A. tömbről szóló szavazás előtt.


6.9. Alkalmazkodás a közúti szállítási ágazati fejleményekhez ***I (szavazás)

Jelentés az 1071/2009/EK rendelet és az 1072/2009/EK rendelet ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Az első vita időpontja: 2018. július 3. (2018.7.3-i jegyzőkönyv, 18. pont ).
A kérdést az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése alapján 2018. július 4-én visszautalták az illetékes bizottsághoz (2018.7.4-i jegyzőkönyv, 9.3. pont ).
A második vita időpontja: 2019. március 27. (2019.3.27-i jegyzőkönyv, 8. pont )

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva.

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0341)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

Tomáš Zdechovský, az A. tömbről szóló szavazás előtt.


6.10. A földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályok ***I (szavazás)

Jelentés a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/73/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0342)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


6.11. Európai Tengerügyi és Halászati Alap ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról és az 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0343)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


6.12. A tengerfenéken élő állományoknak a Földközi-tenger nyugati térségében folytatott halászatára vonatkozó többéves terv ***I (szavazás)

Jelentés a tengerfenéken élő állományoknak a Földközi-tenger nyugati térségében folytatott halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

Az intézményközi tárgyalások indításáról szóló határozatról szóló szavazásra az alábbi időpontban került sor: 2019. január 17. (2019.1.17-i jegyzőkönyv, 10.7. pont ).

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0344)

EGYÜTTES NYILATKOZAT

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0344)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

Sandra Kalniete


6.13. Az uniós polgárok részére kiállított személyazonosító igazolványok és tartózkodási okmányok biztonságának megerősítése ***I (szavazás)

Jelentés az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

Felszólal Cornelia Ernst, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki az eljárási szabályzat 59. cikkének (3) bekezdése értelmében kéri, hogy a módosításokról az ideiglenes megállapodás előtt szavazzanak, és Gérard Deprez (előadó), aki ellenzi.

Név szerinti szavazással (271 mellette, 312 ellene, 39 tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0345)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


6.14. A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezelése ***I (szavazás)

Jelentés a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 2008/96/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0346)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


6.15. Páneurópai egyéni nyugdíjtermék (PEPP) ***I (szavazás)

Jelentés a páneurópai magánnyugdíjtermékről (PEPP) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva.

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0347)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


6.16. A munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtése a szülők és a gondozók vonatkozásában ***I (szavazás)

Jelentés a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtéséről, valamint a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: David Casa (A8-0270/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

Felszólal Tania González Peñas, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki az eljárási szabályzat 59. cikkének (3) bekezdése értelmében kéri, hogy a módosításokról az ideiglenes megállapodás előtt szavazzanak, és David Casa (előadó), aki ellenzi.

Név szerinti szavazással (126 mellette, 470 ellene, 18 tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0348)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


6.17. A tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelme ***I (szavazás)

Jelentés a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)] - Költségvetési Bizottság - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadók: Eider Gardiazabal Rubial és Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

A vita időpontja: 2019. január 16. (2019.1.16-i jegyzőkönyv, 29. pont )
A kérdést az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése alapján 2019. január 17-én visszautalták az illetékes bizottsághoz (2019.1.17-i jegyzőkönyv, 10.8. pont ).

AZ ELSŐ OLVASAT LEZÁRÁSA

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0349)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


6.18. Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Szociális Alap Pluszról (ESZA+) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

A vita időpontja: 2019. január 15. (2019.1.15-i jegyzőkönyv, 20. pont ).
A kérdést 2019. január 16-án az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdése értelmében intézményközi tárgyalások céljából visszautalták az illetékes bizottsághoz. (2019.1.16-i jegyzőkönyv, 12.7. pont ).

AZ ELSŐ OLVASAT LEZÁRÁSA

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0350)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


6.19. A jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítése ***I (szavazás)

Jelentés a jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

A kérdést az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése alapján 2019. február 13-án visszautalták az illetékes bizottsághoz (2019.2.13-i jegyzőkönyv, 8.3. pont ).

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0351)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


6.20. A közszféra információinak további felhasználása ***I (szavazás)

Jelentés a közszféra információinak további felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0352)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


6.21. A kardhal földközi-tengeri állományára vonatkozó többéves helyreállítási terv ***I (szavazás)

Jelentés a kardhal földközi-tengeri állományára vonatkozó többéves helyreállítási tervről, valamint az 1967/2006/EK és az (EU) 2017/2107 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Marco Affronte (A8-0389/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0353)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


6.22. A tengerészek képzésének minimumszintje ***I (szavazás)

Jelentés a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelv módosításáról és a 2005/45/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlament és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0354)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


6.23. A 2021–2023-as évekre vonatkozó éves előfinanszírozás szintjének kiigazítása ***I (szavazás)

Jelentés az 1303/2013/EU rendeletnek a 2021–2023-as évekre vonatkozó éves előfinanszírozás szintjének kiigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva.

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0355)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


6.24. A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása a belső határokon ***I (szavazás)

Jelentés az (EU) 2016/399 rendeletnek a belső határokon történő határellenőrzés ideiglenes visszaállítására alkalmazandó szabályok tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 24. pont)

A kérdést az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése alapján 2018. november 29-én visszautalták az illetékes bizottsághoz (2018.11.29-i jegyzőkönyv, 8.7. pont ).

AZ ELSŐ OLVASAT LEZÁRÁSA

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0356)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

Tanja Fajon (előadó).


6.25. A Bíróság véleményének kikérése az EU-nak a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló egyezményhez való csatlakozásával kapcsolatban (szavazás)

Állásfoglalási indítvány az eljárási szabályzat 108. cikkének (6) bekezdésével összhangban benyújtotta Claude Moraes és Vilija Blinkevičiūtė, a LIBE bizottság nevében és a FEMM bizottság nevében, a Bíróság véleményének kikéréséről azzal kapcsolatban, hogy az Európai Uniónak az Európa Tanács a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló egyezményéhez való csatlakozására irányuló javaslat és a csatlakozással kapcsolatos eljárás összeegyeztethető-e a Szerződésekkel (2019/2678(RSP)) (B8-0232/2019)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0357)


6.26. A nyugdíjtermékek, köztük a páneurópai egyéni nyugdíjtermék adóztatása (szavazás)

Jelentés a nyugdíjtermékek, köztük a páneurópai egyéni nyugdíjtermék adóztatásáról [2018/2002(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 26. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0358)


7. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Merja Kyllönen-jelentés – A8-0206/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins és Daniel Hannan

Wim van de Camp-jelentés – A8-0205/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins és Stanislav Polčák

Ismail Ertug-jelentés – A8-0204/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Rupert Matthews és Stanislav Polčák

Jerzy Buzek-jelentés – A8-0143/2018
Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák és Seán Kelly

Gabriel Mato-jelentés – A8-0176/2019
Dobromir Sośnierz és Seán Kelly

Gérard Deprez-jelentés – A8-0436/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil és Seán Kelly

Daniela Aiuto-jelentés – A8-0008/2019
Rupert Matthews és Alex Mayer

Sophia in 't Veld-jelentés – A8-0278/2018
Xabier Benito Ziluaga, Bogdan Andrzej Zdrojewski és Jiří Pospíšil

Merja Kyllönen-jelentés – A8-0206/2018
Danuta Jazłowiecka.


8. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok a Parlament internetes oldalán találhatók: „Plenáris ülés”, „Plenáris ülések”, „Szavazások”, „A szavazások eredményei” (A név szerinti szavazások eredménye).

Az elektronikus változat a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


9. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 53. cikke)

JURI bizottság

- Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkéhez történő hozzáigazítása – II. rész (COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: JURI
vélemény: ECON, ENVI, TRAN, AGRI, JURI (az eljárási szabályzat 39. cikke)

- Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkéhez történő hozzáigazítása – I. rész (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: JURI
vélemény: DEVE, INTA, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, FEMM, JURI (az eljárási szabályzat 39. cikke)


10. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) más intézmények

- Javaslat a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Írországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra (07290/2019 - C8-0154/2019 - 2019/0806(CNS))

utalva

illetékes:

LIBE

2) a képviselők

- Piernicola Pedicini. Állásfoglalási indítvány a WHO 72. plenáris ülésén „A gyógyszerek, oltóanyagok és más, az egészségügyhöz kapcsolódó technológiák piacai átláthatóságának javítása” című határozatnak az EU és a tagállamok általi támogatásáról (B8-0211/2019)

utalva

illetékes:

ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány az olasz baromfiágazat támogatásáról (B8-0213/2019)

utalva

illetékes:

AGRI


11. Az aktuális ülés jegyzőkönyveinek elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása

Az eljárási szabályzat 192. cikke (3) bekezdésének megfelelően az aktuális és az előző napi ülés jegyzőkönyvét a következő ülés elején a Parlament elé terjesztik elfogadás céljából.

A Parlament egyetértésével a jelenlegi ülés során elfogadott szövegeket továbbítják a címzetteknek.


12. A következő ülésnapok időpontja

A következő ülésnapok időpontja: 2019. április 15–18.


13. Az ülés berekesztése

Az ülést 12.53-kor berekesztik.


14. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Klaus Welle

Antonio Tajani

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nart, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Bours, Crowley, Deva, Le Pen, Maltese, Morvai, Mussolini, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez, Żółtek

Utolsó frissítés: 2019. június 25.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat