Zoznam 
Zápisnica
PDF 277kWORD 74k
Štvrtok, 4. apríla 2019 - Brusel
1.Otvorenie rokovania
 2.Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt ***I (rozprava)
 3.Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov ***I (rozprava)
 4.Pokračovanie rokovania
 5.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku (ďalší postup)
 6.Hlasovanie
  
6.1.Žiadosť o zbavenie Georgiosa Epitideiosa imunity (hlasovanie)
  
6.2.Žiadosť o zbavenie Lamprosa Fountoulisa imunity (hlasovanie)
  
6.3.Žiadosť o zbavenie Eleftheriosa Synadinosa imunity (hlasovanie)
  
6.4.Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ ***I (hlasovanie)
  
6.5.Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov * (hlasovanie)
  
6.6.Nakladanie s odpadmi (hlasovanie)
  
6.7.Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy ***I (hlasovanie)
  
6.8.Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov ***I (hlasovanie)
  
6.9.Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy ***I (hlasovanie)
  
6.10.Spoločné pravidlá pre vnútorný trh so zemným plynom ***I (hlasovanie)
  
6.11.Európsky námorný a rybársky fond ***I (hlasovanie)
  
6.12.Viacročný plán pre rybolov populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora ***I (hlasovanie)
  
6.13.Posilnenie zabezpečenia preukazov totožnosti a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie ***I (hlasovanie)
  
6.14.Riadenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry ***I (hlasovanie)
  
6.15.Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt ***I (hlasovanie)
  
6.16.Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov ***I (hlasovanie)
  
6.17.Ochrana rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch ***I (hlasovanie)
  
6.18.Európsky sociálny fond plus (ESF+) ***I (hlasovanie)
  
6.19.Informatizácia prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani ***I (hlasovanie)
  
6.20.Opakované použitie informácií verejného sektora ***I (hlasovanie)
  
6.21.Viacročný plán obnovy stredomorskej populácie mečiara veľkého ***I (hlasovanie)
  
6.22.Minimálna úroveň prípravy námorníkov ***I (hlasovanie)
  
6.23.Úprava ročných zálohových platieb na roky 2021 až 2023 ***I (hlasovanie)
  
6.24.Dočasné obnovenie kontroly na vnútorných hraniciach ***I (hlasovanie)
  
6.25.Žiadosť Súdnemu dvoru o stanovisko v súvislosti s pristúpením EÚ k Dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (hlasovanie)
  
6.26.Daňové zaobchádzanie s dôchodkovými produktmi vrátane celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 10.Predloženie dokumentov
 11.Schválenie zápisníc z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov
 12.Termíny nasledujúcich rokovaní
 13.Skončenie rokovania
 14.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 8.30 h.


2. Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

Sophia in 't Veld uviedla správu.

V rozprave vystúpil Jyrki Katainen (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Heinz K. Becker (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Birgit Collin-Langen (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Brian Hayes v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Sven Giegold, Liisa Jaakonsaari v mene skupiny S&D, Bernd Lucke v mene skupiny ECR, Enrique Calvet Chambon v mene skupiny ALDE, Martin Schirdewan v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Auke Zijlstra v mene skupiny ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Jiří Pospíšil, Maria Arena, Jasenko Selimovic, Paloma López Bermejo, Sven Giegold, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Arena, Eleftherios Synadinos, Brando Benifei, Caroline Nagtegaal, Miguel Urbán Crespo, Ana Miranda a Paul Tang.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili António Marinho e Pinto, Kostadinka Kuneva a Maria Lidia Senra Rodríguez.

V rozprave vystúpili: Jyrki Katainen a Sophia in 't Veld.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.15 zápisnice zo dňa 4.4.2019.


3. Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: David Casa (A8-0270/2018)

David Casa uviedol správu.

V rozprave vystúpila Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Elisabeth Morin-Chartier v mene skupiny PPE, Maria Arena v mene skupiny S&D, Jana Žitňanská v mene skupiny ECR, Renate Weber v mene skupiny ALDE, Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD, Joëlle Mélin v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Czesław Hoc a Enrique Calvet Chambon.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Kostadinka Kuneva, Miroslavs Mitrofanovs, Angelo Ciocca, Michaela Šojdrová, Agnes Jongerius, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Anne Sander, Marita Ulvskog, Helga Stevens, Barbara Matera, Elena Gentile, Jadwiga Wiśniewska, Michael Detjen a Siôn Simon.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Caterina Chinnici, Jordi Solé, Ana Miranda a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpili: Marianne Thyssen a David Casa.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.16 zápisnice zo dňa 4.4.2019.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním o 10.34 h prerušené).


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

4. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 11.00 h.


5. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku (ďalší postup)

Predseda predniesol toto oznámenie:

—   odporúčanie výboru ECON nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 28. marca 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/2251, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o dátum, do ktorého smú protistrany naďalej uplatňovať svoje postupy riadenia rizík pre určité zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana ((C(2019)02530 ; 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019) bolo oznámené v pléne včera v stredu 3. apríla 2019 (bod 6 zápisnice zo dňa 3.4.2019);

—   odporúčanie výboru ECON nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 28. marca 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2205, delegované nariadenie (EÚ) 2016/592 a delegované nariadenie (EÚ) 2016/1178, ktorými sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o dátum, ku ktorému nadobúda účinnosť zúčtovacia povinnosť pre určité typy zmlúv (C(2019)02533 ; 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019) bolo oznámené včera v stredu 3. apríla 2019 (bod 6 zápisnice zo dňa 3.4.2019).

V stanovenej lehote nebola vznesená žiadna námietka voči týmto odporúčaniam.

Tieto odporúčania sú preto považované za schválené a budú uverejnené v prijatých textoch z dnešného rokovania.


6. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetovej stránke Parlamentu.


6.1. Žiadosť o zbavenie Georgiosa Epitideiosa imunity (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie Georgiosa Epitideiosa imunity [2018/2268(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0333)


6.2. Žiadosť o zbavenie Lamprosa Fountoulisa imunity (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie Lamprosa Fountoulisa imunity [2018/2269(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0334)

Vystúpenia:

Lampros Fountoulis pred hlasovaním.


6.3. Žiadosť o zbavenie Eleftheriosa Synadinosa imunity (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie Eleftheriosa Synadinosa imunity [2018/2270(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0335)


6.4. Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ [COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Sergei Stanishev (A8-0047/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

Vystúpili títo poslanci: Ashley Fox v mene skupiny ECR, aby v súlade s článkom 190 rokovacieho poriadku požiadal o odklad hlasovania a Iratxe García Pérez proti žiadosti.

V elektronickom hlasovaní (161 za, 392 proti, 28 sa zdržali hlasovania), Parlament žiadosť zamietol.

Vystúpili títo poslanci: Julie Girling, v mene poslancov, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, so žiadosťou, aby sa o pozmeňujúcich návrhoch v súlade s článkom 59 ods. 3 rokovacieho poriadku hlasovalo pred predbežnou dohodou, a Esteban González Pons proti tejto žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 230, proti: 354, zdržali sa hlasovania: 25).

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0336)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


6.5. Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov * (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov [COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0337)


6.6. Nakladanie s odpadmi (hlasovanie)

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 216 ods. 2, predložila Cecilia Wikström, v mene výboru PETI, o nakladaní s odpadom (2019/2557(RSP)) (B8-0231/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0338)


6.7. Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a ktorou sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy [COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Prvá rozprava sa uskutočnila 3. júla 2018 (bod 18 zápisnice zo dňa 3.7.2018).
Vec bola v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania 4. júla 2018 (bod 9.1 zápisnice zo dňa 4.7.2018).
Druhá rozprava sa uskutočnila 27. marca 2019 (bod 8 zápisnice zo dňa 27.3.2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska o organizácii hlasovania a Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, aby v súlade s článkom 190 rokovacieho poriadku požiadal o odklad hlasovania.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 290, proti: 312, zdržali sa hlasovania: 21).

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0339)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vystúpenia:

Maria Grapini o priebehu hlasovania.

Pred hlasovaním o pozmeňujúcom návrhu 261 predseda o otázke spoločného hlasovania, Marian-Jean Marinescu, Philippe Lamberts a Richard Corbett.

V elektronickom hlasovaní (454 za, 144 proti, 24 sa zdržali hlasovania) Parlament udelil súhlas so spoločným hlasovaním.

Dobromir Sośnierz a Marek Jurek, pred hlasovaním o bloku D.


6.8. Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov [COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Prvá rozprava sa uskutočnila 3. júla 2018 (bod 18 zápisnice zo dňa 3.7.2018).
Vec bola v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku vrátená gestorskému výboru 4. júla 2018 (bod 9.2 zápisnice zo dňa 4.7.2018).
Druhá rozprava sa uskutočnila 27. marca 2019 (bod 8 zápisnice zo dňa 27.3.2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0340)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vystúpenia:

Richard Sulík pred hlasovaním o bloku A.


6.9. Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1071/2009 a nariadenie (ES) č. 1072/2009 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Prvá rozprava sa uskutočnila 3. júla 2018 (bod 18 zápisnice zo dňa 3.7.2018).
Vec bola v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku vrátená gestorskému výboru 4. júla 2018 (bod 9.3 zápisnice zo dňa 4.7.2018).
Druhá rozprava sa uskutočnila 27. marca 2019 (bod 8 zápisnice zo dňa 27.3.2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0341)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vystúpenia:

Tomáš Zdechovský pred hlasovaním o bloku A.


6.10. Spoločné pravidlá pre vnútorný trh so zemným plynom ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/73/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0342)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


6.11. Európsky námorný a rybársky fond ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom námornom a rybárskom fonde a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0343)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


6.12. Viacročný plán pre rybolov populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán pre rybolov populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania sa uskutočnilo 17. januára 2019 (bod 10.7 zápisnice zo dňa 17.1.2019).

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0344)

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Schválené (P8_TA(2019)0344)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vystúpenia:

Sandra Kalniete.


6.13. Posilnenie zabezpečenia preukazov totožnosti a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom uplatňujúcim svoje právo na voľný pohyb [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

Vystúpili títo poslanci: Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL so žiadosťou, aby sa o pozmeňujúcich návrhoch v súlade s článkom 59 ods. 3 rokovacieho poriadku hlasovalo pred predbežnou dohodou, a Gérard Deprez (spravodajca) proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 271, proti: 312, zdržali sa hlasovania: 39).

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0345)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


6.14. Riadenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/96/ES o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0346)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


6.15. Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0347)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


6.16. Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: David Casa (A8-0270/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

Vystúpili Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL so žiadosťou, aby sa o pozmeňujúcich návrhoch v súlade s článkom 59 ods. 3 rokovacieho poriadku hlasovalo pred predbežnou dohodou, a David Casa (spravodajca) proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 126, proti: 470, zdržali sa hlasovania: 18).

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0348)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


6.17. Ochrana rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch [COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajcovia: Eider Gardiazabal Rubial a Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

Rozprava sa uskutočnila16. januára 2019 (bod 29 zápisnice zo dňa 16.1.2019).
Vec bola v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku vrátená gestorskému výboru
17. januára 2019 (bod 10.8 zápisnice zo dňa 17.1.2019).

UKONČENIE PRVÉHO ČÍTANIA

Schválené (P8_TA(2019)0349)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


6.18. Európsky sociálny fond plus (ESF+) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

Rozprava sa uskutočnila15. januára 2019 (bod 20 zápisnice zo dňa 15.1.2019).
Vec bola v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku 16. januára 2019 vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania (bod 12.7 zápisnice zo dňa 16.1.2019).

UKONČENIE PRVÉHO ČÍTANIA

Schválené (P8_TA(2019)0350)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


6.19. Informatizácia prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o informatizácii prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (prepracované znenie) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

Vec bola v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku vrátená gestorskému výboru 13. februára 2019 (bod 8.3 zápisnice zo dňa 13.2.2019).

NÁVRH KOMISIE

Schválené (P8_TA(2019)0351)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


6.20. Opakované použitie informácií verejného sektora ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie) [COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0352)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


6.21. Viacročný plán obnovy stredomorskej populácie mečiara veľkého ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o viacročnom pláne obnovy stredomorskej populácie mečiara veľkého, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1967/2006 a (EÚ) 2017/2107 [COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Marco Affronte (A8-0389/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0353)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


6.22. Minimálna úroveň prípravy námorníkov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/106/ES o minimálnej úrovni prípravy námorníkov a zrušuje smernica 2005/45/ES [COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0354)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


6.23. Úprava ročných zálohových platieb na roky 2021 až 2023 ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o úpravu ročných zálohových platieb na roky 2021 až 2023 [COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 23)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0355)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


6.24. Dočasné obnovenie kontroly na vnútorných hraniciach ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/399, pokiaľ ide o pravidlá vzťahujúce sa na dočasné obnovenie kontroly na vnútorných hraniciach [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 24)

Vec bola v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku vrátená gestorskému výboru 29. novembra 2018 (bod 8.7 zápisnice zo dňa 29.11.2018)

UKONČENIE PRVÉHO ČÍTANIA

Schválené (P8_TA(2019)0356)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vystúpenia:

Tanja Fajon (spravodajkyňa).


6.25. Žiadosť Súdnemu dvoru o stanovisko v súvislosti s pristúpením EÚ k Dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 108 ods. 6 rokovacieho poriadku predložili Claude Moraes a Vilija Blinkevičiūtė, v mene výboru LIBE a v mene výboru FEMM, o žiadosti Súdnemu dvoru o stanovisko týkajúce sa súladu návrhov na pristúpenie Európskej únie k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu a o postupe pristúpenia so zmluvami (2019/2678(RSP)) (B8-0232/2019)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0357)


6.26. Daňové zaobchádzanie s dôchodkovými produktmi vrátane celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu (hlasovanie)

Správa o daňovom zaobchádzaní s dôchodkovými produktmi vrátane celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu [2018/2002(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 26)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0358)


7. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podané v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins a Daniel Hannan

Správa: Wim van de Camp - A8-0205/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins a Stanislav Polčák

Správa: Ismail Ertug - A8-0204/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Rupert Matthews a Stanislav Polčák

Správa: Jerzy Buzek - A8-0143/2018
Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák a Seán Kelly

Správa: Gabriel Mato - A8-0176/2019
Dobromir Sośnierz a Seán Kelly

Správa: Gérard Deprez - A8-0436/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil a Seán Kelly

Správa: Daniela Aiuto - A8-0008/2019
Rupert Matthews a Alex Mayer

Správa: Sophia in 't Veld - A8-0278/2018
Xabier Benito Ziluaga, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Jiří Pospíšil

Správa: Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Danuta Jazłowiecka.


8. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sa nachádzajú na stránke Parlamentu „Plenárne zasadnutie“, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


9. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zmeny v pridelení výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor JURI

- Prispôsobenie viacerých právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie - II. časť (COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD))
predložené gestorskému výboru: JURI
stanovisko: ECON, ENVI, TRAN, AGRI, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

- Prispôsobenie viacerých právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie - I. časť (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD))
predložené gestorskému výboru: JURI
stanovisko: DEVE, INTA, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, FEMM, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)


10. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) iných inštitúcií

- Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Írsku (07290/2019 - C8-0154/2019 - 2019/0806(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

2) poslancov

- Piernicola Pedicini. Návrh uznesenia o podpore rezolúcie s názvom Zlepšenie transparentnosti trhov s liekmi, očkovacími látkami a inými zdravotníckymi technológiami zo strany EÚ a členských štátov na 72. Svetovom zdravotníckom zhromaždení WHO (B8-0211/2019)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o podpore talianskeho hydinárskeho priemyslu (B8-0213/2019)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI


11. Schválenie zápisníc z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov

V súlade s článkom 192 ods. 3 rokovacieho poriadku budú zápisnice z dnešného a včerajšieho rokovania predložené Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú texty prijaté na dnešnej schôdzi ihneď zaslané ich príjemcom.


12. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 15. apríla 2019 do 18. apríla 2019.


13. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 12.53 h.


14. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nart, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Bours, Crowley, Deva, Le Pen, Maltese, Morvai, Mussolini, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez, Żółtek

Posledná úprava: 25. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia