Kazalo 
Zapisnik
PDF 267kWORD 75k
Četrtek, 4. april 2019 - Bruselj
1.Otvoritev seje
 2.Vseevropski osebni pokojninski produkt ***I (razprava)
 3.Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ***I (razprava)
 4.Nadaljevanje seje
 5.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika) (nadaljnje obravnavanje)
 6.Čas glasovanja
  
6.1.Zahteva za odvzem imunitete Georgiosu Epitideiosu (glasovanje)
  
6.2.Zahteva za odvzem imunitete Labrosu Fundulisu (glasovanje)
  
6.3.Zahteva za odvzem imunitete Elevteriosu Sinadinosu (glasovanje)
  
6.4.Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve, glede izstopa Združenega kraljestva iz EU ***I (glasovanje)
  
6.5.Smernice za politike zaposlovanja držav članic * (glasovanje)
  
6.6.Ravnanje z odpadki (glasovanje)
  
6.7.Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa ***I (glasovanje)
  
6.8.Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori in čas počitka ter določanje položaja s tahografi ***I (glasovanje)
  
6.9.Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prevoza ***I (glasovanje)
  
6.10.Skupna pravila notranjega trga z zemeljskim plinom ***I (glasovanje)
  
6.11.Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo ***I (glasovanje)
  
6.12.Večletni načrt za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju ***I (glasovanje)
  
6.13.Okrepitev varnosti osebnih izkaznic in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije ***I (glasovanje)
  
6.14.Izboljšanje varnosti cestne infrastrukture ***I (glasovanje)
  
6.15.Vseevropski osebni pokojninski produkt ***I (glasovanje)
  
6.16.Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ***I (glasovanje)
  
6.17.Zaščita proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah ***I (glasovanje)
  
6.18.Evropski socialni sklad plus (ESS+) ***I (glasovanje)
  
6.19.Informatizacija gibanja in nadzora trošarinskega blaga ***I (glasovanje)
  
6.20.Ponovna uporaba informacij javnega sektorja ***I (glasovanje)
  
6.21.Večletni načrt za obnovo staleža sredozemske mečarice ***I (glasovanje)
  
6.22.Minimalna raven izobraževanja pomorščakov ***I (glasovanje)
  
6.23.Prilagoditev letnih predplačil za obdobje 2021–2023 ***I (glasovanje)
  
6.24.Začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah ***I (glasovanje)
  
6.25.Pridobitev mnenja Sodišča v zvezi s pristopom EU h Konvenciji o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (glasovanje)
  
6.26.Davčna obravnava pokojninskih produktov, vključno z vseevropskim osebnim pokojninskim produktom (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanj
 9.Sklepi o določenih dokumentih
 10.Predložitev dokumentov
 11.Sprejetje zapisnikov s tega delnega zasedanja in posredovanje sprejetih besedil
 12.Datum naslednjih sej
 13.Zaključek seje
 14.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.30.


2. Vseevropski osebni pokojninski produkt ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vseevropskem osebnem pokojninskem produktu (PEPP) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

Sophia in 't Veld je predstavila poročilo.

Govoril je Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije).

Govorili so: Heinz K. Becker (pripravljavec mnenja odbora EMPL), Birgit Collin-Langen (pripravljavka mnenja odbora IMCO), Brian Hayes v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Sven Giegold, Liisa Jaakonsaari v imenu skupine S&D, Bernd Lucke v imenu skupine ECR, Enrique Calvet Chambon v imenu skupine ALDE, Martin Schirdewan v imenu skupine GUE/NGL, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, Auke Zijlstra v imenu skupine ENF, samostojni poslanec Sotirios Zarianopoulos, Jiří Pospíšil, Maria Arena, Jasenko Selimovic, Paloma López Bermejo, Sven Giegold, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Arena, Eleftherios Synadinos, Brando Benifei, Caroline Nagtegaal, Miguel Urbán Crespo, Ana Miranda in Paul Tang.

Po postopku "catch the eye" so govorili António Marinho e Pinto, Kostadinka Kuneva in Maria Lidia Senra Rodríguez.

Govorila sta Jyrki Katainen in Sophia in 't Veld.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.15 zapisnika z dne 4.4.2019.


3. Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ter razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: David Casa (A8-0270/2018)

David Casa je predstavil poročilo.

Govorila je Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (pripravljavka mnenja odbora FEMM).

Govorila je Marianne Thyssen (članica Komisije).

Govorili so: Elisabeth Morin-Chartier v imenu skupine PPE, Maria Arena v imenu skupine S&D, Jana Žitňanská v imenu skupine ECR, Renate Weber v imenu skupine ALDE, Tania González Peñas v imenu skupine GUE/NGL, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Tiziana Beghin v imenu skupine EFDD, Joëlle Mélin v imenu skupine ENF, samostojni poslanec Lampros Fountoulis, Sofia Ribeiro, Vilija Blinkevičiūtė, Czesław Hoc in Enrique Calvet Chambon.

PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so: Kostadinka Kuneva, Miroslavs Mitrofanovs, Angelo Ciocca, Michaela Šojdrová, Agnes Jongerius, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Anne Sander, Marita Ulvskog, Helga Stevens, Barbara Matera, Elena Gentile, Jadwiga Wiśniewska, Michael Detjen in Siôn Simon.

Po postopku "catch the eye" so govorili Caterina Chinnici, Jordi Solé, Ana Miranda in Nicola Caputo.

Govorila sta Marianne Thyssen in David Casa.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.16 zapisnika z dne 4.4.2019.

(Seja je bila pred začetkom glasovanja ob 10.34 prekinjena.)


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

4. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 11.00.


5. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika) (nadaljnje obravnavanje)

Predsednik je sporočil naslednje:

—   na zasedanju včeraj, sredo 3. aprila 2019, je bilo razglašeno priporočilo odbora ECON, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 28. marca 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/2251 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z datumom, do katerega lahko nasprotne stranke še naprej uporabljajo svoje postopke obvladovanja tveganja za nekatere pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez opravljenega kliringa prek CNS ((C(2019)02530 ; 2019/2679(DEA)) (B8-0234/2019) (točka 6 zapisnika z dne 3.4.2019);

—   na zasedanju včeraj, sredo 3. aprila 2019, je bilo razglašeno priporočilo odbora ECON, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 28. marca 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2205, Delegirane uredbe (EU) 2016/592 in Delegirane uredbe (EU) 2016/1178 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z datumi, na katere za določene vrste pogodb začne veljati obveznost kliringa (C(2019)02533 ; 2019/2680(DEA)) (B8-0235/2019) (točka 6 zapisnika z dne 3.4.2019).

V roku ni bilo izraženo nobeno nasprotovanje,

zato se šteje, da sta ti priporočili odobreni in bosta objavljeni v sprejetih besedilih današnjega zasedanja..


6. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


6.1. Zahteva za odvzem imunitete Georgiosu Epitideiosu (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Georgiosu Epitideiosu [2018/2268(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0333)


6.2. Zahteva za odvzem imunitete Labrosu Fundulisu (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Labrosu Fundulisu [2018/2269(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0334)

Govori

Lampros Fountoulis (pred glasovanjem).


6.3. Zahteva za odvzem imunitete Elevteriosu Sinadinosu (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Elevteriosu Sinadinosu [2018/2270(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0335)


6.4. Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve, glede izstopa Združenega kraljestva iz EU ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve, glede izstopa Združenega kraljestva iz Unije [COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Sergei Stanishev (A8-0047/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

Govorila sta Ashley Fox v imenu skupine ECR, ki je predlagal preložitev glasovanja v skladu s členom 190 Poslovnika, in Iratxe García Pérez, ki je predlogu naspotovala.

Parlament je predlog zavrnil (EG) (161 glasov za, 392 glasov proti, 28 vzdržanih glasov).

Govorila sta Julie Girling, ki je v imenu števila poslancev, ki dosegajo vsaj spodnji prag, predlagala glasovanje o predlogih sprememb pred začasnim dogovorom v skladu s členom 59(3) Poslovnika, in Esteban González Pons, ki je predlogu naspotoval.

Parlament je z elektronskim glasovanjem zahtevo zavrnil (230 glasov za, 354 glasov proti, 25 vzdržanih glasov).

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0336)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


6.5. Smernice za politike zaposlovanja držav članic * (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic [COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0337)


6.6. Ravnanje z odpadki (glasovanje)

Predlog resolucije, ki jo v skladu s členom 216(2) Poslovnika vlaga Cecilia Wikström, v imenu odbora PETI, o ravnanju z odpadki (2019/2557(RSP)) (B8-0231/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0338)


6.7. Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje ter določitve posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa [COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Prva razprava je potekala 3. julija 2018 (točka 18 zapisnika z dne 3.7.2018).
Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja 4. julija 2018 (točka 9.1 zapisnika z dne 4.7.2018).
Druga razprava je potekala 27. marca 2019 (točka 8 zapisnika z dne 27.3.2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

Govorila sta Elżbieta Katarzyna Łukacijewska o organizaciji glasovanja in Kosma Złotowski v imenu skupine ECR, ki je predlagal preložitev glasovanja v skladu s členom 190 Poslovnika.

Parlament je z elektronskim glasovanjem zahtevo zavrnil (290 glasov za, 312 glasov proti, 21 vzdržanih glasov).

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0339)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Maria Grapini (o poteku glasovanja).

Pred glasovanjem o predlogu spremembe 261 so govorili predsednik o glasovanju v sklopu, Marian-Jean Marinescu proti njemu, Philippe Lamberts in Richard Corbett.

Parlament je odobril glasovanje v sklopih (EG) (454 glasov za, 144 glasov proti, 24 vzdržanih glasov).

Dobromir Sośnierz in Marek Jurek (pred glasovanjem o sklopu D).


6.8. Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori in čas počitka ter določanje položaja s tahografi ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 glede določanja položaja s tahografi [COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Prva razprava je potekala 3. julija 2018 (točka 18 zapisnika z dne 3.7.2018).
Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja4. julija 2018 (točka 9.2 zapisnika z dne 4.7.2018).
Druga razprava je potekala 27. marca 2019 (točka 8 zapisnika z dne 27.3.2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0340)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Richard Sulík (pred glasovanjem o sklopu A).


6.9. Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prevoza ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1071/2009 in Uredbe (ES) št. 1072/2009 za njuno prilagoditev razvoju v sektorju [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Prva razprava je potekala 3. julija 2018 (točka 18 zapisnika z dne 3.7.2018).
Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja4. julija 2018 (točka 9.3 zapisnika z dne 4.7.2018).
Druga razprava je potekala 27. marca 2019 (točka 8 zapisnika z dne 27.3.2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0341)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Tomáš Zdechovský (pred glasovanjem o sklopu A).


6.10. Skupna pravila notranjega trga z zemeljskim plinom ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/73/ES o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0342)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


6.11. Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta [COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0343)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


6.12. Večletni načrt za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju [COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Clara Aguilera (A8-0005/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

Glasovanje o sklepu o začetku medinstitucionalnih pogajanj je potekalo dne 17. januarja 2019 (točka 10.7 zapisnika z dne 17.1.2019).

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0344)

SKUPNA IZJAVA

Odobreno (P8_TA(2019)0344)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Sandra Kalniete


6.13. Okrepitev varnosti osebnih izkaznic in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okrepitvi varnosti osebnih izkaznic državljanov Unije in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije in njihovim družinskim članom, ki uresničujejo svojo pravico do prostega gibanja [COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

Govorila sta Cornelia Ernst, v imenu skupine GUE/NGL, ki je predlagala glasovanje o predlogih sprememb pred začasnim dogovorom v skladu s členom 59(3) Poslovnika, in Gérard Deprez (poročevalec), ki je predlogu nasprotoval.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (271 za, 312 proti, 39 vzdržanih glasov) zahtevo zavrnil.

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0345)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


6.14. Izboljšanje varnosti cestne infrastrukture ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/96/ES o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture [COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0346)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


6.15. Vseevropski osebni pokojninski produkt ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vseevropskem osebnem pokojninskem produktu (PEPP) [COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0347)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


6.16. Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ter razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU [COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: David Casa (A8-0270/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

Govorila sta Tania González Peñas, v imenu skupine GUE/NGL, ki je predlagala glasovanje o predlogih sprememb pred začasnim dogovorom v skladu s členom 59(3) Poslovnika, in David Casa (poročevalec), ki je predlogu nasprotoval..

Parlament je s poimenskim glasovanjem (126 za, 470 proti, 18 vzdržanih glasov) zahtevo zavrnil.

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0348)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


6.17. Zaščita proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah [COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)] - Odbor za proračun - Odbor za proračunski nadzor. Soporočevalca: Eider Gardiazabal Rubial in Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

Razprava je potekala dne16. januarja 2019 (točka 29 zapisnika z dne 16.1.2019).
Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja17. januarja 2019 (točka 10.8 zapisnika z dne 17.1.2019).

ZAKLJUČEK PRVE OBRAVNAVE

Odobreno (P8_TA(2019)0349)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


6.18. Evropski socialni sklad plus (ESS+) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu plus (ESS+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

Razprava je potekala dne 15. januarja 2019 (točka 20 zapisnika z dne 15.1.2019).
Vprašanje je bilo ob koncu medinstitucionalnih pogajanj 16. januarja 2019 v skladu s členom 59(4) Poslovnika posredovano pristojnemu odboru (točka 12.7 zapisnika z dne 16.1.2019).

ZAKLJUČEK PRVE OBRAVNAVE

Odobreno (P8_TA(2019)0350)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


6.19. Informatizacija gibanja in nadzora trošarinskega blaga ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o informatizaciji gibanja in nadzora trošarinskega blaga (prenovitev) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja13. februarja 2019 (točka 8.3 zapisnika z dne 13.2.2019).

PREDLOG KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2019)0351)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


6.20. Ponovna uporaba informacij javnega sektorja ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ponovni uporabi informacij javnega sektorja (prenovitev) [COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0352)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


6.21. Večletni načrt za obnovo staleža sredozemske mečarice ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o večletnem načrtu za obnovo staleža sredozemske mečarice ter spremembi uredb (ES) št. 1967/2006 in (EU) 2017/2107 [COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Marco Affronte (A8-0389/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0353)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


6.22. Minimalna raven izobraževanja pomorščakov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/106/ES o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov in o razveljavitvi Direktive 2005/45/ES [COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0354)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


6.23. Prilagoditev letnih predplačil za obdobje 2021–2023 ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede prilagoditve letnih predplačil za obdobje 2021–2023 [COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0355)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


6.24. Začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/399 glede pravil, ki se uporabljajo za začasno ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 24)

Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja29. novembra 2018 (točka 8.7 zapisnika z dne 29.11.2018)

ZAKLJUČEK PRVE OBRAVNAVE

Odobreno (P8_TA(2019)0356)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Tanja Fajon (poročevalka).


6.25. Pridobitev mnenja Sodišča v zvezi s pristopom EU h Konvenciji o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga v skladu s členom 108(6) Poslovnika vlagata Claude Moraes in Vilija Blinkevičiūtė v imenu odbora LIBE in v imenu odbora FEMM, o pridobitvi mnenja Sodišča v zvezi s pristopom EU h Konvenciji o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (2019/2678(RSP)) (B8-0232/2019)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0357)


6.26. Davčna obravnava pokojninskih produktov, vključno z vseevropskim osebnim pokojninskim produktom (glasovanje)

Poročilo o davčni obravnavi pokojninskih produktov, vključno z vseevropskim osebnim pokojninskim produktom [2018/2002(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 26)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0358)


7. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins in Daniel Hannan

Poročilo: Wim van de Camp - A8-0205/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins in Stanislav Polčák

Poročilo: Ismail Ertug - A8-0204/2018
Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Rupert Matthews in Stanislav Polčák

Poročilo: Jerzy Buzek - A8-0143/2018
Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák in Seán Kelly

Poročilo: Gabriel Mato - A8-0176/2019
Dobromir Sośnierz in Seán Kelly

Poročilo: Gérard Deprez - A8-0436/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil in Seán Kelly

Poročilo: Daniela Aiuto - A8-0008/2019
Rupert Matthews in Alex Mayer

Poročilo: Sophia in 't Veld - A8-0278/2018
Xabier Benito Ziluaga, Bogdan Andrzej Zdrojewski in Jiří Pospíšil

Poročilo: Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Danuta Jazłowiecka.


8. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Parlamenta (Zasedanje) na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.


9. Sklepi o določenih dokumentih

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor JURI

- Prilagoditev številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije (COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD))
posredovano pristojnemu odboru: JURI
mnenje: ECON, ENVI, TRAN, AGRI, JURI (člen 39 Poslovnika)

- Prilagoditev številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD))
posredovano pristojnemu odboru: JURI
mnenje: DEVE, INTA, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, FEMM, JURI (člen 39 Poslovnika)


10. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od drugih institucij

- Predlog izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Irskem (07290/2019 - C8-0154/2019 - 2019/0806(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

2) od poslancev Parlamenta

- Piernicola Pedicini. Predlog resolucije o podpori resoluciji o povečanju preglednosti trgov za zdravila, cepiva in druge z zdravjem povezane tehnologije, ki so jo na 72. plenarnem zasedanju Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) izrazile EU in države članice (B8-0211/2019)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o podpori italijanskemu perutninskemu sektorju (B8-0213/2019)

posredovano

pristojni odbor :

AGRI


11. Sprejetje zapisnikov s tega delnega zasedanja in posredovanje sprejetih besedil

V skladu s členom 192( 3) Poslovnika sta zapisnik te seje in zapisnik včerajšnje seje predložena v odobritev Parlamenta na začetku prihodnje seje.

S soglasjem Parlamenta se besedila, sprejeta med tem delnim zasedanjem, takoj posredujejo naslovnikom.


12. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 15. aprila 2019 do 18. aprila 2019.


13. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 12.53.


14. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Affronte Marco, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Barekov Nikolay, Bashir Amjad, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Boylan Lynn, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Christensen Ole, Christoforou Lefteris, Chrysogonos Kostas, Ciocca Angelo, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Collins Jane, Colombier Jacques, Comi Lara, Corazza Bildt Anna Maria, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Drăghici Damian, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Flack John, Flanagan Luke Ming, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gasbarra Enrico, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Gräzin Igor, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Guteland Jytte, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Händel Thomas, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Henkel Hans-Olaf, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hölvényi György, Hookem Mike, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jáuregui Atondo Ramón, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kadenbach Karin, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyllönen Merja, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Łybacka Krystyna, McAllister David, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Marcellesi Florent, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Muselier Renaud, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nekov Momchil, Nica Dan, Nicholson James, Nicolai Norica, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, Ní Riada Liadh, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Panzeri Pier Antonio, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Patriciello Aldo, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Sakorafa Sofia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Spyraki Maria, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Sylikiotis Neoklis, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Terricabras Josep-Maria, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Trüpel Helga, Ujhelyi István, Ulvskog Marita, Ungureanu Traian, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Waitz Thomas, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zahradil Jan, Zala Boris, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Opravičeni:

Bours Louise, Crowley Brian, Deva Nirj, Le Pen Jean-Marie, Maltese Curzio, Morvai Krisztina, Mussolini Alessandra, Ponga Maurice, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Torres Martínez Estefanía, Żółtek Stanisław

Zadnja posodobitev: 15. januar 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov