Index 
Proces-verbal
PDF 280kWORD 75k
Joi, 4 aprilie 2019 - Bruxelles
1.Deschiderea ședinței
 2.Un produs paneuropean de pensii personale ***I (dezbatere)
 3.Echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor ***I (dezbatere)
 4.Reluarea ședinței
 5.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură](cursul dat)
 6.Votare
  
6.1.Cerere de ridicare a imunității lui Georgios Epitideios (vot)
  
6.2.Cerere de ridicare a imunității lui Lampros Fountoulis (vot)
  
6.3.Cerere de ridicare a imunității lui Eleftherios Synadinos (vot)
  
6.4.Stabilirea listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune ***I (vot)
  
6.5.Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre * (vot)
  
6.6.Gestionarea deșeurilor (vot)
  
6.7.Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier ***I (vot)
  
6.8.Perioadele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor ***I (vot)
  
6.9.Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier ***I (vot)
  
6.10.Normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale ***I (vot)
  
6.11.Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești ***I (vot)
  
6.12.Planul multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane ***I (vot)
  
6.13.Consolidarea securității cărților de identitate și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii ***I (vot)
  
6.14.Gestionarea siguranței infrastructurii rutiere ***I (vot)
  
6.15.Un produs paneuropean de pensii personale ***I (vot)
  
6.16.Echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor ***I (vot)
  
6.17.Protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre ***I (vot)
  
6.18.Fondul social european Plus (FSE+) ***I (vot)
  
6.19.Informatizarea circulației și a controlului produselor accizabile ***I (vot)
  
6.20.Reutilizarea informațiilor din sectorul public ***I (vot)
  
6.21.Planul multianual de refacere a stocurilor de pește-spadă din Marea Mediterană ***I (vot)
  
6.22.Nivelul minim de formare a navigatorilor ***I (vot)
  
6.23.Ajustarea prefinanțării anuale pentru anii 2021-2023 ***I (vot)
  
6.24.Reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne ***I (vot)
  
6.25.Solicitarea avizului Curții de Justiție cu privire la aderarea UE la Convenția privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (vot)
  
6.26.Tratamentul fiscal al produselor de pensii, inclusiv al produsului paneuropean de pensii personale (vot)
 7.Explicații privind votul
 8.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 9.Decizii privind anumite documente
 10.Depunere de documente
 11.Aprobarea proceselor-verbale ale actualei perioade de sesiune și transmiterea textelor adoptate
 12.Calendarul următoarelor ședințe
 13.Ridicarea ședinței
 14.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 8.30.


2. Un produs paneuropean de pensii personale ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

Sophia in 't Veld și-a prezentat raportul.

A intervenit Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit Heinz K. Becker (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Birgit Collin-Langen (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Brian Hayes, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Sven Giegold, Liisa Jaakonsaari, în numele Grupului S&D, Bernd Lucke, în numele Grupului ECR, Enrique Calvet Chambon, în numele Grupului ALDE, Martin Schirdewan, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Auke Zijlstra, în numele Grupului ENF, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Jiří Pospíšil, Maria Arena, Jasenko Selimovic, Paloma López Bermejo, Sven Giegold, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Arena, Eleftherios Synadinos, Brando Benifei, Caroline Nagtegaal, Miguel Urbán Crespo, Ana Miranda și Paul Tang.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: António Marinho e Pinto, Kostadinka Kuneva și Maria Lidia Senra Rodríguez.

Au intervenit Jyrki Katainen și Sophia in 't Veld.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.15 al PV din 4.4.2019.


3. Echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: David Casa (A8-0270/2018)

David Casa și-a prezentat raportul.

A intervenit Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM).

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit Elisabeth Morin-Chartier, în numele Grupului PPE, Maria Arena, în numele Grupului S&D, Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, Renate Weber, în numele Grupului ALDE, Tania González Peñas, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD, Joëlle Mélin, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Czesław Hoc și Enrique Calvet Chambon.

A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit Kostadinka Kuneva, Miroslavs Mitrofanovs, Angelo Ciocca, Michaela Šojdrová, Agnes Jongerius, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Anne Sander, Marita Ulvskog, Helga Stevens, Barbara Matera, Elena Gentile, Jadwiga Wiśniewska, Michael Detjen și Siôn Simon.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Caterina Chinnici, Jordi Solé, Ana Miranda și Nicola Caputo.

Au intervenit Marianne Thyssen și David Casa.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.16 al PV din 4.4.2019.

(Ședința a fost suspendată la 10.34 în așteptarea votării.)


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

4. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 11.00.


5. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură](cursul dat)

Președintele a transmis următoarea comunicare:

—   recomandarea Comisiei ECON de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 28 martie 2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/2251 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește data până la care contrapărțile pot continua să aplice procedurile lor de gestionare a riscurilor în cazul anumitor contracte derivate extrabursiere care nu sunt compensate printr-o contraparte centrală ((C(2019)02530 ; 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019) a fost anunțată în plen ieri, miercuri, 3 aprilie 2019 (punctul 6 al PV din 3.4.2019);

—   recomandarea Comisiei ECON de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 28 martie 2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2205 al Comisiei, a Regulamentului delegat (UE) 2016/592 al Comisiei și a Regulamentului delegat (UE) 2016/1178 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește data de la care obligația de compensare produce efecte pentru anumite tipuri de contracte (C(2019)02533 ; 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019) a fost anunțată în plen ieri, miercuri, 3 aprilie 2019 (punctul 6 al PV din 3.4.2019).

Nu a fost formulată nicio obiecțiune la recomandările în cauză în termenul prevăzut.

În consecință, recomandările se consideră aprobate și vor fi publicate în textele adoptate în cursul ședinței de azi.


6. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


6.1. Cerere de ridicare a imunității lui Georgios Epitideios (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Georgios Epitideios [2018/2268(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0333)


6.2. Cerere de ridicare a imunității lui Lampros Fountoulis (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Lampros Fountoulis [2018/2269(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0334)

Intervenții

Lampros Fountoulis, înaintea votului.


6.3. Cerere de ridicare a imunității lui Eleftherios Synadinos (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Eleftherios Synadinos [2018/2270(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0335)


6.4. Stabilirea listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune [COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Sergei Stanishev (A8-0047/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

Au intervenit Ashley Fox, în numele Grupului ECR, care a solicitat amânarea votului în conformitate cu articolul 190 din Regulamentul de procedură, și Iratxe García Pérez care s-a exprimat împotriva cererii.

Prin VE (161 pentru, 392 împotrivă, 28 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Au intervenit Julie Girling, în numele unui număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus, care a solicitat supunerea amendamentelor la vot înaintea acordului provizoriu, în conformitate cu articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, și Esteban González Pons care s-a exprimat împotriva cererii.

Cu VE (230 pentru, 354 împotrivă, 25 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0336)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


6.5. Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre * (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre [COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0337)


6.6. Gestionarea deșeurilor (vot)

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 216 alineatul (2) din Regulamentul de procedură de către Cecilia Wikström, în numele Comisiei PETI, referitoare la gestionarea deșeurilor (2019/2557(RSP)) (B8-0231/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0338)


6.7. Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier [COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

O primă dezbatere a avut loc la la 3 iulie 2018 (punctul 18 al PV din 3.7.2018).
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la la 4 iulie 2018 (punctul 9.1 al PV din 4.7.2018).
O a doua dezbatare a avut loc la 27 martie 2019 (punctul 8 al PV din 27.3.2019).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

Au intervenit Elżbieta Katarzyna Łukacijewska referitor la organizarea votului și Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR, pentru a solicita amânarea votului în conformitate cu articolul 190 din Regulamentul de procedură.

Cu VE (290 pentru, 312 împotrivă, 21 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0339)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Maria Grapini referitor la desfășurarea votului.

Înaintea votului privind amendamentul 261, Președintele referitor la votul în bloc, Marian-Jean Marinescu, Philippe Lamberts, și Richard Corbett.

Prin VE (454 pentru, 144 împotrivă, 24 abțineri), Parlamentul a aprobat votul în bloc.

Dobromir Sośnierz și Marek Jurek, înaintea votului privind blocul D.


6.8. Perioadele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor [COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

O primă dezbatere a avut loc la la 3 iulie 2018 (punctul 18 al PV din 3.7.2018).
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la la 4 iulie 2018 (punctul 9.2 al PV din 4.7.2018).
O a doua dezbatere a avut loc la 27 martie 2019 (punctul 8 al PV din 27.3.2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0340)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Richard Sulík, înaintea votului privind blocul A.


6.9. Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în vederea adaptării lor la evoluțiile sectorului [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

O primă dezbatere a avut loc la la 3 iulie 2018 (punctul 18 al PV din 3.7.2018).
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la la 4 iulie 2018 (punctul 9.3 al PV din 4.7.2018).
O a doua dezbatere a avut loc la 27 martie 2019 (punctul 8 al PV din 27.3.2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0341)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Tomáš Zdechovský, înaintea votului privind blocul A.


6.10. Normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0342)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


6.11. Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0343)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


6.12. Planul multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui plan multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Clara Aguilera (A8-0005/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

Votul privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale a avut loc la 17 ianuarie 2019 (punctul 10.7 al PV din 17.1.2019).

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0344)

DECLARAȚIE COMUNĂ

Aprobat (P8_TA(2019)0344)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Sandra Kalniete.


6.13. Consolidarea securității cărților de identitate și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

Au intervenit Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, care a solicitat ca amendamentele să fie supuse la vot înaintea acordului provizoriu, în conformitate cu articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, și Gérard Deprez (raportor), care s-a exprimat împotriva cererii.

Prin AN (271 pentru, 312 împotrivă, 39 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0345)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


6.14. Gestionarea siguranței infrastructurii rutiere ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/96/CE privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0346)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


6.15. Un produs paneuropean de pensii personale ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0347)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


6.16. Echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: David Casa (A8-0270/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

Au intervenit Tania González Peñas, în numele Grupului GUE/NGL, care a solicitat ca amendamentele să fie supuse la vot înaintea acordului provizoriu, în conformitate cu articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, și David Casa (raportor), care s-a exprimat împotriva cererii.

Prin AN (126 pentru, 470 împotrivă, 18 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0348)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


6.17. Protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre [COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru control bugetar. Raportori: Eider Gardiazabal Rubial și Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

Dezbaterea a avut loc la 16 ianuarie 2019 (punctul 29 al PV din 16.1.2019).
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la la 17 ianuarie 2019 (punctul 10.8 al PV din 17.1.2019).

ÎNCHEIEREA PRIMEI LECTURI

Aprobat (P8_TA(2019)0349)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


6.18. Fondul social european Plus (FSE+) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european Plus (FSE+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

Dezbaterea a avut loc la 15 ianuarie 2019.
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la 16 ianuarie 2019 (punctul 12.7 al PV din 16.1.2019).

ÎNCHEIEREA PRIMEI LECTURI

Aprobat (P8_TA(2019)0350)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


6.19. Informatizarea circulației și a controlului produselor accizabile ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind informatizarea circulației și a controlului produselor accizabile (reformare) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la 13 februarie 2019 (punctul 8.3 al PV din 13.2.2019).

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2019)0351)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


6.20. Reutilizarea informațiilor din sectorul public ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (reformare) [COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0352)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


6.21. Planul multianual de refacere a stocurilor de pește-spadă din Marea Mediterană ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un plan multianual de refacere a stocurilor de pește-spadă din Marea Mediterană și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1967/2006 și (UE) 2017/2107 [COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Marco Affronte (A8-0389/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0353)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


6.22. Nivelul minim de formare a navigatorilor ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/106/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor și de abrogare a Directivei 2005/45/CE [COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 22)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0354)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


6.23. Ajustarea prefinanțării anuale pentru anii 2021-2023 ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește ajustarea prefinanțării anuale pentru anii 2021-2023 [COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 23)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0355)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


6.24. Reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește normele aplicabile reintroducerii temporare a controalelor la frontierele interne [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 24)

Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la la 29 noiembrie 2018 (punctul 8.7 al PV din 29.11.2018)

ÎNCHEIEREA PRIMEI LECTURI

Aprobat (P8_TA(2019)0356)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Tanja Fajon (raportoare).


6.25. Solicitarea avizului Curții de Justiție cu privire la aderarea UE la Convenția privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (vot)

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 108 alineatul (6) din Regulamentul de procedură de către Claude Moraes și Vilija Blinkevičiūtė, în numele Comisiei LIBE și în numele Comisiei FEMM, de solicitare a unui aviz din partea Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a propunerilor de aderare a Uniunii Europene la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice și privind procedura de aderare (2019/2678(RSP)) (B8-0232/2019)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0357)


6.26. Tratamentul fiscal al produselor de pensii, inclusiv al produsului paneuropean de pensii personale (vot)

Raport referitor la tratamentul fiscal al produselor de pensii, inclusiv al produsului paneuropean de pensii personale [2018/2002(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 26)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0358)


7. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins și Daniel Hannan

Raport Wim van de Camp - A8-0205/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins și Stanislav Polčák

Raport Ismail Ertug - A8-0204/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Rupert Matthews și Stanislav Polčák

Raport Jerzy Buzek - A8-0143/2018
Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák și Seán Kelly

Raport Gabriel Mato - A8-0176/2019
Dobromir Sośnierz și Seán Kelly

Raport Gérard Deprez - A8-0436/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil și Seán Kelly

Raport Daniela Aiuto - A8-0008/2019
Rupert Matthews și Alex Mayer

Raport Sophia in 't Veld - A8-0278/2018
Xabier Benito Ziluaga, Bogdan Andrzej Zdrojewski și Jiří Pospíšil

Raport Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Danuta Jazłowiecka.


8. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul internet al Parlamentului, secțiunea „Ședința plenară”, „Ședințe plenare”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


9. Decizii privind anumite documente

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

Comisia JURI

- Adaptarea la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte legislative care prevăd aplicarea procedurii de reglementare cu control - partea II (COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD))
retrimis comisiei competente: JURI
aviz: ECON, ENVI, TRAN, AGRI, JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)

- Adaptarea la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea UE a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control - partea I (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD))
retrimis comisiei competente: JURI
aviz: DEVE, INTA, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, FEMM, JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)


10. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către alte instituții:

- Propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Irlanda (07290/2019 - C8-0154/2019 - 2019/0806(CNS))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

2) de către deputați

- Piernicola Pedicini. Propunere de rezoluție referitoare la sprijinul acordat de UE și de statele membre, în cadrul celei de a 72-a reuniuni plenare a OMS, unei rezoluții intitulate „Îmbunătățirea transparenței piețelor de medicamente, vaccinuri și alte tehnologii din domeniul sănătății” (B8-0211/2019)

retrimis

comisiei competente :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la sprijinirea sectorului avicol din Italia (B8-0213/2019)

retrimis

comisiei competente :

AGRI


11. Aprobarea proceselor-verbale ale actualei perioade de sesiune și transmiterea textelor adoptate

În conformitate cu articolul 192 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al actualei ședințe și procesul-verbal al zilei precedente vor fi supuse aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate în cursul actualei perioade de sesiune vor fi transmise fără întârziere destinatarilor lor.


12. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 15 aprilie 2019 și 18 aprilie 2019.


13. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 12.53.


14. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Affronte Marco, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Barekov Nikolay, Bashir Amjad, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Boylan Lynn, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Christensen Ole, Christoforou Lefteris, Chrysogonos Kostas, Ciocca Angelo, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Collins Jane, Colombier Jacques, Comi Lara, Corazza Bildt Anna Maria, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Drăghici Damian, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Flack John, Flanagan Luke Ming, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gasbarra Enrico, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Gräzin Igor, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Guteland Jytte, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Händel Thomas, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Henkel Hans-Olaf, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hölvényi György, Hookem Mike, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jáuregui Atondo Ramón, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kadenbach Karin, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyllönen Merja, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Łybacka Krystyna, McAllister David, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Marcellesi Florent, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Muselier Renaud, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nekov Momchil, Nica Dan, Nicholson James, Nicolai Norica, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, Ní Riada Liadh, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Panzeri Pier Antonio, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Patriciello Aldo, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Sakorafa Sofia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Spyraki Maria, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Sylikiotis Neoklis, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Terricabras Josep-Maria, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Trüpel Helga, Ujhelyi István, Ulvskog Marita, Ungureanu Traian, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Waitz Thomas, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zahradil Jan, Zala Boris, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Absenți motivat

Bours Louise, Crowley Brian, Deva Nirj, Le Pen Jean-Marie, Maltese Curzio, Morvai Krisztina, Mussolini Alessandra, Ponga Maurice, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Torres Martínez Estefanía, Żółtek Stanisław

Ultima actualizare: 15 ianuarie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate