Index 
Proces-verbal
PDF 281kWORD 73k
Joi, 4 aprilie 2019 - Bruxelles
1.Deschiderea ședinței
 2.Un produs paneuropean de pensii personale ***I (dezbatere)
 3.Echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor ***I (dezbatere)
 4.Reluarea ședinței
 5.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură](cursul dat)
 6.Votare
  6.1.Cerere de ridicare a imunității lui Georgios Epitideios (vot)
  6.2.Cerere de ridicare a imunității lui Lampros Fountoulis (vot)
  6.3.Cerere de ridicare a imunității lui Eleftherios Synadinos (vot)
  6.4.Stabilirea listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune ***I (vot)
  6.5.Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre * (vot)
  6.6.Gestionarea deșeurilor (vot)
  6.7.Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier ***I (vot)
  6.8.Perioadele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor ***I (vot)
  6.9.Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier ***I (vot)
  6.10.Normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale ***I (vot)
  6.11.Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești ***I (vot)
  6.12.Planul multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane ***I (vot)
  6.13.Consolidarea securității cărților de identitate și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii ***I (vot)
  6.14.Gestionarea siguranței infrastructurii rutiere ***I (vot)
  6.15.Un produs paneuropean de pensii personale ***I (vot)
  6.16.Echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor ***I (vot)
  6.17.Protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre ***I (vot)
  6.18.Fondul social european Plus (FSE+) ***I (vot)
  6.19.Informatizarea circulației și a controlului produselor accizabile ***I (vot)
  6.20.Reutilizarea informațiilor din sectorul public ***I (vot)
  6.21.Planul multianual de refacere a stocurilor de pește-spadă din Marea Mediterană ***I (vot)
  6.22.Nivelul minim de formare a navigatorilor ***I (vot)
  6.23.Ajustarea prefinanțării anuale pentru anii 2021-2023 ***I (vot)
  6.24.Reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne ***I (vot)
  6.25.Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 108 alineatul (6) din Regulamentul de procedură prin care se solicită avizul Curții de Justiție cu privire la aderarea UE la Convenția privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (vot)
  6.26.Tratamentul fiscal al produselor de pensii, inclusiv al produsului paneuropean de pensii personale (vot)
 7.Explicații privind votul
 8.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 9.Decizii privind anumite documente
 10.Depunere de documente
 11.Aprobarea proceselor-verbale ale actualei perioade de sesiune și transmiterea textelor adoptate
 12.Calendarul următoarelor ședințe
 13.Ridicarea ședinței
 14.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 8.30.


2. Un produs paneuropean de pensii personale ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

Sophia in 't Veld și-a prezentat raportul.

A intervenit Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit Heinz K. Becker (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Birgit Collin-Langen (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Brian Hayes, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Sven Giegold, Liisa Jaakonsaari, în numele Grupului S&D, Bernd Lucke, în numele Grupului ECR, Enrique Calvet Chambon, în numele Grupului ALDE, Martin Schirdewan, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Auke Zijlstra, în numele Grupului ENF, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Jiří Pospíšil, Maria Arena, Jasenko Selimovic, Paloma López Bermejo, Sven Giegold, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Arena, Eleftherios Synadinos, Brando Benifei, Caroline Nagtegaal, Miguel Urbán Crespo, Ana Miranda și Paul Tang.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: António Marinho e Pinto, Kostadinka Kuneva și Maria Lidia Senra Rodríguez.

Au intervenit Jyrki Katainen și Sophia in 't Veld.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.15 al PV din 4.4.2019.


3. Echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: David Casa (A8-0270/2018)

David Casa și-a prezentat raportul.

A intervenit Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM).

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit Elisabeth Morin-Chartier, în numele Grupului PPE, Maria Arena, în numele Grupului S&D, Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, Renate Weber, în numele Grupului ALDE, Tania González Peñas, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD, Joëlle Mélin, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Czesław Hoc și Enrique Calvet Chambon.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit Kostadinka Kuneva, Miroslavs Mitrofanovs, Angelo Ciocca, Michaela Šojdrová, Agnes Jongerius, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Anne Sander, Marita Ulvskog, Helga Stevens, Barbara Matera, Elena Gentile, Jadwiga Wiśniewska, Michael Detjen și Siôn Simon.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Caterina Chinnici, Jordi Solé, Ana Miranda și Nicola Caputo.

Au intervenit Marianne Thyssen și David Casa.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.16 al PV din 4.4.2019.

(Ședința a fost suspendată la 10.34 în așteptarea votării.)


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

4. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 11.00.


5. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură](cursul dat)

Președintele a transmis următoarea comunicare:

—   recomandarea Comisiei ECON de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 28 martie 2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/2251 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește data până la care contrapărțile pot continua să aplice procedurile lor de gestionare a riscurilor în cazul anumitor contracte derivate extrabursiere care nu sunt compensate printr-o contraparte centrală ((C(2019)02530 ; 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019) a fost anunțată în plen ieri, miercuri, 3 aprilie 2019 (punctul 6 al PV din 3.4.2019);

—   recomandarea Comisiei ECON de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 28 martie 2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2205 al Comisiei, a Regulamentului delegat (UE) 2016/592 al Comisiei și a Regulamentului delegat (UE) 2016/1178 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește data de la care obligația de compensare produce efecte pentru anumite tipuri de contracte (C(2019)02533 ; 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019) a fost anunțată în plen ieri, miercuri, 3 aprilie 2019 (punctul 6 al PV din 3.4.2019).

Nu a fost formulată nicio obiecțiune la recomandările în cauză în termenul prevăzut.

În consecință, recomandările se consideră aprobate și vor fi publicate în textele adoptate în cursul ședinței de azi.


6. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


6.1. Cerere de ridicare a imunității lui Georgios Epitideios (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Georgios Epitideios [2018/2268(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0333)


6.2. Cerere de ridicare a imunității lui Lampros Fountoulis (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Lampros Fountoulis [2018/2269(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0334)

Intervenții

Lampros Fountoulis, înaintea votului.


6.3. Cerere de ridicare a imunității lui Eleftherios Synadinos (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Eleftherios Synadinos [2018/2270(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0335)


6.4. Stabilirea listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune [COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Sergei Stanishev (A8-0047/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

Au intervenit Ashley Fox, în numele Grupului ECR, care a solicitat amânarea votului în conformitate cu articolul 190 din Regulamentul de procedură, și Iratxe García Pérez care s-a exprimat împotriva cererii.

Prin VE (161 pentru, 392 împotrivă, 28 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Au intervenit Julie Girling, în numele unui număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus, care a solicitat supunerea amendamentelor la vot înaintea acordului provizoriu, în conformitate cu articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, și Esteban González Pons care s-a exprimat împotriva cererii.

Cu VE (230 pentru, 354 împotrivă, 25 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0336)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


6.5. Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre * (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre [COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0337)


6.6. Gestionarea deșeurilor (vot)

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 216 alineatul (2) din Regulamentul de procedură de către Cecilia Wikström, în numele Comisiei PETI, referitoare la gestionarea deșeurilor (2019/2557(RSP)) (B8-0231/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0338)


6.7. Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier [COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

O primă dezbatere a avut loc la la 3 iulie 2018 (punctul 18 al PV din 3.7.2018).
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la la 4 iulie 2018 (punctul 9.1 al PV din 4.7.2018).
O a doua dezbatare a avut loc la 27 martie 2019 (punctul 8 al PV din 27.3.2019).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

Au intervenit Elżbieta Katarzyna Łukacijewska referitor la organizarea votului și Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR, pentru a solicita amânarea votului în conformitate cu articolul 190 din Regulamentul de procedură.

Cu VE (290 pentru, 312 împotrivă, 21 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0339)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Maria Grapini referitor la desfășurarea votului.

Înaintea votului privind amendamentul 261, Președintele referitor la votul în bloc, Marian-Jean Marinescu, Philippe Lamberts, și Richard Corbett.

Prin VE (454 pentru, 144 împotrivă, 24 abțineri), Parlamentul a aprobat votul în bloc.

Dobromir Sośnierz și Marek Jurek, înaintea votului privind blocul D.


6.8. Perioadele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor [COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

O primă dezbatere a avut loc la la 3 iulie 2018 (punctul 18 al PV din 3.7.2018).
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la la 4 iulie 2018 (punctul 9.2 al PV din 4.7.2018).
O a doua dezbatere a avut loc la 27 martie 2019 (punctul 8 al PV din 27.3.2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0340)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Richard Sulík, înaintea votului privind blocul A.


6.9. Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în vederea adaptării lor la evoluțiile sectorului [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

O primă dezbatere a avut loc la la 3 iulie 2018 (punctul 18 al PV din 3.7.2018).
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la la 4 iulie 2018 (punctul 9.3 al PV din 4.7.2018).
O a doua dezbatere a avut loc la 27 martie 2019 (punctul 8 al PV din 27.3.2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0341)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Tomáš Zdechovský, înaintea votului privind blocul A.


6.10. Normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0342)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


6.11. Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0343)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


6.12. Planul multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui plan multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

Votul privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale a avut loc la 17 ianuarie 2019 (punctul 10.7 al PV din 17.1.2019).

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0344)

DECLARAȚIE COMUNĂ

Aprobat (P8_TA(2019)0344)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Sandra Kalniete.


6.13. Consolidarea securității cărților de identitate și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

Au intervenit Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, care a solicitat ca amendamentele să fie supuse la vot înaintea acordului provizoriu, în conformitate cu articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, și Gérard Deprez (raportor), care s-a exprimat împotriva cererii.

Prin AN (271 pentru, 312 împotrivă, 39 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0345)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


6.14. Gestionarea siguranței infrastructurii rutiere ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/96/CE privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0346)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


6.15. Un produs paneuropean de pensii personale ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0347)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


6.16. Echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: David Casa (A8-0270/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

Au intervenit Tania González Peñas, în numele Grupului GUE/NGL, care a solicitat ca amendamentele să fie supuse la vot înaintea acordului provizoriu, în conformitate cu articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, și David Casa (raportor), care s-a exprimat împotriva cererii.

Prin AN (126 pentru, 470 împotrivă, 18 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0348)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


6.17. Protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre [COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru control bugetar. Raportori: Eider Gardiazabal Rubial și Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

Dezbaterea a avut loc la 16 ianuarie 2019 (punctul 29 al PV din 16.1.2019).
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la la 17 ianuarie 2019 (punctul 10.8 al PV din 17.1.2019).

ÎNCHEIEREA PRIMEI LECTURI

Aprobat (P8_TA(2019)0349)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


6.18. Fondul social european Plus (FSE+) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european Plus (FSE+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

Dezbaterea a avut loc la 15 ianuarie 2019.
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la 16 ianuarie 2019 (punctul 12.7 al PV din 16.1.2019).

ÎNCHEIEREA PRIMEI LECTURI

Aprobat (P8_TA(2019)0350)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


6.19. Informatizarea circulației și a controlului produselor accizabile ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind informatizarea circulației și a controlului produselor accizabile (reformare) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la 13 februarie 2019 (punctul 8.3 al PV din 13.2.2019).

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2019)0351)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


6.20. Reutilizarea informațiilor din sectorul public ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (reformare) [COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0352)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


6.21. Planul multianual de refacere a stocurilor de pește-spadă din Marea Mediterană ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un plan multianual de refacere a stocurilor de pește-spadă din Marea Mediterană și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1967/2006 și (UE) 2017/2107 [COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Marco Affronte (A8-0389/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0353)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


6.22. Nivelul minim de formare a navigatorilor ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/106/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor și de abrogare a Directivei 2005/45/CE [COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 22)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0354)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


6.23. Ajustarea prefinanțării anuale pentru anii 2021-2023 ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește ajustarea prefinanțării anuale pentru anii 2021-2023 [COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 23)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0355)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


6.24. Reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește normele aplicabile reintroducerii temporare a controalelor la frontierele interne [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 24)

Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la la 29 noiembrie 2018 (punctul 8.7 al PV din 29.11.2018)

ÎNCHEIEREA PRIMEI LECTURI

Aprobat (P8_TA(2019)0356)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Tanja Fajon (raportoare).


6.25. Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 108 alineatul (6) din Regulamentul de procedură prin care se solicită avizul Curții de Justiție cu privire la aderarea UE la Convenția privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (vot)

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 108 alineatul (6) din Regulamentul de procedură de către Claude Moraes și Vilija Blinkevičiūtė, în numele Comisiei LIBE și în numele Comisiei FEMM, de solicitare a unui aviz din partea Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a propunerilor de aderare a Uniunii Europene la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice și privind procedura de aderare (2019/2678(RSP)) (B8-0232/2019)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0357)


6.26. Tratamentul fiscal al produselor de pensii, inclusiv al produsului paneuropean de pensii personale (vot)

Raport referitor la tratamentul fiscal al produselor de pensii, inclusiv al produsului paneuropean de pensii personale [2018/2002(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 26)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0358)


7. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins și Daniel Hannan

Raport Wim van de Camp - A8-0205/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins și Stanislav Polčák

Raport Ismail Ertug - A8-0204/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Rupert Matthews și Stanislav Polčák

Raport Jerzy Buzek - A8-0143/2018
Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák și Seán Kelly

Raport Gabriel Mato - A8-0176/2019
Dobromir Sośnierz și Seán Kelly

Raport Gérard Deprez - A8-0436/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil și Seán Kelly

Raport Daniela Aiuto - A8-0008/2019
Rupert Matthews și Alex Mayer

Raport Sophia in 't Veld - A8-0278/2018
Xabier Benito Ziluaga, Bogdan Andrzej Zdrojewski și Jiří Pospíšil

Raport Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Danuta Jazłowiecka.


8. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul internet al Parlamentului, secțiunea „Ședința plenară”, „Ședințe plenare”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


9. Decizii privind anumite documente

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

Comisia JURI

- Adaptarea la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte legislative care prevăd aplicarea procedurii de reglementare cu control - partea II (COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD))
retrimis comisiei competente: JURI
aviz: ECON, ENVI, TRAN, AGRI, JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)

- Adaptarea la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea UE a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control - partea I (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD))
retrimis comisiei competente: JURI
aviz: DEVE, INTA, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, FEMM, JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)


10. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către alte instituții:

- Propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Irlanda (07290/2019 - C8-0154/2019 - 2019/0806(CNS))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

2) de către deputați

- Piernicola Pedicini. Propunere de rezoluție referitoare la sprijinul acordat de UE și de statele membre, în cadrul celei de a 72-a reuniuni plenare a OMS, unei rezoluții intitulate „Îmbunătățirea transparenței piețelor de medicamente, vaccinuri și alte tehnologii din domeniul sănătății” (B8-0211/2019)

retrimis

comisiei competente :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la sprijinirea sectorului avicol din Italia (B8-0213/2019)

retrimis

comisiei competente :

AGRI


11. Aprobarea proceselor-verbale ale actualei perioade de sesiune și transmiterea textelor adoptate

În conformitate cu articolul 192 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al actualei ședințe și procesul-verbal al zilei precedente vor fi supuse aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate în cursul actualei perioade de sesiune vor fi transmise fără întârziere destinatarilor lor.


12. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 15 aprilie 2019 și 18 aprilie 2019.


13. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 12.53.


14. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nart, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Bours, Crowley, Deva, Le Pen, Maltese, Morvai, Mussolini, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez, Żółtek

Ultima actualizare: 25 iunie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate