Indeks 
Protokół
PDF 283kWORD 73k
Czwartek, 4 kwietnia 2019 r. - Bruksela
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny (OIPE) ***I (debata)
 3.Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów ***I (debata)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu) (podjęte działania)
 6.Głosowanie
  6.1.Wniosek o uchylenie immunitetu Georgiosa Epitideiosa (głosowanie)
  6.2.Wniosek o uchylenie immunitetu Lamprosa Fountoulisa (głosowanie)
  6.3.Wniosek o uchylenie immunitetu Eleftheriosa Synadinosa (głosowanie)
  6.4.Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  6.5.Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia państw członkowskich * (głosowanie)
  6.6.Gospodarowanie odpadami (głosowanie)
  6.7.Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego ***I (głosowanie)
  6.8.Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów ***I (głosowanie)
  6.9.Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego ***I (głosowanie)
  6.10.Wspólne zasady rynku wewnętrznego gazu ziemnego ***I (głosowanie)
  6.11.Europejski Fundusz Morski i Rybacki ***I (głosowanie)
  6.12.Ustanowienie planu wieloletniego dotyczącego połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego ***I (głosowanie)
  6.13.Wzmocnienie zabezpieczeń dowodów tożsamości oraz dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii ***I (głosowanie)
  6.14.Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej ***I (głosowanie)
  6.15.Ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny (OIPE) ***I (głosowanie)
  6.16.Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów ***I (głosowanie)
  6.17.Ochrona budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich ***I (głosowanie)
  6.18.Europejski Fundusz Społeczny Plus ***I (głosowanie)
  6.19.Komputeryzacja przepływu wyrobów akcyzowych i nadzór nad nimi ***I (głosowanie)
  6.20.Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (przekształcenie) ***I (głosowanie)
  6.21.Wieloletni plan odbudowy populacji włócznika śródziemnomorskiego ***I (głosowanie)
  6.22.Minimalny poziom wyszkolenia marynarzy ***I (głosowanie)
  6.23.Dostosowanie rocznych płatności zaliczkowych w latach 2021–2023 ***I (głosowanie)
  6.24.Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych ***I (głosowanie)
  6.25.Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 108 ust. 6 Regulaminu z wnioskiem o zasięgnięcie opinii Trybunału Sprawiedliwości w kwestii przystąpienia UE do Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (głosowanie)
  6.26.Traktowanie pod względem podatkowym indywidualnych produktów emerytalnych, w tym ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 8.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 9.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 10.Składanie dokumentów
 11.Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów
 12.Kalendarz następnych posiedzeń
 13.Zamknięcie posiedzenia
 14.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 8.30.


2. Ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny (OIPE) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

Sophia in 't Veld przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Heinz K. Becker (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL) Birgit Collin-Langen (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Brian Hayes w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Svena Giegolda, Liisa Jaakonsaari w imieniu grupy S&D, Bernd Lucke w imieniu grupy ECR, Enrique Calvet Chambon w imieniu grupy ALDE, Martin Schirdewan w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Auke Zijlstra w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Jiří Pospíšil, Maria Arena, Jasenko Selimovic, Paloma López Bermejo, Sven Giegold, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Arenę, Eleftherios Synadinos, Brando Benifei, Caroline Nagtegaal, Miguel Urbán Crespo, Ana Miranda i Paul Tang.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: António Marinho e Pinto, Kostadinka Kuneva i Maria Lidia Senra Rodríguez.

Głos zabrali Jyrki Katainen i Sophia in 't Veld.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.15 protokołu z dnia 4.4.2019.


3. Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: David Casa (A8-0270/2018)

David Casa przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM).

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali Elisabeth Morin-Chartier w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR, Renate Weber w imieniu grupy ALDE, Tania González Peñas w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD, Joëlle Mélin w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Czesław Hoc i Enrique Calvet Chambon.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Kostadinka Kuneva, Miroslavs Mitrofanovs, Angelo Ciocca, Michaela Šojdrová, Agnes Jongerius, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Anne Sander, Marita Ulvskog, Helga Stevens, Barbara Matera, Elena Gentile, Jadwiga Wiśniewska, Michael Detjen i Siôn Simon.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Caterina Chinnici, Jordi Solé, Ana Miranda i Nicola Caputo.

Głos zabrali Marianne Thyssen i David Casa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.16 protokołu z dnia 4.4.2019.

(Posiedzenie zostało zawieszone o 10.34 w oczekiwaniu na głosowanie.)


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

4. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 11.00.


5. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu) (podjęte działania)

Przewodniczący przekazał następujące informacje:

—   zalecenie komisji ECON w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 28 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2016/2251 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do daty, do której kontrahenci mogą nadal stosować swoje procedury zarządzania ryzykiem w stosunku do niektórych kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez CCP ((C(2019)02530 ; 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019) zostało przedstawione na sesji plenarnej wczoraj, w środę 3 kwietnia 2019 r. (pkt 6 protokołu z dnia 3.4.2019);

—   zalecenie komisji ECON w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 28 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2205, rozporządzenie delegowane (UE) 2016/592 i rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1178 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do daty, od której obowiązek rozliczania staje się skuteczny dla niektórych rodzajów kontraktów (C(2019)02533 ; 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019) zostało przedstawione na sesji plenarnej wczoraj, w środę 3 kwietnia 2019 r. (pkt 6 protokołu z dnia 3.4.2019).

Wobec zaleceń nie wyrażono sprzeciwu w określonym terminie.

W związku z tym zalecenia uznaje się za przyjęte. Zostaną one opublikowane wśród tekstów przyjętych na dzisiejszym posiedzeniu.


6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


6.1. Wniosek o uchylenie immunitetu Georgiosa Epitideiosa (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Georgiosa Epitideiosa [2018/2268(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0333)


6.2. Wniosek o uchylenie immunitetu Lamprosa Fountoulisa (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Lamprosa Fountoulisa [2018/2269(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0334)

Wystąpienia

Lampros Fountoulis przed głosowaniem.


6.3. Wniosek o uchylenie immunitetu Eleftheriosa Synadinosa (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Eleftheriosa Synadinosa [2018/2270(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0335)


6.4. Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii [COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Sergei Stanishev (A8-0047/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

Głos zabrali: Ashley Fox w imieniu grupy ECR, z wnioskiem o odroczenie głosowania zgodnie z art. 190 Regulaminu, i Iratxe García Pérez, przeciwko temu wnioskowi.

W GE (przy 161 głosach za, 392 głosach przeciw i 28 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Głos zabrali: Julie Girling, w imieniu posłów posłów w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg z wnioskiem o poddanie pod głosowanie poprawek przed głosowaniem nad wstępnym porozumieniem, zgodnie z art. 59 ust. 3 Regulaminu, i Esteban González Pons, przeciwko temu wnioskowi.

W GE (przy 230 głosach za, 354 głosach przeciw i 25 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0336)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


6.5. Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia państw członkowskich * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskich [COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0337)


6.6. Gospodarowanie odpadami (głosowanie)

Projekt rezolucji, który złożyła zgodnie z art. 216 ust. 2 Regulaminu Cecilia Wikström w imieniu komisji PETI, w sprawie gospodarowania odpadami (2019/2557(RSP)) (B8-0231/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0338)


6.7. Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającej szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego [COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Pierwsza debata odbyła się 3 lipca 2018 r. (pkt 18 protokołu z dnia 3.7.2018).
Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 4 lipca 2018 r. (pkt 9.1 protokołu z dnia 4.7.2018).
Druga debata odbyła się 27 marca 2019 r. (pkt 8 protokołu z dnia 27.3.2019).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

Głos zabrali: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, w sprawie organizacji głosowania, i Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, z wnioskiem o odroczenie głosowania zgodnie z art. 190 Regulaminu.

W GE (przy 290 głosach za, 312 głosach przeciw i 21 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0339)

Pierwsze czytanie w Parlamencie uznaje się za zamknięte.

Wystąpienia

Maria Grapini w sprawie przebiegu głosowania.

Przed głosowaniem nad poprawką 261 Przewodniczący w sprawie głosowania łącznego, Marian-Jean Marinescu, Philippe Lamberts i Richard Corbett...

W GE (przy 454 głosach za, 144 głosach przeciw i 24 wstrzymujących się) Parlament wyraził zgodę na głosowanie łączne.

Dobromir Sośnierz i Marek Jurek, przed głosowaniem łącznym D.


6.8. Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów [COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Pierwsza debata odbyła się 3 lipca 2018 r. (pkt 18 protokołu z dnia 3.7.2018).
Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 4 lipca 2018 r. (pkt 9.2 protokołu z dnia 4.7.2018).
Druga debata odbyła się 27 marca 2019 r. (pkt 8 protokołu z dnia 27.3.2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0340)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Richard Sulík, przed głosowaniem łącznym A.


6.9. Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 i rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 w celu dostosowania ich do zmian w sektorze [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Pierwsza debata odbyła się 3 lipca 2018 r. (pkt 18 protokołu z dnia 3.7.2018).
Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 4 lipca 2018 r. (pkt 9.3 protokołu z dnia 4.7.2018).
Druga debata odbyła się 27 marca 2019 r. (pkt 8 protokołu z dnia 27.3.2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0341)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Tomáš Zdechovský, przed głosowaniem łącznym A.


6.10. Wspólne zasady rynku wewnętrznego gazu ziemnego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/73/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0342)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


6.11. Europejski Fundusz Morski i Rybacki ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0343)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


6.12. Ustanowienie planu wieloletniego dotyczącego połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego plan wieloletni dotyczący połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

Głosowanie nad decyzją w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych odbyło się 17 stycznia 2019 r. (pkt 10.7 protokołu z dnia 17.1.2019).

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0344)

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0344)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Sandra Kalniete.


6.13. Wzmocnienie zabezpieczeń dowodów tożsamości oraz dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa dokumentów tożsamości obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

Głos zabrali: Cornelia Ernst, w imieniu grupy GUE/NGL, z wnioskiem o poddanie pod głosowanie poprawek przed głosowaniem nad wstępnym porozumieniem, zgodnie z art. 59 ust. 3 Regulaminu, i Gérard Deprez (sprawozdawca), przeciwko temu wnioskowi.

W GI (przy 271 głosach za, 312 głosach przeciwko, 39 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0345)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


6.14. Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2008/96/WE w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0346)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


6.15. Ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny (OIPE) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0347)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


6.16. Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: David Casa (A8-0270/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

Głos zabrali: Tania González Peñas, w imieniu grupy GUE/NGL, z wnioskiem o poddanie pod głosowanie poprawek przed głosowaniem nad wstępnym porozumieniem, zgodnie z art. 59 ust. 3 Regulaminu, i David Casa (sprawozdawca), przeciwko temu wnioskowi.

W GI (przy 126 głosach za, 470 głosach przeciwko, 18 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0348)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


6.17. Ochrona budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich [COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)] - Komisja Budżetowa - Komisja Kontroli Budżetowej. Współsprawozdawcy: Eider Gardiazabal Rubial i Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

Debata odbyła się dnia 16 stycznia 2019 r. (pkt 29 protokołu z dnia 16.1.2019).
Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 17 stycznia 2019 r. (pkt 10.8 protokołu z dnia 17.1.2019).

ZAMKNIĘCIE PIERWSZEGO CZYTANIA

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0349)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


6.18. Europejski Fundusz Społeczny Plus ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus [COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

Debata odbyła się dnia 15 stycznia 2019 r. (pkt 20 protokołu z dnia 15.1.2019).
Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, w dniu 16 stycznia 2019 r. (pkt 12.7 protokołu z dnia 16.1.2019).

ZAMKNIĘCIE PIERWSZEGO CZYTANIA

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0350)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


6.19. Komputeryzacja przepływu wyrobów akcyzowych i nadzór nad nimi ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie komputeryzacji przepływu wyrobów akcyzowych i nadzoru nad nimi (wersja przekształcona) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 13 lutego 2019 r. (pkt 8.3 protokołu z dnia 13.2.2019).

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0351)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


6.20. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (przekształcenie) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (wersja przekształcona) [COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0352)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


6.21. Wieloletni plan odbudowy populacji włócznika śródziemnomorskiego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wieloletniego planu odbudowy populacji włócznika śródziemnomorskiego oraz zmiany rozporządzeń (WE) nr 1967/2006 i (UE) 2017/2107 [COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Marco Affronte (A8-0389/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0353)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


6.22. Minimalny poziom wyszkolenia marynarzy ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2008/106/WE w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy oraz uchylającej dyrektywę 2005/45/WE [COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0354)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


6.23. Dostosowanie rocznych płatności zaliczkowych w latach 2021–2023 ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w zakresie dostosowania rocznych płatności zaliczkowych w latach 2021–2023 [COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 23)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0355)

Pierwsze czytanie w Parlamencie uznaje się za zamknięte.


6.24. Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/399 w zakresie zasad mających zastosowanie do tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 24)

Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 29 listopada 2018 r. (pkt 8.7 protokołu z dnia 29.11.2018)

ZAMKNIĘCIE PIERWSZEGO CZYTANIA

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0356)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Tanja Fajon (sprawozdawczyni).


6.25. Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 108 ust. 6 Regulaminu z wnioskiem o zasięgnięcie opinii Trybunału Sprawiedliwości w kwestii przystąpienia UE do Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 108 ust. 6 Regulaminu przez Claude'a Moraesa i Viliję Blinkevičiūtė, w imieniu komisji LIBE i w imieniu komisji FEMM, w sprawie zasięgnięcia opinii Trybunału Sprawiedliwości w kwestii zgodności z traktatami wniosków o przystąpienie Unii Europejskiej do Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz procedury tego przystąpienia (2019/2678(RSP)) (B8-0232/2019)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0357)


6.26. Traktowanie pod względem podatkowym indywidualnych produktów emerytalnych, w tym ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie traktowania pod względem podatkowym indywidualnych produktów emerytalnych, w tym ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego [2018/2002(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 26)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0358)


7. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Sprawozdanie Merji Kyllönen - A8-0206/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins i Daniel Hannan

Sprawozdanie Wima van de Campa - A8-0205/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Ismaila Ertuga - A8-0204/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Rupert Matthews i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Jerzego Buzka - A8-0143/2018
Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák i Seán Kelly

Sprawozdanie Gabriela Mato - A8-0176/2019
Dobromir Sośnierz i Seán Kelly

Sprawozdanie Gérarda Depreza - A8-0436/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil i Seán Kelly

Sprawozdanie Danieli Aiuto - A8-0008/2019
Rupert Matthews i Alex Mayer

Sprawozdanie Sophii in 't Veld - A8-0278/2018
Xabier Benito Ziluaga, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Jiří Pospíšil

Sprawozdanie Merji Kyllönen - A8-0206/2018
Danuta Jazłowiecka.


8. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu są zamieszczone na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana przez maksimum dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt oddanych głosów i zgłoszeń zamiaru oddania głosu zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


9. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja JURI

- Dostosowanie niektórych aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – część II (COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: JURI
opinia: ECON, ENVI, TRAN, AGRI, JURI (art. 39 Regulaminu)

- Dostosowanie niektórych aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – część I (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: JURI
opinia: DEVE, INTA, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, FEMM, JURI (art. 39 Regulaminu)


10. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez inne instytucje

- Wniosek dotyczący decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Irlandii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów (07290/2019 - C8-0154/2019 - 2019/0806(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

2) przez posłów

- Piernicola Pedicini. Projekt rezolucji w sprawie poparcia UE i państw członkowskich dla rezolucji zatytułowanej „Poprawa przejrzystości rynków leków, szczepionek i innych technologii związanych ze zdrowiem” na 72. posiedzeniu plenarnym WHO (B8-0211/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie wsparcia dla włoskiego sektora drobiarskiego (B8-0213/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI


11. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów

Zgodnie z art. 192 ust. 3 Regulaminu protokół bieżącego posiedzenia oraz protokół posiedzenia z dnia wczorajszego zostaną przedłożone Parlamentowi do zatwierdzenia na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu teksty przyjęte podczas bieżącej sesji zostaną niezwłocznie przekazane ich adresatom.


12. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 15 kwietnia 2019 do 18 kwietnia 2019 r.


13. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 12.53.


14. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nart, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bours, Crowley, Deva, Le Pen, Maltese, Morvai, Mussolini, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez, Żółtek

Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności