Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο

7. Ερμηνεία του Κανονισμού

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 226 παράγραφος 3 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες ερμηνείες των άρθρων, εκ μέρους της επιτροπής AFCO:

Ερμηνεία του άρθρου 32 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση:

"Η πολιτική δήλωση ομάδας ορίζει τις αξίες τις οποίες αντιπροσωπεύει η ομάδα και τους κύριους πολιτικούς στόχους που τα μέλη της σκοπεύουν να εκπληρώσουν μαζί στο πλαίσιο της άσκησης της εντολής τους. Η δήλωση περιγράφει τον κοινό πολιτικό προσανατολισμό της ομάδας με ουσιαστικό, διακριτό και αυθεντικό τρόπο."

Ερμηνεία του άρθρου 149α παράγραφος 2:

"Η σύνταξη ή η τροποποίηση του τίτλου ψηφίσματος το οποίο έχει κατατεθεί για να περατώσει μια συζήτηση βάσει του άρθρου 123, 128 ή 135 δεν συνιστά αλλαγή στην ημερήσια διάταξη, υπό την προϋπόθεση ότι ο τίτλος παραμένει εντός του πεδίου εφαρμογής του αντικειμένου που συζητείται."

Εάν καμία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο δεν αντιτεθούν στις ερμηνείες αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 226 παράγραφος 4 του Κανονισμού, εντός 24 ωρών από την ανακοίνωσή τους, οι ερμηνείες αυτές θεωρούνται εγκριθείσες. Στην αντίθετη περίπτωση, θα τεθούν σε ψηφοφορία στο Σώμα.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου