Kazalo 
Zapisnik
PDF 269kWORD 73k
Četrtek, 4. april 2019 - Bruselj
1.Otvoritev seje
 2.Vseevropski osebni pokojninski produkt ***I (razprava)
 3.Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ***I (razprava)
 4.Nadaljevanje seje
 5.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika) (nadaljnje obravnavanje)
 6.Čas glasovanja
  6.1.Zahteva za odvzem imunitete Georgiosu Epitideiosu (glasovanje)
  6.2.Zahteva za odvzem imunitete Labrosu Fundulisu (glasovanje)
  6.3.Zahteva za odvzem imunitete Elevteriosu Sinadinosu (glasovanje)
  6.4.Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve, glede izstopa Združenega kraljestva iz EU ***I (glasovanje)
  6.5.Smernice za politike zaposlovanja držav članic * (glasovanje)
  6.6.Ravnanje z odpadki (glasovanje)
  6.7.Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa ***I (glasovanje)
  6.8.Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori in čas počitka ter določanje položaja s tahografi ***I (glasovanje)
  6.9.Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prevoza ***I (glasovanje)
  6.10.Skupna pravila notranjega trga z zemeljskim plinom ***I (glasovanje)
  6.11.Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo ***I (glasovanje)
  6.12.Večletni načrt za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju ***I (glasovanje)
  6.13.Okrepitev varnosti osebnih izkaznic in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije ***I (glasovanje)
  6.14.Izboljšanje varnosti cestne infrastrukture ***I (glasovanje)
  6.15.Vseevropski osebni pokojninski produkt ***I (glasovanje)
  6.16.Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ***I (glasovanje)
  6.17.Zaščita proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah ***I (glasovanje)
  6.18.Evropski socialni sklad plus (ESS+) ***I (glasovanje)
  6.19.Informatizacija gibanja in nadzora trošarinskega blaga ***I (glasovanje)
  6.20.Ponovna uporaba informacij javnega sektorja ***I (glasovanje)
  6.21.Večletni načrt za obnovo staleža sredozemske mečarice ***I (glasovanje)
  6.22.Minimalna raven izobraževanja pomorščakov ***I (glasovanje)
  6.23.Prilagoditev letnih predplačil za obdobje 2021–2023 ***I (glasovanje)
  6.24.Začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah ***I (glasovanje)
  6.25.Predlog resolucije v skladu s členom 108(6) Poslovnika o pridobitvi mnenja Sodišča v zvezi s pristopom EU h Konvenciji o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (glasovanje)
  6.26.Davčna obravnava pokojninskih produktov, vključno z vseevropskim osebnim pokojninskim produktom (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanj
 9.Sklepi o določenih dokumentih
 10.Predložitev dokumentov
 11.Sprejetje zapisnikov s tega delnega zasedanja in posredovanje sprejetih besedil
 12.Datum naslednjih sej
 13.Zaključek seje
 14.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.30.


2. Vseevropski osebni pokojninski produkt ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vseevropskem osebnem pokojninskem produktu (PEPP) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

Sophia in 't Veld je predstavila poročilo.

Govoril je Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije).

Govorili so: Heinz K. Becker (pripravljavec mnenja odbora EMPL), Birgit Collin-Langen (pripravljavka mnenja odbora IMCO), Brian Hayes v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Sven Giegold, Liisa Jaakonsaari v imenu skupine S&D, Bernd Lucke v imenu skupine ECR, Enrique Calvet Chambon v imenu skupine ALDE, Martin Schirdewan v imenu skupine GUE/NGL, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, Auke Zijlstra v imenu skupine ENF, samostojni poslanec Sotirios Zarianopoulos, Jiří Pospíšil, Maria Arena, Jasenko Selimovic, Paloma López Bermejo, Sven Giegold, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Arena, Eleftherios Synadinos, Brando Benifei, Caroline Nagtegaal, Miguel Urbán Crespo, Ana Miranda in Paul Tang.

Po postopku "catch the eye" so govorili António Marinho e Pinto, Kostadinka Kuneva in Maria Lidia Senra Rodríguez.

Govorila sta Jyrki Katainen in Sophia in 't Veld.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.15 zapisnika z dne 4.4.2019.


3. Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ter razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: David Casa (A8-0270/2018)

David Casa je predstavil poročilo.

Govorila je Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (pripravljavka mnenja odbora FEMM).

Govorila je Marianne Thyssen (članica Komisije).

Govorili so: Elisabeth Morin-Chartier v imenu skupine PPE, Maria Arena v imenu skupine S&D, Jana Žitňanská v imenu skupine ECR, Renate Weber v imenu skupine ALDE, Tania González Peñas v imenu skupine GUE/NGL, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Tiziana Beghin v imenu skupine EFDD, Joëlle Mélin v imenu skupine ENF, samostojni poslanec Lampros Fountoulis, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Czesław Hoc in Enrique Calvet Chambon.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so: Kostadinka Kuneva, Miroslavs Mitrofanovs, Angelo Ciocca, Michaela Šojdrová, Agnes Jongerius, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Anne Sander, Marita Ulvskog, Helga Stevens, Barbara Matera, Elena Gentile, Jadwiga Wiśniewska, Michael Detjen in Siôn Simon.

Po postopku "catch the eye" so govorili Caterina Chinnici, Jordi Solé, Ana Miranda in Nicola Caputo.

Govorila sta Marianne Thyssen in David Casa.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.16 zapisnika z dne 4.4.2019.

(Seja je bila pred začetkom glasovanja ob 10.34 prekinjena.)


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

4. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 11.00.


5. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika) (nadaljnje obravnavanje)

Predsednik je sporočil naslednje:

—   na zasedanju včeraj, sredo 3. aprila 2019, je bilo razglašeno priporočilo odbora ECON, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 28. marca 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/2251 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z datumom, do katerega lahko nasprotne stranke še naprej uporabljajo svoje postopke obvladovanja tveganja za nekatere pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez opravljenega kliringa prek CNS ((C(2019)02530 ; 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019) (točka 6 zapisnika z dne 3.4.2019);

—   na zasedanju včeraj, sredo 3. aprila 2019, je bilo razglašeno priporočilo odbora ECON, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 28. marca 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2205, Delegirane uredbe (EU) 2016/592 in Delegirane uredbe (EU) 2016/1178 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z datumi, na katere za določene vrste pogodb začne veljati obveznost kliringa (C(2019)02533 ; 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019) (točka 6 zapisnika z dne 3.4.2019).

V roku ni bilo izraženo nobeno nasprotovanje,

zato se šteje, da sta ti priporočili odobreni in bosta objavljeni v sprejetih besedilih današnjega zasedanja..


6. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


6.1. Zahteva za odvzem imunitete Georgiosu Epitideiosu (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Georgiosu Epitideiosu [2018/2268(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0333)


6.2. Zahteva za odvzem imunitete Labrosu Fundulisu (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Labrosu Fundulisu [2018/2269(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0334)

Govori

Lampros Fountoulis (pred glasovanjem).


6.3. Zahteva za odvzem imunitete Elevteriosu Sinadinosu (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Elevteriosu Sinadinosu [2018/2270(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0335)


6.4. Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve, glede izstopa Združenega kraljestva iz EU ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve, glede izstopa Združenega kraljestva iz Unije [COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Sergei Stanishev (A8-0047/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

Govorila sta Ashley Fox v imenu skupine ECR, ki je predlagal preložitev glasovanja v skladu s členom 190 Poslovnika, in Iratxe García Pérez, ki je predlogu naspotovala.

Parlament je predlog zavrnil (EG) (161 glasov za, 392 glasov proti, 28 vzdržanih glasov).

Govorila sta Julie Girling, ki je v imenu števila poslancev, ki dosegajo vsaj spodnji prag, predlagala glasovanje o predlogih sprememb pred začasnim dogovorom v skladu s členom 59(3) Poslovnika, in Esteban González Pons, ki je predlogu naspotoval.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (230 glasov za, 354 glasov proti, 25 vzdržanih glasov).

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0336)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


6.5. Smernice za politike zaposlovanja držav članic * (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic [COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0337)


6.6. Ravnanje z odpadki (glasovanje)

Predlog resolucije, ki jo v skladu s členom 216(2) Poslovnika vlaga Cecilia Wikström, v imenu odbora PETI, o ravnanju z odpadki (2019/2557(RSP)) (B8-0231/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0338)


6.7. Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje ter določitve posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa [COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Prva razprava je potekala 3. julija 2018 (točka 18 zapisnika z dne 3.7.2018).
Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru 4. julija 2018 (točka 9.1 zapisnika z dne 4.7.2018).
Druga razprava je potekala 27. marca 2019 (točka 8 zapisnika z dne 27.3.2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

Govorila sta Elżbieta Katarzyna Łukacijewska o organizaciji glasovanja in Kosma Złotowski v imenu skupine ECR, ki je predlagal preložitev glasovanja v skladu s členom 190 Poslovnika.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (290 glasov za, 312 glasov proti, 21 vzdržanih glasov).

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0339)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Maria Grapini (o poteku glasovanja).

Pred glasovanjem o predlogu spremembe 261 so govorili predsednik o glasovanju v sklopu, Marian-Jean Marinescu proti njemu, Philippe Lamberts in Richard Corbett.

Parlament je odobril glasovanje v sklopih (EG) (454 glasov za, 144 glasov proti, 24 vzdržanih glasov).

Dobromir Sośnierz in Marek Jurek (pred glasovanjem o sklopu D).


6.8. Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori in čas počitka ter določanje položaja s tahografi ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 glede določanja položaja s tahografi [COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Prva razprava je potekala 3. julija 2018 (točka 18 zapisnika z dne 3.7.2018).
Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru4. julija 2018 (točka 9.2 zapisnika z dne 4.7.2018).
Druga razprava je potekala 27. marca 2019 (točka 8 zapisnika z dne 27.3.2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0340)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Richard Sulík (pred glasovanjem o sklopu A).


6.9. Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prevoza ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1071/2009 in Uredbe (ES) št. 1072/2009 za njuno prilagoditev razvoju v sektorju [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Prva razprava je potekala 3. julija 2018 (točka 18 zapisnika z dne 3.7.2018).
Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru4. julija 2018 (točka 9.3 zapisnika z dne 4.7.2018).
Druga razprava je potekala 27. marca 2019 (točka 8 zapisnika z dne 27.3.2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0341)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Tomáš Zdechovský (pred glasovanjem o sklopu A).


6.10. Skupna pravila notranjega trga z zemeljskim plinom ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/73/ES o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0342)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


6.11. Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0343)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


6.12. Večletni načrt za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

Glasovanje o sklepu o začetku medinstitucionalnih pogajanj je potekalo dne 17. januarja 2019 (točka 10.7 zapisnika z dne 17.1.2019).

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0344)

SKUPNA IZJAVA

Odobreno (P8_TA(2019)0344)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Sandra Kalniete


6.13. Okrepitev varnosti osebnih izkaznic in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okrepitvi varnosti osebnih izkaznic državljanov Unije in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije in njihovim družinskim članom, ki uresničujejo svojo pravico do prostega gibanja [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

Govorila sta Cornelia Ernst, v imenu skupine GUE/NGL, ki je predlagala glasovanje o predlogih sprememb pred začasnim dogovorom v skladu s členom 59(3) Poslovnika, in Gérard Deprez (poročevalec), ki je predlogu nasprotoval.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (271 za, 312 proti, 39 vzdržanih glasov) zahtevo zavrnil.

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0345)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


6.14. Izboljšanje varnosti cestne infrastrukture ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/96/ES o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0346)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


6.15. Vseevropski osebni pokojninski produkt ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vseevropskem osebnem pokojninskem produktu (PEPP) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0347)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


6.16. Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ter razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: David Casa (A8-0270/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

Govorila sta Tania González Peñas, v imenu skupine GUE/NGL, ki je predlagala glasovanje o predlogih sprememb pred začasnim dogovorom v skladu s členom 59(3) Poslovnika, in David Casa (poročevalec), ki je predlogu nasprotoval..

Parlament je s poimenskim glasovanjem (126 za, 470 proti, 18 vzdržanih glasov) zahtevo zavrnil.

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0348)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


6.17. Zaščita proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah [COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)] - Odbor za proračun - Odbor za proračunski nadzor. Soporočevalca: Eider Gardiazabal Rubial in Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

Razprava je potekala dne16. januarja 2019 (točka 29 zapisnika z dne 16.1.2019).
Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru17. januarja 2019 (točka 10.8 zapisnika z dne 17.1.2019).

ZAKLJUČEK PRVE OBRAVNAVE

Odobreno (P8_TA(2019)0349)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


6.18. Evropski socialni sklad plus (ESS+) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu plus (ESS+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

Razprava je potekala dne 15. januarja 2019 (točka 20 zapisnika z dne 15.1.2019).
Vprašanje je bilo ob koncu medinstitucionalnih pogajanj 16. januarja 2019 v skladu s členom 59(4) Poslovnika posredovano pristojnemu odboru (točka 12.7 zapisnika z dne 16.1.2019).

ZAKLJUČEK PRVE OBRAVNAVE

Odobreno (P8_TA(2019)0350)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


6.19. Informatizacija gibanja in nadzora trošarinskega blaga ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o informatizaciji gibanja in nadzora trošarinskega blaga (prenovitev) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru13. februarja 2019 (točka 8.3 zapisnika z dne 13.2.2019).

PREDLOG KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2019)0351)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


6.20. Ponovna uporaba informacij javnega sektorja ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ponovni uporabi informacij javnega sektorja (prenovitev) [COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0352)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


6.21. Večletni načrt za obnovo staleža sredozemske mečarice ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o večletnem načrtu za obnovo staleža sredozemske mečarice ter spremembi uredb (ES) št. 1967/2006 in (EU) 2017/2107 [COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Marco Affronte (A8-0389/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0353)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


6.22. Minimalna raven izobraževanja pomorščakov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/106/ES o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov in o razveljavitvi Direktive 2005/45/ES [COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0354)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


6.23. Prilagoditev letnih predplačil za obdobje 2021–2023 ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede prilagoditve letnih predplačil za obdobje 2021–2023 [COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0355)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


6.24. Začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/399 glede pravil, ki se uporabljajo za začasno ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 24)

Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru29. novembra 2018 (točka 8.7 zapisnika z dne 29.11.2018)

ZAKLJUČEK PRVE OBRAVNAVE

Odobreno (P8_TA(2019)0356)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Tanja Fajon (poročevalka).


6.25. Predlog resolucije v skladu s členom 108(6) Poslovnika o pridobitvi mnenja Sodišča v zvezi s pristopom EU h Konvenciji o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga v skladu s členom 108(6) Poslovnika vlagata Claude Moraes in Vilija Blinkevičiūtė v imenu odbora LIBE in v imenu odbora FEMM, o pridobitvi mnenja Sodišča v zvezi s pristopom EU h Konvenciji o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (2019/2678(RSP)) (B8-0232/2019)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0357)


6.26. Davčna obravnava pokojninskih produktov, vključno z vseevropskim osebnim pokojninskim produktom (glasovanje)

Poročilo o davčni obravnavi pokojninskih produktov, vključno z vseevropskim osebnim pokojninskim produktom [2018/2002(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 26)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0358)


7. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins in Daniel Hannan

Poročilo: Wim van de Camp - A8-0205/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins in Stanislav Polčák

Poročilo: Ismail Ertug - A8-0204/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Rupert Matthews in Stanislav Polčák

Poročilo: Jerzy Buzek - A8-0143/2018
Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák in Seán Kelly

Poročilo: Gabriel Mato - A8-0176/2019
Dobromir Sośnierz in Seán Kelly

Poročilo: Gérard Deprez - A8-0436/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil in Seán Kelly

Poročilo: Daniela Aiuto - A8-0008/2019
Rupert Matthews in Alex Mayer

Poročilo: Sophia in 't Veld - A8-0278/2018
Xabier Benito Ziluaga, Bogdan Andrzej Zdrojewski in Jiří Pospíšil

Poročilo: Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Danuta Jazłowiecka.


8. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Parlamenta (Zasedanje) na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.


9. Sklepi o določenih dokumentih

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor JURI

- Prilagoditev številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije (COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD))
posredovano pristojnemu odboru: JURI
mnenje: ECON, ENVI, TRAN, AGRI, JURI (člen 39 Poslovnika)

- Prilagoditev številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD))
posredovano pristojnemu odboru: JURI
mnenje: DEVE, INTA, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, FEMM, JURI (člen 39 Poslovnika)


10. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od drugih institucij

- Predlog izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Irskem (07290/2019 - C8-0154/2019 - 2019/0806(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

2) od poslancev Parlamenta

- Piernicola Pedicini. Predlog resolucije o podpori resoluciji o povečanju preglednosti trgov za zdravila, cepiva in druge z zdravjem povezane tehnologije, ki so jo na 72. plenarnem zasedanju Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) izrazile EU in države članice (B8-0211/2019)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o podpori italijanskemu perutninskemu sektorju (B8-0213/2019)

posredovano

pristojni odbor :

AGRI


11. Sprejetje zapisnikov s tega delnega zasedanja in posredovanje sprejetih besedil

V skladu s členom 192( 3) Poslovnika sta zapisnik te seje in zapisnik včerajšnje seje predložena v odobritev Parlamenta na začetku prihodnje seje.

S soglasjem Parlamenta se besedila, sprejeta med tem delnim zasedanjem, takoj posredujejo naslovnikom.


12. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 15. aprila 2019 do 18. aprila 2019.


13. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 12.53.


14. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nart, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Bours, Crowley, Deva, Le Pen, Maltese, Morvai, Mussolini, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez, Żółtek

Zadnja posodobitev: 25. junij 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov